Archive for mei, 2013

Op de gemeenteraad van 27 mei werd door de meerderheid een bijkomend agendapunt toegevoegd ter bekrachtiging van de aanstelling van AGT i.v.m. problematiek waterhuishouding Speelhof voor een bedrag van 40.000 euro.

Nog nooit werd er zoveel show verkocht bij het brengen van een agendapunt. Vooreerst werd het punt ingeleid door burgemeester Veerle Heeren, vervolgens kwam schepen Stippelmans aan het woord om een overzicht te geven van de gebeurtenissen en de genomen initiatieven om daarna nog een toelichting te krijgen van schepen Hilde Vautmans  over de milieuaspecten. Tenslotte nam schepen Stippelmans op zijn beurt nog eens over. Hieronder kunt u mijn integrale tussenkomst lezen die heb gegeven namens de sp.a fractie.

Tussenkomst toegevoegd punt GR mei 2013 ivm problemen waterhuishouding Speelhof

Al geruime tijd wordt er water opgepompt langs de Diestersteenweg voor de bouw van het nieuw rustoord en terug gepompt in de open gracht van de Trudobronbeek  op het domein van het Speelhof. In eerste instantie beperkte deze bronbemaling zich tot 80 m³/uur. In een brief van 5 februari 2013 vroeg de firma Strabag aan het schepencollege om deze bronbemaling te mogen verhogen met een extra capaciteit van nog eens 500 m³/uur. Ondanks een duidelijk negatief advies op het schepencollege van 22 februari van deskundige ambtenaren zowel intern als extern, waarbij duidelijk voorspeld werd dat een bemaling van een dergelijke omvang nefaste gevolgen kunnen hebben voor bouwconstructies in de omgeving, heeft het schepencollege op 29 maart dit advies naast zich neergelegd en toch de toelating verleend.   Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen lessen getrokken uit het verleden en geeft het de toelating om maar liefst 14 miljoen liter water per dag op te pompen in de onmiddellijke omgeving van het Speelhof.

Op dit ogenblik zijn deze voorspellingen al duidelijk zichtbaar aan het kasteel en de Afspanning.

En wat met de fauna en de flora?

Over de fauna en de flora in het domein Speelhof wordt op dit ogenblik met geen woord gerept. Mij lijkt het nogal logisch dat als je zoveel water in de gracht en vijver pompt, dat dit water onvoldoende tijd heeft om terug de bodem in te sijpelen en het gebied onder water komt te staan. Heel wat bomen staan nu reeds in het water wat voor bepaalde waardevolle bomen  nefast is. Ook heel wat waardevolle planten zullen deze ingreep niet overleven. Volgens mij is dit een ankerplaats en is één van de gevolgen hiervan dat de administratieve overheid  zorgplicht heeft. Dit betekent dat men als overheid moet voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan het landschap. (art. 26 van het natuurdecreet)

Zoals  reeds vorige week in de pers te lezen was, wees het stadsbestuur richting de firma die de bronbemaling uitvoert.  CD&V en Open VLD kan zich hierachter echter niet verschuilen. Deze firma heeft de aanvraag aan het college gericht en het stadsbestuur heeft de toelating verleend. Ik stel me zelfs de vraag of de stad  de firma wel in kennis heeft gesteld  dat voor een bronbemaling een meldingsplicht volgens de Vlarem wetgeving vereist is.

Read the rest of this entry »

Vorige week brachten sommige journalisten het nieuws dat de gouverneur alle klachten van de oppositie naar de prullenmand  had verwezen.

De sp.a fractie heeft in totaal 2 klachten ingediend waarvan de gouverneur via deze brief de sp.a fractie voor 100% gelijk geeft voor de klacht op schending van het inzagerecht en documenten die niet voldeden aan het gemeentedecreet.

Deze brief (klik hier) werd op de laatste gemeenteraad aan alle aanwezige journalisten bezorgd en toch wordt dit anders gebracht in sommige media.

 

Is het dan toch waar dat in sommige kranten  alleen de datum en de prijs correct zijn?

 

Filip Moers

Sp.a fractieleide

Bron: sp.a

Bron: sp.a

“Het lijstje van wat allemaal zal moeten wijken om de nieuwe sporthal op de Veemarkt te bouwen neemt nu toch wel serieuze proporties aan” laat sp.a fractieleider Filip Moers weten.

