Archive for december, 2011

De groepsfoto

“Als bevoegde schepen van domeinen en o.a. ’t Speelhof , heb ik een tijdje terug een samenwerkingsovereenkomst laten afsluiten met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren met de bedoeling een belevingsboomgaard te ontwikkelen in domein ’t Speelhof” aldus schepen Filip Moers

“Maar om een boomgaard te beleven, moeten er ook boomgaarden zijn. De oude boomgaard werd vorig jaar ontdaan van enkele oude bomen en terug opgeknapt. Begin 2010 heeft de stad, een akker die voorheen verpacht werd, vrijgemaakt zodat er nog een tweede boomgaard kon aangelegd worden. Vorig jaar werden hier al 63 hoogstamfruitbomen geplant. Deze aanplant bestaat uit 9 perenbomen, 45 appelbomen, 4 pruimenbomen en 5 kerselaars. Maar de 3,5 ha grond was toen nog niet vol geplant”

Afgelopen week hebben de leerlingen van de vijfdejaars van de bovenvermelde scholen de boomgaard vervolledigd.. Vooraleer de schop ter hand te nemen, leidde het regionaal landschap hen rond in de bestaande hoogstamboomgaard. Daar kwamen ze meer te weten over de verschillende soorten fruitbomen en over de dieren die in en rond de boomgaard leven. Na de nodige planttips en met de hulp van de Nationale Boomgaardenstichting, gingen ze aan de slag. Er werden voornamelijk appelbomen aangeplant van de Reinettensoorten. Deze boomgaard zal namelijk ook fungeren als collectieboomgaard van Reinettensoorten.

Zo kunnen onze kinderen in de toekomst nog genieten van heerlijke appeltjes van deze oude variëteit.

“Nu er voldoende hoogstamfruitbomen zijn, ligt de volgende stap richting een belevingsboomgaard voor de hand. Domein ’t Speelhof zal ingericht worden met boompaspoorten, houtsculpturen, netkastjes van typische diersoorten die er thuishoren,….

Naast deze educatieve elementen zullen er speel- en zitelementen worden aangebracht. Na afloop zullen zowel gezinnen als scholen hun gading kunnen vinden in de belevingsboomgaard van domein ’t Speelhof. In april 2012 zal dit alles feestelijk voorgesteld worden aan het grote publiek” aldus schepen van domeinen Filip Moers  en burgemeester Ludwig Vandenhove

Saneringswerken

Uit ervaring is geweten dat nogal wat eigenaars van een stookolietank deze in de grond laten zitten, nadat de tank buiten gebruik werd gesteld.

Volgens schepen van milieu Filip Moers is het wettelijk verplicht om deze tank, die niet meer gebruikt wordt, te verwijderen of in geval van technische onhaalbaarheid deze tenminste te reinigen en op te vullen met een inert materiaal. Dit laatste wordt vaak niet uitgevoerd uit vrees voor hoge opruimingskosten.

“Zolang een dergelijke tank in de grond blijft zitten, blijft het risico op mogelijke (verdere) bodemverontreiniging bestaan. Het saneren van een bodemverontreiniging kan betekenen dat de eigenaar zeer diep in de portemonnee moet tasten en dit willen we voorkomen”, aldus schepen Filip Moers.

In 2007 werd, samen met de gemeente Nieuwerkerken, een actie gedaan waarbij een 100-tal ondergrondse stookolietanks werden verwijderd of gesaneerd door een gespecialiseerde firma.
Nu, bijna 5 jaar later, zijn opnieuw heel wat inwoners voor het verwarmen van hun woning overgeschakeld van mazout naar gas en krijgen we opnieuw de vraag om de actie te hernemen.

Het is de bedoeling om in het voorjaar 2012 opnieuw een dergelijk initiatief te nemen.
Ook nu nemen de stad Sint-Truiden en de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) het voortouw en zal naast de gemeente Nieuwerkerken ook de gemeente Gingelom participeren.
Door een dergelijke grootschalige sanering kunnen de kosten voor het transport, reiniging enz. gedrukt worden.

