Archive for januari, 2013

Op de gemeenteraad van 21 januari vroeg sp.a fractieleider Filip Moers om een brief te sturen naar de Bestendige Deputatie met de vraag om de behandelingstermijn, in het kader van bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag, te verlengen met 2 maanden.

“Ik heb sterk de indruk dat er te weinig mensen op de hoogte zijn van deze gevraagde uitbreiding. Een bijkomende informatievergadering zou hier aan tegemoet komen. Bij elke milieuvergunningsaanvraag, zeker bij een klasse 1 aanvraag, had ik de gewoonte als schepen van milieu om een informatievergadering te organiseren zodat de aanvrager iedereen kan informeren over de plannen en op die manier kunnen de inwoners ook bijkomende vragen stellen” aldus Filip Moers

Burgemeester Veerle Heeren liet echter onmiddellijk weten daar niet op in te gaan.

“In een artikel op Truineer.be geeft burgemeester Heeren zelfs foutieve informatie aan de lezers. Zij laat weten dat de aanvraag al sinds 19 november werd ingediend en dat ik als toenmalig schepen van milieu maar zelf deze infovergadering moest organiseren” aldus Filip Moers.

Aan burgemeester Veerle Heeren:

Een milieuvergunningsaanvraag voor een klasse 1 activiteit wordt ingediend op de provincie en niet bij de gemeente. Op 3 december werd deze aanvraag door de Bestendige Deputatie volledig en ontvankelijk verklaard. Pas nadien is deze aanvraag overgemaakt aan de stad Sint-Truiden met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit dossier komt terecht bij de milieuambtenaar die de procedure opstart. Dit openbaar onderzoek liep van 12 december 2012 tot 11 januari 2013.

Het is aan de ambtenaar om de bevoegde schepen in te lichten over een inkomende milieuvergunningsaanvraag. In dit geval is dat niet gebeurd en heb ik op het einde van het openbaar onderzoek via de kranten kennis gekregen van deze aanvraag. Dit geldt tevens ook voor de STAL (adviesraad voor leefmilieu Sint-Truiden)

Dat ik volgens u 1,5 maand de tijd zou gehad hebben om deze infovergadering te organiseren, is dus compleet onjuist. Deze ervaring zal u en uw beleidsploeg nog wel opdoen de volgende maanden.

Ik de voorbije 18 jaar, heb ik de bevolking steeds op een correcte manier proberen te informeren. Ik kan alleen maar hopen dat andere collega’s dit ook doen!

“Ik stel me zelfs de vraag of deze aanvraag niet bewust werd ingediend op het jaareinde waarbij de feestdagen en verlofperiode pal in dit openbaar onderzoek vielen en waarbij mogelijk een andere beleidsploeg (lees schepencollege) een advies moet uitbrengen. Juist om die reden is extra informatie via een infovergadering zeker op zijn plaats in dit dossier” aldus Filip Moers

In 2006, na de  herinrichting en heraanleg van het stadspark en de vesten, nam toenmalig schepen van milieu en natuur Filip Moers het initiatief om via de Veesdere ’s Ooves de vesten en het stadspark extra te promoten bij de Truienaren.

Deze laagdrempelige activiteit kende zo een succes dat het  intussen een  echte traditie is geworden. Dranken aan zeer democratische prijzen waardoor  het toegankelijk is voor  IEDEREEN, de participatie van het plaatselijk verenigingsleven en de lokale muziekbandjes en orkestjes die via dit evenement de mogelijkheid krijgen om zich extra in de kijker te spelen.

Afvalkalender

Op de jaarlijkse afvalkalender worden de steeds terugkerende evenementen van de stad opgenomen. Op de afvalkalender van 2013 is plots dit evenement verdwenen ondanks het feit dat het toenmalig schepencollege op 14 september 2012 beslist heeft om dezelfde activiteiten te hernemen (zie bijlage de email van de stadssecretaris waaruit duidelijk blijkt dat de reactie van de meerderheid gisteren op de gemeenteraad geen steek houdt)

Geen toeval

Het gaat immers niet alleen over de Veesdere ’s Ooves, ook andere activiteiten van sp.a schepenen zoals de Spelenkermis & Ballonhappening en Fiësta Tropical zijn van de agenda geschrapt. Bij navraag bij de stadssecretaris krijg ik een zeer formeel antwoord: “Dit is zo niet voorgelegd aan het schepencollege op 14 september. Integendeel, er is voorgelegd en beslist om dezelfde activiteiten te hernemen op de kalender”.

“Dat het nieuwe beleid alle sp.a initiatieven wenst te bannen en eigen accenten wenst te leggen, daar hebben wij geen probleem mee maar dat ze daar dan ook voor uit komen.

