Archive for december, 2010

“De socialisten gooien het geld aan deuren en vensters uit!” Deze slogan werd de laatste tijd meer dan eens door CD&V en Open VLD  van Sint-Truiden uitgeschreeuwd.

In de aanloop naar en tijdens de gemeenteraad van december is duidelijk gebleken dat dit niet meer dan een holle slogan is en moeten we ons zelfs de vraag stellen of het eerder niet andersom is.

In het vorig artikel heb je al kunnen vaststellen dat in tijden van bezuinigingen CD&V en Open VLD graag de poppulistische toer op gaan.

Op de gemeenteraad van november had de alternatieve meerderheid (CD&V en Open VLD) de vaste intentie om de stad lam te leggen door het niet  goedkeuren van de begrotingswijziging.  Eén van de argumenten hiertoe was dat  gelden,  die voorzien waren in de begroting aan inkomstenzijde, niet werden geïnd  De fractie  Lijst Burgemeester (sp.a –Groen!) kreeg echter steun van enkele Open VLD leden waardoor dit onverantwoord  snode plan op de valreep kon worden voorkomen.

Het werd pas helemaal onbegrijpelijk als op het  schepencollege, waar de agendapunten van de gemeenteraad van december werden goedgekeurd, de Open VLD en CD&V schepenen te kennen gaven de belasting op leegstand en het innen van opcentiemen op verkrotting en verwaarlozing van gebouwen, niet (meer) te willen innen.

Namens Lijst Burgemeester heb ik op de gemeenteraad alsnog gevraagd aan CD&V en Open VLD om tot inkeer te komen. CD&V had blijkbaar onze boodschap dadelijk begrepen en volgde onmiddellijk het standpunt van onze fractie.. Bij Open VLD lag dit blijkbaar veel moeilijker. Tot 3 maal toe probeerde de schepen van Financiën (!!!) Roland Duchatelet de CD&V te overhalen om deze bedragen niet te innen. Toen echter bleek dat hij met zijn fractie (Open VLD)  geïsoleerd geraakte, stemde hij uiteindelijk ook het voorstel van Lijst Burgemeester goed.

Lijst Burgemeester (sp.a-Groen! heeft hier duidelijk laten zien dat, in tegentelling tot wat sommigen proberen te insinueren, er na bijna 16 jaar ook nu nog steeds een ernstig beleid zal gevoerd worden (als het tenminste van ons afhangt).  Een begroting is niet enkel een zaak van uitgaven, maar ook van inkomsten. Als de stad er zo slecht zou voorstaan moeten zeker alle belastingen geïnd worden. Of wilden sommigen  de rijken “ontzien”, zij die precies speculeren?

In de media werd hierover aandacht besteed maar was het voor de lezer absoluut niet duidelijk wat hier allemaal aan vooraf was gegaan. Vandaar dat ik het nuttig achtte, om dit even te verduidelijken. Mijn tussenkomst op de gemeenteraad over dit item is te lezen als u hier op klikt.

E en vreugdevol 2011  toegewenst aan iedereen!

Filip Moers

25 december 2010

Op een ogenblik dat praktisch geen enkele gemeente nog beschikt over strooizout komt CD&V met het voorstel om ieder gezin in Sint-Truiden vanaf januari 2010 gratis een zak van 10 kg strooizout te geven.

Lijst Burgemeester vindt dit plan onbegrijpelijk, maar wil wel het voorstel onderzoeken en alleen beperken tot WIGW-ers of personen die genieten van het OMNIO-statuut.

Fractieleider Marleen Thijs van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) vond dit voorstel totaal ongepast gezien de huidige problematiek en liet ook weten dat indien de stad in die zin een maatregel zou nemen dat dit een sociaal karakter moet hebben en beperkt moet blijven tot de gezinnen, die genieten van het WIGW- (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) of OMNIO-statuut Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het OMNIO-statuut krijgen. Hierdoor hebben ze onder meer recht op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten.

Hierbij werd ook verwezen naar de burgerzin en het politiereglement van Sint-Truiden en in vele andere gemeenten en steden, waarbij al jaren de inwoners verplicht zijn om hun stoep proper te houden. Dit geldt niet alleen in de winterperiode bij sneeuwval of ijsvorming, maar ook voor de rest van het jaar (onkruid).

