Archive for november, 2013

 

226,60 euro per gezin: een verhoging van meer dan 130 euro.

Het Truidense afval en containerpark wordt binnenkort niet meer beheerd door de stad zelf, maar door de intercommunale Limburg.net.   De CD&V   Open VLD meerderheid laat de kosten volledig doorrekenen aan de inwoners  waardoor de Truienaar in 2014 wellicht de duurste afvalfactuur van België gepresenteerd krijgt. Sociaal zwakkere groepen krijgen daarbij zelfs de grootste verhoging te slikken.
Sp.a Sint-Truiden becijferde dat deze overdracht neerkomt op een verdoken asociale belastingverhoging zonder oog voor milieu of dienstverlening.    

De nieuwe jaarlijkse kosten voor u opgeteld

jaarlijkse basiskost                                                                                                          111,35 euro

persoonskost                                                                                                                       31,25 euro  (3 persoonsgezin)

dienstenbelasting                                                                                                               44,00 euro

GFT sticker                                                                                                                           40,00 euro

Totaal                                                                                                                                 226,60 euro

Huidige kostprijs                                                                                                             104,00 euro!

Het  nieuwe afvalbeleid van CD&V en Open VLD doorgelicht

De Truienaren zullen niet een klein beetje verschieten als ze het nieuwe afvalbeleid van de CD&V en Open VLD meerderheid onder ogen krijgen.

Voor de onkosten die ontstaan voor het ophalen en verwerken van het afval zal vanaf 1 januari 2014 ieder gezin een jaarlijkse basiskost aangerekend worden van 111,35 euro.

Bovenop dit bedrag wordt er ook een persoonskost aangerekend die afhankelijk is van het aantal personen dat een gezin vormt. Dit bedrag is minstens 18.73 euro voor een één persoonsgezien en maximum 37,50 euro voor een gezin vanaf vier personen (In dit bedrag is wel een aantal huisvuilzakken inbegrepen). Als we voor een driepersoonsgezin rekenen komt er 31,25 euro bij en komt de factuur uit op 142,60  euro per jaar.

Wat blijft? De dienstenbelasting!

Positief nieuws is dat de stad beslist heeft om het grofvuil bij de Lentepoets, snoeiafval  en  de glasophaling aan huis zelf te blijven doen. Hiervoor zal de  jaarlijkse dienstenbelasting van 44 euro aangewend worden (cfr. Het Belang van Limburg  van 8 november 2013 “De bestaande dienstenbelasting wordt niet afgeschaft. Volgens burgemeester Veerle Heeren is de dienstenbelastint -744 euro voor eengezin met twee personen – nodig voor de ophaling van grof vuil en glas”).

227 euro, wellicht de duurste afvalfactuur van het land

Truienaars krijgen zo wellicht de duurste afvalfactuur van gans het land: driepersoonsgezin betaalt jaarlijks 226,60 euro (152,60 euro Limburg.Net,  44 euro stad Sint-Truiden en 40 euro voor GFT sticker) en dit voor dezelfde dienstverlening die ze al jaren krijgen voor een bedrag van 104,00 euro (36 euro GFT sticker, 26 huisvuilzakken aan 1 euro en 44 euro dienstenbelasting).

Deze ingreep is een verdoken belastingverhoging van maar liefst 122,60  euro.  Anders gezegd: als Sint-Truiden hetzelfde deed als limburg.net moest de personenbelasting van 8 % naar  9,5 % verhoogd worden.

Wat verliezen we?

Wij doeken onze eigen  –goedkopere-  huisvuilophaling op.
De mogelijkheid om laaggeschoolde mensen uit eigen streek in deze dienst tewerk te stellen is hiermee ook verdwenen.
De flexibiliteit, terreinkennis en betrokkenheid die we hadden door het inschakelen van eigen Truienaars zal nu verminderen, samen met de kwaliteit van de dienstverlening.
Hierbij mogen we niet vergeten dat door het afdanken, afvloeien of laten overnemen  van deze arbeiders en de besparing op het machinepark, de kosten voor de stad gaan dalen maar  dit wordt echter niet in mindering gebracht bij de belastingbetaler.

