Archive for juli, 2014

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

De desbetreffende plaats.

De desbetreffende plaats.

 

Realisatie rioleringsdossier Vrijheersstraat – Populierenstraat moet nu topprioriteit krijgen!

 

De sp.a- fractie is verheugd dat  INFRAX eindelijk uitvoering gaat geven aan hun voorstel dat al in mei 2011 werd gelanceerd en op de gemeenteraad van 18 juni 2012 door de sp.a fractie als toegevoegd agendapunt unaniem werd goedgekeurd. Beide persteksten hieromtrent kan u hier en hier terugvinden.

“De aanleiding van dit voorstel is ontstaan toen er plannen opdoken om een nieuwe verkaveling te realiseren aan de Thewissteeg. De sp.a fractie heeft zich daar toen openlijk tegen verzet omdat bijkomend 25 woningen en de daarbij horende verharding de druk op het verouderd en ontoereikend rioleringsstelsel nog zou doen toenemen met nog grotere problemen voor de bewoners van het Akkerhof” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Als sp.a- fractie zijn wij uiteraard blij dat er uitvoering wordt gegeven aan ons voorstel maar betreuren wij  dat er zo een lange tijd overheen is gegaan.  Op een recente informatievergadering met de buurtbewoners viel de voorgestelde timing (aanvang van de werken in de loop van 2015) niet in goede aarde. Opnieuw wateroverlast bij een onweder de dag nadien en ook opnieuw enkele dagen geleden,  hebben de stad en INFRAX blijkbaar doen inzien dat het nu lang genoeg heeft geduurd. INFRAX laat nu weten dat de realisatie van het waterbufferbekken en de daarbij horende ingrepen aan de afwatering van het Akkerhof nog dit jaar worden uitgevoerd.

Volgens sp.a- fractieleider Filip Moers dienen deze werken beschouwd te worden als een voorlopige oplossing. Het is heel waarschijnlijk nog niet de definitieve oplossing, die zal er pas echt komen als ook het rioleringsdossier Vrijheersstraat – Populierenstraat wordt uitgevoerd. Dat dossier is klaar en ligt al ettelijke jaren op de technische dienst. Het excuus dat er op de goedkeuring van de subsidiërende overheid moet worden gewacht, kan geen 5 jaar worden ‘gebruikt’! Trouwens, de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)  is heel goed op de hoogte van dit dossier want in 2013 heeft ze haar goedkeuring gegeven om het dossier op te splitsen(klik hier voor de brief).

In het verleden werd al heel wat geïnvesteerd in waterbeheersingswerken. Deze investeringen hebben ook schitterende resultaten opgeleverd. Op één plaats is dit nog niet het geval: het Akkerhof in Gelinden.

“Er is voor gans Sint-Truiden dan ook geen enkele investering die meer prioriteit verdient als dit dossier.  Stel je voor dat je bij die gezinnen behoort  die al jaren niet meer op verlof durven te gaan. Dat je bij  weersvoorspellingen van zware regenbuien of onweders telkenmale verlof  dient te nemen…

Het wordt dus hoog tijd dat niet alleen dit waterbufferbekken wordt gerealiseerd maar dat ALLES in het werk wordt gesteld zodat ook het rioleringsdossier in het investeringsprogramma van 2015 wordt opgenomen” aldus Filip Moers.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

8 juli 2014