Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Maatregelen schepen sociale huisvesting zijn druppel op hete plaat: Alleen extra sociale woningen kunnen lange wachtlijsten verhelpen. 

In de krant van ma 4/2 doet schepen van Sociale huisvesting Engelbosch zijn plannen uit de doeken. Zij kunnen samengevat worden als: er komen geen sociale woningen meer bij, maar we proberen de toegang tot het aanbod te verbeteren voor alleenstaande gezinnen door fraude en speculatie tegen te gaan. 

Sp.a Sint-Truiden vreest dat de voorgestelde maatregelen niet genoeg zijn om de lange wachtlijsten van rechthebbenden (ongeveer 2000) in te korten en pleit, naast de voorliggende maatregelen, voor een sociaal woonbleid voor alle Truienaren. 

Vervallen woningen 

Wat betreft het voorstel om vervallen woningen tijdelijk te confisqueren, op te knappen en sociaal te verhuren, kan de sp.a fractie uiteraard akkoord gaan. Vaak gaat dit over panden die louter om speculatieve redenen verworven werden of waarvan de eigenaar niet de middelen bezit om ze te renoveren.  Het is een goed idee deze woningen te activeren voor sociale verhuur.  Wij vrezen echter dat de uitrol van deze  maatregel het voorwerp zijn zal van lange procedures.  We zullen dan heel wat jaren verder zijn vooraleer ze kunnen verhuurd worden en de nood is net nu heel hoog.  Sp.a hoopt dat het dan ook niet zal blijven met aankondingingspolitiek, maar dat er écht werk snel en doortastend gemaakt wordt van dit voorstel.  

Doelgroepenplan

De meest kwetsbaren gezinnen zijn ongetwijfeld de éénoudergezinnen. Dat men deze gezinsvorm probeer prioriteit te geven is niet onlogisch.  Met sp.a juichen we deze maatregel zelfs toe, tenminste als ze gelijk loopt met de verhoging van het aantal beschikbare woningen. Ook alleenstaanden en andere gezinsvormen hebben immers ook wettelijk recht op een degelijk dak boven hun hoofd.  

Wat wij als sp.a fractie wel eigenaardig vinden is dat men met deze boodschap enerzijds hoop geeft aan alleenstaande gezinnen maar anderzijds dezelfde grote nood van anderen niet erkent en een bouwstop afkondigt.  Men doet alsof het huidige aantal sociale woningen nu eenmaal niet meer kan groeien, terwijl dit een politieke keuze is.  

Fraude en efficiëntie

In het nieuw kaderbesluit is inderdaad een aanpassing gebeurd betreffende de duur van de huurcontracten. De nieuwe huurcontracten afgesloten in de loop van  2017 zijn van bepaalde duur, meer bepaald 9 jaar. Na deze periode komt er opnieuw een onderzoek naar de financiële inkomsten en kunnen de huurders de woning verliezen. Dit geldt echter enkel voor de nieuw afgesloten contracten die sowieso zeker lopen tot 2026 en het effect zal hiervan dus initieel beperkt zijn.  

Onderbezetting

Ook wat betreft de maatregelen tegen onderbezetting vrezen we dat het effecten erg beperkt zullen zijn. 

Wanneer een woonst wordt gehuurd met meer dan 1 slaapkamer op overschot, kan volgens het nieuw besluit een huurder in een aangepaste woonst ondergebracht worden tenzij men bereid is om een financiële opleg van 30 euro per maand per kamer op overschot te betalen.  De nieuwe woonst moet wel gelegen zijn in een straal van 5 km én de huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan de huidige huur.

Net door het grote tekort aan sociale woningen is deze maatregel erg moeilijk toe te passen. Het gaat meestal over oudere woningen en als men moet verhuizen naar een appartement is dit een recentere (lees: duurdere) bouw waar ook nog gemeenschappelijke kosten aan verbonden zijn waardoor de huurprijs hoger zal uitvallen. In Nieuw Sint-Truiden bijoorbeeld wordt deze maatregel niet gehanteerd omdat er heel wat woningen opgenomen zijn in een groot renovatieproject. 

