Posts Tagged ‘begroting’

bron: Tvl.be

 

“Het echte zinkgat is dat in de Truidense begroting”

In haar facebookbericht van 8/9 klopt burgemeester Veerle Heeren zich op de borst omdat zij de ramp met het zinkgat in Brussel heeft kunnen afwentelen in haar stad. De massale investeringen en aanhoudende overlast zouden de prijs zijn die de Truienaar onvermijdelijk diende te betalen voor verwaarloosde rioleringen.

We weten dat CD&v er prat op gaat loodgieters binnen haar rangen te hebben, maar de verwoede poging om de facelift van de markt en andere straten te verantwoorden is een staaltje van riooljournalistiek.

De slechtste rioleringen werden onder Heeren niet aangepakt

Uit een camera-onderzoek van onze stadsdiensten, uitgevoerd  tijdens de vorige legislatuur,  werden de échte rioleringsproblemen vastgelegd.  De rioleringen van de Cl. Cartuyvelstraat/Stenaertberg, Schurhoven, Slachthuisstraat en de Schepen Dejonghstraat bleken het dringendst aan vervanging toe.  In hun –eerlijke- infomarkt2020 brochure maakte de CD&V en Open VLD –meerderheid duidelijk waar voor hen de klemtoon echt moest liggen: stadsverfraaiing.  Van de 14 aangekondigde werken was met de Naamsesteenweg er slechts 1  waar de rioleringswerken als reden werd aangehaald om te vernieuwen.  De Markt, Luikerstraat, Stapelstraat, … waren dat dus niet.

Zou het misschien kunnen dat de totale vernieuwing van de (kern)binnenstad veel spectaculairder en gemakkelijker uit te beelden is in de verkiezingspropaganda voor 2018? 

Ondertussen was de Truienaar getuige van zinkgaten in de Schepen Dejonhgstraat en op Stenaertberg…

Heeren graaft een put voor een ander…

In het begin van deze legislatuur maakte de CD&V en Open VLD –meerderheid zich sterk dat de schuld zou gehalveerd worden.  Vervolgens begonnen de graafmachines  en naargelang onze stad meer op een mijnenveld begon te lijken nam ook het gat in de stadskas toe. Ondertussen tonen de begrotingscijfers aan dat de schuld niet gehalveerd, maar verdubbeld zal zijn in 2018.

Om een antwoord te geven op de kritiek van de inwoners, de handelaars en de bezoekers is het dan plots de schuld van het vorig beleid.  “Deze werken moeten nu allemaal uitgevoerd worden omdat in de voorbije 20 jaar niets werd gedaan” beweerde de schepen van openbare werken op de gemeenteraad.

Wij werkten aan een goede afloop

Het mag gezegd worden dat sinds sp.a en Open VLD met Ludwig Vandenhove als burgemeester (1995) aan het bewind is gekomen, de schepen van openbare werken ononderbroken van Open VLD signatuur was en dat sinds 2012 ook CD&V met de huidige schepen van openbare werken in het schepencollege deel uitmaakte van de meerderheid.

Het is ook een pertinente leugen dat er in de voorbije 20 jaar geen rioleringsinvesteringen zijn gebeurd. Er was alleszins onder burgemeester Vandenhove een andere aanpak van investeren. Zo werden (nieuwe) rioleringen aangelegd niet alleen verspreid in timing maar ook verspreid over het ganse grondgebied waarbij ook alle randgemeenten op een evenwaardige manier aan bod kwamen als het centrum.  Door deze aanpak was ook de hinder beperkt.

 Voor diegenen met een kort geheugen hierbij de belangrijkste riolerings- en/of wegenisinvesteringen die van 1995 tot 2012 werden uitgevoerd of opgestart:

Heide in Kortenbos;                                                                                                                                Hofstraat, Bergstraat, Groot-Gelmenlaan, Helshovenstraat in Gelmen;                                        Bevingen Centrum in Bevingen;                                                                                                                Velmerlaan, Bornstraat, Begijnenstraat, Halingenstraat in Velm;                                                      Leeuwerweg en Gorsemweg  in Wilderen Duras;,                                                                                     Plantenstraat, Grote Markt, Stapelstraat, Zoutstraat en Diesterstraat in Centrum                           Aanpak wateroverlast Velm Halmaal

Een waterdicht programma

De grote vraag die zich nu stelt: zal er nog voldoende financiële armslag zijn om na de verkiezingen in 2018 de echte prioriteiten, die de CD&V – Open VLD meerderheid voor zich uit heeft geschoven, te realiseren of zal het lapwerk verdergaan? 

In ons programma voor 2013- 2018 voorzien wij een verderzetting van onze rioleringsaanpak. Stadsverfraaiing en nutswerken worden gefaseerd uitgevoerd, met zin voor de juiste prioriteiten. De huidige werken zouden niet allemaal plaatsvinden, maar de echte knelpunten wel opgelost.  Truienaars kunnen dan op hun beide oren slapen, ook na 2018 trouwens.  Ons uitgewerkt en haalbaar programma zit nog steeds in de pijplijn.

