Op initiatief van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) werd op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2011 unaniem beslist om de definitieve aanvaarding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dorpengeheel Engelmanshoven –  Groot-Gelmen – Gelinden uit te stellen tot de gemeenteraad van mei 2011.

Schepen van milieu Filip Moers had al op de gemeenteraad van februari 2011 te kennen gegeven dat zijn fractie dit RUP niet zou goedkeuren als er geen zekerheid is dat de voorziene waterbeheersingwerken in de Populierenstraat en Vrijheersstraat gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de Thewissteeg.

“Het gebied rond de Thewissteeg is in dit RUP bestemd als projectzone waarbij het gedeelte rond de beek voorzien wordt als parkgebied en op het hogere en droger gelegen gebied kunnen een 25-tal woningen gerealiseerd worden.
Zonder de nodige investeringen qua wateropvang, zal de druk op Akkerhof opnieuw toenemen, met alle gevolgen vandien”, aldus Filip Moers.

Aangezien de geplande rioleringswerken in de Vrijheersstraat en Populiernstraat – omwille van budgettaire redenen – uitgesteld zijn, werd op vraag van de sp.a-schepenen een dringend overleg gepland met INFRAX.
Deze bespreking vond plaats op vrijdag 15 april 2011 en het voorstel werd gedaan om het rioleringsdossier op te splitsen in 2 fases waarbij onmiddellijk werk zou gemaakt worden van een bufferbekken. Los van deze realisatie, is de projectontwikkelaar verplicht om gelijktijdig met de realisatie van de woningen ook een bufferbekken aan te leggen.
Beide bufferbekkens zullen een opvangcapaciteit bereiken van bijna 4.000 m³ en zullen voorzien worden tussen de Thewissteeg en de wijk Akkerhof.

Op maandag 23 mei 2011 heeft INFRAX ons schriftelijk laten weten dat onze vraag tot splitsing van het project werd goedgekeurd en dat de aanleg van het bufferbekken in fase 1 kan gerealiseerd worden.

Deze investeringen moeten volstaan om het probleem van wateroverlast van het Akkerhof, als het project aan de Thewissteeg volledig is gerealiseerd, definitief op te lossen. Uiteraard zullen we er alles aan doen om ook fase 2 (rioleringswerken) zo vlug mogelijk te laten starten.

“Met deze bevestiging wordt niet alleen ingegaan op het collectief bezwaar van de bewoners van het Akkerhof, maar zal de jarenlange en terechte ongerustheid bij zware regenvoorspellingen bij de bewoners van het Akkerhof eindelijk van de baan zijn”,  aldus milieuschepen Filip Moers.

Filip Moers
schepen van milieu