En houdt het hiermee op?

Huisvuilzakken krimpen maar worden duurder, GFT sticker slaat op

Neen!  De GFT sticker stijgt voor appartementsbewoners van 12 € naar 15 € voor de kleine  bak en voor de grote GFT bak met 4 euro (van 36 € naar 40 €, deze stijging zit reeds in de berekening). De huisvuilzakken krimpen met 30 % maar worden wel duurder.

Wat met de sociale correcties op de afvalfactuur voor de zwakkeren?

Wie moet rondkomen met een leefloon, vervangingsinkomen of  pensioentje van 1.000 euro in de maand krijgt amper 15 euro korting op de  factuur van Limburg.Net Op de gemeenteraad  werd de vraag gesteld of de stomapatiënten en mensen met incontinentieproblemen vergeten waren. Hierop liet de bevoegde schepen weten dat er nog extra sociale correcties worden genomen  maar bij gebrek aan tijd zijn deze nog niet opgenomen in de overeenkomst.

Gluren bij de buren: in Hasselt 80 euro, in Nieuwerkerken 96 euro…

In tegenstelling tot andere steden en gemeenten die voor de rechtstreekse inning kiezen, komt de stad Sint-Truiden  voor geen cent tussen in deze jaarlijkse limburg.net factuur van 142,60  euro en laat ze haar inwoners voor alles opdraaien.   Zo komt bijvoorbeeld de stad Hasselt voor bijna de helft tussen want eenzelfde gezin betaalt in Hasselt ‘slechts’ 80 euro.  Nieuwerkerken vermindert de factuur met 55 euro waardoor de factuur voor de burgers daar afklokt op  96 euro .

De vis begint te stinken aan de kop.

De cd&v open vld meerderheid heeft ervoor gekozen om aan de ene kant drastisch te besparen op personeel en  subsidies voor verenigingen en de kosten voor de Truienaar te verhogen,
maar aan de andere kant blijft het stadsbestuur het ene luxe project na het andere uit de hoed toveren
:  Sint-Truiden verlichte stad, Sintparade,  sporthal Veemarkt (2.6 miljoen euro),  project op de Gazometersite (40 miljoen euro), te veel en te duur kabinetspersoneel, energieverslindende ijspiste enz…

Als sp.a zijn we het al maanden aan het verkondigen: Sint-Truiden wordt een lege doos met een mooie strik errond.  Het prijskaartje voor de Truienaar komt via belastingverhogingen. De eerste komt er dus aan,  weliswaar in de vorm van een factuur van Limburg.net.

Heeft deze CD&V Open VLD meerderheid dan het lef en de moed niet om zelf voor deze  desastreuse gevolgen van haar  prille beleid te gaan aankloppen bij de Truienaren?

Neen, deze meerderheid doet feestelijk verder en laat Limburg.net de boeman spelen door hun  rechtstreeks  te laten innen.

Het kan ook anders

Een dergelijke  hervorming doorvoeren moet gepaard gaan met een  modernisering van het afvalbeleid. Deze hervorming wordt nu voorgesteld als een eerlijke belasting waarbij de ‘vervuiler betaalt’. In realiteit is het opnieuw een forfaitaire factuur waarbij slechts minimaal, zijnde het aantal ter beschikking gestelde zakken te betalen boven de basiskosten, enige verwijzing of de indruk zou kunnen geven naar het aspect van ‘de vervuiler betaalt’. Met de samenstelling van deze factuur wordt de burger te weinig gesensibiliseerd om zoveel mogelijk afval te voorkomen, selectief in te zamelen en worden de inwoners, die grote inspanningen leveren, te weinig beloond.