De initiële bouwaanvraag werd enkele maanden geleden door het AGOST ingetrokken omdat de argumenten, die de sp.a schepenen in het toenmalig schepencollege hadden verwoord in het ongunstig advies, goed onderbouwd waren.

Intussen werd een nieuwe aanvraag ingediend maar ook nu werden door het departement van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen aan de stad bijkomende inlichtingen gevraagd hoe het mobiliteits- en parkeerprobleem door de inplanting van deze sporthal op de Veemarkt zou aangepakt worden.

Uit het antwoord van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en schepen Pascal Vossius ( Open VLD) blijkt dat de stad de belofte heeft gedaan om bijkomende parkeercapaciteit te voorzien door de  zaterdagmarkt en de rommelmarkt van elkaar los te koppelen. In de afgeleverde bouwvergunning van 11 april 2013 door het departement van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen wordt verwezen naar dit schrijven en naar een nieuw recent onderzoek dat uitgevoerd werd door de stadsdiensten. Ik citeer: ” Bij een nieuw recent onderzoek naar de bezettingsgraad van de Veemarkt blijkt dat deze momenteel gemiddeld 67% bedraagt en dus ruimschoots volstaat, met uitzondering van de zaterdagvoormiddag (omwille van het samengaan van allerlei activiteiten). Hierdoor zal het stadsbestuur onderzoeken hoe bijkomende parkeercapaciteit kan gecreëerd worden door de wekelijkse markt en rommelmarkt los te koppelen. Het mobiliteitsprobleem is aldus slechts van tijdelijke aard…”

Na het verdwijnen van de mobilehomeparking, die nog maar enkele jaren geleden werd  ingericht voor  meer dan 100.000 euro, het verdwijnen van 63 parkeerplaatsen wordt waarschijnlijk nu ook nog  de succesrijke en inmiddels traditionele rommelmarkt opgeofferd. Wie weet, komt ook nog het skatepark in het vizier. Ook voor circussen en de vrachtwagens van de al fel geplaagde foorkramers bij kermis Sint-Truiden zal geen plaats meer zijn.

In de wandelgangen wordt overwogen om de rommelmarkt te verschuiven naar zondag. “Op die manier komt de Truiense rommelmarkt in grote concurrentie met Tongeren, Tienen, Diest, Genk, Tessenderlo, Tongeren, Overpelt …..  Bovendien worden er heel wat gelegenheidsrommelmarkten georganiseerd op zondag door buurt- en wijkverenigingen. Dit betekent quasi zeker het einde van onze succesvolle rommelmarkt” aldus gemeenteraadslid Marleen Thijs.

Nu al onvoldoende parkeerplaatsen

Raadslid Marleen Thijs: “Enkele jaren geleden heeft het stadsbestuur gekozen om de langparkeerders uit het stadscentrum te weren. Via het systeem van betalend parkeren in combinatie met het bewonersparkeren, zijn we hier perfect in geslaagd. De volgende fase is het aanpassen  van parkings aan de rand van het stadscentrum (waar het nog gratis kan) aan de parkeerbehoefte voor langdurig parkeren.

Op dit ogenblik beschikken we over zulke parking aan het zwembad, aan het station, de Veemarkt en het Begijnhof.

Parking Zwembad: deze parking is voor 90% bezet door langparkeerders en eigen personeel waardoor er nog nauwelijks parkeermogelijkheden zijn voor de bezoekers van zowel het zwembad, de sporthal en de voetbalvelden.

Parking station: De bestaande parking is voor 100% volzet tijdens de weekdagen. In het weekend wordt deze parking volledig ingenomen door treinreizigers maar vooral door de bezoekers van de zaterdagmarkt.

