Archive for april, 2012

burchtsite

De burchtsite met de ruïne van de 11-de eeuwse mottoren wordt weldra onder handen genomen. De schepen van natuur en openbaar groen, Filip Moers, heeft het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren onder de arm genomen om gezamenlijk een landschapsherstelplan uit te werken. De bedoeling is om de achterstallige groenwerken rond de burchttoren aan te pakken.

Op donderdag 26 januari werd een plaatsbezoek gebracht samen met de verantwoordelijke van het Agentschap Bos en Natuur. “Wat betreft de landschapswerken hebben we beslist om in opeenvolgende fases te werken, waarbij de meest prioritaire werkzaamheden naar veiligheid en bescherming  van de motheuvel toe, eerst worden aangepakt. De eerste werken omvatten het achterstallig hakhoutbeheer aan de motheuvel, het talud en de bedding. Op de motheuvel dient er hakhoutbeheer uitgevoerd te worden. Alle dikke bomen dienen ook verwijderd te worden. Op het talud worden enkel de populieren en de esdoorns gekapt, het behoud van de dikke essen is hier wel wenselijk. Op de bedding langs de gracht wordt een strook volledig vrij gemaakt. Na de kapwerken wordt het talud opnieuw voorzien van lage struiken. Voor deze werken werd door het Agentschap Natuur en Bos de  machtiging reeds verleend”, aldus schepen Filip Moers.

Vooraleer de werken starten worden de inwoners van Brustem en andere geïnteresseerden uitgenodigd om samen met de verantwoordelijke van het Regionaal Landschap en Voeren een bezoek te brengen aan de site waarbij de nodige uitleg over de werken zullen worden gegeven.

Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, gaan we een tweede dossier opstarten met de bedoeling de ringgracht op te kuisen en uit te baggeren.

Samen op de foto

In de gloednieuwe boomgaard van het Speelhof zal vanaaf20 april 2012 heel wat te beleven zijn. Wie kent de belevingsboomgaard van ’t Speelhof al? Nooit van gehoord? Of wel van gehoord, maar nooit gezien? Dan is er goed nieuws! Vorige vrijdag werd de belevingsboomgaard officieel ingehuldigd door kinderen van de plaatselijke basisscholen.

In samenwerking met de Stad Sint-Truiden heeft het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een belevingsboomgaard ontwikkeld in ’t Speelhof. Maar om een boomgaard te beleven, moeten er ook fruitbomen zijn. Aan de rand van het domein lag een akker van 3,8 hectare.  Deze is eigendom van de stad Sint-Truiden en werd afgelopen jaar aangeplant met 126 typische hoogstambomen. Het regionaal landschap toverde, samen met de stad Sint-Truiden, de hoogstamboomgaarden om tot avontuurlijke en leerrijke belevingsboomgaarden.

“Je kan wandelen door de hoogstamboomgaarden en je kennis testen over fruit, op zoek gaan naar de steenuil en de torenvalk of het onderwaterleven onderzoeken in de poel op het domein. Maar er is nog meer! Verspreid over de boomgaarden tref je allerlei fruitweetjes aan, kom je boompaspoorten tegen met naamvermelding, de specifieke fruitkenmerken en hun gebruik. Er hangen nestkastjes voor de steenuil en de eikelmuis. Kinderen kunnen via een houten plukconstructie fruit plukken of klimmen op de weipalenconstructie terwijl de ouders een oogje in het zuil houden vanuit de picknickplaats” alsdus schepen van milieu en natuur Filip Moers.

De belevingsboomgaard is bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren ontstaan vanuit de idee om de hoogstamboomgaard spelenderwijs écht te beleven. Een locatie waar alle kinderen in de natuur kunnen ravotten en waar hoogstambomen altijd al belangrijke landschapselementen geweest zijn. De idee om een boomgaard in te richten als een belevingsboomgaard werd enthousiast onthaald door de stad Sint-Truiden. Bezoekers kunnen er hun eigen fruit plukken en proeven. We willen zowel toeristen, gezinnen met kinderen als jeugdverenigingen laten kennis maken met de ecologische waarde van zo’n hoogstamboomgaard.