We kunnen stellen dat dit enkel en goede maatregel is als er een voldoende grote poel is van kwalitatieve sociale woningen waarmee men kan schuiven. 

Opnieuw kan deze maatregel slechts efficiënt zijn als er bijkomende investeringen komen om het aantal woningen op te krikken. En laat dit net niét in het plan staan. 

Meer overheid in het woningbeleid

Met sp.a willen wij net meer overheid in het woningbeleid. Meer sociale woningen voor wie aan de vooraarden voldoet, maar ook zorgen voor meer starterswoningen en betaalbare middenklassewoningen via coöperatieven. 

Filip Moers

Gert Stas

Sp.a gemeenteraadslid   

Het stond in de sterren geschreven dat de onverantwoorde investeringswoede niet ongestraft zou blijven. Al een paar jaar voorspellen we dat de gelijktijdige en grote investeringsdossiers niet alleen grote problemen zullen geven voor onze handelaars in de binnenstad maar dat ook de toename van de schuld ongezien zou worden. Via allerlei begrotingstechnieken heeft men het financieel debacle over de verkiezingen kunnen tillen met de bedoeling de Truienaren pas na de stembusgang te confronteren met een belastingverhoging. Gelukkig moeten de steden en gemeenten bij de opmaak van het budget ook een meerjarenplanning opmaken voor de volgende jaren, in dit geval ook voor 2019 en 2020.

Aanstaande dinsdag brengt de meerderheid het budget 2018 en de meerjarenplanning. In 2018 staat het water aan de lippen maar onmiddellijk na de verkiezingen in oktober 2018 is het hekken van de dam.

Voor alle duidelijkheid komen deze cijfers niet van ons maar van de financiële dienst.   

In bijgevoegde tabel zie je dat de belastinginkomsten in 2019 stijgen met 728.000 euro ten opzichte van 2018 en in 2020 komt daar nog eens 1.477.000 euro bij. We spreken dus van een totaal bedrag van maar liefst 2,2 miljoen euro (!)

Hoe deze bijkomende belasting zal worden geïnd, is nog niet duidelijk. Om een idee te geven zal naast de hoge afvalfactuur van Limburg.Net van 142,60 € (voor gezin met 3 personen   ) , de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing deze bijkomende belasting neerkomen op € 125 per gezin extra.

Ik geef ook nog enkele andere belangrijke cijfers uit het budget 2018, het einde van deze legislatuur van de CD&V –Open VLD meerderheid o.l.v. burgemeester Veerle Heeren en vergelijk die met 2012, het laatste jaar van de periode o.l.v. Ludwig Vandenhove.

 

 

De schuld van Agost kan nog wijzigen. Naar verluidt zou men gerealiseerde projecten op de markt brengen tot verkoop om ze nadien terug te huren (!)  (cfR. Jongerencampus Gazomersite) Met deze kortetermijnvisie zouden schulden vroegtijdig kunnen afgelost worden  maar zullen de werkingskosten nog meer stijgen.

Een domper op de eindejaarsfeesten toch?

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

Het volledige persartikel (met bijlage) kan u hier downloaden, samen met de bijlage.

IMG_1893

In het najaar verhuizen de bejaarden van het woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem naar het nieuwe zorgcentrum aan de Diestersteenweg. Er is dus ruimte om deze gebouwen aan te pakken en een nieuwe bestemming te geven.

De sp.a-fractie wil dat, in navolging van de plannen in Zepperen, ook in Brustem aandacht wordt geschonken aan een ruimte voor het verenigingsleven. Een polyvalente ruimte in het gebouw met het doel de verenigingen in Brustem te ondersteunen en zo het sociaal contact tussen de inwoners aan te wakkeren moet zeker tot de mogelijkheden behoren!

