Maatregelen schepen sociale huisvesting zijn druppel op hete plaat: Alleen extra sociale woningen kunnen lange wachtlijsten verhelpen. 

In de krant van ma 4/2 doet schepen van Sociale huisvesting Engelbosch zijn plannen uit de doeken. Zij kunnen samengevat worden als: er komen geen sociale woningen meer bij, maar we proberen de toegang tot het aanbod te verbeteren voor alleenstaande gezinnen door fraude en speculatie tegen te gaan. 

Sp.a Sint-Truiden vreest dat de voorgestelde maatregelen niet genoeg zijn om de lange wachtlijsten van rechthebbenden (ongeveer 2000) in te korten en pleit, naast de voorliggende maatregelen, voor een sociaal woonbleid voor alle Truienaren. 

Vervallen woningen 

Wat betreft het voorstel om vervallen woningen tijdelijk te confisqueren, op te knappen en sociaal te verhuren, kan de sp.a fractie uiteraard akkoord gaan. Vaak gaat dit over panden die louter om speculatieve redenen verworven werden of waarvan de eigenaar niet de middelen bezit om ze te renoveren.  Het is een goed idee deze woningen te activeren voor sociale verhuur.  Wij vrezen echter dat de uitrol van deze  maatregel het voorwerp zijn zal van lange procedures.  We zullen dan heel wat jaren verder zijn vooraleer ze kunnen verhuurd worden en de nood is net nu heel hoog.  Sp.a hoopt dat het dan ook niet zal blijven met aankondingingspolitiek, maar dat er écht werk snel en doortastend gemaakt wordt van dit voorstel.  

Doelgroepenplan

De meest kwetsbaren gezinnen zijn ongetwijfeld de éénoudergezinnen. Dat men deze gezinsvorm probeer prioriteit te geven is niet onlogisch.  Met sp.a juichen we deze maatregel zelfs toe, tenminste als ze gelijk loopt met de verhoging van het aantal beschikbare woningen. Ook alleenstaanden en andere gezinsvormen hebben immers ook wettelijk recht op een degelijk dak boven hun hoofd.  

Wat wij als sp.a fractie wel eigenaardig vinden is dat men met deze boodschap enerzijds hoop geeft aan alleenstaande gezinnen maar anderzijds dezelfde grote nood van anderen niet erkent en een bouwstop afkondigt.  Men doet alsof het huidige aantal sociale woningen nu eenmaal niet meer kan groeien, terwijl dit een politieke keuze is.  

Fraude en efficiëntie

In het nieuw kaderbesluit is inderdaad een aanpassing gebeurd betreffende de duur van de huurcontracten. De nieuwe huurcontracten afgesloten in de loop van  2017 zijn van bepaalde duur, meer bepaald 9 jaar. Na deze periode komt er opnieuw een onderzoek naar de financiële inkomsten en kunnen de huurders de woning verliezen. Dit geldt echter enkel voor de nieuw afgesloten contracten die sowieso zeker lopen tot 2026 en het effect zal hiervan dus initieel beperkt zijn.  

Onderbezetting

Ook wat betreft de maatregelen tegen onderbezetting vrezen we dat het effecten erg beperkt zullen zijn. 

Wanneer een woonst wordt gehuurd met meer dan 1 slaapkamer op overschot, kan volgens het nieuw besluit een huurder in een aangepaste woonst ondergebracht worden tenzij men bereid is om een financiële opleg van 30 euro per maand per kamer op overschot te betalen.  De nieuwe woonst moet wel gelegen zijn in een straal van 5 km én de huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan de huidige huur.

Net door het grote tekort aan sociale woningen is deze maatregel erg moeilijk toe te passen. Het gaat meestal over oudere woningen en als men moet verhuizen naar een appartement is dit een recentere (lees: duurdere) bouw waar ook nog gemeenschappelijke kosten aan verbonden zijn waardoor de huurprijs hoger zal uitvallen. In Nieuw Sint-Truiden bijoorbeeld wordt deze maatregel niet gehanteerd omdat er heel wat woningen opgenomen zijn in een groot renovatieproject. 