“De belevingsboomgaard opende vrijdag 20 april om 10.00  uur. Alle kinderen kregen die dag een gratis folder en een streekdrankje. Er waren heel wat activiteiten te beleven  en de schoolkinderen zorgden voor een sfeervolle dag” aldus burgemeester Ludwig Vandenhove

Groepsfoto

Vandaag zaterdag 21 april 2012 start het 3de en laatste luik van de Lentepoets 2012. Voor de 10de maal het project ‘Jongerenpartnership’ van start. Deze actie loopt tot eind oktober 2012.

Filip Moers, schepen van milieu: “Voor dit partnership, met jongeren van 15 en 16 jaar, werd het grondgebied van Sint-Truiden ingedeeld in 18 locaties of probleemzones. Deze zones zijn die plaatsen, die veelvuldig ontsierd worden door zwerfvuil en ander vuil. Zowel het stadscentrum als de deelgemeenten zijn in de indeling opgenomen.

Voor de begeleiding van dit project zijn in eerste instantie de reinigingsdienst en de milieudienst verantwoordelijk. Voor onregelmatigheden zoals sluikstorten wordt eveneens een beroep gedaan op de milieupolitie”, aldus de schepen.

“Alle jongeren tussen 15 en 16 jaar werden via een persoonlijke brief uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen voor deelname aan dit project.

Positief aan dit initiatief is dat de geïnteresseerde jongeren samen met ons de uitdaging willen aangaan om van Sint-Truiden een propere stad te maken” laat burgemeester Ludwig Vandenhove weten..

Praktisch?

Per locatie worden doorgaans 2 jongeren ingeschakeld die elkaar tweewekelijks aflossen.

De jongeren moeten ongeveer 4 uur per week besteden aan hun reinigingsopdracht.

Zij zullen een belangrijk steentje bijdragen aan het rein houden van onze stad.

Per week krijgen de jongeren een vergoeding per uur. De geselecteerde jongeren ondertekenen een arbeidscontract en zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

De jongeren worden eveneens met de nodige hulpmiddelen en materialen uitgerust: handschoenen, veiligheidsvest, papierprikker en vuilniszakken.

Wekelijks wordt het vergaarde zwerfvuil op een centrale verzamelplaats door de stedelijke reinigingsdienst opgehaald. Op die manier is er ook een controle van de werkzaamheden van de jongeren mogelijk.

De jongeren hebben de plicht om zware onregelmatigheden of mistoestanden zoals sluikstorten aan de milieucel te melden. Deze dienst treedt dan zelfstandig of met bijstand van de milieupolitie op.
De eerste bedoeling van de jongeren is dus om op te ruimen en het openbaar gebied rein te houden. ‘Zware’ overtreders worden gemeld en worden individueel aangepakt door de bevoegde diensten.

Dit project wordt ook dit jaar weer enthousiast onthaald door de ouders want voor vele jongeren betekent dit initiatief een eerste stap in het arbeidsproces, waarbij de jongeren heel wat praktijkervaring opdoen. Bovendien leren ze verantwoordelijkheid dragen en brengen ze hun vrije tijd op een positieve manier door.

“Dat het project zijn vruchten afwerpt, is in het verleden al duidelijk gebleken. Gedurende de periode waarin de jonge partners actief zijn, ligt onze Trudostad er properder bij. Wij hopen dan ook dat, door het herhalen van deze actie, de bevolking zal gesensibiliseerd worden en blijven om ook haar steentje bij te dragen tot een propere stad. Als onze jeugd zich zo inzet om Sint-Truiden netjes te houden, dan mag de rest van de Truienaren zeker niet achterblijven” aldus Filip Moers.