Dit voorstel kan zowel bij behoud van het gebouw als bij afbraak en zelfs verkoop. Indien voor de laatste optie wordt gekozen, verwijzen wij naar Groot-Gelmen. Ook hier werd in het verleden in een sociaal bouwproject een multifunctionele ruimte voorzien die eigendom van de stad bleef. Het spreekt voor zich dat dit het plaatselijke verenigingsleven alleen maar ten goede is gekomen.

OCMW RAADSLEDEN

Daniëlle Degline
Elien Raskin
Guy Knaepen

SP.A FRACTIELEIDER

Filip Moers

Beste bezoekers en standhouders

De offers, die moeten gebracht worden voor de bouw van de sporthal op de Veemarkt, nemen alsmaar toe.

Eerst was er de verwijdering van de pas aangelegde mobilehomeparking. Dan verdwenen een 100-tal parkeerplaatsen. Ook voor de jaarlijkse circussen is geen plaats meer.

De volgende slachtoffers zijn de bewoners van het Begijnhof: het gratis residentieel parkeren werd op de gemeenteraad van 29 september 2014 omgezet in blauwe zone. Ook de voorziene, nog aan te leggen groene schakel tussen het domein ‘t Speelhof en het stadspark, samen met het uitzicht van de toekomstige bewoners van de nieuwe appartementsblokken, zullen door de realisatie van de sporthal aan kwaliteit inboeten. En dan de rommelmarkt! In mei 2013 heeft de sp.a-fractie al een schrijven van het college van burgemeester en schepenen aan Stedenbouw Limburg openbaar gemaakt. In dit schrijven werd door de CD&V-Open VLD-fractie het gevraagde engagement aangegaan om de rommelmarkt los te koppelen van de zaterdagmarkt. Het onderwerp van deze brief (klik hier) vermeldt ‘Sporthal Veemarkt Sint-Truiden’. 14 dagen nadien werd de bouwvergunning voor de sporthal afgeleverd. Toen zijn de standhouders en de bezoekers van de rommelmarkt al ‘verkocht’ voor de bouw van een sporthal, die veel beter vast aan een school werd gebouwd.

Bijna 2 jaar later komen CD&V en Open VLD nu met dit voorstel.

Denkt het CD&V- en Open VLD-beleid nu echt dat de bevolking na 2 jaar de link met de bouw van de sporthal is vergeten?

Over het verschuiven van de rommelmarkt van zaterdag naar zondag bestaat geen twijfel!

De concurrentie met Tongeren, Tienen, Diest, Genk, Tessenderlo… zal moordend zijn en dan spreken we nog niet over de gelegenheidsrommelmarkten, die op zondag worden georganiseerd door de buurt- en wijkverenigingen.

Aan een jarenlange succesformule dreigt een einde te komen.

 

Ook de manier waarop dit plan tot stand is gekomen, is ronduit schandalig.

Op geen enkele manier is er overleg geweest met de leden van de rommelmarktcommissie.

Al even erg is de uitspraak van schepen Pascal Vossius, die beweert dat er tot op heden geen enkel reglement bestaat voor het organiseren van de rommelmarkt. Sinds 1995 was telkens een sp.a-schepen bevoegd voor de (rommel)markt. Telkens werd in samenspraak met de rommelmarktcommissie, de marktleider (plaatsmeester) en de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken elke aanpassing van het bestaande huishoudelijk- en politiereglement op voorhand besproken.

Beide reglementen en eventuele aanpassingen werden zowel door het college van burgemeester en schepenen als door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd, ook door schepen Pascal Vossius die nu beweert dat er geen enkel reglement bestaat. Tevens verwijst diezelfde schepen naar een studie, waarvoor op geen enkel schepencollege een opdracht werd gegeven.

Het zal hier ongetwijfeld gaan over een informele opdracht waarvan de uitkomst al op voorhand gekend was.

 

De sp.a-fractie maakt zich ook zorgen over een clausule, die nu opgenomen wordt in het nieuwe reglement. ‘Er wordt een stedelijk reglement opgesteld waarbij de stad geen openbare markt maar wel een manifestatie voor niet-professionele verkopers organiseert’.

