Archive for januari, 2011

Deze week werd gestart met het kappen van de coniferen rondom de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen.

Op de oude prenten van de dorpskern van Groot-Gelmen met het beschermd monument De Zwaan is ook de kerk een duidelijk herkenbaar gebouw en belangrijk oriëntatiepunt voor bezoekers. Door de jaren heen hebben de coniferen een dermate omvang en hoogte bereikt, dat de kerk nog amper zichtbaar was vanuit het dorp.

Het is de bedoeling om met veel bodembedekkers te werken. Laag blijvende struiken moeten dan weer de bestaande grafstenen afschermen. Een beperkt aantal nieuw te planten bomen zijn zodanig gekozen dat het ganse jaar door voldoende maar ook niet overdreven kleurschakeringen zullen ontstaan.

Naast het beschermd en prachtig gerestaureerd monument De Zwaan, is er onlangs in de directe buurt in het kader van LEVEND HOUTIG ERFGOED LIMBURG een nieuw beschermingsbesluit uitgevaardigd. Bij Ministerieel besluit van 5 juli 2010 is de gele kornoeljehaag, gelegen aan de overzijde van de kerk en De Zwaan, eveneens beschermd.

Een geschoren haag van gele kornoelje is een traditie in deze streek. Het geheel is ongeveer 40 meter lang en sluit de voortuin van een traditionele vierkantshoeve langs de straatzijde af

Eens de herinrichtingswerken in Groot-Gelmen, die nog dit jaar van start gaan, zullen uitgevoerd zijn, zullen deze 3 belangrijke kenmerken aan het Kataraktplein pas echt tot hun recht komen.

Filip Moers

schepen voor openbaar groen

22/01/2011

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Verlaten kantoorgebouw met serres (voorheen onderzoekscentrum P.C. Fruit) wordt woonproject met 19 woongelegenheden.

Het Gronden- en Pandendecreet voorziet in de nood naar zowel betaalbare woningen (te halen via het onderdeel “Bescheiden Woonaanbod”) als naar sociale woningen ten gerieve van ofwel een Sociale Bouwmaatschappij overkoepeld door VMSW ofwel een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) overkoepeld door VOB (Vlaams Overleg Bewonersbelangen). De wet heeft bepaald dat elke gemeente een bepaald sociaal objectief moet behalen in functie van de reeds gedane (of niet gedane) inspanningen op dit gebied. Louter cijfermatig komt dit overeen met het ter beschikking stellen (of verkopen) van 4 woongelegenheden die dan gelden als sociale last, voorwaarde om een vergunning te verkrijgen voor dit project.

“Gezien de eerste projecten nu aan de beurt komen om deze sociale last te dragen is het voor alle partijen nog een beetje zoeken naar de juiste formules. De optie voor invulling “sociaal objectief” via verhuur aan een SVK, is echter nog niet genomen tot op heden en wordt dan ook bij dit project een primeur voor Vlaanderen. Hoewel er duidelijke negatieve aspecten zijn, zoals een BTW-tarief dat in plaats van de toepasselijke 6%  voor sociale woningen  hier toch 21% bedraagt, zijn er ook voordelen, al was het maar dat de SVK’s geen eilanden van sociale woningen willen beogen maar zich haast anoniem willen integreren tussen de kopers op de privé-markt. Daarbij speelt ook het aantal een belangrijke rol, een minieme invulling draagt bij tot de sociale integratie en zo kan er nooit sprake zijn van enige ghetto-vorming” aldus zaakvoerder Rudi Gilen.

Het project zelf voorziet een rustige omgeving met een infrastructuur die veel ruimte laat aan de bewoners en de auto slechts stapvoets naar de parkeerplaatsen laat rijden. De aanleg van tientallen bomen en de grasvelden voegen nog toe aan het gevoelen van ‘in de stad  te wonen en toch niet in de stad’. Zelfs de daken worden voorzien van immer groen blijvende begroeiing, hetgeen voor het binnenklimaat  van deze woningen een duidelijk pluspunt wordt. De advies verlenende instanties waren alvast zeer lovend over het project waarvan het de bedoeling is van het nog dit jaar te realiseren.

“Voor de realisatie van het project van Gilen Woonprojecten aan de  Fresiastraat in Sint-Truiden, heeft het sociaal verhuurkantoor Land van Loon een overeenkomst afgesloten waarbij 2 maal  een dubbelwoonst in langdurige huur wordt gegeven. Conform het decreet wordt het huurcontract afgesloten voor  minstens 27 jaar.

Met deze overeenkomst zorgt het SVK Land van Loon voor een primeur in Vlaanderen. Het is immers het eerste SVK dat in Vlaanderen een dergelijke overeenkomst afsluit met een privé-ontwikkelaar.

Deze huurovereenkomst is niet opzegbaar vanwege de verhuurder en het contract moet ook bij notariële akte vastgelegd worden” aldus voorzitter Filip Moers.

Het SVK Land van Loon vzw werd opgericht in 1999 en verhuurt momenteel 123 woongelegenheden in 9  gemeenten: Sint-Truiden, Heers, Gingelom, Nieuwerkerken, Borgloon, Alken, Tongeren, Herstappe en Wellen

Het Sociaal Verhuurkantoor is in de eerste plaats een aanvulling op de bestaande sociale wooninitiatieven.  Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan kwetsbare huurders. Het SVK is  dus de hoofdhuurder van privé-eigenaars, betaalt stipt de huur en neemt  alle verantwoordelijkheden op. Tegenover de onderhuurders, de eigenlijke bewoners, treden we op als sociale verhuurders. Wij proberen deze doelgroep, kandidaat-huurders die op de privé-markt geen kans krijgen, zo goed mogelijk op te vangen. De wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn lang. Soms moeten mensen 3 tot 4 jaar wachten op een sociale woning. Het SVK vervult dan ook een brugfunctie: mensen kunnen er  terecht tot op het ogenblik dat ze een sociale woning krijgen toegewezen van een sociale huisvestingsmaatschappij. Omdat er niet gewerkt wordt  met een chronologische wachtlijst maar prioriteit gegeven aan woonnood, kan er  kort op de bal gespeeld worden en kunnen mensen met acute woonnood soms snel geholpen worden.

“Met een beperkte personeelsbezetting zijn we erin geslaagd om in 10 jaar tijd heel wat gezinnen die zich in een problematische situatie bevonden, onderdak te geven. Om ons nog verder te positioneren in de sociale huisvestingssector ,wordt aanstaande vrijdag op de raad van bestuur  een personeelsherschikking en -uitbreiding voorgelegd” aldus voorzitter Filip Moers.  Het personeelsbestand zal dan bestaan uit 6 personen waaronder een deeltijds een klusjesman  en een maatschappelijke assistente van CAW Sonar voor 20%.

Indien u interesse hebt om een woning te verhuren kan u voor verdere inlichtingen terecht op het nummer 011/480170.

Filip Moers

Voorzitter svk Land van Loon vzw

Klik op de foto voor groter formaat.

Op woensdagavond  5 januari brachten burgemeester Ludwig Vandenhove, schepen van sport Bert Breesch (niet op de foto) en schepen Filip Moers een bezoekje in de Tramstraat bij de heropening van “Biljart Lounge”

Alvast veel succes met jullie nieuwe zaak!

Beste vrienden,
Langs deze weg wil ik jullie allemaal een voorspoedig 2011 wensen!
Ook dit jaar gaan we hierop toasten. Onze traditionele nieuwjaarsreceptie vindt plaats in zaal “De Drie Gezusters” op 16 januari in Brustem-Dorp om 10h30. Tot dan!
Groeten,
Filip Moers