Archive for februari, 2014

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=m-zykrBRxZ4&w=400]

Nog amper personeel op reinigingsdienst: huisvuilophaling komt in het gedrang!

 Op de gemeenteraad van 25 november 2013 werd door CD&V en Open VLD met veel bravoure niet alleen de veel hogere afvalfactuur aangekondigd maar ook dat voortaan de ophaling van  het huisvuil (bordeaux zak) door Limburg.Net zal gebeuren.

Om de recente aanwerving van de talrijke hooggekwalificeerde en dure ambtenaren te compenseren, moeten heel wat arbeidersfuncties en jobs voor laaggeschoolden worden geschrapt. Zo zijn er intussen al heel wat arbeiders omwille van “reorganisatie van de diensten” hun job verloren met als gevolg dat de personeelsbezetting op de reinigingsdienst op amper 1 jaar tijd bijna is gehalveerd.

En dan gebeurt het: Limburg.Net laat weten nog niet klaar te zijn voor de huisvuilophaling!!!

Te voorbarige afdankingen met als gevolg een  onderbezette dienst en  nu een gebrekkige dienstverlening naar de inwoners toe, die net nu een zoveel hogere afvalfactuur gepresenteerd krijgen. Constant moet nu personeel gehaald worden op andere diensten om de huisvuilwagens te laten uitrijden waardoor op die diensten nu de planning aanzienlijke vertraging oploopt. Met de regelmaat van de klok komen nu meldingen binnen van niet opgehaalde afvalfracties.

Sint-Truiden wordt Droneville, misschien brengt inzetten drones de oplossing!

Als we burgemeester Heeren mogen geloven gaan de drones hun intrede maken in Sint-Truiden. Misschien is dat wel de oplossing om het probleem van de huisvuilophaling op te lossen. Bijgevoegd filmpje laat uitschijnen dat de eerste testen alvast hoopgevend zijn en wie weet is deze manier van ophalen tegen 1 april een feit.

 

Een gebrekkige visie, geen duidelijke afspraken maken en vooruitlopen op de feiten brengt ons in de situatie waar we nu in verkeren. En zeggen dat de werking van deze dienst, samen met de goede ingesteldheid van vele inwoners er amper 2 jaar geleden voor gezorgd heeft dat Sint-Truiden de properste stad was van Vlaanderen. Op amper één jaar tijd bestaat deze dienst nog amper en moeten de inwoners fors meer betalen. Het is een onwaarschijnlijk verhaal” besluit sp.a fractieleider Filip Moers.

Bron: google.be

Bron: google.be

Voorlopige aanvaarding (RUP) ruimtelijk uitvoeringsplan Rijschoolstraat

Tegen alle wettelijke bepalingen in,  werd onze fractie niet uitgenodigd op de bespreking van dit dossier op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Ook neemt onze fractie geen genoegen met het feit dat in het woonproject geen enkele sociale koop- en of huurwoning wordt voorzien. Blijkbaar is de sp.a fractie nog de enige fractie in de gemeenteraad die in nieuwe projecten nog sociale woningen wenst te realiseren. Wij vragen ook het nodige respect voor het advies en standpunt van Erfgoed i.v.m. de stadsfeestzaal Manège. Ons laatste en zeker niet onbelangrijkste argument is de voorziene mobiliteitsstroom en de daaraan gekoppelde ondergrondse of bovengrondse parkeergarage in de smalle Rijschoolstraat. Deze parking is alleen bereikbaar en kan alleen verlaten worden via de Rijschoolstraat. Dit zal bijzonder zware problemen creëren, zowel naar veiligheid als woonkwaliteit  voor de bewoners van deze straat. Om deze redenen heeft de sp.a fractie deze voorlopige aanvaarding niet goedgekeurd.

Fietsen in het stadspark 

Dit is in het verleden ook al een aandachtspunt geweest zeker toen het fietsen op de Vesten werd toegelaten. De sp.a fractie is van oordeel dat dit geen eenvoudige aangelegenheid is omdat het enerzijds misschien wel logisch lijkt dat de fietsers van op de Vest zich verder kunnen verplaatsen via het stadspark maar de ruimte die hiervoor beschikbaar is in het stadspark is echter niet te vergelijken met de breedte van de paden op de Vesten. Op de veel smallere paden in het stadspark komen fietsers ongetwijfeld in conflict met wandelaars, nog moeilijker wordt het als er wandelaars zijn die hun hond aan de leiband hebben. We mogen ook de groepen zoals de schoolkinderen en de scouts niet vergeten en wat doe je met de fietsers die in groep op het stadspark komen en dan hebben we het nog niet over de alom aanwezige elektrische fietsen die hogere snelheden halen. Ook de dieren zoals de eendjes die zich ook vaak in groep verplaatsen, mengen zich ook nog eens tussen dit verkeer. Onze fractie had op zijn minst in dit dossier ook adviezen verwacht van de mobiliteitsambtenaar en/of van de politie. Aangezien de meerderheid niet bereid was om dit ‘onvolledig’ dossier uit te stellen heeft de sp.a fractie als enige fractie tegen gestemd.

