Archive for april, 2010

Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 april 2010 stond de aanpassing van het gemeentelijk retributiereglement inzake het betalend parkeren op de agenda.

Zo werd er onder andere gestemd over de invoering en de toepassing van de parkeerkaart voor (para)medische beroepen en voor beroepen voor familiale ondersteuning.

Op voorstel van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken werd voormelde parkeerkaart ter goedkeuring voorgelegd.

Het is een exclusieve parkeerkaart – enkel op schriftelijke aanvraag en mits voldaan aan een aantal voorwaarden bij het stadsbestuur verkrijgbaar – die een oplossing biedt aan de parkeerproblemen die (para)medische beroepen en de beroepen voor familiale ondersteuning ondervinden bij hun huisbezoeken.

De bedoelde parkeerkaart kost 75,00 EUR per jaar voor de medische en de paramedische beroepen en kan jaarlijks vernieuwd worden.

Voor de diensten voor familiale ondersteuning is de parkeerkaart gratis.

Op voorstel van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) werd er tijdens de gemeenteraad gisteren eveneens gestemd (met 15 stemmen voor en 14 tegen van de 29 aanwezigen) over een 15-tal parkeerplaatsen – hoofdzakelijk in zone 1 (waar een maximale parkeertijd van 2 uur geldt) – die voorbehouden worden voor de bezitters van een dergelijke parkeerkaart.

Om de controle zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, worden deze parkeerplaatsen in de nabijheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien.

De CD&V- en een gedeelte van de Open VLD-fractie stemde tegen en was voorstander om deze doelgroep – aan de hand van deze specifieke parkeerkaart – overal te laten parkeren. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Hiermee zouden we aan de bedoeling van de invoering van deze parkeerkaart voorbijgegaan zijn. Er is nu al weinig of geen parkeergelegenheid in zone 1 en dit los je niet op met het maken van een parkeerkaart alleen.

Met de steun van enkele Open VLD-raadsleden, die blijkbaar meer heil zagen in het voorstel van Lijst Burgemeester, werd dit voorstel goedgekerurd en werd tevens voor het eerst de alternatieve meerderheid van CD&V en Open VLD gebroken.

Met de invoering van deze parkeerkaart en de specifieke parkeerplaatsen hoopt Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) een tegemoetkoming gedaan te hebben in de parkeerproblemen van de beoogde doelgroep.

Filip Moers

21/04/2010

sitepapaxexiaNaar aanleiding van de campagne ‘Dexia Bank investeert in lokale projecten’ dienden het stadsbestuur op vraag van schepen Filip Moers, bevoegd voor leefmilieu, en het OCMW samen een project in tot oprichting van een fonds ter ondersteuning van gezinnen in schuldhulpverlening bij aankoop van energiezuinige elektrische toestellen. De selectie levert Sint-Truiden een startkapitaal van 2.000,00 EUR op om deze doelstelling te realiseren. Dit budget zal beheerd worden door het OCMW, die het geheel zal coördineren.

De maatschappelijk werkers stellen al geruime tijd vast dat de aankoop van een wasmachine, een koelkast, … voor gezinnen in schuldhulpverlening vaak een financieel probleem oplevert. Niet verwonderlijk, gezien hun precaire financiële situatie. Bovendien kunnen zij meestal niet rekenen op een financiële steun van het OCMW omdat hun basisinkomen boven het normbedrag ligt. Het gevolg is dat zij meestal genoodzaakt zijn zich tevreden te stellen met energieverslindende tweedehandstoestellen. Gaan zij toch voor een nieuw toestel, dan focussen ze zich op de kostprijs en hebben ze weinig of geen aandacht voor de energiebesparende aspecten. Dit strook helemaal niet met het engagement dat de stad heeft aangegaan om de Kyotonorm te behalen.

Met de middelen uit dit fonds wil de stad samen met het OCMW hierin verandering brengen en deze gezinnen financieel ondersteunen bij de aankoop van energiezuinige elektrische toestellen.

Het OCMW beheert het fonds en bepaalt de voorwaarden en criteria voor wat betreft de rechthebbenden, de hoogte van het bedrag en de aard van de toestellen.