Bij de invoering van deze hervorming had ik mij voorgesteld dat de inhoud van de  huisvuilzakken en de  GFT bakken per gezin zouden worden gewogen en gefactureerd.  De inwoners betalen dan het afval wat ze effectief geproduceerd hebben.  Pas dan is het een eerlijke belasting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Waarom het  containerpark overdragen vooraleer het  geautomatiseerd is en er geen  uniforme bedragen over gans het werkingsgebied gelden. Op die manier zou ik als inwoner van Engelmanshoven even goed naar het korter bijgelegen containerpark van Heers kunnen gaan

De slotsom is dat met de huidige hervorming  de kosten volledig worden doorgeschoven naar de inwoners zonder enige tussenkomst van de stad, dat er  onvoldoende sociale correcties in opgenomen zijn en dat deze hervorming onbezonnen wordt doorgevoerd en bijgevolg niet beantwoordt aan onze verwachtingen.

Om die redenen zal onze fractie geen goedkeuring geven aan agendapunt 10, 11 en 12

Zou het?

Zou het?

Heeft de stad de Lotto gewonnen?

  1. 1.     Besparen op projecten voor verenigingen en tegelijkertijd dure luxe projecten laten organiseren door de privé.

Terwijl in andere gemeenten en steden serieus wordt bespaard, in de eerste plaats op evenementen, gebeurt in Sint-Truiden juist het omgekeerde.

Enkele weken geleden  werd beslist om 1.000.000 euro te besteden aan een tijdelijk project ‘Sint-Truiden Verlichte stad’ (wordt voor de helft gesubsidieerd)

en

nog geen week later wordt het Koninklijk Stedelijk Feestcomité langs de kant gezet en wordt een jarenlange traditie, die amper 4.000 euro kostte,  stopgezet en mag een privé firma de inhaling van de brave Sint tot een goed einde brengen voor bijna het tienvoudige. Een 25 tal handelaars op het einde van de Stapelstraat is blijkbaar niet al te braaf geweest want de Sint en de Pieten komen niet bij hun langs.
Deze wijziging gaat de belastingbetaler dus 40.000 euro kosten (voor één namiddag).  Het schepencollege vond dit zo een goede deal dat de overeenkomst voor dit project ineens voor 3 jaren getekend is.

  1. 2.     Besparen op stadspersoneel en tegelijkertijd de eigen dure kabinetten van CD&V en Open VLD vullen tot in de nok!

Als er bespaard zal worden op personeel, zal het zeker niet het geval zijn op de personeelskosten van de kabinetten van burgemeester en schepenen. Op basis van de huidige invulling kost het kabinetspersoneel van CD&V en Open VLD jaarlijks maar liefst 426.487 euro.  Dit bedrag geldt voor 11 (!) personeelsleden die sinds 1 januari 2013 (begin nieuwe legislatuur) in dienst zijn. In totaal bedraagt het 7.9 voltijdse equivalenten.

Opvallend feit is dat er nu slechts 2 fracties (CD&V – Open VLD meerderheid) zijn die kabinetspersoneel hebben in tegenstelling tot voorgaande jaren toen  3 fracties deel uit maakten van de meerderheid. Ondanks dit gegeven bedroegen de personeelskosten voor 6.7 voltijdse equivalenten  toen  70.000 euro minder dan nu.

  1. 3.    = 1+2:  Meer ontslagen en meer belastingen!?

Luxe projecten en duur personeel aannemen in economisch donkere tijden is spelen met vuur. Binnenkort moeten stadsarbeiders misschien hun job inleveren en/of ieders belastingen verhoogd worden.  Met de echte sukkelaars zoals  de mensen die tewerkgesteld worden via art. 60 werd al afgerekend. Dat zijn personen die niet in orde zijn met de sociale zekerheid en zij worden een periode tegen hoge subsidies in dient genomen  tot ze opnieuw uitkeringsgerechtigd zijn en in orde zijn met de ziekteverzekering. Al jaren worden via het OCMW een 10 tal personen onder dit statuut ingeschakeld in het stadswerkhuis. Eind januari 2014 zal geen enkele art. 60er nog  in dienst zijn.

Het is nog niet zo lang geleden dat CD&V en Open VLD van de daken schreeuwden dat de socialisten het geld aan ramen en  deuren uitgooiden. Dit was toen een slogan, nu komen wij met snoeiharde feiten en cijfers die het tegendeel bewijzen. Vroeg of laat moet en zal het gewone personeel en de Truiense belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgen!  

