Bron:Google.be

Bron:Google.be

Grote Markt meer dan 2 maal duurder dan gepland : er moet iets gebeuren!

De geplande werken aan de Grote Markt van Sint-Truiden zijn meer dan 2 maal duurder dan voorzien”, zegt sp.a -fractieleider Filip Moers.

“Ondertussen neemt de leegstand in het centrum sterk toe en gaat Sint-Truiden als handelsstad zienderogen achteruit”, aldus sp.a – gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Filip Moers: “De werken aan de Grote Markt waren oorspronkelijk geraamd op 2 252 000 euro, nu kosten ze 5 953 000 euro (terrassen inbegrepen), meer dan 2 maal zoveel! Dus zelfs geen 2 000 000 euro meer zoals het college van burgemeester en schepenen in een officieel persbericht nu nog durft te beweren.

Toen ik eind april 2016 via facebook bekendmaakte op basis van officiële documenten dat de kostprijs serieus hoger ging uitvallen, werd er zelfs gedreigd met een gerechtelijke procedure tegen mij. En nu minder dan 3 maanden verder dit.

Hier zitten zelfs de communicatiekosten en de kosten rond de opening nog niet in.

Sp.a had na 18 jaar beleid een lege stadskas nagelaten volgens CD&V-Open VLD.

Nu blijkt er ineens veel geld te zijn.

Als sp.a vrezen we dat de stadskas nu meer dan leeg gaat zijn.

Op vrijdag 13 mei 2016 heb ik officieel als gemeenteraadslid de totale kostprijs van de werken opgevraagd per mail.

Decretaal hebben een gemeenteraadslid en zelfs elke burger daar recht op via de administratie, de politiek heeft daar zelf niets mee te maken.

Nadien heb ik die vraag nog enkele keren herhaald, telkens zonder positieve reactie.

Nu stel ik vast dat de CD&V-Open VLD-meerderheid er eerst zelf mee komt via de pers.

Wat moeten wij nog doen om onze rechten als gemeenteraadslid, ook door de administratie,

 gerespecteerd te zien?

De werken kosten veel geld, maar wat dan te denken van de grove nalatigheden, die bijna 1 000 000 euro kosten?

Aannemer Casters heeft een schadeclaim ingediend bij de stad Sint-Truiden wegens grove tekortkomingen bij de her aanleg van de Grote Markt.

Deze schadeclaim is gebaseerd op de volgende elementen:

-het uitblijven van beslissingen te nemen door de stad Sint-Truiden;

-het aanleveren van onvolledige en/of foutieve plannen en laattijdig aanleveren van plannen;

-gebrekkige coördinatie van de werken met grote rendementsverliezen tot gevolg;

-gebrek in de informatieverplichting met betrekking tot de gewenste uitvoeringswijzen;

-stremming van de werkzaamheden ingevolge het niet-werkbaar zijn van de voorziene werkzaamheden.

De oorspronkelijke schadeclaim was 1 767 944 euro, na onderhandelingen werd een dading gesloten voor 975 000 euro.

Dit alles gebeurt met het belastinggeld van de inwoners.

Zulke meer werken en het afsluiten van een dading moeten geagendeerd worden op de gemeenteraad.

Dit is tot op heden niet gebeurd.

Neen, wij moeten dit eerst via de pers vernemen.”

“Waar is de politieke verantwoordelijkheid in dit dossier?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

“Deze vraag stelt zich des te meer vermits al deze openbare werken in het centrum niet echt nodig waren en een louter politieke keuze van CD&V-Open VLD betreffen.”

“Er moet dringend iets gebeuren met het centrum van Sint-Truiden, meer dan het louter verder uitvoeren  van de geplande openbare werken”, zegt  Ludwig Vandenhove.

Best zou zelfs zijn dat de huidige werken snel afgewerkt worden en dan (voorlopig) stopgezet worden om alzo een nieuwe realistische planning op te stellen.”

“De discussie, die enkele weken geleden oplaaide over waarom de marktkramers wel een compensatie gekregen hebben voor de geleden schade en de horeca en de ander middenstanders niet, is terecht. Maar zou het niet beter zijn om na te denken over een algemene maatregel, die het hele centrum ten goede komt?

Als sp.a stellen wij voor dat er een systeem zou uitgewerkt worden waarbij er gedurende een bepaalde periode gedurende een beperkt tijdsbestek (bijvoorbeeld één of twee uur) gratis zou kunnen geparkeerd worden.

Technisch is de controle hierop perfect te organiseren.

