Ondanks meerdere pogingen om op een constructieve manier deze begroting op te maken, hebben wij als Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) jammer genoeg moeten vaststellen dat daar bij Open VLD en CD&V geen enkele bereidheid toe was. 

Het argument dat hierbij continu wordt gebruikt als zouden de socialisten hun woord niet houden en hierbij verwijzend naar de niet afdanking van 13 personelsleden en de begroting van vorig jaar houdt geen steek.

Onze fractieleider Marleen Thijs heeft op 30 maart 2009 duidelijk gezegd bij haar tussenkomst (en dat staat ook zo in het verslag van de gemeenteraad) dat onze fractie de begroting zou goedkeuren maar dat wij voorbehoud maken over 2 zaken, namelijk het afslanken van het personeelsbestand met 10 eenheden per jaar en ten tweede  het bedrag dat voorzien was uit de verhoging van de parkeerinkomsten. Beide actiepunten leken ons niet realistisch. Personeelsleden die al jaren aan de stad werken en plots hun contract niet verlengen, zijn volgens ons geen natuurlijke afloeiïngen. Wat de verhoging van de parkeerinkomsten betreft die in de begroting waren voorzien en niet gerealiseerd werden,  mag de Open VLD de hand in eigen boezem steken. De bevoegde schepen heeft in deze geen enkel initiatief genomen.   

Hierbij vindt u mijn tussenkomst die ik heb gebracht op de gemeenteraad van 30 maart 2010 waar CD&V en Open VLD hun  begrotingsvoorstel 2010 ter goedkeuring hebben voorgelegd. Voor alle duidelijkheid zou mijn tussenkomst veel te veel tijd in beslag nemen als ik alle posten moest overlopen waar deze nieuwe meerderheid op een onverantwoorde manier heeft in geschrapt. Vandaar dat ik mij beperkt heb tot de meest belangrijkste. Uiteraard ga ik op enkele posten ook dieper in omdat de impact ervan bijzonder groot zal zijn voor onze stad en haar inwoners.   

Na deze tekst vindt u enkel persteksten die iets dieper ingaan op enkele thema’s. Deze teksten  werden verspreid na de goedkeuring door CD&V en Open VLD van deze begroting. De fractie van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!)  heeft uiteraard tegen deze begroting gestemd.  
 
 

“Geachte voorzitter,

collega’s 

Vooraleer ik aan de cijfers ga beginnen wil ik eerst iets kwijt over het advies van de STAL (stedelijke adviesraad voor leefmilieu)

  De STAL heeft zich andermaal zeer constructief opgesteld want opnieuw werden de cijfers die door hun moesten geadviseerd worden, laattijdig doorgegeven.

Op dinsdag 23 maart heeft de milieuraad deze begroting unaniem ongunstig geadviseerd. Collega’s dat is een primeur in onze stad welliswaar in negatieve zin. Nooit eerder is dat gebeurd. De conclusie is duidelijk: als dit begrotingsvoorstel van CD&V en Open VLD wordt goedgekeurd, worden de milieudoelstellingen niet gehaald en zal  het milieu het slachtoffer zijn van deze politieke afrekening. Ik ga dan ook niet dieper in op de post

“projectgerichte werken” want dat is de post waar de projecten in vervat “zaten” die in kader van de samenwerkingsovereenkomst ook moeten gerealiseerd worden om de subsidies binnen te halen. Blijkbaar denken collega’s dat men kan schrappen in uitgaven- zijde,  maar dat de subsidies die hier tegenover staan, wel worden binnen gehaald.

 

Om aan te geven hoe ondoordacht men omgegaan is met schrappen of verlagen en dat het in feite niets heeft te maken met besparen integendeel. Het betreft schrappingen die nu aan de stad meer gaan kosten dan als de investeringen zouden uitgevoerd worden.

Ik geef enkele typische voorbeelden:

 

Art. 421/01  723/60  pag.106  Aanpassingen Stadswerkhuis. In deze post is de plaatsing van de voorziene poort in het SWH geschrapt. Deze poort zou de verwarmde ruimte moeten afsluiten van de niet verwarmde en niet geïsoleerde hal. Met hoge stookkosten tot gevolg 

Het budget van De Ploeg (sociale tewerkstelling) was vorig jaar 240.000 euro. Op het college van 06/11/2009 werd beslist om de nazorg van de GFT containers (vervangen van kapotte containers bij de bewoneres) niet aan Limburg.net toe te vertrouwen maar aan De Ploeg omdat zij deze taak voor 21.000 € en dus 3.000 € goedkoper kunnen uitvoeren dan Limburg.net. Hierdoor doet de stad niet alleen financieel een goede zaak maar we kunnen hierdoor ook werk verschaffen aan mensen uit eigen streek, die anders op de arbeidsmarkt haast niet aan bod komen (laaggeschoolden).