Verkoop composteringsterrein Nijverheidslaan aan Bionerga

Onder impuls van de sp.a in het vorig beleid werd dit terrein eind 2012 aangekocht omwille van de strategische ligging tussen het containerpark en de opslagplaats aan de Rellenstraat (eigendom stad). In juni 2013 werd op de gemeenteraad een erfpachtovereenkomst met Bionerga afgesloten voor 27 jaar. Bionerga was toen bereid om voor deze erfpacht éénmalig 1.134.000 euro aan de stad te betalen.  CD&V en Open VLD liet toen nog weten dat het voor hun van cruciaal belang was dat de stad eigenaar bleef van dit perceel. 6 maanden later stellen we bij de bespreking van de begroting vast dat diezelfde meerderheid deze stadseigendom in de etalage plaatst om te verkopen en nog straffer aan Bionerga tegen een prijs die amper 48.000 euro hoger ligt dan de erfpachtovereenkomst die op de gemeenteraad in juni 2013 werd goedgekeurd. Een groot verschil tussen beide beslissingen: nu zijn we ons strategische perceel definitief kwijt en dit voor amper 48.000 euro extra. Van goed onderhandelen gesproken!!!

Zeker niet onbelangrijk is dat we nu de stok achter de deur, die we wel hadden als eigenaar, nu ook kwijt zijn. Vergeet niet dat in de sector composteren er bijzonder behoedzaam moet omgesprongen worden aangezien dit activiteiten zijn waarbij het risico op geuroverlast bijzonder groot is.  Op mijn vraag om eerst eens te gaan luisteren in Overpelt, waar dergelijke activiteiten ook plaats vinden, wou de CD&V en Open VLD meerderheid niet ingaan. Ze zullen later alvast niet kunnen zeggen dat ze het niet wisten… Ook dit punt werd om al deze redenen door de sp.a fractie niet goedgekeurd.

Beeldkwaliteitsplan binnenstad

Voor alle duidelijkheid beperkt dit agendapunt zich tot de opmaak van een plan waarvan de kostprijs voorzien is op 81.000 euro!!!

Voor wie het niet meer zou weten, werd in de voorbije legislaturen door Jef Thewis en mezelf D&A ingeschakeld om een identiek project te realiseren maar waar de focus vooral lag op de openbare groene ruimten, de Vesten en het stadspark. Het enige stuk en de ‘missing link’ dat (nog) niet werd uitgevoerd, is de Naamse Vest omdat dit in 2011 op een veto stootte van CD&V en Open VLD met als argument dat deze heraanleg moest gekoppeld worden aan de  ondergrondse parking Europaplein. Iets wat toen een certitude was maar nu sinds kort de duimen moet leggen voor de ondergrondse parking onder de Grote Markt … als alweer andere studies aangeven dat dit op die plaats mogelijk is.

Het plan van D&A is in de voorbij 10 à 15 jaar pas uitgevoerd en wij vinden het echt onverantwoord dat dit al opnieuw moet vervangen worden tenzij het toch klopt dat alles wat de sp.a heeft gerealiseerd per definitie slecht was.

Bebloeming binnenstad

De meerderheid trekt 57.000 euro uit om via een privé firma ALLEEN de binnenstad op te fleuren met mooie bebloeming. In de randgemeenten doet men een oproep aan de bewoners om ook initiatieven te nemen en wordt amper 5.000 euro voorzien om dit te vergoeden.

Onze fractie betreurt deze discriminatie want met deze beslissing wordt zekerheid van bebloeming voorzien in de binnenstad en zal het van vrijwilligers afhangen of er ook bebloeming komt in de randgemeenten.

Onze fractie wou dit punt enkel goedkeuren als er ook een garantie ingebouwd werd dat bij gebrek aan interesse in de randgemeenten de stad ook geld voorziet om de privé in te schakelen in de randgemeenten. CD&V en Open VLD wou hier niet op ingaan en onze vrees neemt toe dat zoals voor 1995 de randgemeenten opnieuw in de vergeethoek terecht komen.