De gederfde opbrengsten zouden kunnen komen uit de pot van Tru d’Or, waaraan alle middenstanders betalen. Bijkomend en/of in combinatie zou er eventueel een tussenkomst in de parkeerinkomsten kunnen gevraagd worden van lokale handelaars, die effectief verkopen (op basis van de afrekening van  de gedane betalingen).

Evenementen zijn goed, maar nu moeten we de lokale middenstand rechtstreekser helpen.” 

Filip Moers en Ludwig Vandenhove: “Als sp.a –vragen wij de dringende samenroeping van een specifieke raadscommissie samen met de representatieve middenstansorganisaties. Het kan voor ons ook een beperkte werkgroep zijn op voorwaarde dat alle verkozen partijen in de gemeenteraad er deel van uitmaken.

Welke voorlopige agenda zien wij?

1.Stand van zaken en verdere planning openbare werken.

2.Korte termijnplannen om het centrum nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld iets doen rond het parkeren.

3.Analyse leegstand en voorstel van aanpak.

4.Impact Stayen op het centrum.

5.Visie op langere termijn, onder ander hoe ons wapenen tegen internetverkoop etc.

Sp.a reikt de hand, hopelijk maken CD&V en Open VLD er gebruik van.”

 

bbq2016

hqdefault

De voltallige oppositie is vorige maandag opgestapt na het 5de agendapunt van de gemeenteraad.

Het betrof de goedkeuring van de rekening  2015 van het autonoom gemeentebedrijf Agost. Dit agendapunt  moest eerder goedgekeurd worden op de Raad van Bestuur van Agost maar het tijdstip van deze vergadering werd 2 dagen eerder gewijzigd zonder terugkoppeling met  de leden van de oppositie. Allesbehalve respectvol maar bovendien onwettelijk.

Dit was de spreekwoordelijke druppel ! Deze cd&v – Open vld meerderheid toont geen greintje respect voor de oppositie: naast de kwestie of eenvoudigweg niet antwoorden op vragen op de gemeenteraad, afgesproken tijdstippen van vergaderingen eenzijdig wijzigen, regelmatig een loopje nemen met de regelgeving en het achterhouden van informatie. Een mooi voorbeeld van dit laatste is het mailverkeer onderaan dit bericht.

Nadat ik informatie had verspreid over de kostprijs van de heraanleg van de  Grote Markt kreeg ik een dreigbrief van de stad waarin o.a stond dat ik niet correcte informatie had verspreid. Onmiddellijk (13 mei) heb ik deze email verstuurd met de vraag een overzicht te krijgen van alle  kosten van deze werken. We zijn inmiddels 6 weken verder en ik heb nog steeds niets ontvangen.

Laat één zaak duidelijk zijn, al moet ik het via het Agentschap Binnenlands Bestuur afdwingen maar de info zal ik krijgen zodat ook de burger kan geïnformeerd  worden.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Beste vrienden,

graag nodig ik jullie uit op 3 juli 2016 op onze jaarlijkse eetdag in de gemeentelijke feestzaal te Aalst.

Onderaan dit bericht vind je het inschrijvingsformulier terug.

Downloaden (PDF, 271KB)

Filipmoers.be

Filipmoers.be

 

De werken aan de Grote Markt zullen geen 2.252.000 € kosten maar 3.030.000 €. Op de gemeenteraad van maandag 25 april heb ik uitleg gevraagd over deze meerkost.
Dat men bij zulke werken op onvoorziene zaken stoot zoals een oude ondergrondse mazouttank en aanpassingen aan de riolering is logisch maar Ik begrijp niet dat je voor de opmaak van zo een dossier aan de privé meer dan 75.000 € betaalt om dan achteraf vast te stellen dat er essentiële zaken ontbreken. Hoe kan je nu elektriciteitskasten, putten voor vlaggenmasten en de put voor de kerstboom vergeten als die voordien ook al voorzien waren. Ook andere meerkosten van logische zaken, zoals het herstellen van de kelderopeningen van de horecazaken waar de stoep wordt opgebroken en sterker materiaal als je op voorhand weet dat zware vrachtwagens voor de zaterdagmarkt en de kermis op de markt komen, is onbegrijpelijk. Ja, zelfs de bodemhulzen op de terrassen om de parasols in te steken waren niet voorzien …..
Vorige maand heb ik ook al de meerkost van de uniforme terrassen aangekaart. Die kostprijs is gewoon verdubbeld.
Ondanks de uitgebreide communicatie over de evolutie van al deze werken, wordt over deze meerprijs en het totale kostplaatje niets gecommuniceerd. Belangrijke informatie waar de belastingbetaler toch recht op heeft als je het mij vraagt.
De totale kostprijs van de vernieuwde Grote Markt (met de terrasconstructies, de voorziene festiviteiten bij de opening 100.000 of 200.000 €? en de communicatie) gaat in de richting van 4.500.000 €.
Eerdaags wordt ook het nieuw meubilair voor het oud stadhuis verwacht. De plaatsing van de nieuwe tafel voor de gemeenteraadszaal met een prijskaartje van maar liefst 65.000 € zal ook niet zonder slag of stoot kunnen geplaatst worden. Hiervoor dient immers een raam op de 1ste verdieping verwijderd te worden.

