Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) heeft, tegen CD&V en Open VLD in, beslist om de centrumlocatie (tot nu toe in het Berchmanshuis en vanaf half 2010 in de oude verpleegsterschool op de Rummenweg) van de buitenschoolse kinderopvang in de stad Sint-Truiden tegen uiterlijk het begin van de grote schoolvakantie 2010 uit te breiden tot

105 plaatsen (nu 80 plaatsen).

Het gaat om een 7-tal extra arbeidsplaatsen.

Dit punt was, ondanks het voorstel van de coördinator, al ettelijke malen uitgesteld op het college van burgemeester en schepenen.

Sp.a-schepenen Els Sneijers en Filip Moers: “Buitenschoolse kinderopvang is voor ons een prioriteit in het te voeren sociaal beleid. Bovendien heeft buitenschoolse kinderopvang een belangrijk economisch aspect, omdat het precies de kansen van vrouwen verhoogt op de arbeidsmarkt.

We zijn in goed gezelschap met dit standpunt, want we zitten hiermee op één lijn met de Vlaamse regering.

Met deze beslissing en met alle andere bestaande vormen van kinderopvang in Sint-Truiden verlaten we langzaam het achterste gedeelte van het peloton in Limburg qua aantal opvangplaatsen.

Voor ons past dit in ons globaal plan qua kinderopvang, zoals we dit aangekondigd hebben tijdens de gemeenteraad van 17 augustus 2009.

Wat heeft het voor zin de nieuwe locatie in de vroegere verpleegsterschool op de Rummenweg volledig uit te rusten en ondertussen geen extra personeel te voorzien?”.

Klik op lees meer voor meer informatie

Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) wil uitbreiding buitenschoolse kinderopvang bij de stad Sint-Truiden!

Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) heeft een globaal plan qua kinderopvang voor Sint-Truiden opgesteld.
Een belangrijk onderdeel daarvan vormt een uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang.

“De laatste weken, zeker naar aanleiding van de recente Vlaamse verkiezingen, wordt bijkomende en betaalbare kinderopvang door een aantal politieke partijen, waaronder de sp.a en Groen!, maar ook de CD&V, terecht hoog op de politieke agenda geplaatst.
In Sint-Truiden wil Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) niet enkel met woorden aan beleid doen, maar ook met daden!”, zegt burgemeester – federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In het begin van de jaren ’90 lag Ludwig Vandenhove (toen in andere functies, voor hij burgemeester was) mee aan de grondslag van het project buitenschoolse kinderopvang dat toen in Limburg is opgezet en dat een voorbeeld voor gans Vlaanderen was en nog steeds is.
De doelstelling is dubbel: én laaggeschoolde personen, hoofdzakelijk vrouwen, via een opleiding aan een job helpen, én de vrouwen meer kans geven om actief te worden op de arbeidsmarkt.
Gezien de actuele economische crisis is deze dubbele doelstelling meer dan ooit actueel.

“Sinds op 1 januari 1995 burgemeester geworden is, heeft hij dit plan in Sint-Truiden ook concreet gestalte gegeven door vestigingen in het Berchmanshuis (centrum) en in Kortenbos (deelgemeente). In de loop der jaren is er in beide locaties ook ernstig geïnvesteerd qua infrastructuur, hetgeen de kwaliteit van de kinderopvang ten goede is gekomen.
Momenteel is er plaats voor 77 kinderen tijdens het schooljaar en 133 kinderen in de vakantieperiodes en zijn er 8,5 fulltime equivalente personen tewerkgesteld, aangevuld met een 15-tal vakantiejobs tijdens de vakantieperiodes.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Meer dan ooit is een uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang dringend in Sint-Truiden, omdat hier de laatste twee jaar structureel niets meer aan gebeurd is.
Dit heeft vooral te maken met het feit dat de bevoegde CD&V-schepen Bert Stippelmans geen duidelijke keuze maakt (wel op papier en met woorden, maar niet in de praktijk) en dat Open VLD de buitenschoolse kinderopvang wil privatiseren.

Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) blijft resoluut gaan voor een uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang, aangevuld met andere opvanginitiatieven, als onderdeel van een globaal plan qua kinderopvang.

“Volgens realistische berekeningen (gemaakt door de verantwoordelijke van Tutti Frutti, de naam van de Sint-Truidense buitenschoolse kinderopvang) is er in Sint-Truiden minimum nood aan 50 extra opvangplaatsen, een uitbreiding van het aantal deeltijdse begeleiders met 6 à 7 en een uitbreiding van het administratief personeel met minimum 38 uren.
Indien we deze uitbreiding kunnen realiseren tegen het groot verlof van volgend jaar, kunnen we de problemen (lees wachtlijsten), waarmee we nu qua buitenschoolse kinderopvang, ook vooral in de vakantieperiode kampen, opvangen. Voor dit jaar bijvoorbeeld staan er dagelijks 17 gezinnen op de wachtlijst.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Buiten de uitbreiding van deze buitenschoolse kinderopvang, moeten ook alle andere opvangmogelijkheden tijdens de vakantieperiode blijven bestaan (sport en spel, sportkampen, speelstraten en de specifieke opvang voor kinderen met een handicap ’t Wolfke). Bovendien is er beslist dat ook aan de twee schoolnetten, zowel het vrij katholieke net, als het gemeenschapsonderwijs (GO!) van de Vlaamse gemeenschap, elk 100.000 euro per jaar wordt gegeven.
Deze opvang in de scholen is een aanvulling voor de buitenschoolse kinderopvang, omdat hiermee wellicht grotendeels kinderen gaan worden bereikt, die nu op een andere manier opgevangen worden. Gezien de grote noodzaak aan kinderopvang, is dit initiatief eveneens nodig.

