Archive for december, 2012


Alstublieft!


Vader van CD&V kandidaat wordt coördinator onthaal & administratie op het OCMW maar had onvoldoende op de selectieproeven.
Vld-gemeenteraadskandidaat wordt Tru d’or manager zonder externe selectieprocedure.

Ach Kerstmis,

Wat een mooie periode. Pakjes kopen, de boom zetten en zorgen voor elkaars naasten… CD&V en VLD zijn nog niet aan het bewind maar in de geest van dit gezellige feest zorgen ze alvast erg goed voor hun naasten.  En Sp.a  zet er een kerstboompje over op…

Witte rook uit de blauwe schouw van Trud’or. Na een uitgebreide, interne selectieprocedure kwam Eline Laffut, 14 op de vld-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen,  tevoorschijn als geknipte opvolger van Peter Onkelinx, manager van Tru d’or en ook nog even vld-kandidaat.  Zij kreeg het vertrouwen van de middenstandsorganisatie en zal de komende jaren instaan voor de promotie van de middenstand en zal daarvoor heel wat middelen van stad en middenstand ter beschikking krijgen. Gert Stas hoopt samen met Sp.a Sint-Truiden dat zij Tru d’or kan uitbouwen tot een echte middenstandsorganisatie die werkt voor àlle zelfstandigen en tegelijkertijd de andere Truienaren mee in de boot neemt.
Wij hopen voor haar en voor Sint-Truiden het beste, maar hoewel Eline zeker alle kansen moet krijgen doet de manier van aanstelling alvast menig wenkbrauwen fronsen.
Trud’or wordt nu al door velen gezien als een evenementenbureau waar VLD-schepen Pascal Vossius zichzelf mee in the picture kan plaatsen. Dat is spijtig want erg veel evenementen van Trud’or zijn, hoewel ze niet binnen de gestelde opdracht passen, wél een verrijking voor de stad (bijvoorbeeld de après-ski van 26 december).
Als schepen had Pascal Vossius elke zweem van belangenvermenging kunnen vermijden door deze selectieprocedure uit handen te geven en een extern selectiebureau in te schakelen. In plaats daarvan werd er gekozen voor een grondige maar desalniettemin arbitraire procedureEen extern selectiebureau met objectieve criteria kon alle twijfel wegnemen. Als Eline Laffut echt de sterkste kandidaat is (wat wij heel goed mogelijk achten), dan had zij deze klip met brio genomen. Nu werd er en petit comité beslist en blijft er toch steeds een air van partijdigheid hangen. Dat is spijtig voor zowel Trud’or als voor Eline Laffut zelf.  Het kan nochtans anders, aldus fractieleider Filip Moers.

Op het OCMW bijvoorbeeld…

Op het OCMW werd  beslist om voor de functie van “coördinator voor onthaal & administratie” USG, een extern selectiebureau, te raadplegen. Op die manier zou de beste kandidaat boven komen drijven, een mooi principe. Lovenswaardig zelfs. Twee kandidaten melden zich en doen mee aan de proeven.  Bureau USG wikt en weegt. De twee kandidaten halen een onvoldoende. Groot was onze verbazing toen bleek dat niet verder werd gezocht en ook een alternatieve oplossing aangereikt door de eigen dienst niet werd gevolgd.

OCMW-voorzitter Pascy Monette koos uiteindelijk voor de kandidaat die het zwakste  presteerde.

Hoe viel dat te rijmen met zijn opzet van het inschakelen van een selectiebureau?

Zou het kunnen dat de kandidaat, vader van één van de jongste kandidaten op de CD&V lijst, hulp van de kerstvrouw heeft gekregen?

Sp.a Sint-Truiden hoopt constructief aan oppositie te doen. Wij zullen steunen waar het kan, maar zijn kritisch als het moet. Spijtig genoeg moet het nu al.

"De plannen zullen misschien toch herbekeken worden?!"

Het AGOST (het  Autonoom Gemeentebedrijf van  de stad Sint-Truiden) heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw van een sporthal op de Veemarkt terug ingetrokken. CD&V en Open VLD dromen al geruime tijd om een sporthal te bouwen op het terrein van de Veemarkt en hadden deze realisatie al beloofd voor de verkiezingen. De sp.a fractie heeft zich steeds tegen deze locatie verzet en was voorstander om een sporthal te bouwen samen met  een school. Op die manier zou een  duurzamer investering gerealiseerd worden waarbij in de dag  de sporthal ter beschikking zou staan van de scholieren  en ’s avonds en in het weekend voor de  verenigingen. Komt daar nog bij dat de bezoekers aan onze stad  nu meer dan ooit de gratis parking op de Veemarkt hebben gevonden.