Filip Moers
Sp.a fractieleider
27/04/2016

Good job!

Good job!

De identificatie en registratie van honden is verplicht sinds 1 september 1998. Uit onderzoek van de dienst Dierenwelzijn en UGent is gebleken dat 29 % van de honden niet correct is geregistreerd. Vaak is een verhuizing daarvan de oorzaak.

In 2014 werd van 1/5 van de verloren gelopen honden de eigenaar niet gevonden.             Het is dan ook belangrijk dat nieuwe inwoners er op gewezen worden dat ze het nieuwe adres van de hond moeten doorgeven. Zo moet het kaartje ‘aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering’, dat bij het hondenpaspoort zit, met het nieuwe adres opgestuurd worden naar Dog ID. Na twee weken kan men zelf op de website van Dog ID controleren of de gegevens correct zijn aangepast.

De sp.a fractie zal op de gemeenteraad van aanstaande maandag met een bijkomend agendapunt voorstellen om de betrokken diensten opdracht te geven bij het inschrijven van nieuwe inwoners de nodige informatie te verstrekken over de te volgen procedure voor de adreswijzigingen voor deze viervoeters.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

0498/939005

09 maart 2016

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

Tijdens de gemeenteraad van maandag 29 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Sint-Truiden unaniem beslist om alle E-niveaus af te schaffen en te vervangen door een D-niveau.

“Eindelijk, deze personeelsleden kunnen dat financieel goed gebruiken! Bovendien krijgen ze nu sneller doorstromingsmogelijkheden” aldus sp.a fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik dring daar al op aan sedert mijn laatste beleidsperiode als burgemeester. Meerderheidspartijen CD&V en Open VLD wilden daar toen niet van weten” aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Deze legislatuur heeft sp.a fractieleider Filip Moers al tweemaal het voorstel ter stemming voorgelegd. De eerste maal als amendement op agendapunt ‘aanpassing organogram en personeelsformatie’ tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december 2013 (CD&V en open VLD stemden tegen) en een tweede maal tijdens de gemeenteraad van 16 november 2015 als bijkomend agendapunt (CD&V, Open VLD en N-VA stemden tegen).

Goed dat alle partijen uiteindelijk inzien dat deze personeelsleden dat verdienen en economisch is dit goed voor de Sint-Truidense middenstand. Als lagere inkomens een verhoging krijgen, wordt dit meestal snel en lokaal besteed.

 

 

De bewuste meubels

De bewuste meubels

 

Bij de inkleding van de eerste verdieping  van het oud stadhuis kiest het stadsbestuur voor de duurste optie.  Het prijskaartje loopt op tot 880.000 Euro en alleen al voor een gedeelte van het meubilair moet 166.441 euro neergeteld worden.  Een tafel blijkt ondertussen zo groot dat een raam moet uitgebroken worden.  Het stadsbestuur richt in, Sp.a Sint-Truiden licht in.   

Filip Moers en Gert Stas

 

De eerste verdieping van het oud stadhuis mag wat kosten: Belangrijke gasten worden er ontvangen, er wordt getrouwd en de gemeenteraad vergadert er.  Het is met andere woorden een belangrijk uithangbord voor Sint-Truiden.  Aan de andere kant moet er gekeken worden wat het draagvlak is van de stad en zijn bevolking.  De schulden stapelen zich op en ook de Truienaar stelt vragen bij luxe-uitgaven op een moment dat de crisis nog niet verteerd is.

 

Ook het stadsbestuur leek dit laatste te beseffen en trachtte het kostenplaatje, dat ondertussen van 507.000 naar 880.000 euro gestegen is, te verdoezelen door het dossier op te delen in vele kleine onderdelen.  Op die manier konden de ware kosten makkelijker onder de mat  geveegd worden. Deze handelswijze heet “salamisering” en is verboden. Na een klacht van Filip Moers, fractieleider sp.a Sint-Truiden, moest deze malafide procedure dan ook stopgezet worden. 
Nu wordt in ijltempo een beperkte aankoop van meubilair doorgevoerd  om alsnog  als pronkstuk te dienen in de ‘living van de stad’ bij de opening van de vernieuwde  Grote Markt op 21 mei aanstaande.
We sommen op:
vergadertafel raadzaal voor 64.998 euro,
vergadertafel schepenzaal voor 33.033 euro,
tafel en kast kabinet burgemeester voor  16.719 euro,
stoelen voor 51.665 euro.

