Archive for mei, 2011

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor het begrip ‘duurzaamheid’.

De stad Sint-Truiden voert horizontaal een duurzaam beleid over alle beleidsdomeinen heen.

Energie staat hierbij voorop.

Energie besparen kan je op verschillende manieren doen: een gloeilamp vervangen door een spaarlamp, energieverslindende apparaten vervangen door elektrische apparaten met A-label of door simpelweg je verwarming 1 graadje minder te zetten.

Sint-Truiden is reeds ettelijke jaren begaan met het klimaat en hecht veel belang aan haar voorbeeldfunctie.

Vooral in de stedelijke gebouwen wordt veel aandacht besteed aan energie. Zo zijn er reeds 6 gebouwen die aan de hand van een energie-audit een relighting ondergingen, wordt er een energieboekhouding van bijna alle gebouwen bijgehouden, enz.

Voor haar ver doorgedreven energiebeleid ontving de stad Sint-Truiden in 2005 zelfs het EU GreenLight-certificaat. Dit certificaat is een internationale erkenning die voorbehouden is voor bedrijven, scholen en instellingen. Dat een stad het label ontvangt voor haar globale REG-werking inzake energiezuinige verlichting is vrijwel uniek.

Ook wat het wagenpark betreft, wordt getracht om zoveel mogelijk rekening te houden met milieuvriendelijke voertuigen. Zo rijden er al 2 hybride-voertuigen en 1 voertuig dat op aardgas rijdt, rond in de stad Sint-Truiden.

Nieuw subsidiereglement met een sociaal accent!

Ook naar de Truiense bevolking toe wordt een duidelijk signaal gegeven dat zij duurzaam met energie moeten omspringen. De stad Sint-Truiden geeft daarom subsidies aan gezinnen, die investeren in energiebesparende maatregelen.

Tot vorig jaar werd enkel het installeren van zonnepanelen en zonneboiler gesubsidieerd door de stad Sint-Truiden. In het totaal werden er 286 aanvragen goedgekeurd door het stadsbestuur. Aangezien deze maatregel niet voor elke Truiense burger kan toegepast worden en er vraag was naar meer sociale en voor iedereen haalbare maatregelen, werd er een nieuw reglement uitgewerkt.

Gezinnen met een WIGW-statuut, een omniostatuut of beschermde klanten die investeren in energiebesparende maatregelen, krijgen een premie van 20 % van het toegekende bedrag van de REG-premies van de Intercommunale Infrax.  Zo krijgt bijvoorbeeld een gezin dat een condensatieketel op aardgas laat installeren een premie van de Intercommunale Infrax van 125,00 EUR en de stad Sint-Truiden geeft daarbovenop een premie van 25,00 EUR.

Truienaren die een energieaudit laten uitvoeren door een erkend energiedeskundige krijgen een premie van 25 % met een maximum van 100,00 EUR.

Ook huurders kunnen gebruik maken van dit subsidiereglement.

De volgende duurzame investeringen komen in aanmerking: dak-, zoldervloer- en keldisolatie, buitenmuurisolatie, hoogrendemenstglas, thermostaatkranen, condensatieketel op aardgas, radiatorfolie, ventilatiesysteem met warmterecuperatie en installatie van warmtepomp en zonneboilers.

Het kunnen terugvallen op de REG-premie van Infrax – de stad Sint-Truiden hoeft met andere woorden het aanvraagdossier niet technisch/inhoudelijk te onderzoeken, maar dient enkel een percentage van de toegekende REG-premie door Infrax uit te betalen – is bovendien tijdsbesparend voor de stadsadministratie dat kampt met een beperkte personeelsbezetting op de milieudienst.

Wij hopen dat de Truienaren massaal zullen investeren in energiebesparende maatregelen want uiteindelijk is het besparen van energie niet alleen goed voor het milieu maar het bespaart ook in de portemonnee.

Filip Moers

schepen van leefmilieu

Op initiatief van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) werd op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2011 unaniem beslist om de definitieve aanvaarding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dorpengeheel Engelmanshoven –  Groot-Gelmen – Gelinden uit te stellen tot de gemeenteraad van mei 2011.

Schepen van milieu Filip Moers had al op de gemeenteraad van februari 2011 te kennen gegeven dat zijn fractie dit RUP niet zou goedkeuren als er geen zekerheid is dat de voorziene waterbeheersingwerken in de Populierenstraat en Vrijheersstraat gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de Thewissteeg.

“Het gebied rond de Thewissteeg is in dit RUP bestemd als projectzone waarbij het gedeelte rond de beek voorzien wordt als parkgebied en op het hogere en droger gelegen gebied kunnen een 25-tal woningen gerealiseerd worden.
Zonder de nodige investeringen qua wateropvang, zal de druk op Akkerhof opnieuw toenemen, met alle gevolgen vandien”, aldus Filip Moers.