Het opzet van het nieuwe project beperkt zich niet tot de financiële ondersteuning maar bestaat er ook in om samen met de milieudienst een ruimere ecologische visie rond energie en afval te ontwikkelen. Afval en energie zijn namelijk twee onderwerpen die het OCMW in 2010 in de belangstelling wil brengen van verschillende doelgroepen. De medewerkers ervaren namelijk dat, zowel de cliënten van de sociale dienst als de gebruikers van de thuisdiensten, weinig of geen aandacht hebben voor beide problematieken en dit om verschillende redenen. Behalve de financiële drempels, ligt ook onwetendheid door het ontbreken aan begrijpbare informatie aan de grondslag. Daarom zal er in het najaar een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne worden gevoerd door middel van allerhande acties zoals:

  • informatiesessies rond beide thema’s in samenwerking met de stedelijke milieudienst op niveau van de verschillende doelgroepen
  • een informatiebrochure over afvalsortering en energiebesparende maatregelen in eenvoudige en in begrijpbare taal aangevuld met de folder voor anderstaligen ontwikkeld door de stedelijke milieudienst
  • het actief aanmoedigen om energiescans te laten uitvoeren

Op deze manier hopen we dat dankzij een samenwerking van de stedelijke diensten en het OCMW ons steentje bij te dragen tot een beter milieu, waarbij we samen werk maken van het engagement dat de stad heeft aangegaan door de ondertekening van het lokaal Kyotoprotocol.

Filip Moers

foto bloemtoren te koopIn de begroting die op dinsdag 30 maart 2010 door CD&V en Open VLD ter goedkeuring werd voorgelegd, waren de posten van de schepenen en burgemeester van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) in algemeen en die van schepen Filip Moers in het bijzonder, serieus uitgehold.

“Niet alleen de werkingskosten werden onverantwoord verlaagd, ook de post personeel werden met 119.000 euro verminderd, waar ik dan ook niet meer gesproken heb over een afslanking  maar eerder over een “afslachting” van de Groendienst.

Klap op de vuurpijl was een volgend punt op de gemeenteraad waar schepen Vossius vroeg om 5.000 euro subsidies te schenken aan de handelaars om bebloeming te brengen in het centrum. Aangezien de budgetten voor de fraaie bloemtorens in de randgemeenten door CD&V en Open VLD geschrapt zijn, was Lijst Burgemeester akkoord op voorwaarde dat dit bedrag zou verspreid worden voor bebloeming over gans het grondgebied en niet alleen voor het centrum.

CD&V en Open VLD waren met dit voorstel niet akkoord en vinden bijgevolg dat bebloeming in de randgemeenten blijkbaar niet zo belangrijk is.

In de rand hiervan werd ook met veel spijt door schepen Filip Moers het einde aangekondigd van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Een wedstrijd die al van in 1984 was ontstaan op initiatief van ere schepen Emiel Ruppol.

Deze post werd door CD&V en Open VLD van 3.000 euro naar 1.000 euro verlaagd waardoor het niet meer mogelijk is om dit nog op een fatsoenlijke manier te organiseren. Jammer want sinds vorig jaar werden hier ook de deelnemers van Opentuien mee betrokken.” Aldus schepen van openbaar groen Filip Moers

Groendienst 02De personeelskost voor milieu kan dan wel gestegen zijn, maar er wordt meer en meer verwacht van de milieudienst.

Naast het opmaken en adviseren van de milieuvergunningen wordt er ook verwacht dat deze vergunningen opgevolgd worden. Daarenboven zullen we in de nabije toekomst geconfronteerd worden met een toename van het aantal milieuvergunningen die in de schoot van de gemeente moeten behandeld worden doordat de drempelwaarden van de diverse klassen vergunningen verhoogd worden.

Bovendien heeft de stad Sint-Truiden (lees gemeenteraad) ervoor geopteerd om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Vlaamse Gewest waardoor de stad een aantal subsidies kan binnenrijven.

Natuurlijk is het niet zo dat deze subsidies ons in de schoot geworpen worden, maar dat er toch wel wat inspanningen dienen geleverd te worden en ook een budget voor het verwezenlijken van acties en projecten moet beschikbaar zijn.

Je kan toch niet kiezen voor subsidies zonder daar inspanningen tegenover te stellen, of geloven we hier nog in Sinterklaas?

Ten tijde van het milieuconvenant 2000-2001 werd er jaarlijks een subsidie van 125.700,00 EUR binnengehaald, ten tijde van het convenant 2002-2007 werd er jaarlijks een bedrag voorzien van 208.000,00 EUR en met de huidige samenwerkingsovereenkomst kunnen we rekenen op een subsidie van ca 170.000,00 EUR, bovenop eventuele subsidiëring van projecten zoals de aankoop van milieuvriendelijke wagens, uitbouw van een belevingsboomgaard, enz.