Mijn diensten hadden het budget voor de begroting in 2010 dan ook van 240.000 € naar 261.000 € gebracht. In de begroting die nu voorligt is het voorziene budget terug verlaagd  tot 240.000 €. Dit betekent dat  De Ploeg zal afzien van deze laatst bijgekomen opdracht en dat deze nazorg opnieuw door Limburg.net voor 24.471 euro dus precies 3.471 in surplus, dient uitgevoerd te worden.

Of hoe je met ondoordacht schrappen, meer zal moeten uitgeven. 

Op pag 238 art. 766/00 123/16 zie je dat de inmiddels toch wel traditie geworden Bebloemingswedstrijd afgelopen is. Een initiatief dat in 1984 werd gestart door ere schepen Emiel Ruppol. Wij zullen deze trouwe deelnemers met spijt in het hart jullie beslissing moeten overmaken. 

Op pag. 348 art. 879/00 124/48 zie je dan weer dat de laagdrempelige en familiale activiteitde Veesdere s’Ooves”, waar heel wat plaatselijke verenigingen bij betrokken zijn, 1/3 van het budget moet inboeten. Blijkbaar worden activiteiten, die niet door Trud’Or georganiseerd worden of nog niet zijn ingepalmd, op een subtiele manier gemuilkorfd.

Dit laatste is ook het geval voor de posten zowel organisatie wijkkermissen als promotie augustuskermis (volledig geschrapt).

Op een onlangs georganiserde bijeenkomst met de foorkramers hebben collega’s Stippelmans en Vossius nochtans beloofd om bijkomende promotie te voeren voor de augustuskermis. Wat blijkt nu: deze al jaren voorziene post van 3.000 € wordt nu plots op  0 gezet. Begrijpe wie kan, tenzij natuurlijk Trud’Or deze promotie voorzien heeft in zijn verhoogde toelage.      

Wat mij in deze begroting tegelijkertijd opvalt en ook verontrust, is dat we precies teruggaan naar de periode voor 1995.

De randgemeenten dreigen opnieuw de pineut te worden!

De inwoners van Brustem zijn al jaren vragende partij om eindelijk iets te doen aan de Burchtsite. 

Op art. 766/02  725/56 had ik een bedrag voorzien van 30.000 € voor het opkuisen en onderhoud van de Burchtsite.  In het bos moet dringend onderhoud gebeuren ook voor de veiligheid voor de spelende kinderen. De slotgracht moet geruimd worden want deze ligt volledig vol afval, omgevallen bomen en rottende boomstronken. Ook dit bedrag werd volledig geschrapt. 

Op art. 876/02  743/98 was een budget voorzien om twee vuilniswagens, die beide 13 jaar oud  en tot op de draad versleten zijn, te vervangen.

Ondanks het feit dat men uren berekeningen heeft gemaakt en dat hieruit duidelijk is gebleken dat de ophaling in eigen dienst per jaar een besparing van meer dan 40.000  euro betekent ten opzichte van uitbesteding aan Limburg.net, werd deze post eveneens geschrapt. Deze schrapping is voor mij het signaal dat men over de dienst voor huisvuilophaling tegen wil en dank een kruis wenst te maken. Dit is trouwens bevestigd door collega Stippelmans in een bespreking met de voorzitter van de STAL vorige week dinsdag. Hij heeft daar toegegeven dat zijn partij (CD&V) al beslist heeft om deze dienstverlening bij de stad te schrappen. Ik vraag dan ook uitdrukkelijk dat iedereen hier rond deze tafel zijn/haar gezond verstand gebruikt, aangezien het hier niet alleen over het financieel aspect gaat maar ook over een dienst waar laaggeschoolden, startbaners en art. 60 kunnen worden ingeschakeld. Dan spreek ik nog niet over de flexibiliteit die zou wegvallen. Als onze mensen tijdens de ophaling ergens vuil zien liggen van een sluikstort of zwerfvuil, wordt dat meegenomen. Door de privé zal dit niet gebeuren. Herinner je ook de staking onlangs bij Veolia waarbij het huisvuil weken is blijven staan. En wat met de jaarlijkse grofvuilophaling die zonet pas beëindigd is? En wat gaan we doen met de ophaling van het vuil bij onze eigen diensten? De glasophaling, gaan we de klok 10 jaar terug draaien en opnieuw de glasbollen plaasen waarbij de buurtbewoners 24/24 uur met lawaaioverlast en stortplaatsen geconfronteerd worden? In deze post was eveneens een kleine huisvuilwagen voorzien voor 80.000 €. Deze zou ingezet worden voor het ledigen van de vuilbakjes. Nu gebeurt dit met een open camionette en moet in elke vuilbak een vuilzak geplaatst worden. Met dit klein voertuig zou dit niet meer nodig zijn. Volgens de verantwoordelijke van de dienst reiniging zou met de uitsparing van deze vuilzakken (20.000 euro /jaar) dit voertuig op 4 jaar zijn terug betaald.  
 

