Archive for februari, 2013

 

Voor sp.a fractieleider Filip Moers is het een uitgemaakte zaak: “de stadsfeestzaal Manège heeft inderdaad zijn  beste tijd gehad, maar dat is nog geen reden om onze enige feestzaal onmiddellijk te sluiten en het verenigingsleven op straat te zetten!”

Voor de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel werd maar liefst 17.000 euro  uitgegeven. Deze faktuur werd door het nieuwe beleid wel doorgeschoven naar de Vriendenkring van  het stadspersoneel die prompt reageerde met een collectief ontslag.

Burgemeester Veerle Heeren kondigde de sluiting en het niet meer verhuren van de Manège aan in haar toespraak op de machtsoverdracht aan de vooravond van Carnaval maandag.    Deze sluiting zal ingaan vanaf maart dit jaar.

De ijspiste kost de Truienaar maar liefst 60.000 euro.  Daarbij niet minder dan 16.500 euro electriciteitskosten,  terwijl men inbeukt op de burgers om al het mogelijke te doen om te besparen op het energieverbruik. Dat vele gemeenten vorig jaar beslisten omwille van dat financiële plaatje geen ijspiste meer aan te leggen laat het bestuur koud.

 

Mits wat beperkte investeringen kan deze stadsfeestzaal zonder problemen nog enkele jaren gebruikt worden.  Het is ook niet de fout van het verenigingsleven dat het project aan de Gazometersite zo lang op zich laat wachten. Hierover werd  al een hele legislatuur lang over plannen gepalaverd en nu zou het nog eind deze legislatuur zijn vooraleer er iets zou gerealiseerd zijn. Wij hebben zelfs twijfels of er wel ooit iets van deze grootse plannen zal  gerealiseerd worden .

Maar voor Trud’Or schijnt de zon. Zij stijgen van  112.500 naar 150.000  euro!  Jeugdverenigingen moeten het dan weer met gevoelig minder  doen.

 

Herstellingen aan het dak, de verwarming en de koeling van de frigo’s kunnen toch geen onoverkomelijk probleem zijn, zeker als je ziet waar er wel geld voor kan worden uitgetrokken. In de kaderteksten bij dit artikel vindt u enkele voorbeelden.

Het is wraakroepend  als men deze uitgaven ziet en men tegelijkeretijd moet  vaststellen dat het nieuwe beleid ons eigen verenigingsleven in Sint-Truiden in de kou laat staan. Tal van verenigingen die al jaren een jaarlijks event organiseren in de Manège om inkomsten te genereren, zitten nu met de handen in het HAAR.

Filip Moers

Fractieleider sp.a


Cartoon_Vergadering
Maandag 25 februari 2013 vindt de volgende gemeenteraad plaats. In tegenstelling tot de voorbije 18 jaar wordt het belangrijkste document, de stadbegroting nu geagendeerd op een gemeenteraad met maar liefst 61 andere agendapunten.

In de voorbije 18 jaar werd de stadsbegroting steeds op een aparte gemeenteraadszitting behandeld.

Er moeten niet minder dan bij 44 agendapunten geheim stemmingen gehouden worden om afgevaardigden aan te duiden in diverse intercommunales en verenigingen.  Daarnaast staan er nog enkele dossiers op die heel wat inwoners en/of betrokkenen rechtstreeks aanbelangen.  Velen gaan dan ook komen luisteren naar de standpunten van de diverse fracties en de stemming.

Deze agendapunten, alsook de stadsbegroting staan helemaal achteraan op de agenda. Is dit bewust gedaan om deze punten te kunnen behandelen tegen middernacht als de geïnteresseerden en de pers al terug naar huis zijn?

Mijns inziens getuigt dit van weinig respect en is dit alles behalve een  voorbeeld van goed bestuur.

Tijdens de periode dat de dossiers kunnen ingezien worden, hebben zich ook enkele feiten voorgedaan die in strijd zijn met het gemeentedecreet en het gemeentelijk huishoudelijk reglement. Zo werd o.a. het inzagerecht voor de raadsleden geschonden wat een klacht bij de gouverneur verantwoordt.

Als sp.a fractieleider heb ik een constructief schrijven (hier klikken)  gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad om alsnog de begroting apart te behandelen.

Helaas.

marktkramers

Marktkramer in actie.

De voorzitter van de Truiense foorkramers heeft mij deze perstekst bezorgd die op 12 februari werd verstuurd naar de pers.
Helaas heeft dit nieuws geen aandacht gekregen in de media.
Om Michel zijn oproep wat kracht bij te zetten, publiceer ik de tekst alvast op mijn site.

Mijn mening is dat in de voorbije 18 jaar door mijn voorgangers en mezelf alle beslissingen op voorhand op de kermis- en marktcommissie werden besproken besproken. Het schepencollege heeft steeds met het nodige respect rekening gehouden met deze adviezen. Blijkbaar is deze manier van werken onder het nieuwe beleid achterhaald. Dat deze manier van werken de voorbode was van nog ergers, stond in de sterren geschreven. Op het schepencollege van vrijdag 15 februari werd zelfs al beslist om de abonnementen van de markt- en foorkramers op te zeggen. Blijkbaar wil men andere prioriteiten leggen tijdens de zaterdagmarkt en de kermis en dit ten koste van de markt- en de foorkramers. In deze moeilijke economische tijden zullen zij dit nieuws als kiespijn kunnen missen. Dit voorstel moet nog op de gemeenteraad behandeld worden, benieuwd welke houding Pascy Monette en Christoph Elen – beiden lid van de CD&V – Open VLD meerderheid en al jaren bekende marktkramers  zullen innemen?