Om in orde te zijn met de wetgeving en de samenwerkingsovereenkomst (subsidiekanaal) moeten er ook de nodige inspanningen gedaan worden voor het halen van een nulgebruik van pesticiden tegen 1 januari 2015. En dit dient te gebeuren via een stapsgewijze afbouw van bestrijdingsmiddelen. Alternatieven om ‘onkruid’ te lijf te gaan zijn dus dringend aan de orde.

Hoe dit zal gebeuren is voor ons een raadsel. Hoewel de schepen voor begroting liet verstaan dat het budget voor de groendienst merkelijk verhoogd was, is dit niet correct. Het budget van de Ploeg, dat voordien opgenomen werd in de begroting van tewerkstelling, werd nu opeens toegevoegd aan de begroting van de groendienst. Budgetten dus die vroeger ook aanwezig waren, worden nu afgedaan als budgetverhoging bij de groendienst. Of hoe je met cijfers kan goochelen om de waarheid te verdraaien.

Qua personeelskost bij de groendienst ligt het budget nu zelfs lager dan in 2007.

Qua totale werkingskost (zonder de zogenaamde extra kost van de Ploeg) van de groendienst zitten we zelfs lager dan in 2008.

Hoe kunnen we dan voorzien in een fatsoenlijk onderhoud van het groen, rekening houdende met onze verplichting de bestrijdingsmiddelen af te bouwen?

We zullen dus keuzes moeten maken: ofwel wordt Sint-Truiden eerste gemeente in Vlaanderen die opnieuw volledig aan de slag gaat met bestrijdingsmiddelen ofwel kiezen we voor de optie die we voorgeschoteld kregen tijdens een bespreking met een aantal schepenen in aanwezigheid van de voorzitter van de adviesraad en laten we het onkruid maar welig tieren omdat er geen personeel en middelen zijn voor de alternatieve onkruidbestrijding.

Het is niet voor niets dat ook onze adviesraad voor leefmilieu deze begroting niet gunstig kon adviseren.

Filip Moers

schepen voor leefmilieu

31-03-2010

lenteschoonmaak 09In de begroting 2010 werd de vervanging van 2 huisvuilwagens geschrapt.

De wagens die dringend aan vervanging toe zijn, zijn 13 jaar oud.

In 2008 werd door de diensten een gedetailleerde berekening gemaakt om een antwoord te krijgen op de vraag wat nu voor de stad het voordeligste is: de huisvuilophaling door eigen diensten behouden of uit te geven aan een privéfirma.

Uit deze berekening blijkt dat wanneer de ophaling wordt gedaan door 2 voertuigen (wat nu het geval is) en deze worden afgeschreven op een periode van 10 jaar, de stad een winst maakt van meer dan 40.000,00 EUR per jaar door deze dienstverlening in eigen beheer te houden.

Voor schepen van milieu Filip Moers is de keuze dan heel vlug gemaakt.

“Dit financieel voordeel is belangrijk, maar ook niet het allerbelangrijkste. Ook de flexibiliteit en heel wat andere voordelen moeten hierin meegerekend worden.

Het betreft hier een dienstverlening waar ook heel wat mensen uit de regio kunnen ingeschakeld worden die niet zoveel kansen krijgen om op de arbeidsmarkt ingeschakeld te worden. Ik denk hierbij aan laaggeschoolden, art. 60, startbaners, enz. Als onze mensen langs de weg zwerfvuil of een sluikstort zien liggen, stoppen ze om dat mee te nemen. Ook bij grote evenementen zoals carnaval, zaterdagmarkt en rommelmarkt is dit een meerwaarde. Dan is er ook nog de sociale controle en de problemen die kunnen geobserveerd en doorgespeeld worden”, aldus schepen van milieu Filip Moers.

Overschakelen naar de privé zal niet alleen duurder zijn voor de stad, maar tevens ook een aantal negatieve gevolgen hebben. Denk hierbij maar aan de staking die onlangs bij Veolia plaatsvond en waardoor het huisvuil verschillende weken niet werd opgehaald. En wat met de grofvuilophaling bij de Lentepoets en de ophaling van het snoeihout? Dan spreek ik nog niet over de ophaling van het vuil bij de eigen diensten.

En wat gaat er gebeuren met de glasophaling? Gaan we de klok terugdraaien en overschakelen naar de glasbollen waardoor de buurtbewoners 24 uur op 24 uur geconfronteerd worden met lawaaioverlast en kleine stortplaatsen?

Hasselt heeft ook nog een eigen huisvuilophaling en uit ingewonnen informatie zijn ook zij overtuigd omwille van dezelfde argumenten als hierboven vermeld, dat dit de beste keuze is.