Parking Begijnhof: deze parkings is permanent bezet door toeristen, bussen, mobilehomes en bezoekers en bewoners van het Begijnhof

Parking Veemarkt: op deze parking varieert de bezetting dagelijks, afhankelijk van de activiteiten in de buurt. In tegenstelling tot wat de stadsdiensten beweren, durven wij zelfs een bezettingsgraad van 80% vooropstellen, vooral door langparkeerders die in het centrum werken (o.a. personeel en bezoekers Sint-Trudo ziekenhuis, Slachthuis, onderwijzend personeel, personeel OCWW). Vanaf 18.00 uur worden deze plaatsen ingenomen door bezoekers aan het sportcentrum van KSTVV, bezoekers van het Speelhof,  en inwoners uit het centrum die hun wagen daar komen parkeren  omwille van het betalend parkeren. Door de bouw van de sporthal zal het probleem zich niet meer beperken tot de zaterdag maar ook tot de weekdagen”. De sp.a fractie zal in de komende weken zelf een onderzoek organiseren om te kijken wat de exacte bezettingsgraad is van de Veemarktparking en de parkeerders bevragen zodat er een duidelijk zicht komt wie wanneer gebruik maakt van de parkeerplaatsen.

“Bovendien moeten we er ook rekening mee houden dat er alsmaar meer appartementen en woningen bijgebouwd worden en dat hier niet altijd de bijhorende parkeerplaatsen voor worden voorzien. In heel wat steden wordt een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen (was vorige legislatuur een meerderheidsvoorstel maar werd onbegrijpelijk op de gemeenteraad door CD&V en Open VLD weggestemd). Met deze gelden kan de overheid dan zelf initiatieven nemen om extra parkeerplaatsen te realiseren. Door een gebrek aan moed bij CD&V en Open VLD om deze heffing op te leggen, zal het tekort aan parkeerplaatsen blijven toenemen of zal de belastingbetaler moeten opdraaien voor de kosten die sommige projectontwikkelaars liever niet maken” aldus Filip Moers.

 

Is prijskaartje van 1.700.000 euro voor sporthal nu al achterhaald?

Op de gemeenteraad van 21 januari 2013 werd bij de “goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en inbreng akte” voor de realisatie van de sporthal op de Veemarkt door sp.a fractieleider Filip Moers bijkomende informatie gevraagd over de resultaten van het stabiliteitsonderzoek. Er werd toen uitdrukkelijk gezegd dat er geen problemen waren en als die er zouden zijn, de aannemer dat voor zijn rekening zou nemen.

Sp.a fractieleider Filip Moers is formeel: “de gemeenteraad heeft dat punt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd op basis van verkeerde informatie. Uit het sonderingsverslag staat duidelijk dat er problemen zijn met de ondergrond en dat klassieke funderingen op staal (zoals dit voorzien is in de offerte van de firma waaraan de bouw van de sporthal is toegewezen) onvoldoende zijn.

Opmerkelijk is dat bij de beoordelingen van de offertes bij het aspect “stabiliteit” door de jury zelf de opmerking wordt gemaakt bij de offerte van toegewezen firma. Ik citeer:  “er wordt geopteerd om geen fundering op palen te voorzien. Dit is een ietwat verrassende beslissing aangezien de draagkracht van de grond niet groot is” aldus de jury. Deze opmerking werd al gemaakt vóór dat alle resultaten van de sonderingen waren gekend.

Het spreekt voor zich dat de sp.a fractie  hierover zo vlug mogelijk duidelijkheid wilt. Zeker over het feit of de bouwfirma deze extra kosten voor haar rekening zal nemen want dit is in de offerte nergens uit af te leiden”.

 

Sp.a gaat niet in beroep tegen de bouwvergunning

De bouwvergunning werd afgeleverd en de termijn om in beroep te gaan tegen deze beslissing loopt af op 16 mei 2013. Als sp.a fractie hebben we overwogen om beroep in te stellen maar hebben dit uiteindelijk niet gedaan. We hebben in dit dossier al heel wat tijd gestoken. Een zeer nipte meerderheid van 17 (CD&V en Open VLD) tegen 16 raadsleden (sp.a en NV-A) van de gemeenteraad blijft achter deze locatie staan ondanks ook een  grote tegenkanting van de inwoners. CD&V en Open VLD zijn verantwoordelijk voor hun daden en zullen daar dan ook op afgerekend worden” aldus Filip Moers.

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

“Het spijtige dodelijke ongeval op Hemelvaartdag (donderdag 9 mei 2013) op de Chaussée d’amour in Brustem (Sint-Truiden) doet bij sommigen de stoppen weer doorslaan.