Is het de bedoeling om niet alleen de beste dag af te nemen maar ook de rechtszekerheid, die de standhouders tot op heden hebben?

 

De sp.a-fractie zal maandag 26 januari 2015 aanstaande op de gemeenteraad dit (on)doordacht en zonder enige inspraak genomen voorstel absoluut niet steunen.

 

U kan op ons blijven rekenen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Namens de sp.a-fractie

 

 

 

 

Filip Moers Ludwig Vandenhove

fractieleider deputé/gemeenteraadslid

 

Gemeenteraadsleden: Johnny Vangrieken, Hilde Visser, Marleen Thijs, Gert Stas, Ann Knaepen, Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke

 

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=m-zykrBRxZ4&w=400]

Nog amper personeel op reinigingsdienst: huisvuilophaling komt in het gedrang!

 Op de gemeenteraad van 25 november 2013 werd door CD&V en Open VLD met veel bravoure niet alleen de veel hogere afvalfactuur aangekondigd maar ook dat voortaan de ophaling van  het huisvuil (bordeaux zak) door Limburg.Net zal gebeuren.

Om de recente aanwerving van de talrijke hooggekwalificeerde en dure ambtenaren te compenseren, moeten heel wat arbeidersfuncties en jobs voor laaggeschoolden worden geschrapt. Zo zijn er intussen al heel wat arbeiders omwille van “reorganisatie van de diensten” hun job verloren met als gevolg dat de personeelsbezetting op de reinigingsdienst op amper 1 jaar tijd bijna is gehalveerd.

En dan gebeurt het: Limburg.Net laat weten nog niet klaar te zijn voor de huisvuilophaling!!!

Te voorbarige afdankingen met als gevolg een  onderbezette dienst en  nu een gebrekkige dienstverlening naar de inwoners toe, die net nu een zoveel hogere afvalfactuur gepresenteerd krijgen. Constant moet nu personeel gehaald worden op andere diensten om de huisvuilwagens te laten uitrijden waardoor op die diensten nu de planning aanzienlijke vertraging oploopt. Met de regelmaat van de klok komen nu meldingen binnen van niet opgehaalde afvalfracties.

Sint-Truiden wordt Droneville, misschien brengt inzetten drones de oplossing!

Als we burgemeester Heeren mogen geloven gaan de drones hun intrede maken in Sint-Truiden. Misschien is dat wel de oplossing om het probleem van de huisvuilophaling op te lossen. Bijgevoegd filmpje laat uitschijnen dat de eerste testen alvast hoopgevend zijn en wie weet is deze manier van ophalen tegen 1 april een feit.

 

Een gebrekkige visie, geen duidelijke afspraken maken en vooruitlopen op de feiten brengt ons in de situatie waar we nu in verkeren. En zeggen dat de werking van deze dienst, samen met de goede ingesteldheid van vele inwoners er amper 2 jaar geleden voor gezorgd heeft dat Sint-Truiden de properste stad was van Vlaanderen. Op amper één jaar tijd bestaat deze dienst nog amper en moeten de inwoners fors meer betalen. Het is een onwaarschijnlijk verhaal” besluit sp.a fractieleider Filip Moers.

 

226,60 euro per gezin: een verhoging van meer dan 130 euro.

Het Truidense afval en containerpark wordt binnenkort niet meer beheerd door de stad zelf, maar door de intercommunale Limburg.net.   De CD&V   Open VLD meerderheid laat de kosten volledig doorrekenen aan de inwoners  waardoor de Truienaar in 2014 wellicht de duurste afvalfactuur van België gepresenteerd krijgt. Sociaal zwakkere groepen krijgen daarbij zelfs de grootste verhoging te slikken.
Sp.a Sint-Truiden becijferde dat deze overdracht neerkomt op een verdoken asociale belastingverhoging zonder oog voor milieu of dienstverlening.    