Het stadsbestuur hoopt dan ook dat de actie even succesrijk zal verlopen als de voorbije jaren en dat na het beëindigen van het project de stad even netjes zal blijven. Dan pas hebben we gescoord en zullen wij blijven scoren en zijn we goed op weg om ‘een propere stad’ te worden.

Filip Moers

schepen voor leefmilieu

Sint-Truiden, 20 april 2012

Werken Gelmen

Sp.a verantwoordelijke voor de regio Gelmen en schepen Filip Moers is niet te spreken over de gang van zaken in Groot-Gelmen naar aanleiding van de werken, die er onlangs gestart zijn.

Filip Moers: “Vooreerst worden de werken te weinig opgevolgd en laat men de zaken op zijn beloop. Het is normaal dat de aannemers de gemakkelijkste weg kiezen. Omwille van de werken zal het parkeren aan de handelszaken in het hartje van Groot-Gelmen moeilijker worden, maar mits wat inspanningen kan er toch een beetje tegemoetgekomen worden aan de vragen van de uitbaters. Al meer dan 2 maanden liggen er buizen op de parkeerstrook waar anders ruimte is voor het parkeren van een 10-tal wagens. Is er nu geen andere locatie om dit materiaal te stockeren? Ik ben ervan overtuigd dat als men de vraag gesteld had aan de eigenaar, dat deze ook hadden mogen geplaatst worden achter de omheining. Ook het puin dat uitgegraven werd voor de nutsvoorzieningen ligt al enkele weken op de parkeerplaatsen. Ook dit kan elders gebeuren maar nogmaals, als er voor een dergelijk groot project van om en bij de 3,4 miljoen EUR, waarvan het aandeel van de stad 1,3 miljoen EUR bedraagt, geen toezichter is aangeduid vanuit de stad, vraagt men om problemen.

Bovendien begrijp ik collega Pascal Vossius echt niet meer. Als schepen van openbare werken en ook van toerisme en plaatselijke economie is het voor mij onbegrijpelijk dat men deze werken laat starten midden in het topseizoen.“

“Sinds Katarakt is Groot-Gelmen een topper geworden voor het aantrekken van toeristen in de bloesemperiode. De duur van de werken wordt geschat op één jaar, maar gezien de omvang en de complexiteit van de werken mag men er van uit gaan dat de werken langer zullen duren. Hierdoor dreigt de plaatselijke horeca twee topseizoenen te verliezen.”, stelt Christian Devoet, uitbater van café Bij Voetje.

“Over deze werken is met de plaatselijke bevolking een eerste keer gecommuniceerd op het einde van vorige legislatuur, dus 2005. Het moet dan toch mogelijk zijn om de werken zo te plannen dat zelfs mits vertraging er slechts één topseizoen moet sneuvelen.”, laat een ontgoochelde Filip Moers weten.

“Ik ben verheugd om vast te stellen dat er een grote solidariteit onder de plaatselijke handelaars bestaat. Vooral de frituur die het vooral moet hebben van kortparkeerders, dreigt het grootste slachtoffer te worden. We hebben samen overleg gehad en er is een akkoord met de eigenaar van de hoeve naast restaurant De Zwaan om achter de zaak een tijdelijke parkeerstrook aan te leggen, zodat de klanten van De Zwaan daar terechtkunnen. Op die manier komt er meer ruimte vrij voor de klanten van de andere handelszaken, zijnde het Lelijk Eendje, frituur Op ‘t Dorp en café Bij Voetje.”, stelt Filip Moers.

“Ik zal dit voorstel op het college van burgemeester en schepenen voorleggen, ook de verkeerssignalisatie in de Bosstraat en/of Merelstraat dient hier mogelijk tijdelijk op aangepast te worden. Tevens zullen we duidelijk vragen dat de nodige instructies aan de aannemers worden gegeven zodat er zo weinig mogelijk parkeerplaatsen onnodig worden ingenomen. Ook zou het wenselijk zijn dat op het einde van elke werkweek de weg wordt geborsteld zodat de klanten in het weekend nog een terrasje kunnen doen zonder stof op hun bord of in hun glas te krijgen.”, aldus Filip Moers.