We kunnen stellen dat dit enkel en goede maatregel is als er een voldoende grote poel is van kwalitatieve sociale woningen waarmee men kan schuiven. 

Opnieuw kan deze maatregel slechts efficiënt zijn als er bijkomende investeringen komen om het aantal woningen op te krikken. En laat dit net niét in het plan staan. 

Meer overheid in het woningbeleid

Met sp.a willen wij net meer overheid in het woningbeleid. Meer sociale woningen voor wie aan de vooraarden voldoet, maar ook zorgen voor meer starterswoningen en betaalbare middenklassewoningen via coöperatieven. 

Filip Moers

Gert Stas

Sp.a gemeenteraadslid   

Klik voor een groter formaat

Electronisch stemmen

 

Op zondag 14 oktober 2018 wordt in Sint-Truiden voor het eerst elektronisch gestemd. Het is dan ook heel belangrijk dat onze inwoners hierover goed worden geïnformeerd en dat alle inwoners op voorhand op een praktische wijze kennis kunnen maken hoe ze hun stem elektronisch zullen moeten uitbrengen.

Als we de collegenota van vrijdag 27 april 2018 doornemen, zouden we kunnen constateren dat er alleen in het centrum elektronisch wordt gestemd.  Zo wordt er een demostand met testcomputer voorzien in het stadskantoor en bibliotheek. Daarnaast zal er gewerkt worden met een mobiele demostand tijdens drie zaterdagen op de zaterdagmarkt en op de fruit -en cultuurmarkt en tijdens het vrijwilligersfeest.

Allemaal activiteiten die plaats vinden in het centrum.

Voor ons is dat een goede keuze voor de inwoners van het centrum, maar er wordt niets voorzien om met deze demostand ook naar de inwoners uit de diverse deelgemeenten en wijken te bereiken. Bovendien zijn er geen specifieke acties voorzien naar bepaalde bevolkingscategorieën toe, zoals bejaarden en/of personen, die niet of minder goed met een computer om kunnen.

Er wordt enkel een schrijven gericht naar de diverse seniorenverenigingen.

Op hun vraag wordt er dan een informatiemoment georganiseerd.

Wij vrezen dat op die manier  heel wat inwoners en vooral senioren uit de randgemeenten en wijken onvoldoende of niet dezelfde kansen krijgen als inwoners uit het centrum, waardoor ze op zondag 14 oktober 2018 wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan.

 

De sp.a fractie vraagt daarom deze beslissing te herzien en elke Truienaar op dezelfde manier te behandelen.

Dit kan alleen door ook een demostand in ALLE  randgemeenten  te voorzien. Of waarom bijvoorbeeld niet gedurende een bepaald periode een bus inschakelen, die de deelgemeenten en wijken aandoet.

Klik voor groter formaat

 

De Weekkrant vraagt bij elke editie aan lokale politici wat hun droom zou zijn als zij geen rekening moesten houden met partijstandpunten, coalities, financiën,…

Bovenaan vindt u “mijn wens” terug. 

 

Naar goede gewoonte geef ik een WK of EK kalender uit. Hieronder vind je de promocampagne voor de kalender van het WK 2018.

WK Kalender 2018

"Daaar is em, Daaar is em!" 🗣 Heb jij dé ⚽️ #WK ⚽️ kalender van 2018 in #Rusland 🇷🇺 al gespot? Lees hieronder tekst en uitleg over de kalender 👇

Geplaatst door Filip Moers op zondag 6 mei 2018

Klik voor groter formaat.

 

De sp.a fractie heeft gisteren 19 februari 2018 het dossier voor het bouwen van 49 sociale huur- en koopwooneenheden langs de Dellingweide op de gemeenteraad goedgekeurd.

Omwille van mogelijke belangenvermenging moesten maar liefst 4 leden van de meerderheid de raadszaal verlaten bij de behandeling van dit agendapunt. Ook de N-VA-fractie verliet de raadszaal.