De nieuwe jaarlijkse kosten voor u opgeteld

jaarlijkse basiskost                                                                                                          111,35 euro

persoonskost                                                                                                                       31,25 euro  (3 persoonsgezin)

dienstenbelasting                                                                                                               44,00 euro

GFT sticker                                                                                                                           40,00 euro

Totaal                                                                                                                                 226,60 euro

Huidige kostprijs                                                                                                             104,00 euro!

Het  nieuwe afvalbeleid van CD&V en Open VLD doorgelicht

De Truienaren zullen niet een klein beetje verschieten als ze het nieuwe afvalbeleid van de CD&V en Open VLD meerderheid onder ogen krijgen.

Voor de onkosten die ontstaan voor het ophalen en verwerken van het afval zal vanaf 1 januari 2014 ieder gezin een jaarlijkse basiskost aangerekend worden van 111,35 euro.

Bovenop dit bedrag wordt er ook een persoonskost aangerekend die afhankelijk is van het aantal personen dat een gezin vormt. Dit bedrag is minstens 18.73 euro voor een één persoonsgezien en maximum 37,50 euro voor een gezin vanaf vier personen (In dit bedrag is wel een aantal huisvuilzakken inbegrepen). Als we voor een driepersoonsgezin rekenen komt er 31,25 euro bij en komt de factuur uit op 142,60  euro per jaar.

Wat blijft? De dienstenbelasting!

Positief nieuws is dat de stad beslist heeft om het grofvuil bij de Lentepoets, snoeiafval  en  de glasophaling aan huis zelf te blijven doen. Hiervoor zal de  jaarlijkse dienstenbelasting van 44 euro aangewend worden (cfr. Het Belang van Limburg  van 8 november 2013 “De bestaande dienstenbelasting wordt niet afgeschaft. Volgens burgemeester Veerle Heeren is de dienstenbelastint -744 euro voor eengezin met twee personen – nodig voor de ophaling van grof vuil en glas”).

227 euro, wellicht de duurste afvalfactuur van het land

Truienaars krijgen zo wellicht de duurste afvalfactuur van gans het land: driepersoonsgezin betaalt jaarlijks 226,60 euro (152,60 euro Limburg.Net,  44 euro stad Sint-Truiden en 40 euro voor GFT sticker) en dit voor dezelfde dienstverlening die ze al jaren krijgen voor een bedrag van 104,00 euro (36 euro GFT sticker, 26 huisvuilzakken aan 1 euro en 44 euro dienstenbelasting).

Deze ingreep is een verdoken belastingverhoging van maar liefst 122,60  euro.  Anders gezegd: als Sint-Truiden hetzelfde deed als limburg.net moest de personenbelasting van 8 % naar  9,5 % verhoogd worden.

Wat verliezen we?

Wij doeken onze eigen  –goedkopere-  huisvuilophaling op.
De mogelijkheid om laaggeschoolde mensen uit eigen streek in deze dienst tewerk te stellen is hiermee ook verdwenen.
De flexibiliteit, terreinkennis en betrokkenheid die we hadden door het inschakelen van eigen Truienaars zal nu verminderen, samen met de kwaliteit van de dienstverlening.
Hierbij mogen we niet vergeten dat door het afdanken, afvloeien of laten overnemen  van deze arbeiders en de besparing op het machinepark, de kosten voor de stad gaan dalen maar  dit wordt echter niet in mindering gebracht bij de belastingbetaler.

En houdt het hiermee op?

Huisvuilzakken krimpen maar worden duurder, GFT sticker slaat op

Neen!  De GFT sticker stijgt voor appartementsbewoners van 12 € naar 15 € voor de kleine  bak en voor de grote GFT bak met 4 euro (van 36 € naar 40 €, deze stijging zit reeds in de berekening). De huisvuilzakken krimpen met 30 % maar worden wel duurder.

Wat met de sociale correcties op de afvalfactuur voor de zwakkeren?