Hieronder kan u de oorspronkelijke perstekst lezen:

Kermiscommissie na 18 jaar buitenspel gezet!

 

18 jaar geleden werd een kermiscommissie en marktcommissie in het leven geroepen om het schepencollege en gemeenteraad bij het nemen van beslissingen te adviseren.

Naast de bevoegde schepen en plaatsmeester, bestaat deze commissie ook uit mensen die op het terrein actief zijn zoals marktkramers enfoorkramers.

Zeker bij de organisatie van  zowel de carnavalskermis als de augustuskermis, werd steeds een kermiscommissie samen geroepen waar de organisatie van deze kermissen uitvoerig werd besproken.

“Dit is bij de huidige carnavalskermis niet meer het geval geweest en dat betreur ik” aldus Michel Clabots plaatselijk voorzitter van de foorkramer.

“De taak van deze commissie is onder ander om erover te waken dat de kermis aantrekkelijk blijft. Niet teveel stielen van dezelde aard, want dit maakt niet alleen de foor eentonig maar het moet ook nog financieel leefbaar zijn voor de foorkramers. Het resultaat, van deze kermistcommissie buitsn spel te zetten, is er al. Maar liefst 6 kramen met een visspel staan op deze kermis, waar dit voorheen beperkt was tot 4. Ook staan er nu maar liefst   3 kramen met een pottenspel waar dit  voorheen beperkt was tot  1 kraam. Ik kan begrijpen dat  het nieuw beleid eigen accenten wilt leggen maar zaken uit het verleden die goed zijn,  mogen zo maar niet overboord gegooid worden” besluit Michel Clabots, voorziiter van de Foorkramers    Sint-Truiden.

 

Michel Clabots

Voorzitter Foorkramers Sint-Truiden

0495541041

In een brief van 14 januari 2013 (zie bijlage) diende de Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden voltallig en collectief zijn ontslag in. De vriendenkring bestaat uit vertegenwoordigers van zowat alle stadsdiensten en is een belangrijk instrument om sfeer en samenwerking te bevorderen.  Nu zijn zij verbolgen over de manier waarop het huidige stadsbestuur de organisatie van de nieuwjaarsreceptie (normaliter de taak van de vriendenkring) naar zich toe trok.  Zonder inspraak werd het geld van de vriendenkring opgesoupeerd aan een grandioze uitgebreide receptie .
In tegenstelling tot vorige edities, waarbij beroep werd gedaan op eigen personeel en leerlingen van de muziekacademie voor de muzikale intermezzo’s, moest dit keer alles extern, grootser en uitgebreider worden gedaan. Voor het eerst werd er ook met een cateraar gewerkt (eentje van buiten de stad zelfs). Ook werd een professioneel iemand ingehuurd om de nieuwe  burgemeester en schepenen de hemel in te prijzen. De lange receptie had blijkbaar niet alleen financieel zijn tol geëist want de traditionele fuif achteraf moest al na 2 uren worden stilgelegd wegens ordeproblemen.

Daarnaast wordt in de ontslagbrief ook verwezen naar de viering van het 65-jarig bestaan van de vereniging  in 2013. Omwille van het gebrek aan inspraak, het onzorgvuldig omspringen met het budget en het daaruit volgend collectief ontslag wordt gevreesd dat deze heuglijke gebeurtenis in mineur zal voorbij gaan.   

De ontslagbrief prijst daarnaast wel de  goede samenwerking met de collega’s van vele stadsdiensten en de steun van het vroegere stadsbestuur in de meerdere en jaarlijks terugkerende, probleemloos verlopende evenementen. Dit was o.a ook zo voor de organisatie van de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Nu blijkt dat regelingen en afspraken in het schepencollege die in oktober al doorgepraat en goedgekeurd waren,  plots alsnog van tafel geveegd werden. 

Dit is de zoveelste aanwijzing dat bepaalde beslissingen, die door het vorig schepencollege werden genomen, gewoon niet uitgevoerd  werden en dat toekomstige beleidsmensen, die nog niet eens in het zadel zaten, al  opdrachten gaven en beslissingen namen achter de rug van het toenmalig college van burgemeester en schepenen.

“Toen ik deze brief in handen kreeg,  kon ik in eerste instantie mijn ogen niet geloven maar nadien kreeg ik een gevoel van herkenbaarheid.  Er zijn nu ook buiten  de sp.a mandatarissen, nog personen die  praktijken moeten ondergaan die wij al geruime tijd moeten tolereren” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Erg bezwarend vinden wij dat de voorzitter van de vriendenkring onder druk werd gezet om geen informatie door te spelen naar de leden van haar eigen vereniging.

Bijkomend stellen wij ons ook de vraag waarom deze ontslagbrief, die ook gericht is aan alle gemeenteraadsleden, niet bezorgd werd aan de raadsleden.

Als sp.a willen wij ook heel graag het prijskaartje kennen van deze nieuwjaarsreceptie “new look”.  “Hoe gemakkelijk is het niet om met veel bravoure te verkondigen dat er een sober beleid gaat gevoerd worden als je grote feesten organiseert en de rekening gewoon doorschuift naar anderen!” besluit fractieleider Filip Moers nog.

brief ontslag Vriendenkring stad Sint-Truiden