De bouwvergunningsaanvraag werd rechtstreeks ingediend bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed Limburg die ook de uiteindelijke beslissing moest nemen. Het schepencollege heeft tijdens de procedure een ongunstig advies verstrekt.

CD&V komt zichzelf tegen

“Twee jaar geleden heeft de CD&V een toegevoegd punt op de gemeenteraad laten agenderen waarbij geen initiatief meer mocht genomen worden op de Veemarkt, het Begijnhof en het Speelhof zolang er geen masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan zijn  goedgekeurd. Dit was toen nog tevergeefs een ultieme poging om de belevingsboomgaard in het Speelhof tegen te houden Ons ongunstig advies was vooral gebaseerd op deze gemeenteraadsbeslissing. Ook het parkeerprobleem dat vooral op zaterdag  zou ontstaan tijdens de wekelijkse rommelmarkt, was eveneens een belangrijk argument.  Het lijkt mij dan ook zeer waarschijnlijk dat het Agentschap Ruimte  & Erfgoed dit ongunstig advies moeilijk naast zich neer kon leggen en waarschijnlijk de bouwvergunning zou weigeren. Om gezichtsverlies te beperken, werd vlak na de verkiezingen het dossier terug getrokken. Of hoe je een put graaft voor een ander en er zelf in struikelt ” aldus schepen Filip Moers

Opmerkelijk ook, is het feit dat dit nieuws nu pas het daglicht ziet. Dat Open VLD en CD&V hier niet mee te koop lopen kan ik begrijpen, maar dat het AGOST en ook de ambtenarij  de beleidsverantwoordelijken hier niet van op de hoogte brengen doet bij ons toch wel ernstig de wenkbrauwen fronsen. Aanstaande vrijdag op mijn voorlopig laatste schepencollege gaan we hierover nog een aardig woordje babbelen” aldus  schepen Filip Moers die  zich blijkbaar al helemaal thuis voelt in zijn toekomstige rol als fractieleider van de grootste oppositiepartij.

Holle weg Gelinden

Holle wegen zijn ontstaan door eeuwenlang inwerken van erosie op de leemgrond. Dit gebeurde omdat de boer met paard en kar via hetzelfde pad van zijn hoeve in het dal naar zijn akker op het hoger gelegen plateau ging en het regenwater de metersdikke fijne leemlaag wegspoelde.
Deze holle wegen zijn landschappelijk van onschatbare waarde, aangezien ze een unicum zijn in Europa. De gekoesterde wegen zorgen ook voor een verscheidenheid aan microklimaten op korte afstand en zorgen zo voor een enorme variatie aan fauna en flora.

Toen deze wegen nog gebruikt werden, was het onderhoud ervan vanzelfsprekend.
Het gesnoeide hout diende voor de kachel, om (bezem)stelen te maken of als vlechtmateriaal.
Dit onderhoud was niet enkel voordelig voor de boer, ook de planten zagen het als een kans om nieuwe uitlopers te vormen, zodat jonge takken zich konden ontwikkelen.

“Als stad Sint-Truiden zijn we ons ten zeerste bewust van de waarde van dergelijke holle wegen en spannen we ons reeds ettelijke jaren in voor de herwaardering ervan. Zo werden alle belangrijke holle wegen aangepakt en werd een achterstallig onderhoud uitgevoerd.
Het heropwaarderen van de holle wegen is gebeurd in samenwerking met het Regionaal landschap Haspengouw & Voeren dat een volledig herstel- en onderhoudsplan via de sociale economie heeft uitgewerkt.”, aldus schepen van natuur Filip Moers.

Ook de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) is zeer nauw betrokken bij de opvolging van de werken aan deze holle wegen door middel van de in haar schoot opgerichte ‘werkgroep holle wegen’.

Volgens schepen Filip Moers is het, na het beëindigen van het achterstallig onderhoud, nu tijd om de holle wegen in een goede staat te houden door te starten met een regulier onderhoud. De inspanningen, die in de voorbije jaren zijn geleverd, mogen niet verloren gaan, daarom hebben we beslist om een overeenkomst af te sluiten voor de komende 3 jaar. De werken worden toegewezen aan de sociale werkplaats ‘De Wroeter’ (koppeling van milieubeheer en sociale economie!).

Wij hopen dat iedereen deze inspanningen naar waarde zal schatten en dat wij er zo ook in kunnen slagen het sluikstorten in onze holle wegen terug te dringen.