Wie moet rondkomen met een leefloon, vervangingsinkomen of  pensioentje van 1.000 euro in de maand krijgt amper 15 euro korting op de  factuur van Limburg.Net Op de gemeenteraad  werd de vraag gesteld of de stomapatiënten en mensen met incontinentieproblemen vergeten waren. Hierop liet de bevoegde schepen weten dat er nog extra sociale correcties worden genomen  maar bij gebrek aan tijd zijn deze nog niet opgenomen in de overeenkomst.

Gluren bij de buren: in Hasselt 80 euro, in Nieuwerkerken 96 euro…

In tegenstelling tot andere steden en gemeenten die voor de rechtstreekse inning kiezen, komt de stad Sint-Truiden  voor geen cent tussen in deze jaarlijkse limburg.net factuur van 142,60  euro en laat ze haar inwoners voor alles opdraaien.   Zo komt bijvoorbeeld de stad Hasselt voor bijna de helft tussen want eenzelfde gezin betaalt in Hasselt ‘slechts’ 80 euro.  Nieuwerkerken vermindert de factuur met 55 euro waardoor de factuur voor de burgers daar afklokt op  96 euro .

De vis begint te stinken aan de kop.

De cd&v open vld meerderheid heeft ervoor gekozen om aan de ene kant drastisch te besparen op personeel en  subsidies voor verenigingen en de kosten voor de Truienaar te verhogen,
maar aan de andere kant blijft het stadsbestuur het ene luxe project na het andere uit de hoed toveren
:  Sint-Truiden verlichte stad, Sintparade,  sporthal Veemarkt (2.6 miljoen euro),  project op de Gazometersite (40 miljoen euro), te veel en te duur kabinetspersoneel, energieverslindende ijspiste enz…

Als sp.a zijn we het al maanden aan het verkondigen: Sint-Truiden wordt een lege doos met een mooie strik errond.  Het prijskaartje voor de Truienaar komt via belastingverhogingen. De eerste komt er dus aan,  weliswaar in de vorm van een factuur van Limburg.net.

Heeft deze CD&V Open VLD meerderheid dan het lef en de moed niet om zelf voor deze  desastreuse gevolgen van haar  prille beleid te gaan aankloppen bij de Truienaren?

Neen, deze meerderheid doet feestelijk verder en laat Limburg.net de boeman spelen door hun  rechtstreeks  te laten innen.

Het kan ook anders

Een dergelijke  hervorming doorvoeren moet gepaard gaan met een  modernisering van het afvalbeleid. Deze hervorming wordt nu voorgesteld als een eerlijke belasting waarbij de ‘vervuiler betaalt’. In realiteit is het opnieuw een forfaitaire factuur waarbij slechts minimaal, zijnde het aantal ter beschikking gestelde zakken te betalen boven de basiskosten, enige verwijzing of de indruk zou kunnen geven naar het aspect van ‘de vervuiler betaalt’. Met de samenstelling van deze factuur wordt de burger te weinig gesensibiliseerd om zoveel mogelijk afval te voorkomen, selectief in te zamelen en worden de inwoners, die grote inspanningen leveren, te weinig beloond.

Bij de invoering van deze hervorming had ik mij voorgesteld dat de inhoud van de  huisvuilzakken en de  GFT bakken per gezin zouden worden gewogen en gefactureerd.  De inwoners betalen dan het afval wat ze effectief geproduceerd hebben.  Pas dan is het een eerlijke belasting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Waarom het  containerpark overdragen vooraleer het  geautomatiseerd is en er geen  uniforme bedragen over gans het werkingsgebied gelden. Op die manier zou ik als inwoner van Engelmanshoven even goed naar het korter bijgelegen containerpark van Heers kunnen gaan

De slotsom is dat met de huidige hervorming  de kosten volledig worden doorgeschoven naar de inwoners zonder enige tussenkomst van de stad, dat er  onvoldoende sociale correcties in opgenomen zijn en dat deze hervorming onbezonnen wordt doorgevoerd en bijgevolg niet beantwoordt aan onze verwachtingen.