Aangezien de geplande rioleringswerken in de Vrijheersstraat en Populiernstraat – omwille van budgettaire redenen – uitgesteld zijn, werd op vraag van de sp.a-schepenen een dringend overleg gepland met INFRAX.
Deze bespreking vond plaats op vrijdag 15 april 2011 en het voorstel werd gedaan om het rioleringsdossier op te splitsen in 2 fases waarbij onmiddellijk werk zou gemaakt worden van een bufferbekken. Los van deze realisatie, is de projectontwikkelaar verplicht om gelijktijdig met de realisatie van de woningen ook een bufferbekken aan te leggen.
Beide bufferbekkens zullen een opvangcapaciteit bereiken van bijna 4.000 m³ en zullen voorzien worden tussen de Thewissteeg en de wijk Akkerhof.

Op maandag 23 mei 2011 heeft INFRAX ons schriftelijk laten weten dat onze vraag tot splitsing van het project werd goedgekeurd en dat de aanleg van het bufferbekken in fase 1 kan gerealiseerd worden.

Deze investeringen moeten volstaan om het probleem van wateroverlast van het Akkerhof, als het project aan de Thewissteeg volledig is gerealiseerd, definitief op te lossen. Uiteraard zullen we er alles aan doen om ook fase 2 (rioleringswerken) zo vlug mogelijk te laten starten.

“Met deze bevestiging wordt niet alleen ingegaan op het collectief bezwaar van de bewoners van het Akkerhof, maar zal de jarenlange en terechte ongerustheid bij zware regenvoorspellingen bij de bewoners van het Akkerhof eindelijk van de baan zijn”,  aldus milieuschepen Filip Moers.

Filip Moers
schepen van milieu

Vandaag wordt aan het stadsbestuur Sint-Truiden een onkruidbrander voor achter de tractor geleverd. De brander werd gemaakt door de firma Vanhoucke uit Moorslede.

Het betreft een brede brander die ingezet zal worden om op grote oppervlakten onkruid te bestrijden.

Het principe van de onkruidverbrander bestaat erin dat de cellen van de planten door de hitte openbarsten, waardoor de plant verdroogt. Meteen na het behandelen van het onkruid ziet men nog niets, maar na een paar dagen ziet men het kruid afsterven.

Schepen van leefmilieu en stadswerkhuizen Filip Moers:”de stad Sint-Truiden investeert al enkele jaren in alternatieve onkruidbestrijding. Dit omdat de wetgeving het gebruik van pesticiden op openbaar domein verbiedt vanaf 2014.

Zo heeft de stad al verschillende kleine branders aangekocht, maar voor de grote oppervlakten als de wegen op het park en de vesten, de Grote Markt en het Stationsplein zijn deze machines te arbeidsintensief. Daarom heeft het stadsbestuur verleden jaar beslist om een grote onkruidbrander van 2 meter breed aan te kopen, om deze grote oppervlakten onkruidvrij te houden. Met deze aankoop is en investering gemoeid van 17.000 euro” aldus Filip Moers.

Sedert enkele jaren wordt er een alternatieve onkruidbestrijding toegepast, dit met behulp van sociaal tewerkstelling. Nu wordt dit ook uitgebreid naar de eigen werking.

Zo zullen in de toekomst het park, de vesten, een deel van het Speelhof, de stationsparking, enkele oude kerkhoven en een aantal grote wegen op de andere begraafplaatsen pesticidenvrij onderhouden worden.

Investering bewaking opslagplaats

Gezien er jaarlijks meerdere keren ingebroken wordt in de opslagplaats aan de Rellestraat en er ook te pas en te onpas materiaal wordt afgehaald door aannemers voor en na sluitingstijd, is er nu door de firma Bormet van Nieuwerkerken een toegangscontrole en bewakingssysteem geïnstalleerd.

Dit bestaat uit een elektrische schuifpoort, slagboom en permanente camerabewaking.

De schuifpoort en slagbomen kunnen na de openingsuren op afstand bediend worden via een gsm-module indien dit echt nodig zou zijn.

13 mei 2011

Filip Moers

schepen voor leefmilieu en stadswerkhuizen

De bestemming van het terrein van dancing Montini heeft al heel wat voeten in de aarde gehad.

In 2008 kreeg het stadsbestuur van Sint-Truiden een aanvraag binnen voor een nieuwe supermarkt aan de rotonde Ordingen, op het terrein van dancing Montini.

De stad Sint-Truiden heeft hiervoor zelfs een socio-economische vergunning afgeleverd.
Die aanvraag stuitte op verzet bij de plaatselijke ondernemersorganisatie, de Unie van Zelfsstandige Ondernemers (Unizo).

Ze stelden zich vragen over de inplanting en de nood aan een bijkomend grootwarenhuis in Sint-Truiden.
Het verhaal is toen aan een stille dood gestorven.

Naast de aanvraag door Carrefour liepen er toen nog uitbatingaanvragen voor ketens op de Tongersesteenweg.
In het gebouw van de voormalige Cash deed doe-het-zelfzaak Hubo een aanvraag en op het perceel ernaast wilde Brico een tuincentrum.
Beide zaken zijn ondertussen opgestart en draaiende.

Nu wordt het dossier opnieuw actueel, omdat de uitbater van dancing Real in Tongeren al enkele weekenden de Montini heeft afgehuurd.

