Archive for oktober, 2009

Zonder in te gaan op de inhoud van dit plan is de manier waarop dit gebracht werd een pure schande en een aanfluiting van de democratische spelregels die al gedurende 15 jaren in de stad Sint-Truiden worden gehanteerd door het beleid in het algemeen en door de bevoegde schepenen in het bijzonder.

Collega Johnny Vangrieken, bevoegd voor het carnavalgebeuren en ikzelf als schepen van markten en foren, werden op geen enkel ogenblik hierover gecontacteerd. Ook de plaatselijke besturen van de markt- en foorkramers alsook de beide commissies werden compleet genegeerd.

Ik doe mijn hoed af voor de manier waarop de verantwoordelijken van de markt- en foorkramers vandaag gereageerd hebben op dit plan.

Niettegenstaande dat de marktkramers ogenschijnlijk baat hebben met dit plan, blijven zij solidair met de foorkramers en wuiven ze dit te doorzichtig plan resoluut weg. Ook de marktkramers zijn waarschijnlijk nog niet vergeten dat, nog niet zo lang geleden, ook sommigen van hen moesten ophoepelen om in de Diesterstraat plaats te maken voor de uitbreiding van de  Kerstmarkt.  Gelukkig heb ik met een compromisvoorstel dit kunnen voorkomen.

In deze moeilijke tijden solidair zijn en blijven doet mij dan ook enorm veel plezier.

Ik ben fier om als schepen met deze mensen te mogen samenwerken!

Filip Moers

Schepen van markten en foren
Druk hier om de perstekst te lezen

Aalst_20091024_141838AalstIn het verleden gingen veel trage wegen verloren en nog altijd brokkelt het netwerk af. Tijdens de ‘Dag van de trage’ weg gaat alle aandacht naar het herstellen van deze trage wegen.

De stad Sint-Truiden is zich ten zeerste bewust van de waarde van dergelijke holle wegen en spant zich reeds ettelijke jaren in voor de herwaardering ervan.

Zo werden reeds de holle weg van het Lieve Heerke in Velm aangepakt, alsook de holle wegen van de Cicindriawandeling, waarvan dankbaar gebruik gemaakt wordt door tal van wandelaars.

Lees meer…

Hakselaar op park

Vorig jaar kon men op een aantal vaste locaties snoeihout laten hakselen door de groendienst. Dit initiatief kende weinig succes. Omdat vele inwoners de vraag stelden of het niet mogelijk was aan huis te komen hakselen, wijzigt milieuschepen Filip Moers het concept en komt de Groendienst van half februari tot half april en in oktober en november aan huis langs om je snoeihout te hakselen..
Lees meer…

overhandiging sleutelOfficiele overhandiging van de sleutel op vrijdag 23 oktober 2009.

Dit jaar viert het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon haar 10-jarig jubileum.

“Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met  100 woningen in beheer” aldus  voorzitter  van  het  SVK  Land van Loon.

Het Sociaal Verhuurkantoor is een aanvulling op de bestaande sociale wooninitiatieven.  De initiatiefnemers wilden  prioriteit geven aan huisvesting voor de sociaal zwakkeren door het aanbieden van betaalbare huurwoningen in  Zuid-Limburg.
Lees meer…

Limburg.net wil een uniforme regeling rond afvalinzameling in Limburg en start vanaf 1 januari 2010 alvast met eenzelfde tarief voor de verkoop van PMD-zakken.

De stad Sint-Truiden zal dus vanaf 1 januari 2010 een rol PMD-zakken (20 zakken) verkopen voor 2,50 EUR in plaats van 5,00 EUR.
Op het containerpark zal vanaf dan het PMD niet meer ‘los’ aanvaard worden. Het kan wel nog aangebracht worden in de PMD-zak.
Lees meer…

Het stadsbestuur gaat enkele nieuwe concepten nastreven op het gebied van asbezorging op de begraafplaatsen van het grondgebied Sint-Truiden.

Eerst en vooral stappen we af van het columbarium dat bekleed werd met blauwe hardsteen. We gaan hier naar een moderner gemetseld columbarium met een ingewerkte richel om zo persoonlijke elementen aan de bijhordende nis te kunnen plaatsen.
Lees meer…

Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) heeft, tegen CD&V en Open VLD in, beslist om de centrumlocatie (tot nu toe in het Berchmanshuis en vanaf half 2010 in de oude verpleegsterschool op de Rummenweg) van de buitenschoolse kinderopvang in de stad Sint-Truiden tegen uiterlijk het begin van de grote schoolvakantie 2010 uit te breiden tot

105 plaatsen (nu 80 plaatsen).

Het gaat om een 7-tal extra arbeidsplaatsen.

Dit punt was, ondanks het voorstel van de coördinator, al ettelijke malen uitgesteld op het college van burgemeester en schepenen.

Sp.a-schepenen Els Sneijers en Filip Moers: “Buitenschoolse kinderopvang is voor ons een prioriteit in het te voeren sociaal beleid. Bovendien heeft buitenschoolse kinderopvang een belangrijk economisch aspect, omdat het precies de kansen van vrouwen verhoogt op de arbeidsmarkt.

We zijn in goed gezelschap met dit standpunt, want we zitten hiermee op één lijn met de Vlaamse regering.

Met deze beslissing en met alle andere bestaande vormen van kinderopvang in Sint-Truiden verlaten we langzaam het achterste gedeelte van het peloton in Limburg qua aantal opvangplaatsen.

Voor ons past dit in ons globaal plan qua kinderopvang, zoals we dit aangekondigd hebben tijdens de gemeenteraad van 17 augustus 2009.

Wat heeft het voor zin de nieuwe locatie in de vroegere verpleegsterschool op de Rummenweg volledig uit te rusten en ondertussen geen extra personeel te voorzien?”.

Klik op lees meer voor meer informatie

Lees meer…


Meer dan 80 bladkorven helpen bewoners om bladeren op te ruimen!

Tijdens de herfstperiode zal onze reinigingsdienst er wekelijks op uittrekken met de veegmachine om de bladeren op te ruimen in de straten waar er zich problemen kunnen voordoen met de bladval.
Lees meer…