Een toekomstbeeld in Sint-Truiden?Het Sint-Truidens college van burgemeester en schepenen van vrijdag 26 oktober 2012 heeft een voorwaardelijk positief advies gegeven voor 3 windturbines.
Worden de eerste Sint-Truidense windturbines zo een feit?

Ecopower heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend om 3 windturbines te plaatsen in een zone, die gelegen is tussen Zepperen en Kortenbos.
De windturbines worden voorzien langs de N80 en vormen een lijn, die parallel loopt met de spoorlijn tussen Sint-Truiden en Hasselt en de hoogspanningslijn tussen Kortenbos (N722) en de N80.

Op woensdag 20 juni 2012 werd een informatieavond georganiseerd en het openbaar onderzoek liep af op zaterdag 6 oktober 2012.
Er werden 19 bezwaarschriften ingediend.
De grootste bekommernis van de bezwaarindieners is overlast van geluid en slagschaduw.
“De impact op de natuur is beperkt.”, zegt schepen van leefmilieu Filip Moers.
“In de omgeving van de projectzone bevinden zich 2 habitatgebieden.
Enerzijds is er het Provinciaal Domein Nieuwenhoven op meer dan 1.200 meter.
Tussen dit gebied en het projectgebied liggen de N722, de woonkern van Kortenbos, de spoorweg, de hoogspanningslijn en de N80.
Anderzijds is er het Kluisbos, weliswaar veel kleiner.
Dat ligt op een afstand van 700 meter van de kortst bijgelegen windturbine.”

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de bezwaarindieners, heeft het college van burgemeester en schepenen enkele harde voorwaarden opgenomen in het advies. Zo moeten de nodige maatregelen genomen worden zodat de richtnormen niet overschreden worden, zowel wat het geluid, als de slagschaduw betreft.
Een gereduceerde werking, zowel ’s avonds, als ’s nachts moet ervoor zorgen dat de geluidsnormen niet worden overschreden.
De windturbines moeten worden stilgelegd als de grenswaarden van de slagschaduw overschreden worden.
De stad Sint-Truiden vraagt op regelmatige tijdstippen rapporteringen over bovenvermelde gegevens.

Het is uiteindelijk aan de Bestendige Deputatie om de vergunning af te leveren.
Om het project te kunnen realiseren moet Ecopower naast een milieuvergunning over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.
Hierover is tot op heden nog geen beslissing genomen.

Als sp.a wensen we nogmaals te benadrukken dat we positief staan tegenover windturbines.”, zeggen schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen zodat de doelstellingen van de Vlaamse overheid qua hernieuwbare energie kunnen gehaald worden.

Het Limburgse windplan voorziet 44 voorkeurgebieden in Limburg (in drie klassen ingedeeld: vergunbaar (groen), vergunbaar met voorwaarden (oranje) en momenteel niet vergunbaar (rood)) voor de plaatsing van grote windturbines.
Deze locatie is mogelijk nog de enige plaats waar windturbines mogelijk zijn in Sint-Truiden.

Zowel de bouwvergunning, als de milieuvergunning voor het bouwen van  5 windturbines aan Saffraanberg is reeds afgeleverd aan Limburg Wind(t), maar er moet nog groen licht komen vanwege de Regie der Luchtwegen en Defensie.
Ernstige luchtvaartgebonden activiteiten en windturbines in de directe omgeving zijn nu eenmaal niet complementair.

“In beide dossiers – Saffraenberg en Kortenbos – heeft de sp.a haar verantwoordelijkheid opgenomen, in tengestelling tot CD&V en Open VLD. Ook nu was er verdeeldheid binnen het college van burgemeester en schepenen (sp.a voor, één Open VLD tegen en één Open VLD onthouding, de CD&V-schepen was er niet).

Iedereen is voor duurzame en milieuvriendelijke energie, maar niet in haar/ zijn buurt.
Vermits we als sp.a voldoende garanties opgelegd hebben in het afgeleverde advies, durven we zulke beslissingen nemen.”, aldus Filip Moers.