Sint-Truiden 5 april 2012

“Neen, dit kaartje (als bijlage) gaat niemand dit weekend aantreffen in haar/zijn brievenbus.”, zegt schepen en lijstduwer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 van Lijst burgemeester/sp.a Filip Moers.
“Heel wat inwoners in Sint-Truiden gaan wel een gelijkaardig kaartje, samen met een aantal chocoladen paaseitjes en/of een ander presentje, aantreffen aan hun deurklink of in hun brievenbus en/of persoonlijk overhandigd krijgen door één van de nieuwe kandidaten van Lijst Burgemeester/sp.a.

Met deze actie willen wij onze nieuwe kandidaten stimuleren om vanaf nu volop te starten met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Immers, gezien de huidige politieke situatie in Sint-Truiden, zijn deze belangrijker dan ooit. Bovendien blijven wij als Lijst Burgemeester/sp.a vinden dat politici, dus ook kandidaten, zoveel en zo dicht mogelijk bij en tussen de bevolking moeten zijn.

Op dit moment zijn wij al goed gevorderd met de samenstelling van de Lijst Burgemeester/sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen en hier zitten heel wat nieuwe kandidaten tussen.

Wij zullen de samenstelling van de lijst, net zoals de nieuwe kandidaten, binnen enige tijd officieel publiek maken.

Om deze kandidaten toe te laten om nu reeds hun kandidatuur kenbaar te maken bij familie, vrienden, kennissen, buren, etc. zetten wij deze actie op.

Wij hopen dat de bevolking dit weekend onze nieuwe kandidaten goed zal ontvangen.

Prettige paasdagen!”

Filip Moers

gsm: 0498-93 90 05

Sint-Truiden, 6 april 2012

Miss Fruit 2012

Zaterdag 31 maart eindigde een schitterend jaar voor Shalimar Abbiusi en moest ze haar kroontje overdragen aan haar opvolgster. Na een spetterende show, verzorgd door Choreografe Barbara Schizzarotto van Dance Company Cosmo, werd de 21 jarige Truiense Nele Haubrechts verkozen tot de nieuwe Miss Fruit Belgium & Ambassadrice van de stad Sint-Truiden. Zij ontving van juwelier Yans een prachtig halsjuweel met diamanten ter waarde van 8000 € alsook de autosleutel uit handen van Tino Merinsky van en prachtige Hyundai Velostar die zij tot tot 20 december 2012 ter beschikking krijgt.

Marieke De Batselier uit Landen werd 1ste eredame en kreeg ook de persprijs. De 17 jarige Jessica Goris uit Nieuwerkerken vervolledigde het podium. Kim Delmotte uit Zoutleeuw kaapte twee prijzen weg: zij kreeg van alle deelnemende meisjes de meeste punten en werd de Miss Sympathie. Tevens kreeg zij veruit de meeste stemmen op de site van Missitems en hiervoor kreeg zij de Missitems Award. Yordanka Doneva kreeg de prijs van Miss Fotogeniek en de publieksprijs ging naar Jasmine Vandervelpen.

Door fotograaf Georges Riga werd een prachtige fotoreportage gemaakt van de ganse show. Een gedeelte van deze reportage is te bezichtigen door op deze link te klikken. Tevens bedankt aan Kevin Swijsen voor het maken van foto’s.

Proficiat aan de collega’s van het comité, de leden van de jury, de sponsors, het Koninklijk Atheneum, de stad Sint-Truiden de dansschool Cosmo, het Wendelenhof dat de catering verzorgde en iedereen die bijgedragen heeft tot het welslagen van deze fantastische avond.

Filip Moers