Aanpassing zwemtarieven

Deze aanpassing wordt voorgesteld als een vereenvoudiging van de tarieven maar is louter en alleen gebaseerd op een belastingverhoging. CD&V en Open VLD hopen met deze tariefverhoging het verlies van het stedelijk zwembad terug te dringen. Onze fractie, bij monde van Ann Knaepen, denkt eerder dat deze prijsverhoging het aantal zwemmers zal doen dalen en het verlies alleen maar zal doen toenemen. Om deze reden hebben wij het duurder worden om te zwemmen niet goedgekeurd.

 

Kredietverschuiving voor nieuw jeugdhuis

Sp.a raadslid Gert Stas vroeg de meerderheid om akkoord te gaan om de voorziene huurgelden, die  in de begroting vrijkomen omdat het pand ‘De Resoor’ werd opgezegd, ter beschikking te stellen aan de jeugd. Deze middelen kunnen dan op een flexibele manier aangewend worden om hun nieuw onderkomen onder de Zoutkist in orde te brengen.

Helaas en jammer voor de jeugd vond jeugdschepen Hilde Vautmans dit geen goed idee en weg was het voorstel.

Verkeersproblematiek school De Bloesem

Sp.a raadslid Eddy El Herbouti schetste de gevaarlijke verkeerssituatie aan de school De Bloesem. Bij het einde van de lessen staan er 4 autobussen klaar om de schoolkinderen te vervoeren. Er zijn slechts belijningen voorzien voor 2 autobussen en de belijningen zijn sinds de werken van Infrax haast niet meer zichtbaar. Ook het wild parkeren creëert een gevaarlijke situatie.

De gemeenteraad keurde het sp.a voorstel goed zodat er 2 extra parkeerplaatsen komen voor de autobussen. Hopelijk komt ook de dienst mobiliteit vlug met een voorstel zodat de schoolomgeving op alle vlakken veiliger wordt.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Inrichting 1ste verdieping stadhuis kost 507.000 euro

Zoals reeds aangekondigd heeft de sp.a fractie zich niet akkoord verklaard om dit waanzinnig hoog bedrag te investeren in meubilair, lichtstudie en verlichting. Tijdens de behandeling van dit punt blijkt overigens dat het niet beperkt zal blijven tot dit bedrag aangezien nog tal van andere zaken niet voorzien zijn in dit bedrag zoals overgordijnen. Ook het reinigen en restaureren van de schilderijen voor een bedrag van 37.000 euro zitten in een ander dossier en zijn dus ook niet inbegrepen in deze meer dan 20 miljoen oude Bfr.

Invoering tonnagebeperking Groot-Gelmenlaan en Driewilgenstraat op de lange baan

De sp.a fractie heeft dit dossier als toegevoegd punt op de agenda gebracht omdat, sinds de beslissing van het schepencollege (met sp.a) eind 2012,  de nieuwe CD&V en Open VLD meerderheid er niet in geslaagd is om op een gans jaar ook maar enige vooruitgang in dit dossier te boeken. Uit de reactie van schepen Stippelmans blijkt dat de meerderheid deze problematiek in zijn totaliteit wenst aan te pakken, dus voor gans het grondgebied van Sint-Truiden en niet ‘à tête du client’. Met andere woorden blijken alle andere wegen in de diverse dorpskernen sluipwegen te zijn naar de E40 en hebben de bewoners pech dat ik toevallig woon op de Driewilgenstraat.  (zie tekst op www.filipmoers.be ‘Filip Moers gaat voorop om zwaar sluipverkeer te weren in Groot-Gelmen en Engelmanshoven’ van 26/11/2011)

Bron: Google.be

Bron: Google.be

“Antwerpen mag dan  ‘t Schoon Verdiep  hebben, wij in Sint-Truiden krijgen ‘t Duurste Verdiep” zo reageert sp.a fractieleider Filip Moers op de 507 000 euro die CD&V en Open VLD veil hebben voor de herinrichting voor de  1ste  verdieping van het oude stadhuis.

Nog maar net liet de Truienaar bij een grootscheepse enquête horen dat hij vooral besparingen wil op werken en wat zien we? De 1ste verdieping van het oude stadhuis is gerestaureerd, maar voordat de gemeenteraad er terug kan vergaderen moet het opnieuw worden bemeubeld en  ingericht…. voor maar liefst 507.000 euro  (of meer dan 20 miljoen oude bfr).  Met dit bedrag bouwen u en ik elk een huis, maar hier dient het enkel om het meubilair en de verlichting ‘op te frissen’ en, hoe kan het anders, voor alweer een studie om te onderzoeken hoe al  deze verlichting best gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid is in dit bedrag de 37.000 euro, die voorzien is voor de restauratie van de schilderijen, niet inbegrepen.