Als sp.a fractie hebben wij de meerderheid ‘gedepanneerd, ’ niet alleen omdat het bouwen van sociale koop- en huurwoningen heel belangrijk is voor veel inwoners maar ook  omdat het nieuwe ontwerp een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van het vorige dossier. De hoogte werd gereduceerd en de inplanting werd aangepast zodat de privacy gegarandeerd blijft.

De huidige CD&V en Open VLD- meerderheid heeft in hun beleidsprogramma 2013 – 2018 de stop van het bouwen van sociale woningen aangekondigd wanneer de 9 % wordt bereikt.

Deze 9 % lijkt nu bereikt maar volgens sp.a fractieleider Filip Moers moet dat gerelativeerd worden. ​​​​​​​​​​​ Die 9 % is gebaseerd op het 16.548 particuliere gezinnen die onze stad telde op 1 januari 2008. Dat is 10 jaar geleden (!) waardoor die 9 % al lang achterhaald is. Op dit ogenblik telt Sint-Truiden 19.747 gezinnen wat concreet betekent dat Sint-Truiden nog zeker recht zou hebben op 100 bijkomende sociale woningen.

Bouwstop zou onverantwoord zijn
Op dit ogenblijk is de wachttijd van 5 jaar geen uitzondering. (gemiddeld in Vlaanderen is 3 jaar)
Op de gemeenteraad van 29 november 2017 trok een burger van de kansarmenvereniging ‘Onder Ons’ opnieuw aan de alarmbel. Na het inzamelen van meer dan 400 handtekeningen werd iedereen via een agendapunt nog eens op de schrijnende toestand gewezen van daklozen en de enorm lange wachtlijsten voor een sociale woning in onze stad.

Het is duidelijk dat wat er tot op heden is gedaan niet voldoende is. Er moeten bijkomende initiatieven worden genomen en de wachtlijsten moeten korter. Om aan dit laatste tegemoet te komen heb ik 2 voorstellen gedaan:

Ofwel wordt aan de bevoegde minister gevraagd om de cijfers te actualiseren, ofwel wordt er tussen de stad en de Vlaamse overheid een convenant afgesloten.

Deze convenant biedt aan de bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden zekerheid dat bij de bouw van bijkomende sociale woningen ondanks de bereikte ‘9 %’ de subsidies behouden blijven.
Als dit niet gebeurt zal dit verregaande gevolgen hebben voor die gezinnen die financieel niet bij machte zijn om op de privé huurmarkt een woning te verkrijgen, laat staan een kans hiertoe te krijgen. ​​​​​​​​​

Met een bouwstop zal een vacuüm van ettelijke jaren gecreëerd worden. Als de bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden geen zekerheid krijgt tot verder ontwikkelen, valt de prospectie stil, worden geen gronden aangekocht en worden geen dossiers ingediend.

Van nu tot er opnieuw groen licht komt, zullen jaren verstrijken vooraleer nieuwe dossiers de administratieve molen hebben doorzwommen en er nieuwe sociale woningen instap klaar zullen zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat meer sociale woningen de druk op de privé-huurmarkt verhoogt met betere woningen als resultaat. Bij een bouwstop zal die druk afnemen en zal het risico op minder goed uitgeruste woningen toenemen.

Terwijl gezinnen niet naar een sociale woning kunnen, moeten ze zich beredderen op de privéhuurmarkt. Daar kunnen ze steeds vaker de hoge huurkosten niet meer betalen, komen in de armoede terecht en op straat te staan. Dit wilt toch niemand op zijn geweten hebben hoop ik.

bron: google.be

Op de laatste gemeenteraad heb ik een oproep gedaan aan de meerderheid om ook met Sint-Truiden toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Dat is een organisatie die druk uitoefent op de overheden om statiegeld in te voeren. Al meer dan 100 lokale overheden, organisaties en bedrijven zijn al toegetreden.