 

Of heeft de stad de Lotto gewonnen?


De sp.a fractie hoopt het alvast voor elke Truienaar.… want anders is de huidige gang van zaken gewoonweg niet meer te verantwoorden.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

lenteschoonmaak 09

Vuilnisophaling

“De onderscheiding  ‘Sint-Truiden properste stad van Vlaanderen’  zullen we met dit CD&V – Open VLD beleid niet meer behalen” laat sp.a fractieleider en voormalig schepen van milieu Filip Moers er geen twijfel over bestaan.

Dat er wat financiële aanpassingen en correcties moeten gebeuren in het afvalbeleid, is de normaalste zaak. Afvalverwerking wordt er immers niet goedkoper op. De prijsaanpassingen voor de GFT sticker en de grijze vuilzak zullen dan ook wel verantwoord zijn.

Met de afbouw van de stedelijke reinigingsdienst met daarbij de overdracht van de huisvuilophaling naar Limburg.Net zijn wij helemaal niet akkoord. Het beleid dat hierbij de voorgaande jaren is gevoerd zoals investeringen in huisvuilwagens, was juist met de bedoeling om deze dienstverlening bij de stad te houden. Ook de beslissing om de glasbollen uit het straatbeeld te halen kwam er op initiatief van de sp.a. Deze glasbollen zorgen in de onmiddellijke omgeving voor sluikstortingen en geluidsoverlast voor de buurtbewoners. De ophaling aan huis gebeurt nu in een project samen met Nieuwerkerken.

Vergelijking kostprijs huisvuilophaling door stad of privé.

In 2008 was CD&V en Open VLD al voorstander om dit uit handen te geven. Na heel wat cijferwerk door de verantwoordelijken van het stadswerkhuis bleek toen dat de afvalophaling door de stad veel goedkoper uitvalt.  Rekening houdend met de personeelskosten, slijtagekosten en brandstof voor 2 vrachtwagens, afgeschreven op 10 jaar,  zou de kostprijs in eigen beheer 40.000 euro goedkoper zou zijn dan wanneer dit aan de privé wordt uitbesteed.  Als we daar dan de voordelen bij nemen, is en blijft voor ons als sp.a de keuze overduidelijk.

Het financieel voordeel is belangrijk maar er is meer!

Ook de flexibiliteit en heel wat andere voordelen moeten hier mee in rekening gebracht worden. Het betreft een dienstverlening waarbij ook heel wat mensen uit de regio kunnen ingeschakeld worden die niet zoveel kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ik denk hier aan laaggeschoolden, artikel 60, startbanen enz…. Als onze mensen langs de weg sluikstortingen zien liggen, stoppen ze om dit mee te nemen. Ook bij de grote evenementen zoals Carnaval, zaterdagmarkt en rommelmarkt is dit een meerwaarde. Ik spreek dan nog niet van de sociale controle  en de problemen die kunnen geobsedeerd worden en doorgespeeld worden.          Uit ervaring bij de ophalingen die nu al door de privé worden uitgevoerd zoals PMD en GFT, weten we dat er een groot verloop is bij het personeel waarbij ophalers vaak de regio niet kennen en er regelmatig  afgelegen woningen of woningen in kleine doodlopende straten worden vergeten. Kortom de dienstverlening zal een flinke deuk krijgen.

Gratis ophaling grofvuil bij Lentepoets wordt afgeschaft.

Als we ons als stad tot op heden hebben kunnen onderscheiden van andere gemeenten en steden was het juist met de voordelen die we hebben met de ophalingen  in eigen dienst te organiseren. De glasbollen uit het straatbeeld en de ophaling van glas aan  huis, de gratis ophaling van het grofvuil  bij de Lentepoets en de gratis ophalingen  van het snoeihout aan huis zorgen er nu juist voor dat het sluikstorten flink wordt  terug geschroefd.

CD&V en Open VLD hebben blijkbaar niet door waarom  Sint-Truiden uitgeroepen is tot properste stad van Vlaanderen!