Archive for juni, 2013

Perstekst op de Cd&v site.

Perstekst op de Cd&v site.

Op de website van de CD&V Sint-Truiden wordt met enige fierheid uitgepakt met de verkoop van het terrein van het voormalig composteringsbedrijf De Winter.

Deze beslissing tot aankoop van dit terrein werd in de vorige legislatuur op voorstel van  toenmalig schepen van milieu Filip Moers reeds beslist. De ligging tussen twee eigendommen van de stad, enerzijds het stedelijk containerpark en anderzijds de stedelijke opslagplaats aan de Rellestraat was de hoofdreden.

Op de CD&V website zeggen burgemeester Veerle Heeren en schepen Stippelmans dat:

“GFT-afval brengt geld op voor Sint-Truiden”

Ze weten blijkbaar niet dat de overeenkomst met Bionerga zich beperkt tot tuinafval en niet gaat over GFT (Groente- Fruit en Tuinafval). Dit was indertijd ook zo overeengekomen met de vorige uitbater De Winter. De composteringsverwerking  moest  beperkt blijven tot droge fracties, dus tuinafval en dit om geurhinder te vermijden. Dat is ook zo opgenomen in de milieuvergunning die mee wordt overgenomen door Bionerga.

Het is maar dat de burgemeester en de schepen nu weten waar het over gaat.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

 

Klik op de afbeelding voor de volledige grootte.

Klik op de afbeelding voor de volledige grootte.

 

Sp.a en cultuurraad op één lijn: Open VLD en CD&V plooien

De nieuwe Versnellingslaan op de voormalige Punch-terreinen was maar een kort leven beschoren.

De feiten

Op de gemeenteraad van 29 april 2013 legde de CD&V en Open VLD meerderheid  het voorstel op tafel om de ontsluitingsweg van de voormalige Punch-terreinen de naam Versnellingslaan te geven.

De Sp.a fractie was als enige partij absoluut niet te vinden voor de benaming Versnellingslaan. 

“Waarom dan niet ineens Plankgasdreef, Optrekbaan of Rallyrijweg?”  schamperde Sp.a raadslid Stas toen al. De straten rondom heten ambachtslaan, bedrijvenstraat, nijverheidslaan en industrielaan.  Een elegante en efficiënte oplossing lag volgens hem voor de hand: ondernemingsweg.
Ondernemingsweg heeft een aanknopingspunt met de buurt en zegt wat het is: een straat voor nieuwe ondernemingen. Ondernemingsstraat dus. Niet zo volgens de meerderheid, versnellingslaan zou het worden…

Maar ondertussen is de geest uit de fles.
Op 10 mei 2013 laat ook de cultuurraad in een niet mis te verstane brief aan het schepencollege weten dat ze zich absoluut niet kunnen vinden in deze belachelijke straatnaam en ze geven hierbij dezelfde en logische argumenten aan die ook door de sp.a fractie op de gemeenteraad werden gegeven.

Lees Meer…

“Wij krijgen als sp.a weer maar eens gelijk.”, zegt fractieleider Filip Moers.

“Dit keer gaat het over het niet-verhuizen van het rockfestival van Werchter naar de voormalige militaire basis in Brustem.”

Concertorganisator Herman Schuermans heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat hij vanaf  volgend jaar op vier podia kan werken in Werchter en daarmee krijgt hij zijn zin.

“Wij hebben als sp.a altijd gezegd dat Herman Schuermans een echte verhuizing nooit heeft overwogen en dat hij die mogelijkheid enkel maar gebruikt heeft om in Werchter uiteindelijk zijn zin te krijgen.

Slim gespeeld van de concertpromotor, maar met medeweten van CD&V en zeker van Open VLD.

Of zijn ze er echt ingetrapt?

In beide gevallen zegt dit veel over de manier waarop CD&V en Open VLD in Sint-Truiden aan politiek doen.

Inmiddels is er in Sint-Truiden veel tijd verloren om aan andere plannen te werken.

Het moet nu maar eens gedaan zijn met al die luchtkastelen.”, zegt Filip Moers.

 

De sp.a roept de CD&V en Open VLD-meerderheid op om eindelijk werk te maken van een realistisch, globaal plan voor de voormalige militaire basis in Brustem.

In dat verband moeten er keuzes gemaakt worden.

Sommige activiteiten zijn nu eenmaal niet verzoenbaar met elkaar (bijvoorbeeld economische vliegactiviteiten met tewerkstelling en windmolens).