Een nuchtere analyse is ver weg.”, zegt sp.a fractieleider Filip Moers.

“Voor alles wil ik mijn innige deelneming betuigen aan de familie van de verongelukte motorrijder Arno Peeters.”, aldus Filip Moers.

 

“In zulke situaties moeten politici nuchter blijven in hun reacties en niet al te snelle, vaak verkeerde conclusies trekken, waar dan meestal achteraf niets meer over gezegd wordt.

Het gaat om een spijtig dodelijk ongeval en het is aan de verkeersdeskundigen en/of de verzekering(en) om uit te maken hoe dit verder afgehandeld wordt.

 

In de voorbije 18 jaar werd door toenmalig  burgemeester Ludwig Vandenhove een duidelijk beleid uitgetekend rond prostitutie in het algemeen (legaliseren) en op de Luikersteenweg in het bijzonder.

Hij was hiermee de eerste politicus in België die hier tenminste een visie rond had en heeft waar iedereen voor of tegen kan zijn.

 

Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Luikersteenweg. Ook hier zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse gemeenschap (de Luikersteenweg is op die plaats een gewestweg) in de voorbije 18 jaar heel wat fundamentele ingrepen gebeurd, in overleg met de stad Sint-Truiden (verkeerslichten aan de Borgwormsesteenweg; rotonde aan de ingang van het vroegere militair domein van Brustem; hertekening van de rijvakken, waarbij er op heel wat plaatsen niet zomaar mag overgestoken worden; materieel onmogelijk om nog de Luikersteenweg over te steken op sommige locaties via vluchtheuvels).

Er gelden tevens op bijna de ganse zone snelheidsbeperkingen van 70 km/uur.

De aangekondigde studiebezoeken van schepen Pascal Vossius (Open VLD) aan Antwerpen en Brussel zullen geen zoden aan de dijk brengen. Deze buurten zijn immers historisch gegroeid en elke situatie is anders en bijgevolg ook niet vergelijkbaar.

 

Uit ongevallenanalyses blijkt dat het meestal om stoffelijke schade gaat (zogeheten kop-staart-aanrijdingen).

Uiteraard kunnen bijkomende initiatieven overwogen worden, maar we mogen nooit de essentie

uit het oog verliezen: er zijn verkeersregels en het basisgegeven is dat die gerespecteerd moeten worden.

 

Als politici moeten we kunnen een onderscheid maken tussen verkeersveiligheid en prostitutie.
De verkeersveiligheid moeten we overal zoveel mogelijk optimaliseren, ook op de Luikersteenweg.

Prostitutie is voor ons een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en kan voor ons binnen een goed afgebakend kader. Daarom blijft de sp.a pleiten voor een legalisering in plaats van de grijze (on)wettelijke zone waarin het zich nu bevindt.

In de voorbije 18 jaren heeft burgemeester Ludwig Vandenhove  systematisch de sector laten controleren op alle mogelijke elementen.
Ik respecteer de visie van burgers en politici, die nu opnieuw met het voorstel komen om de gordijnen verplicht dicht te laten doen op de Chaussée d’amour, maar ik deel dat standpunt niet.

De uitbaters zullen dan andere manieren vinden om de meisjes zich te laten ‘aanprijzen’ (wedden dat ze vaker op straat zullen staan). Bovendien hebben regels en reglementen maar zin als ze ook effectief gecontroleerd kunnen worden.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft echt andere prioriteiten.

Ik blijf erbij: dit blijft een spijtig ongeval met een motorrijder.

Voor mij nog maar eens de bevestiging dat motorrijders een kwetsbare groep in het verkeer vormen.

Het vorig dodelijk ongeval was er eveneens een met 2 motorrijders.”

Het is na bijna een halve eeuw dat ik met de traditie heb gebroken door niet aanwezig te zijn op de  1-mei optocht van de Limburgse socialistische beweging.

Dit jaar heb ik gekozen voor een organisatie die bij mij heel veel respect afdwingt en die  zelf ook heel veel respect uitdraagt, ja ook voor dieren met name  het Dierenasiel.