Om die redenen zal onze fractie geen goedkeuring geven aan agendapunt 10, 11 en 12

Een toekomstbeeld in Sint-Truiden?Het Sint-Truidens college van burgemeester en schepenen van vrijdag 26 oktober 2012 heeft een voorwaardelijk positief advies gegeven voor 3 windturbines.
Worden de eerste Sint-Truidense windturbines zo een feit?

Ecopower heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend om 3 windturbines te plaatsen in een zone, die gelegen is tussen Zepperen en Kortenbos.
De windturbines worden voorzien langs de N80 en vormen een lijn, die parallel loopt met de spoorlijn tussen Sint-Truiden en Hasselt en de hoogspanningslijn tussen Kortenbos (N722) en de N80.

Op woensdag 20 juni 2012 werd een informatieavond georganiseerd en het openbaar onderzoek liep af op zaterdag 6 oktober 2012.
Er werden 19 bezwaarschriften ingediend.
De grootste bekommernis van de bezwaarindieners is overlast van geluid en slagschaduw.
“De impact op de natuur is beperkt.”, zegt schepen van leefmilieu Filip Moers.
“In de omgeving van de projectzone bevinden zich 2 habitatgebieden.
Enerzijds is er het Provinciaal Domein Nieuwenhoven op meer dan 1.200 meter.
Tussen dit gebied en het projectgebied liggen de N722, de woonkern van Kortenbos, de spoorweg, de hoogspanningslijn en de N80.
Anderzijds is er het Kluisbos, weliswaar veel kleiner.
Dat ligt op een afstand van 700 meter van de kortst bijgelegen windturbine.”

Lees meer over dit bericht

Klik op de afbeelding voor het volledige artikel.

Deze stijl is opnieuw toegelaten!

Op initiatief van de sp.a-fractie werd vandaag op het schepencollege beslist om opnieuw pastorijwoningen toe te laten.

Sinds 2007 werd in de verkavelingsvergunningen systematisch een aantal bouwstijlen verboden, waaronder de pastorijstijl. Omdat steeds meer bouwers interesse hebben om deze bouwstijl te bouwen, werd meermaals de vraag gesteld waarom dit niet mocht.

“Als sp.a-fractie vonden wij dit niet correct en hebben wij voorgesteld en beslist om deze bouwstijl voortaan niet langer te verbieden in de verkavelingsvoorwaarden.
Deze bouwstijl weigeren is gestoeld op appreciatie en heeft niets te maken met verminderde woonkwaliteit. In de verordening zijn immers voldoende voorwaarden opgenomen om de woonkwaliteit af te dwingen”, aldus de initiatiefnemer en schepen Filip Moers.

In zijn verkiezingsprogramma heeft Filip Moers trouwens nog bijkomende initiatieven aangekondigd zoals het eenvoudiger maken van de procedures en kleine werken vrij te stellen van een bouwvergunning. Zo moet het vervangen van ramen in niet-beschermde panden en het vernieuwen van een dakbedekking (zonder structurele ingrepen) vrijgesteld  worden van een bouwaanvraag of melding.

“Het kan immers niet zijn dat de regelgeving in Sint-Truiden strenger is dan de voorschriften, die Vlaanderen ons oplegt. Dit druist compleet in tegen de administratieve vereenvoudiging”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Op zaterdag 6 oktober organiseerde ik in naam van mezelf en SP.a Gelmen mijn jaarlijks bal.
Zoals u weet zijn er over enkele dagen de cruciale gemeenteverkiezingen, het geeft me uiteraard voldoening dat jullie zo talrijk aanwezig waren (400+!)
Hopelijk kunnen wij onze koers mede door jullie steun ook de volgende jaren verder zetten!

Nogmaals hartelijk dank & tot volgend jaar!

Filip Moers

PS: voor meer foto’s s wijs ik u graag door naar deze link!