Wij zijn als sp.a graag bereid om hieraan mee te werken, ook vanuit de oppositie. Waarom bijvoorbeeld geen werkgroep oprichten over de partijgrenzen heen om het dossier van Brustem te bekijken en te praten en te onderhandelen met de Vlaamse en de provinciale overheid. Het gaat immers niet enkel over een Sint-Truidens dossier, maar een Haspengouws en zelfs een Limburgs dossier.

 

Er dient gekozen te worden voor dossiers, die inzetten op de strategische ontwikkeling van de regio en op duurzame tewerkstelling.

 

“Er moet zeker een Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-zone bijkomen en de uitbreiding van de militaire oefenruimte voor de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) dient behouden te blijven (vaste, statutaire tewerkstelling). Bovendien moet er nu snel duidelijkheid komen over al dan niet een ernstige investeerder voor economische vliegactiviteiten.

Wat zullen de fiches concreet opleveren, die de stad Sint-Truiden heeft ingediend in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK), zoals de incubator en de thematische bedrijvenzone voor bedrijven met meerwaarde voor de fruitsector?”, aldus Filip Moers.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

 

Op het schepencollege van 3 mei 2013 hebben CD&V en Open VLD een bijzondere eigenaardige beslissing genomen in het dossier voor een herbestemming van de Montini aan de rotonde in Brustem.

De aanvraag bestaat uit een omvorming van een discotheek naar handelszaken met 2 appartementen en de regularisatie van een gedeelte van  opgerichte gebouwen zonder vergunning.

Ondanks een compleet negatief advies zowel van de bouwcommissie, de mobiliteitsambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar, heeft het schepencollege de vergunning afgeleverd.

Het feit dat er in het verleden enkele handelszaken in de directe omgeving vergund werden, kan geen argument zijn om een nog verdere uitbreiding van het handelsapparaat in deze omgeving te verantwoorden. Een paar jaar geleden werd het klein stedelijk gebied afgebakend. Deze locatie ligt buiten deze afbakening en dit betekent concreet dat handelszaken, die niet gericht zijn op de dorpskern, in dit geval Ordingen of Brustem,  op deze locatie niet kunnen aanvaard worden.

De goedkeuring van CD&V en Open VLD voor de gevraagde functies van o.a een supermarkt in het buitengebied zijn strijdig met de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

De inplanting van het gevraagde programma op deze locatie vlak aan de rotonde zal ook grote problemen creëren qua mobiliteit en verkeersveiligheid. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor de voorziene handelszaken en het merendeel van de voorziene parkeerplaatsen voldoet niet aan de minimale afmetingen. Het aan- en afrijden van bezoekers op deze locatie zal de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengen, zeker voor de fietsers op de rotonde.

Als sp.a zijn we verheugd over het feit dat in hun ongunstig advies, de bouwcommissie hetzelfde voorstel heeft gedaan als dat wat onze fractie heeft voorgesteld op het schepencollege van 11 mei 2011. Op voorstel van sp.a schepen Filip Moers werd toen voorgesteld om deze site mee op te nemen in het RUP “ruimtelijke knelpunten” om er een woonproject te realiseren (zie www.filipmoers.be – bestemming Montini 10 mei 2011).                                                                                                 “Met ons voorstel willen wij de eigenaar, voor het verlies van zijn dancing, iets fatsoenlijks compenseren dat ook aanvaardbaar is voor de buurt, geen verkeersonveiligheid genereert en de reeds aanwezige handelszaken in de omgeving niet in de problemen brengt” aldus Filip Moers.

Dat CD&V en Open VLD dit dossier, tegen alle negatieve adviezen in,  goedkeuren is voor ons een groot raadsel. Deze nieuwe bestemmingen zijn geen voorbeeld van een ernstig ruimtelijk ordeningsbeleid, ze zullen  ook de verkeersveiligheid op de rotonde niet ten goede komen.                En wat gezegd over het aspect economie? Een invulling van een bijkomende supermarkt (terwijl richting Zepperen al een SPAR gevestigd is en een doe-het-zelf zaak, terwijl op de Tongersesteenweg in de onmiddellijke omgeving ook al 2 dergelijke handelszaken gevestigd zijn, is een overaanbod creëren op een te beperkte afstand en zal ongetwijfeld problemen opleveren. Als zakenman zou schepen Vossius, zowel bevoegd voor ruimtelijke ordening als economie, toch beter moeten weten!

Als sp.a maken wij ons echter weinig zorgen dat deze vergunning lang zal stand houden. Vooreerst is het niet alleen ongezien dat een bindend ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt genegeerd maar bovendien wordt ook de inspraak van Ruimte Vlaanderen, wat in deze aanvraag noodzakelijk is, overbodig geacht.