Volgens OVAM zou bij het invoeren van statiegeld het zwerfvuil verminderen met 40 %.     Uit een studie van Test Aankoop blijkt dat 9 op 10 Vlamingen bereid zou zijn om lege petflessen en blikjes in te ruilen tegen statiegeld.

Hopelijk gaat de stad Sint-Truiden in op het sp.a voorstel want ook in Sint-Truiden is de toename van zwerfvuil en sluikstorten zienderogen toegenomen. 

Artikel in hbvl (30/01)

Spookrijdende luxe-auto’s in wagenpark Sint-Truiden

Geen spoor van contract voor dure leasingwagens topambtenaren

De stad Sint-Truiden least al enkele maanden dure directiewagens voor enkele topambtenaren.  Informatie over de kostprijs of over het hoe en waarom van deze beslissing was niet terug te vinden en werd, zelfs na herhaaldelijk aandringen van sp.a fractieleider Moers, niet meegedeeld. Nochtans is dit een wettelijke verplichting.  Sp.a dringt aan op volledige transparantie en dient een klacht in bij de gouverneur. 

In maart 2015 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot het leasen van milieuvriendelijke wagens. Bij de gunning werd er gekozen voor twee hybride Peugeots, 6 kleine elektrische Renaults en een aantal bestelwagens.  Het deed dan ook wenkbrauwen fronsen toen bleek dat ook een  BMW 5 Berline 530e, een Mercedes Break C 350e en een Volvo V60 T3 sinds vorig jaar (de Volvo al sinds 2016) op de parking aan het stadskantoor te bewonderen waren. Deze wagens werden noch in de offerte, noch in de toewijzing vermeld, maar betekenen een aanzienlijke meerkost. Filip Moers en Gert Stas (sp.a) zochten tevergeefs naar een beslissing van het schepencollege en vroegen om meer informatie. Mails op 24 november en 12 december 2017 en openlijke  vragen op de gemeenteraden van 18 en 26 december 2017 bleven onbeantwoord. Pas toen ook de pers lucht kreeg van deze malversaties werd op het schepencollege van 19/1 een document vrijgegeven waaruit besloten kon worden dat bovenstaande wagens inderdaad tot het wagenpark van de stad behoorden. Informatie over kostprijs, looptijd, opties, … bleef nog steeds uit.  Wel bleek dat de wagens privé gebruikt mochten worden door de financieel beheerder, de stadssecretaris en de manager ruimtelijke ordening. Voor de ambtenaren in deze functies betekent dit een extraatje van minstens 1220 euro per maand (de leaseprijs van de goedkopere hybride Peugots).  Sp.a blijft met een aantal pertinente vragen zitten.

Wie heeft de beslissing genomen tot het leasen van deze wagens? Loopt het stadsbestuur niet het gevaar het verwijt te krijgen deze ambtenaren op cruciale posten te willen beïnvloeden met dure cadeaus?  Gaan andere ambtenaren zich niet benadeeld voelen?  Is dit geen schending van de afgesproken arbeidsvoorwaarden? Wat is de eigenlijke meerkost van deze wagens? Waren de schepenen op de hoogte van deze manier van werken? Hoe kan een oppositie nog zijn controlerende functie uitoefenen als na de gemeenteraad zelfs het schepencollege in het ongewisse wordt gelaten? 

De stad verdedigt zich op 19/1 met te stellen dat het contract met de leasingmaatschappij “tegen prijslijst” is. Wat zoveel betekent dat zij tegen dezelfde voorwaarden auto’s mogen bijleasen bij de firma.  Nochtans is daarvan vóór 19/1 in geen enkel ander document sprake en daarenboven ontslaat dit het stadsbestuur of de administratie niet van de verplichting om deze nieuwe keuzes aan het (transparantere) schepencollege voor te leggen en goed te keuren. Als de meerkost boven de 85,000 euro uitstijgt (niet onmogelijk gezien het type wagens) moet zelfs de gemeenteraad goedkeuring geven.  Filip Moers vraagt zich dan ook af of deze redenering zal stand houden bij de gouverneur.

Gert Stas.