Ook sp.a raadslid Gert Stas legt de vinger op de wonde: “Het stuit ons tegen de borst dat op een moment dat vele Truienaren het echt moeilijk hebben de meerderheid het wenselijk acht zichzelf nog wat luxe accommodatie cadeau te doen. De lege doos wordt groter en de strik erond wat mooier …”

“Ook deze investering is voor onze fractie buiten proportie en onaanvaardbaar! Waarvoor gaat dit gebruikt worden? Of denken CD&V en Open VLD met deze speciale lichtstudie en lichtaccenten ‘verlichte  geesten’ te worden?” vraagt sp.a fractieleider Filip Moers zich af.

 
Verkiezingsfoto

Verkiezingsfoto

Vanavond heeft sp.a Limburg op het Provinciaal congres de lijsten voor de verkiezingen van 25 mei 2014 goedgekeurd.  Filip Moers staat op 6 op de lijst voor het Federaal Parlement (Kamer).
Huidig deputé Ludwig Vandenhove staat voorlaatste bij de  opvolgers op de lijst voor het Vlaamse Parlement.
Sint-Truiden levert 3 kandidaten voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Pritty Kaur staat 3de opvolger op de lijst voor de Kamer
De lijsttrekkers werden al eerder aangeduid. Voor de Kamerlijst is dat volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven, de Vlaamse lijst wordt getrokken door Minister Ingrid Lieten.
 
Wie in de campagne op de één of andere manier wenst te helpen, kan een berichtje sturen via de contactpagina.
 
Sociale woning

Sociale woning

 

Even een overzicht van de feiten:

 

De bouwvergunning voor dit project (wordt goedgekeurd door het schepencollege) kan pas definitief afgeleverd worden als er ook een goedkeuring is van de tracébepaling (wegenis en overdracht openbaar groen). Deze laatste beslissing moet genomen worden in de gemeenteraad. Bij de bouwaanvraag werden geen afvalbergingen voorzien voor de sociale huurappartementen met als argumentatie “dat deze afvalbergingen van sociale huurders  voor geuroverlast zorgen voor de naastliggende appartementsbewoners (geen sociale huurders)” . Voor ons als sp.a fractie is dit een schande en ook de bouwcommissie heeft een ongunstig advies gegeven omwille van deze zienswijze en discriminatie t.o.v. andere appartementsprojecten.

Het verplicht realiseren van terrassen aan appartementsgebouwen is in de stedelijke verordening opgenomen om de woonkwaliteit voor appartementsbewoners te garanderen. Deze nu voorzien om afval op te slaan druist compleet in tegen deze visie en zal alleen maar zorgen voor (geur)overlast voor de bewoners en medebewoners. Zie je het al gebeuren dat de vleeswormen van het ene appartementsterras naar het volgende terras afdwarrelen…..

 

In september werd dit dossier behandeld maar er was geen  meerderheid  om dit goed te keuren

In plaats van het dossier aan te passen, werd het zonder enige wijziging opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van november en bleef Eric Carlier als zaakvoerder en belanghebbende in het dossier aanwezig op de gemeenteraad bij de stemming.

Hiertegen heb ik op 13 december 2013 klacht neergelegd bij de gouverneur. Ten gevolge van deze klacht heeft de gouverneur mij dinsdag 11 februari 2014 laten weten dat de beslissing geschorst is.

 

Wat nu?

 

Nu de beslissing over de goedkeuring en aanvaarding van de tracébepaling en groenaanleg en –overdracht geschorst is, heeft de meerderheid de keuze om het terug te agenderen en ter stemming voor te leggen zonder aanwezigheid van schepen Eric Carlier (zaakvoerder Kleine Landeigendom en  Cleeren, Heeren en Monette (die privé- aandelen bezitten in de Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden) met het risico dat het opnieuw  niet wordt goedgekeurd of wordt de bouwaanvraag aangepast en worden de nodige afvalbergingen voorzien zoals de verordening voorschrijft.

 

Wij hebben er geen enkel probleem mee dat er ook de nodige aandacht wordt geschonken aan het realiseren van projecten voor meer begoede burgers, maar dat mag zeker niet ten koste gaan van  projecten voor een doelgroep die het in onze maatschappij al moeilijk genoeg heeft om een betaalbare woning te vinden.