Wij zijn er quasi van overtuigd dat dit  achter de rug van de toenmalige beleidsverantwoordelijken  en stadssecretaris is gebeurd en de waarheid zal wel naar boven komen bij de behandeling van de begroting” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

22/01/2013

De petanquers van Petanqueclub Sint –Truiden (PCST) dreigen hun nieuwe lokalen in de voormalige groendienst van de stad Sint –Truiden te moeten verlaten. Nochtans heeft een meerderheid van de gemeenteraad op maandag

19 november 2012 ingestemd met een huurcontract dat conform is met de huurcontracten die al jaren gelden voor alle verenigingen die een lokaal of gebouw huren van de stad.

“Onvoorstelbaar.”, zegt sp.a fractieleider  Filip Moers.

“Door de plannen van de Belgacomsite zijn de talrijke petanquespelers daar ‘weggejaagd’. Bij de behandeling van de slopingsvergunningsaanvraag  had de sp.a nochtans als voorwaarde gekoppeld dat er eerst een alternatief moest zijn voor de beoefenaars van deze volkssport bij uitstek”

“Het getuigt van weinig politieke moed en inconsequentie dat CD&V en Open VLD telkens met ons meegestemd hebben voor deze plannen in het college van burgemeester en schepenen en in de gemeenteraad tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Blijkbaar durfden ze het niet aan, omwille van louter electorale redenen, om voor de verkiezingen tegen dit project te stemmen.

Waarom heeft de gemeenteraad op 20 augustus 2012 unaniem beslist om een dossier op te starten voor  een nieuwe verwarming in deze ruimte te plaatsen? Waarom heeft het schepencollege op 29 juni 2012 unaniem beslist om de Jeugduitleendienst te verhuizen naast dit gebouw van de vroegere Groendienst EN het sanitair in de vroegere Groendienst te vernieuwen.

Bouwinspectie heeft 2 dagen na de gemeenteraad van maandag 19 november 2012 een bezoek gebracht op het terrein van de voormalige groendients en heeft een proces –verbaal (PV) opgesteld (zowel tegen de petanqueclub als tegen de stad Sint-Truiden)  waarbij alles in zijn oorspronkelijke staat moet hersteld worden zo niet zal een dwangsom gevorderd worden (…).

Toeval of in opdracht en/of na een (politieke) klacht?

Wij denken dit laatste.

Als sp.a menen wij over voldoende argumenten te beschikken dat deze tijdelijke omvorming van een beperkt gedeelte van de vroegere groendienst tot overdekte petanquehal geen probleem hoeft te zijn.

Senioren en ook jongeren spelen al jaren in competitieverband (momenteel in 2de federale, 1ste provinciale en 3de en 4de afdeling) en kunnen zomaar niet zonder alternatief op straat gezet worden. Bovendien maakt ook Wiric, een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een verstandelijk handicap,  met een 10 tal personen  elke maandag van de week gebruik van deze accommodatie. Deze mensen met een verstandelijk handicap speelden eerder ook al op de Belgacomsite en dreigen dus eveneens hun geliefde sport niet meer te kunnen beoefenen.

De beperkte ingrepen  zijn zowel qua materiaalkeuze en uitvoering gebeurd zodat ze op een eenvoudige manier opnieuw verwijderd kunnen worden,  wat het tijdelijk karakter van dit alternatief nogmaals onderstreept.

De investeringen in functie van de petanquers, zoals het sanitair en de verwarming,  zijn eveneens van nut voor  het stadspersoneel die ook nog steeds gebruik maken van dit gebouw. De ruimte kan eveneens gebruikt worden door het stadspersoneel tijdens de sportdag en/of bij andere gelegenheden.

Het is zeker niet de bedoeling van de sp.a om zomaar clubs te vestigen op locaties en/of in gebouwen die daar ruimtelijk niet voor geschikt zijn. Integendeel, het is juist op initiatief van de sp.a dat wij gedurende de 18 jaar dat we deel uit maakten van het beleid en de bevoegdheid sport en ruimtelijke ordening hadden er heel wat sportaccommodaties via diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), geregulariseerd werden.

Vele andere gemeenten en steden kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Juist daarom geloven wij niet in het toevallig optreden van de Bouwinspectie.

De sp.a heeft niet geaarzeld en op het schepencollege van 30 november werd voorgesteld om een advocaat aan te stellen met een tweeledige opdracht. Enerzijds de petanquers, die op vrijwillige basis en met instemming en met materiaal van de stad werken hebben uitgevoerd, in bescherming te nemen. Anderzijds de rechter overtuigen dat dit tijdelijk onderkomen van deze activiteit in dit gebouw in KMO zone, geen onoverkomelijke ruimtelijke problemen zal creëren.

“Eigenaardig genoeg heeft het schepencollege dit voorstel unaniem goedgekeurd, wat er op zou kunnen wijzen dat bepaalde politici misschien de gevolgen van hun daden niet echt goed hebben ingeschat”, aldus sp.a fractieleider  Filip Moers.