Mijn laatste opmerking gaat over de echte schande van deze begroting! 

Ik heb vorige vrijdag op het schepencollege gevraagd om iedereen de nota van het hoofd van het stadswerkhuis ingenieur Filip Bruyninckx over te maken. 

Mak ik u ook vragen om in jullie begroting naar blz 228 te gaan naar post 766/01  124/06. Bij de bespreking met de financiële dienst en schepen van financiën collega Duchatelet, werd de afspraak gemaakt dat de post van 70.000 € op 0 werd geplaatst. Deze post werd voorheen gebruikt voor het onderhoud van bestaande pleintjes zoals omgeving Administratief Centrum, rotonde Terbiest maar ook voor de nieuw aangelegde projecten waar de nazorg door de aannemers was afgelopen zoals de Velmerlaan , rotonde Brustem ( Fouga Magister), de Tiense Vest enz…. In afspraak zou de post 766/00  124/06 pag. 228 van 35.000 naar 140.000 verhoogd worden (inbegrepen 40.000 € om bloemtorens uit te geven.

Hierbij is het ook belangrijk om post 733/00  124/02 pag 228 even onder ogen te nemen. Deze post bedroeg 45.000 € en werd nu verlaagd met 5.000 € tot 40.000 € omdat de bloemen van de bloemtorens niet meer door ons moeten aangekocht worden.  
Wat staat nu in de begroting die ter goedkeuring wordt voorgelegd: 40.000 € ipv de afgesproken 140.000€.

Concreet betekent dit dat ik praktisch geen middelen heb om beroep te doen op de privé en er nog meer beroep zal moeten gedaan worden op de eigen groendienst. Dus ook de bloemtorens zijn geschrapt. Collega’s, vandaag lees ik dan doodleuk dat collega Vossius niet alleen uitpakt met een idee van de dienst milieu (bomenfestival) dat hij ook heeft geschrapt, maar dat hij nog aankondigt dat naast de bloesems in de stad binnenkort ook nog de bloemtorens gaan verschijnen in het straatbeeld terwijl hij in eigen persoon mee verantwoordelijk is voor ook het schrappen van deze post.  

Collega’s, het is nog niet gedaan! De Groendienst moet de kelk tot op de bodem ledigen: 

Art.  766/00  111/01  6201 is een post lonen personeel Groendienst die met liefst 120.000 euro wordt verminderd. Dat is een afslanking of beter gezegd afslachting van deze dienst. Voor alle duidelijkheid verlaagt men de post voor externe diensten in te schakelen met 100.000 € en verlaagt men de post van het personeel van de Groendienst met 120.000€.

Als eze twee posten zo behouden blijven, zal de stad Sint-Truiden de eerste stad of gemeente in Vlaanderen zijn die opnieuw massaal pesticiden zal moeten aankopen om het groenonderhoud en onkruid nog enigszins onder controle te kunnen houden.

Onze tractors voor het maaien zijn versleten. De nieuwe klepelmaaier is ook geschrapt alsook het uitrustingsmateriaal van de Groendienst is van 60.000€ naar 18.000€ gebracht (machines voor alternatieve onkruidbestrijding).

In elke stad of gemeente waar men op een ernstige manier omgaat met met het groenonderhoud, wordt  al jaren geïnvesteerd EN in personeel EN in materiaal i.f.v het sproeireductieplan.

Terwijl de provincie op dit ognblik een grootse campagne opstart naar de gemeenten toe, met allerlei machines om het onkruid op en milieuvriendelijke manier aan te pakken, verplicht de CD&V en Open VLD in Sint-Truiden de groendienst om de klok minstens 10 jaar terug te draaien met het verlies van heel wat subsidies. Het gebruik van kraantjeswater wordt alom gepromoot.

De Groendienst, de ingenieur van het stadswerkhuis en ikzelf, we weten niet hoe we het moeten oplossen met deze beperkte middelen zonder dat we het grondwater weer gaan moeten bezoedelen  met ongezonde pesticiden.  

De Truienaren en het milieu worden het slachtoffer van jullie politieke afrekening met Lijst Burgemeester laat dit duidelijk zijn! 

Als jullie deze Round-Up begroting goedkeuren beste collega’s dan zal dit niet alleen het gespreksonderwerp in gans Vlaanderen zijn, maar zetten jullie de gezondheid van onze inwoners op het spel. Jullie ontnemen onze inwoners iets wat als basistaak moet beschouwd worden want hiervoor worden belastingen betaald. En dan spreek ik nog niet van een dienst waar heel wat laaggeschoolden uit onze stad een job kunnen vinden. Ik heb echt de indruk dat hier mensen rond de tafel zitten die een allergie hebben aan personeel in het algemeen en tegen arbeiders in het bijzonder.    

Dat is wat ik in deze tussenkomst kwijt wou over mijn posten die milieu, natuur en groenonderhoud aanbelangen”   
 

Filip Moers

Schepen van leefmilieu en openbaar groen