Een mogelijke definitieve heropening van dancing Montini heeft voor de nodige commotie gezorgd in de buurt.

Er werd prompt een petitie ingediend tegen de verkeers-, geluids- en andere overlast die een heropening met zich zou meebrengen. Op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove wordt het politioneel toezicht opgedreven om de overlast tot een minimum te beperken.

Tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 6 mei 2011 heeft schepen Filip Moers voorgesteld om bij de opstelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘knelpunten’ deze zone mee op te nemen in dit plan en een ‘projectzone’ te voorzien.

“Hiermee zou naar de eigenaar duidelijkheid gecreëerd worden over wat op deze locatie kan gerealiseerd worden. Woongelegenheden zouden het best inpasbaar zijn voor deze zone en zouden een oplossing kunnen bieden aan onder andere het verkeersprobleem dat ontstaat bij de bestemming van dancing of grotere handelszaak. Op die manier proberen we duidelijkheid te scheppen voor bewoners, eigenaar en toekomstige eigenaars” aldus burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen Filip Moers.

6 mei 2011

14 dagen geleden werd een verhoogde sterfte vastgesteld bij de eenden en ganzen van het stadspark.

De vis op de vijvers van het stadspark is in normale gezondheid en ook de eenden van domein ‘t Speelhof vertonen geen tekenen van ziekte.

Om de oorzaak van de verhoogde sterfte te achterhalen, werd een veearts ingeschakeld.

Uit labo-onderzoek blijkt dat het een bacteriële infectie betreft.

Deze infectie kan verholpen worden door een antibioticapoeder te vermengen met het eenden- en ganzenvoeder.

De arbeiders van het stadswerkhuis nemen vanaf maandag 9 mei 2011 deze taak op zich.

Wij vragen de bezoekers van het stadspark om de eenden en de ganzen zeker een week niet te voederen.

Er wordt op dit ogenblik onderzocht of het water de oorzaak kan zijn van deze ziekte en/of de vijvers dienen uitgebaggerd te worden om voldoende zuiver water te hebben.
De veearts vermoedt dat onzuiver water in combinatie met de hogere temperatuur deze bacteriën extra zullen verspreiden.

Indien het onderzoek uitwijst dat het water de oorzaak van de ziekte en sterfte is, zal bij hoogdringendheid een dossier opgesteld worden voor het uitbaggeren van de vijvers.

Filip Moers

schepen van openbaar groen

9 mei 2011

Sp.a  Zepperen en sp.a Gelmen-Gelinden vierden zaterdag respectievelijk  hun 80-  en 50 jarig bestaan.

Marleen Thijs, als verantwoordelijke van de sp.a onderafdeling Zepperen, bracht hulde aan de stichters  Domien Knapen, Jef Knapen en Jef Hansoul die begin jaren 30 in uiterst moeilijke omstandigheden voor hun socialistische ideologie uitkwamen en een afdeling opstartten.

Ook de politieke carriere van Eduard Beusen, die in 1958 voor het eerst aan de verkiezingen deelnam, werd uitvoerig toegelicht. “Eduard trok jaren met “zijn mensen” naar de zitdag van Willy Claes. Ook als schepen en zelfs nadien als provincieraadslid, heeft Eduard heel veel betekend voor de inwoners van Zepperen en onze gemeente” aldus voorzitster MarleenThijs.

Ook de onderafdeling   Gelmen-Gelinden bracht hulde aan het bestuur en de leden die al jaren trouw zijn aan de socialistische beweging. Gelmen-Gelinden telt iets meer dan 130 partijleden en is daarmee, na het centrum, de sterkste onderafdeling van groot Sint-Truiden. Om en bij de 50 leden zijn langer  dan 25 jaar lid   en zij  werden door voorzitter Filip Moers en minister van State Willy Claes in de bloemetjes gezet.

Willy Claes benadrukte het belang van onderafdelingen en bedankte de gewezen en huidige bestuursleden van Zeperen en Gelmen-Gelinden voor hun jarenlange inzet voor de socialistische beweging. Willy Claes ging ook even terug in de tijd en vertelde enkele anekdotes uit de jaren 60 toen hij zijn politieke carriere startte. Zo verwees hij naar zijn eerste politieke speech die hij  gaf in Engelmanshoven

Schepen Filip Moers kandidaat lijsttrekker in 2012!

Voorzitter Filip Moers had in zijn toespraak ook een primeur in petto voor zijn bestuursleden en partijleden :

“Op het einde van deze legislatuur zal Ludwig Vandenhove 18 jaar ononderbroken burgemeester zijn van onze stad Sint-Truiden. Niemand deed ooit beter! Zal Ludwig Vandenhove voor de 5de keer de lijst trekken of kiest hij om de lijst te duwen?  In het laatste geval ga ik de uitdaging aan en ben ik kandidaat lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012” verraste Filip Moers zijn achterban.

Na de huldiging vond de algemene vergadering van groot Sint-Truiden plaats en nadien werd er nog tot in de late uurtjes gedanst en plezier gemaakt. Voor een uitgebreide fotoreportage klik hier.