Alle geïnteresseerde inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken worden op een open milieuraad uitgenodigd. Deze infovergadering zal plaats vinden op dinsdag 20 december om  20.00 uur in het jeugdcentrum De Tochtgenoot, Trudobron 20 te Sint-Truiden.
Naast een afgevaardigde van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die een toelichting zal geven over de wetgeving terzake, zullen ook enkele particulieren, die aan de vorige actie hebben deelgenomen, hun ervaringen komen overbrengen aan de aanwezige geïnteresseerden.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het eerstelijnsloket milieu, administratief centrum (gelijkvloerse verdieping), Kazernestraat 13, tel. 011-70 15 31 of  info.milieu@sint-truiden.be

Bebloemde tuinen en bebloemde gevels waren de twee categorieën waarvoor werd ingeschreven. Er kwamen dit jaar geen kandidaturen binnen voor collectieve initiatieven. Schepen van openbaar groen Filip Moers verwees in zijn toespraak dat het belangrijk is om meer groen en bloemen in het centrum te krijgen. Zo werden bij infrastructuurwerken in Sint-Gangulfus vorig jaar geveltuintjes aangelegd. Een mooi voorbeeld hoe het monotoon beeld van rijweg, stoep en gevel kan worden onderbroken.

Het aanplanten van meer groen en bloemen en dit  met de bedoeling om het gebruik van pesticiden verder af te bouwen, moet nog meer aandacht krijgen. Al enkele jaren is de stad gestart met het aanplanten van boomspiegels om onkruiden minder kans te geven. “Om te voorzien in het onderhoud van deze boomspiegels hopen we beroep te kunnen doen op de hulp van de bewoners” aldus schepen Filip Moers.

Volgens burgemeester Ludwig Vandenhove kan dit perfect kaderen in het reglement van de buurtactivering aangezien het reglement  ook voor milieuacties  premies voorziet.

Ook dit jaar waren de tuinen kwalitatief van hoog niveau waardoor het voor de jury geen gemakkelijke opdracht  was om ze te beoordelen. Toch is de jury erin geslaagd om tussen alle kandidaturen en dit voor elke  categorie  enkele laureaten te kiezen.

De volgende deelnemers werden door de jury als laureaat uitgeroepen en werden door schepen van openbaar groen Filip Moers,  burgemeester Ludwig Vandenhove en raadslid Marleen Thijs bedacht met een prachtig boek boordevol tips over snoeien:

Gilberte Celis,  Marina Liebens, Annick Sauvage, Jef Smeulders, Paul Benaets, Rolans Boiten en René Roosen.

Alle deelnemers alsook de deelnemers van Open Tuinen -een jaarlijkse organisatie van Volkstuinen-  kregen een waardebon.

“De bebloeming van gevels en voortuinen en de aangelegde tuinen zijn een meerwaarde aan het straatbeeld en geeft de stad een mooie uitstraling voor de mensen die Sint-Truiden bezoeken. Het fleurige geheel geeft ook aan de inwoners het gevoel dat het aangenaam leven is in onze stad en laat ons even de sleur van elke dag vergeten” aldus schepen Filip Moers

Voor de fotoreportage van alle deelnemende tuinen klik hier.

Sint-Truiden 6 december 2011

Laureaten prijskamp bebloeming en tuinen 2011
Celis Gilberte Meersenstraat 6 Bebloemde tuin
Siertuin

Laureaat

Liebens Marina R. Schrijversstraat 26 Bebloemde gevel

Laureaat

Bebloemde tuin
Sauvage Annick Grashoven 8 Bebloemde gevel

Laureaat

Smeulders Jef Sportpleinstraat 54 Siertuin

Laureaat

Benaets Paul Kapelstraat 26 Bebloemde gevel
Bebloemde tuin

Laureaat

Boiten Roland Nachtegaal 132 Bebloemde gevel

Laureaat

Bebloemde tuin

Laureaat

Roosen René Beemdenstraat 13 Bebloemde gevel
Siertuin

Laureaat