Samen “goed” voor 166.445 euro.

2

Het wordt pas echt grotesk nu blijkt dat de tafel van de raadszaal zo groot is dat er een raam van het pas gerenoveerde stadhuis moet uitgebroken worden om ze geplaatst te krijgen. Zelden werd grootheidswaan zo treffend geïllustreerd. 
Ook ten gronde kunnen vragen gesteld worden bij deze uitgaven.
Op dit moment vindt de gemeenteraad plaats in het Cultureel Centrum. Met een verhuis naar het oud stadhuis wordt het moeilijker voor de vele geïnteresseerden om de vergadering te volgen.  Is het historisch kader belangrijker dan toegankelijkheid? Daarnaast zijn ook de schepenzaal en het bureau van de burgemeester in het administratief centrum nog maar nét opnieuw ingericht.  Zijn een nieuwe en dure tweede  schepenzaal en tweede burgemeesterkabinet dan wel zo nodig?

Ondertussen wordt verwacht men dat de stadsschuld tegen 2019 zal verdubbelen.  Door dergelijke lintjesknipperij zullen de meubelen niet gered worden…

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie maakt zich zorgen over de nieuwe inplanting van de zaterdagmarkt. De ‘interesse’ van cd&v en Open vld in de zaterdag- en rommelmarkt vertaalt zich ook in de toeristische gids 2016. Zelfs geen foto meer van de zaterdagmarkt, één van de oudste tradities die onze stad nog kent. Men moet al veel geluk hebben om de enkele woorden te vinden die verwijzen naar de zaterdagmarkt. Over de al zo fel geplaagde rommelmarkt op de Veemarkt is zelfs helemaal niets terug te vinden. Door de recente verhuis naar zondag zou enige promotie bij de toeristen absoluut noodzakelijk zijn, of is het bewust de bedoeling om dit dood te zwijgen?

“Onze fractie wenst dringend uitsluitsel hoeveel de zaterdagmarkt zal moeten inboeten omwille van de heraanleg van de Grote Markt. Het binnenplein werd aanzienlijk verkleind en de blauwe steen rondom kan/mag niet overreden worden. Op wat gaat men zich baseren om marktkramers hun vertrouwde plaats op de Grote Markt niet meer te geven? Aan wie worden de bevoorrechte plaatsen toegekend? Op deze vragen willen wij zo vlug mogelijk uitleg en vragen wij dringend een raadscommissie” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

“Een identiek probleem stelt zich met de augustuskermis. Ook hier zullen foorkramers hun vertrouwde staanplaats verliezen. Voor ons zijn markt- en foorkramers middenstanders zoals alle anderen en verdienen zij op een respectvolle manier behandeld te worden, zowel op vlak van promotie als bij het doorvoeren van (on)nodige herschikkingen” aldus sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Bron: Flickr.com

Bron: Flickr.com

CD&V en Open VLD nemen een loopje met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

De inrichting van het oud stadhuis wordt geraamd op 880.000 €. Het schepencollege splitste het dossier op in 10 kleine dossiers waarbij telkens slechts 3 firma’s werden aangeschreven.

De sp.a fractie vocht deze beslissing aan bij de Gouverneur en vroeg de onmiddellijke schorsing van de procedure. Dat je een dossier opsplitst omwille van de specificiteit van de opdracht en materialen, daar kan ik nog inkomen. Maar als je voor deze 10 dossiers 6 keer dezelfde firma aanschrijft, dan speelt deze specificiteit niet meer en is het nog alleen de bedoeling om de wetgeving op de overheidsopdrachten te omzeilen. Binnenlands Bestuur geeft ons nu gelijk en het schepencollege zal haar huiswerk moeten overdoen. Een aanbesteding voor het volledig dossier is de enige mogelijkheid.

Het is ook de taak als oppositiepartij om er over te waken dat correcte beslissingen worden genomen. Het is ook niet de eerste keer dat we ons gelijk halen na een klacht.

Los van deze procedurekwestie blijven wij ook van oordeel dat 880.000 € voor de herinrichting van het oud stadhuis schromelijk overdreven is en dat dit ook op een kwalitatieve manier en voor een veel lager bedrag kan gebeuren.