In Schoten hebben ze dan weer in 2007 beslist om in 2009 het huisvuil opnieuw op te halen na 9 jaar gewerkt te hebben met een privéfirma. Ze hebben twee wagens aangekocht en 7 tijdelijken aangeworven. Die doen ophaling in 5-dagendienst met 2 wagens. Na een jaar werking wordt de besparing op ongeveer 20% geschat tegenover de privé. In centen ruim 100.000,00 EUR per jaar volgens de verantwoordelijke op de dienst milieu (Tony Vandevelde).

Voor Lijst Burgemeester is het signaal duidelijk! CD&V en Open VLD hebben deze twee huisvuilwagens geschrapt omdat ze deze dienstverlening willen privatiseren. Schepen Stippelmans heeft trouwens al duidelijk te kennen gegeven in een overleg met de voorzitter van de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) dat zijn partij deze beslissing al heeft genomen.

Moesten de Open VLD en CD&V toch nog tot inkeer komen, dan zullen er ten vroegste in 2012 nieuwe wagens komen aangezien er tussen het opmaken van het bestek voor dergelijke voertuigen en de definitieve oplevering, bijna een jaar verstrijkt en er dan pas in het budget van 2011 geld zou kunnen voorzien worden.

De post in de begroting voor herstellingen aan deze oude voertuigen is ook verlaagd. Als er pannes komen zoals in 2008 zal de belastingbetaler opgescheept blijven met zijn betaalde huisvuilzakken.

Filip Moers

schepen voor leefmilieu

31-03-2010

Ondanks meerdere pogingen om op een constructieve manier deze begroting op te maken, hebben wij als Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) jammer genoeg moeten vaststellen dat daar bij Open VLD en CD&V geen enkele bereidheid toe was. 

Het argument dat hierbij continu wordt gebruikt als zouden de socialisten hun woord niet houden en hierbij verwijzend naar de niet afdanking van 13 personelsleden en de begroting van vorig jaar houdt geen steek.

Onze fractieleider Marleen Thijs heeft op 30 maart 2009 duidelijk gezegd bij haar tussenkomst (en dat staat ook zo in het verslag van de gemeenteraad) dat onze fractie de begroting zou goedkeuren maar dat wij voorbehoud maken over 2 zaken, namelijk het afslanken van het personeelsbestand met 10 eenheden per jaar en ten tweede  het bedrag dat voorzien was uit de verhoging van de parkeerinkomsten. Beide actiepunten leken ons niet realistisch. Personeelsleden die al jaren aan de stad werken en plots hun contract niet verlengen, zijn volgens ons geen natuurlijke afloeiïngen. Wat de verhoging van de parkeerinkomsten betreft die in de begroting waren voorzien en niet gerealiseerd werden,  mag de Open VLD de hand in eigen boezem steken. De bevoegde schepen heeft in deze geen enkel initiatief genomen.   

Hierbij vindt u mijn tussenkomst die ik heb gebracht op de gemeenteraad van 30 maart 2010 waar CD&V en Open VLD hun  begrotingsvoorstel 2010 ter goedkeuring hebben voorgelegd. Voor alle duidelijkheid zou mijn tussenkomst veel te veel tijd in beslag nemen als ik alle posten moest overlopen waar deze nieuwe meerderheid op een onverantwoorde manier heeft in geschrapt. Vandaar dat ik mij beperkt heb tot de meest belangrijkste. Uiteraard ga ik op enkele posten ook dieper in omdat de impact ervan bijzonder groot zal zijn voor onze stad en haar inwoners.   

Na deze tekst vindt u enkel persteksten die iets dieper ingaan op enkele thema’s. Deze teksten  werden verspreid na de goedkeuring door CD&V en Open VLD van deze begroting. De fractie van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!)  heeft uiteraard tegen deze begroting gestemd.  
 
  Lees meer…

Samen met de Wilduraantjes op de foto

Samen met de Wilduraantjes op de foto

Samen kunnen we Sint-Truiden proper houden: de stad en haar personeel, haar inwoners en haar bezoekers!

We zien onze stad allemaal zo graag schitteren, maar dat is onmogelijk als haar straten er vuil bijliggen.

Als we samen ons best doen, zorgen we ervoor dat onze straten proper blijven. Vuil trekt vuil aan.

Straten die proper zijn, zullen minder snel vervuild worden.

Om Sint-Truiden zo schoon mogelijk te houden gaan we door op de ingeslagen weg. We hebben al grote inspanningen geleverd en blijven dat uiteraard doen.

Lees meer…