Samen met onze 2 jarige Shiba Inu die de naam Yaro heeft gekregen, hebben we deelgenomen aan de 6 km wandeling in Aalst. Mooi weer, vele hondjes, prachtige natuur en geurende bloesems  en      …. een goede organisatie. Proficiat aan het Dierenasiel en de vele vrijwilligers.

Yaro heeft na 6 km een beetje rust nodig.

Yaro heeft na 6 km een beetje rust nodig.

Tijdens het wandeling passeerden we ook de geliefkoosde plaats van wijlen Armand Coenegrachts, een vogelliefhebber in hart in nieren. Ter nagedachtenis voor zijn inzet voor het vogelbestand hebben toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en ikzelf het initiatief genomen om in 2009 een gedenkplaat te laten plaatsen.

Om 16.00 uur was ik aanwezig in het Natuur.huis te Gelinden. Ook hier stonden wandelingen op het programma. Genoeg gewandeld,  mijn aanwezigheid had eerder te maken met de vrijlating van de herstelde steenuiltjes. Prachtige vogeltjes die door het Natuurhulpcentrum de nodige verzorging hebben gekregen en nu terug voldoende hersteld waren om opnieuw te genieten van hun vrijheid in volle natuur.

Klaar voor los te laten!

Klaar voor los te laten!

Het was een fijne dag!

PS: de fotoreportage kan je hier terugvinden!

 

Filip Moers

 

nee

Op de gemeenteraad van 29 april 2013 hebben de meerderheidspartijen van CD&V en Open VLD geen blijk gegeven van enige positieve ingesteldheid.

Deze negatieve houding kan niet gezegd worden van de oppositiepartijen en zeker niet van de sp.a fractie aldus fractieleider Filip Moers.

Van de 38 agendapunten hebben wij voor 32 punten onze goedkeuring gegeven. Wij betreuren dan ook de negatieve ingesteldheid van de meerderheid op de voorstellen van de oppositie.

De toegevoegde punten van onze fractie meer bepaald het inrichten van een tweede ecologisch moestuincomplex achter het rustoord ’t Meiland en de instapstageplaatsen voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden werden zonder valabele argumenten meerderheid tegen oppositie (17 stemmen tegen en 16 stemmen voor) weggestemd.

Voor de inrichting van een moestuincomplex achter ’t Meiland zou de locatie niet geschikt zijn wegens te drassig aldus OCMW voorzitter Pascy Monette. Dit argument werd door fractieleider Filip Moers van tafel geveegd. In Zepperen in de Waterkuilstraat werden tuintjes aangelegd op grond waar jaren maïs werd geteeld. De teeltresultaten zijn schitterend. Op de voorgestelde locatie langs het Speelhof zal het zeker niet vochtiger zijn. Filip Moers betrok toen schepen van milieu Hilde Vautmans in het debat en vroeg of zij haar paarden op drassige gronden laat lopen. Dr. de Sonnaville huurt vlak langs de voorgestelde locatie een stuk grond voor zijn paarden. Deze overeenkomst werd vorige week zelfs nog verlengd door het OCMW.

Ook ondanks het aandringen van de NV-A, wou de meerderheid zonder enig valabel argument, geen groen licht geven aan dit schitterend project.

Idem met het voorstel om laaggeschoolde werkzoekende jongeren in te schakelen in het stadswerkhuis. Schepen Stippelmans had zogezegd meer tijd nodig om “orde op zaken te stellen” bovendien waren er onvoldoende geschikte personeelsleden in het stadswerkhuis beschikbaar om deze jongeren te begeleiden.

Het voorstel van de NV-A, gesteund door de sp.a fractie om de belachelijk lage premie van 25 euro voor de geboorte of adoptie van een kind te vervangen door gratis watergewenning werd door CD&V en Open VLD met 17 tegen 16 stemmen weggestemd.

De sp.a fractie heeft tegen de dossiers van AGOST gestemd. Bij één van deze dossiers  werden door de meerderheid 3 onafhankelijke experts voorgedragen om deel uit te maken van de nieuwe Raad van Bestuur.  2 van deze 3 kandidaten fungeerden op een lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. Eén kandidaat op de CD&V lijst, de andere op de Open VLD lijst. Mooi verdeeld, dat wel maar toch een eigenaardige benadering van wat  “onafhankelijke” experts moeten zijn!