Voor de sp.a fractie is het  onbegrijpelijk dat deze CD&V en Open VLD meerderheid zo wenst om te gaan met sociale huurders en er zelfs geen probleem mee heeft dat de voorschriften niet worden nageleefd. Dit laatste geldt zeker ook voor de verantwoordelijken van de cv Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden.

 

Niettegenstaande het afleveren van bouwvergunningen een expliciete bevoegdheid is van het schepencollege, zullen wij bij grote dossiers voor sociale huisvesting, die  naar de gemeenteraad moet komen omwille van tracébepaling of overdracht gronden aan het openbaar domein, ook op de ruimtelijke aspecten  beoordelen (zoals we dit nu ook gedaan hebben zowel met dit dossier als met de overdreven hoogbouw Dellingweide). Voor alle duidelijkheid blijven wij als sp.a  ijveren voor bijkomende sociale  woningbouw. De enorme wachtlijsten geven immers aan dat de 9 % norm niet voldoende is om de mensen, die zich geen woning op de privéhuurmarkt kunnen permitteren of gewoon geen kans krijgen, te kunnen huisvesten.

 

Zoals ook blijkt uit het beleidsplan van CD&V en Open VLD zal de sp.a fractie in de gemeenteraad nog de enige fractie zijn die volop blijft gaan voor bijkomende sociale woningen in onze stad.

 

Bron: Destandaard.be

Bron: Destandaard.be

Als sp.a fractie hebben wij in de zomer 2013 reeds ons ongenoegen en ongerustheid geuit over de ontwikkeling van de bijkomende handelsactiviteiten op Stayen. Het CD&V en Open VLD schepencollege had immers een negatief advies van het NSECD (Nationaal Sociaal- economische Comité voor de Distributie) naast zich neergelegd en de socio-economische vergunning afgeleverd.

Deze beslissing was gebaseerd op het feit dat  Hilde Crevits, (CD&V) minister van Mobiliteit beloofd had om begin 2014 aanpassingswerken te doen aan de rotonde aan Stayen. In de pers eind juli,  liet  burgemeester Veerle Heeren  (CD&V)weten dat de bereikbaarheid van de nieuwe commerciële site zonder ellenlange files en in de grootst mogelijke veiligheid essentieel is. “De eerste plannen voor een verbetering van de fietsinfrastructuur voor de Tiensesteenweg tussen de rotonde en de brug zijn intussen al opgemaakt. In 2014 wordt de rotonde van Stayen fiets- en voetgangersvriendelijk. Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) voorziet daarvoor een bedrag van 100.000 euro. Voor de herinrichting van de rotonde zelf wordt 250.000 euro uitgetrokken” aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in de media  op 23 juli 2013.

Frank Deltour, voorzitter van Unizo  Sint-Truiden gaf toen ook toe dat Unizo in het kader van de aanvraag voor de socio-economische vergunning een ongunstig advies had gegeven voor deze handelsuitbreiding op Stayen maar UNIZO zou geen beroep aantekenen tegen het negeren van het ongunstig advies omdat  samen met het stadsbestuur er bij de bevoegde minister afgedwongen werd dat de rotonde aan Stayen versneld zou aangepakt worden.

Omwille van het uitblijven van  de opgelegde infrastructuurwerken aan de nv Stayen, zijn er voorlopige maatregelen getroffen om de onveiligheid aan de ontsluiting van de ondergrondse parking  te beperken. Hierdoor is het fietspad aan de rechterzijde tussen de Montenakenweg en de rotonde Stayen momenteel in onbruik gesteld.

Als sp.a fractie blijven wij bij ons standpunt dat, los van deze beloofde aanpassingswerken, een dergelijk bijkomend handelscomplex buiten het centrum nefast zal zijn voor de handel in de kernstad.

Waar zijn nu de beloftes?

Eind vorige week  hebben wij via de media kennis genomen van het investeringsprogramma 2014 van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij 36,4 miljoen euro investeringen gaan gebeuren op de gewestwegen in Limburg. Tot onze grote verwondering is er geen sprake van aanpassingen aan de rotonde aan Stayen. Wij stellen ons dan ook de vraag of deze socio-economische vergunning werd afgeleverd op basis van loze beloftes aangezien deze investeringen niet vorzien zijn in 2014 en in het beste geval in de meerjarenplanning zijn opgenomen ” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider 03/02/2014