Volgens schepen Filip Moers, verantwoordelijk voor het stadswerkhuis, is dit voorstel niet alleen onverantwoord, maar bovendien ook niet klaar om uitgevoerd te worden:

– Sint-Truiden telt ongeveer 17.000 gezinnen, de prijs van een zak van 10,00 kg zal tussen de 3,00 à 4,00 EUR kosten. Dit betekent in totaal 170 ton met een prijskaartje van om en bij de 60.000 EUR/jaar.

Voor 2011 dient deze hoeveelheid en ook het bedrag dubbel voorzien te worden, aangezien in het voorstel staat: “Voor het jaar 2011 zal in het informatieblad van januari 2011 en december 2011 een bon voor gratis strooizout voorzien worden”. Dit betekent maar liefst 120.000 EUR in de gewone dienst terwijl de indiener van dit voorstel op de gemeenteraad van november bij de bespreking van de begrotingswijziging verklaarde dat het failliet van de stad Sint-Truiden zich aankondigt.

Hierbij dient ook vermeld te worden dat we 25 ton strooizout nodig hebben om éénmaal de prioritaire wegen te strooien. Met die 170 ton kunnen dus 7 strooibeurten uitgevoerd worden!

– Op welke manier wenst de CD&V dit voorstel in de praktijk uit te voeren? Hoe zit het met de appartementsgebouwen, waarvan de stoep soms niet breder is dan een woning met één gezin? Waar worden deze zakken afgehaald en wat doen we met de ouderen en personen die minder mobiel zijn?

– Dan hebben we het nog niet gehad over het milieuaspect en de schade, die veroorzaakt wordt door het zout op onze wegen en in dit geval op de stoepen.

– Tot slot stellen wij ons de vraag hoe de lokale middenstand over dit voorstel van UNIZO-afgevaardigde Carl Nijssens (CD&V) denkt.

Indien op het voorstel van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) zou ingegaan worden, waarbij alleen de gezinnen met het WIGW-statuut of het OMNIO-statuut in aanmerking komen, zou dit zowel qua organisatie, milieu, schade  als wat het financiële betreft een veel minder grote impact hebben dan wat nu door CD&V en Open VLD werd beslist.

Intussen is ook al gebleken dat deze beslissing van de gemeenteraad alleszins voor deze winter geen uitvoering zal krijgen aangezien er geen financiële middelen zijn voorzien. Tevens kan men moeilijk zout uitdelen als er geen voorhanden is.

Kortom een mooi verpakt kerstgeschenk dat nu een lege doos blijkt te zijn!

Filip Moers

schepen milieu en stadswerkhuizen

Sint-Truiden, 23 december 2010

Klik op de foto voor groter formaat

Tijdens de kerstperiode worden de grote winkelstraten ondergedompeld in een heuse kerstsfeer en kan iedereen genieten van onze eigen ‘Truiense Kerstmarkt met ijspiste’, een initiatief van de Verenigde Handelaars, de vzw Trud’Or en de Sportdienst.

In 2006 startte het stadsbestuur met het initiatief om kerstdennen ter beschikking te stellen aan buurtcomités waardoor deze kerstsfeer zich verder uitstrekt dan enkel het centrum van Sint-Truiden.

Het initiatief kent zoveel succes dat er beslist werd ook dit jaar deze actie verder te zetten.

En het succes blijft!

Dit jaar zijn er 1.700 bomen uitgedeeld, verspreid over 60 straten en wijken. Bij een aantal buurt- en straatcomités gaan de inspanningen nog verder dan het plaatsen en versieren van kerstbomen. Zo worden op meerdere plaatsen prachtige kerststallen gebouwd. Een mooi voorbeeld hiervan is de hoek van de d’Oyestraat met Zepperen-Dorp ter hoogte van het oorlogsmonument te Zepperen. Enkele handige buurtbewoners van d’Oye hebben een prachtige kerststal in mekaar getimmerd waarin de door de plaatselijke kunstenaar, François Charlier, gemaakte heilige beelden onderdak gevonden hebben voor de koude eindejaarsnachten. Daarbij komt nog dat het buurtcomité in de flonkerende lichtjes van de kerstbomen samenkomt om elkaar het allerbeste  te wensen voor het nieuwe jaar.

Op de meeste plaatsen worden daarenboven nog randactiviteiten georganiseerd zoals een kerstdrink en -wandelingen, waarbij meestal gebruik gemaakt wordt van het subsidiereglement op het buurtactiveringswerk (125,00 EUR per initiatief).

Dankzij dit initiatief wordt de hele stad, maar vooral ook de deelgemeenten in een gezellige kerstsfeer gedompeld  en wordt  nog een extra stimulans gegeven aan de buurtwerking.

Filip Moers

11-12-2010