Archive for februari, 2019

Maatregelen schepen sociale huisvesting zijn druppel op hete plaat: Alleen extra sociale woningen kunnen lange wachtlijsten verhelpen. 

In de krant van ma 4/2 doet schepen van Sociale huisvesting Engelbosch zijn plannen uit de doeken. Zij kunnen samengevat worden als: er komen geen sociale woningen meer bij, maar we proberen de toegang tot het aanbod te verbeteren voor alleenstaande gezinnen door fraude en speculatie tegen te gaan. 

Sp.a Sint-Truiden vreest dat de voorgestelde maatregelen niet genoeg zijn om de lange wachtlijsten van rechthebbenden (ongeveer 2000) in te korten en pleit, naast de voorliggende maatregelen, voor een sociaal woonbleid voor alle Truienaren. 

Vervallen woningen 

Wat betreft het voorstel om vervallen woningen tijdelijk te confisqueren, op te knappen en sociaal te verhuren, kan de sp.a fractie uiteraard akkoord gaan. Vaak gaat dit over panden die louter om speculatieve redenen verworven werden of waarvan de eigenaar niet de middelen bezit om ze te renoveren.  Het is een goed idee deze woningen te activeren voor sociale verhuur.  Wij vrezen echter dat de uitrol van deze  maatregel het voorwerp zijn zal van lange procedures.  We zullen dan heel wat jaren verder zijn vooraleer ze kunnen verhuurd worden en de nood is net nu heel hoog.  Sp.a hoopt dat het dan ook niet zal blijven met aankondingingspolitiek, maar dat er écht werk snel en doortastend gemaakt wordt van dit voorstel.  

Doelgroepenplan

De meest kwetsbaren gezinnen zijn ongetwijfeld de éénoudergezinnen. Dat men deze gezinsvorm probeer prioriteit te geven is niet onlogisch.  Met sp.a juichen we deze maatregel zelfs toe, tenminste als ze gelijk loopt met de verhoging van het aantal beschikbare woningen. Ook alleenstaanden en andere gezinsvormen hebben immers ook wettelijk recht op een degelijk dak boven hun hoofd.  

Wat wij als sp.a fractie wel eigenaardig vinden is dat men met deze boodschap enerzijds hoop geeft aan alleenstaande gezinnen maar anderzijds dezelfde grote nood van anderen niet erkent en een bouwstop afkondigt.  Men doet alsof het huidige aantal sociale woningen nu eenmaal niet meer kan groeien, terwijl dit een politieke keuze is.  

Fraude en efficiëntie

In het nieuw kaderbesluit is inderdaad een aanpassing gebeurd betreffende de duur van de huurcontracten. De nieuwe huurcontracten afgesloten in de loop van  2017 zijn van bepaalde duur, meer bepaald 9 jaar. Na deze periode komt er opnieuw een onderzoek naar de financiële inkomsten en kunnen de huurders de woning verliezen. Dit geldt echter enkel voor de nieuw afgesloten contracten die sowieso zeker lopen tot 2026 en het effect zal hiervan dus initieel beperkt zijn.  

Onderbezetting

Ook wat betreft de maatregelen tegen onderbezetting vrezen we dat het effecten erg beperkt zullen zijn. 

Wanneer een woonst wordt gehuurd met meer dan 1 slaapkamer op overschot, kan volgens het nieuw besluit een huurder in een aangepaste woonst ondergebracht worden tenzij men bereid is om een financiële opleg van 30 euro per maand per kamer op overschot te betalen.  De nieuwe woonst moet wel gelegen zijn in een straal van 5 km én de huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan de huidige huur.

Net door het grote tekort aan sociale woningen is deze maatregel erg moeilijk toe te passen. Het gaat meestal over oudere woningen en als men moet verhuizen naar een appartement is dit een recentere (lees: duurdere) bouw waar ook nog gemeenschappelijke kosten aan verbonden zijn waardoor de huurprijs hoger zal uitvallen. In Nieuw Sint-Truiden bijoorbeeld wordt deze maatregel niet gehanteerd omdat er heel wat woningen opgenomen zijn in een groot renovatieproject. 

We kunnen stellen dat dit enkel en goede maatregel is als er een voldoende grote poel is van kwalitatieve sociale woningen waarmee men kan schuiven. 

Opnieuw kan deze maatregel slechts efficiënt zijn als er bijkomende investeringen komen om het aantal woningen op te krikken. En laat dit net niét in het plan staan. 

Meer overheid in het woningbeleid

Met sp.a willen wij net meer overheid in het woningbeleid. Meer sociale woningen voor wie aan de vooraarden voldoet, maar ook zorgen voor meer starterswoningen en betaalbare middenklassewoningen via coöperatieven. 

Filip Moers

Gert Stas

Sp.a gemeenteraadslid