Nog belangrijk om weten is dat Ecopower alle burgers – dus heel wat kleine aandeelhouders – de kans geeft om mee te investeren in de productie van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.

De houding van CD&V en Open VLD is onbegrijpelijk.”, zegt Ludwig Vandenhove.
Hoe inconsequent kunnen politici zijn?
CD&V en Open VLD hebben in 2008 gestemd voor een participatie van de stad Sint-Truiden in een project van NV Electrabel voor het realiseren van een windturbinepark langs de E40.
Als sp.a hebben wij ons onthouden in dat project, omdat wij nogal wat twijfels hadden en hebben rond dat investeringsproject.
Wij zijn voor windturbines, maar vinden niet dat een stad, zoals nu Sint-Truiden, moet participeren in risicovolle investeringen.

En we dreigen gelijk te krijgen als we kijken naar de stand van zaken van dat project.
Oorspronkelijk waren er 29 turbines gepland.
Inmiddels is dit teruggebracht tot maximum 25.
In Gingelom zouden er 7 windturbines komen (de milieuvergunning is goedgekeurd, de stedebouwkundige vergunning zit bij de Raad voor Vergunningenbetwisting).
In Landen zouden er 9 turbines geïnstalleerd worden (de milieuvergunning is geschorst, de stedebouwkundige vergunning zit bij de Raad voor Vergunningenbetwisting).
Op Waals grondgebied zouden er 9 windturbines komen.
Gezien de klachten van de gemeentebesturen Hannuit en Lincent en een aantal inwoners is de ‘permis unique’ geschorst.
“Gezien de recente gemeenteraadsverkiezingen en andere samenstellingen van gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen enerzijds en het gegeven dat het over een Waals-Vlaams dossier gaat met alle administratieve en juridische gevolgen van dien anderzijds, dreigt dit dossier ernstige vertraging op te lopen (als het al doorgaat).
Bepaalde procedures, die ten gronde gevoerd worden, kunnen een termijn overlappen van 4 tot 6 jaar.”, aldus Filip Moers.

“De financiële gevolgen van deze beslissing van CD&V en Open VLD dreigen desastreuse gevolgen te gaan hebben voor de gemeentefinanciën van de stad Sint-Truiden.
Reeds gedurende 2 opeenvolgende jaren heeft de toezichthoudende overheid gewezen op het feit dat de in de meerjarenplanning ingeschreven opbrengsten van dit project zeer voorbarig waren als er geen sluitende contracten tegenover staan.
Gezien de onzekerheid van dit project, hebben wij onze grootste twijfel of dit volgend jaar ook nog maar eens door de vingers zal gezien worden.
Als sp.a en als verantwoordelijke voor de begroting (sedert 2010) heb ik hier altijd voor gewaarschuwd.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ter illustratie vindt u de bedragen, die hiervoor telkens in de meerjarenplanningen werden/worden ingeschreven:

2010
Investeringen in 2010 –> 5.500.000EUR (buitengewone dienst)

Ontvangsten in 2011 –> 359.000 EUR  (gewone dienst)

in 2012 –> 820.000 EUR

in 2013 –> 909.000 EUR

2011: idem 2010 maar alles schuift 1 jaar op

2012: nieuw financieel plan zoals werd gevraagd door toezichthoudende overheid

– Budget: investeringsbudget –> 936.000 EUR

– Meerjarenplan 2012 -2015:
Investeringen in 2013 –> 5.604.000EUR (buitengewone dienst)

Ontvangsten in 2013 –> 594.000 EUR  (gewone dienst)

in 2014 –> 1.176.000 EUR

in 2015 –> 1.191.000 EUR

Gezien de twijfels rond het project, gaat het grotendeels over fictieve cijfers.

Filip Moers
Sint-Truiden, 7 november 2012