Aanvullend op de uitbreiding van deze buitenschoolse kinderopvang is Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) ook voorstander om naar de toekomst toe nog andere, bijkomende initiatieven te nemen, zoals bijvoorbeeld via dienstencheques werken en/of bepaalde private initiatieven, zoals onthaalmoeders, op de één of andere manier financieel ondersteunen, zoals nu ook al in andere gemeenten en steden gebeurt.
“Het is een verhaal van én én, niet van of of voor mij.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Voor Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) is kinderopvang, waaronder buitenschoolse kinderopvang, een prioriteit en dit mag dan ook geld kosten.
Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) is bereid hiertoe beleids- en financiële keuzes te maken.

Met dit globaal plan qua kinderopvang halen we de achterstand, die we de laatste jaren, zeker qua buitenschoolse kinderopvang, opgebouwd hebben ten aanzien van andere gemeenten en steden, en die telkens voor problemen zorgt, vooral in de vakantieperiodes.

Vermits het contract met het Berchmanshuis eind 2009 afloopt, moet er ook gezocht worden naar een andere geschikte locatie in het centrum van Sint-Truiden.
Hier moet snel werk van gemaakt worden, willen we qua huisvesting van de buitenschoolse kinderopvang niet in de problemen komen.
De vroegere verpleegsterschool van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo is hiertoe een mogelijke locatie.
De stad Sint-Truiden onderhandelt hier al mee.

In zo een globale aanpak is Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)- voorzitter Robert Bamps ook bereid om te onderzoeken om ‘De Rakkertjes’ over te brengen naar dit gebouw, zodat kinderopvang van 0 tot 12 jaar in hetzelfde gebouw zou kunnen voorzien worden.
Het kan de samenwerking tussen OCMW en stad enkel maar ten goede komen.

“Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) blijft gaan voor duidelijke keuzes, zeker qua kinderopvang!
Wij staan hier zeker niet alleen.”, aldus burgemeester – federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo is onder andere in september 2008 uit een studie van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) – Limburg bij een aantal zelfstandige ondernemers in Sint-Truiden duidelijk naar voor gekomen dat gezinsondersteunende diensten, zoals buitenschoolse kinderopvang, een bijkomend voordeel zijn om nieuwe werknemers aan te trekken. Tevens heeft het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) – niet langer dan enkele weken geleden in het kader van de recente verkiezingen – gepleit voor een uitbreiding van de kinderopvang en het gebrek van een lange termijnvisie terzake aangeklaagd. Recent kondigde de bestendige deputatie eveneens aan volgend jaar een kinderopvangbeleid voor gans de provincie Limburg uit te tekenen.
Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) heeft voor Sint-Truiden zulke lange termijnvisie qua kinderopvang!”

Begin jaren ‘90 was de visie op buitenschoolse kinderopvang duidelijk: de bedoeling was kinderen precies buiten de school op te vangen, omdat ze anders geen onderscheid maken en/of voelen met de periode dat ze effectief op school verblijven.
Inmiddels is deze visie een stuk geëvolueerd naar opnieuw ook in de school aan kinderopvang te doen, zij het dat hiertoe speciale ruimtes worden ingericht, zodanig dat kinderen toch de indruk hebben niet echt in het schools gebeuren te blijven zitten. Vandaar de subsidies aan beide schoolnetten. Uiteraard hebben ook financiële redenen meegespeeld dat deze visie van uitsluitend buitenschoolse kinderopvang een stuk gewijzigd is.

Dit globaal plan qua kinderopvang is ook onderdeel van het sociaal beleidsplan dat door alle meerderheidspartijen in de gemeenteraad is goedgekeurd.

(Buitenschoolse) kinderopvang wordt het hot item in de Vlaamse politiek de volgende jaren. “Ik hoop dan ook dat gemeenten en steden kunnen rekenen op bijkomende financiële middelen vanuit de hogere overheden (bijvoorbeeld Vlaamse regering, provincies, etc.).”, besluit Ludwig Vandenhove

Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) voegt dit agendapunt toe aan de gemeenteraad van maandag 15 juni eerstkomende.

Zie onder andere ook de Cartoon ‘Buitenschoolse kinderopvang ‘Tutti Frutti’ bestaat 10 jaar!’ en de tekst ‘De stad Sint-Truiden werkt aan een beleidsplan voor bijkomende voor- en naschoolse kinderopvang!’ op deze website.