Filip Moers

Gert Stas

Gat in de begroting groter dan gat in de markt

Sint-Truiden nog nooit zo diep in de schulden

 

Op de gemeenteraad van 22 december 16 presenteert het stadsbestuur zijn begroting en meerjarenplan 2016-2019. In tegenspraak met de berichtgeving van de burgemeester tonen de cijfers een waar financieel slagveld. Uit de hand gelopen onnodige investeringen (o.a. markt), overdreven werkingskosten en een zeer prijzig personeelsbeleid maken dat Sint-Truiden in 2019 118,9 miljoen euro in het rood zal staan, een nooit geziene schuldenlast.

1

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Filip Moers & Gert Stas

“We begonnen met een schuld van zo een 68 miljoen (a),
die hebben we afgebouwd naar 47 miljoen (b)”

“Het stadsbestuur wil in 2018 een halvering van de schuld” (c)
“Wij zijn vooral tevreden met de historische omwenteling (d) van onze schuldgraad”

Veerle Heeren in Truineer nov 2013 – HBVL sept 2015 – Truineer okt 2015:


Realiteit: (a) 65,5 miljoen, (b) 52,2 miljoen, (c)verdubbeling (d) ‘historisch’ is inderdaad het juiste woord.

 

Minder schuld?

Waar de vermindering van de schuld in 2014-2015 graag geduid wordt als teken van “goed beleid”, blijkt in werkelijkheid dit vooral een gevolg te zijn van het gebrek aan investeringen. Nu we, na drie jaar plannen en studies, in de uitvoeringsfase terecht gekomen zijn, blijken de megalomane dromen van deze coalitie nefast te zijn voor onze stadskas. De stadsschuld explodeert met maar liefst 40 miljoen euro. Tegen 2019 landen (crashen?) we op een totale schuld van 118.900.000 euro.

Waar in 2012 de stad nog 1672 Euro aan elke Truienaar moest, staat ze nu voor 2990 euro bij mij in het krijt (en ook bij u). Ongezien en historisch.

Belastingen stijgen

Ook de dienstenbelasting van 40 euro is terug van nooit weggeweest. Hoewel u ook betaalt voor de ophaling van huisvuil via uw afvalfactuur, schrijft de stad toch graag de 40 euro belasting, die nog stamt van vóór de overheveling van de ophaling naar Infrax, terug in bij de inkomsten.

De zwarte doos Agost/Patri

Hoewel met achtereenvolgens 79, 90 en 96 miljoen schulden in de komende jaren de stadskas intern al niet onder controle kan gehouden worden, blijkt ook het AGB Agost, eertijds opgericht uit financiële overwegingen, zijn belofte niet waar te maken. Na 10 jaar werken is deze “bouwfirma” er niet in geslaagd ook maar enige meerwaarde te genereren voor de Truienaar. Integendeel, tellen we bij de totale stadsschuld de miljoenen schulden van Agost en de verwachte schuld van het AGB Patri, verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium van de stad, komen we in 2019 aan een totale schuld van 119 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van 2014. Het optellen van deze schulden is logisch omdat de stad borg staat voor alle activiteiten.

Het wordt pas echt onrustwekkend wanneer we in rekening nemen dat de stad Sint-Truiden gebonden is aan boekhoudkundige regels (autofinanciering).   In theorie moet Sint-Truiden in staat zijn haar schulden af te lossen, ware het niet dat deze regels niet gelden voor Agost. Agost kan zo gebruikt worden voor onverantwoorde uitgaven, wat in de praktijk ook gebeurt.   De boekhouding van het AGB Agost zou de auto-financieringstoets nooit kunnen doorstaan.

Dat het stadsbestuur besliste om de bouw van het gemeenschapscentrum in Zepperen én de verkoop van stadspatrimonium (zie onder) niét door Agost uit te laten voeren, duidt ook op een gebrek aan vertrouwen in dit vehikel.

Voor de living wordt de keuken verkocht

Omdat de investeringslast met 29 miljoen euro alleen al in 2016 zo groot is geworden, kan de stad Sint-Tuiden dit onmogelijk met leningen alleen bekostigen. Besloten werd om dit gat te dempen met de verkoop van eigen bezittingen. Voor 3 miljoen euro, ongeveer de prijs voor de nieuwe steen op de markt, gaat Sint-Truiden eigendommen verkopen.
Het antwoord op onze herhaalde vraag welke eigendommen dan wel te koop gezet zullen worden, bleef telkens uit.

Wij vermoeden dat er gekeken wordt in de richting van parochiezalen, pastorijen en vooral het Atheneum in de Zoutstraat. Deze gebouwen worden op dit moment intens gebruikt door het verenigingsleven in Sint-Truiden en we vrezen dan ook dat het Truidense middenveld de prijs van ondoordacht bestuur duur zal moeten betalen.
Om het met de woorden van Veerle Heeren te zeggen: om de nieuwe steen in de woonkamer te bekostigen zal de keuken verkocht moeten worden.

Personeel- en werkingskosten

2

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

“Tegen het einde van de legislatuur zullen we 1,2 miljoen euro minder aan personeelskosten hebben” – Truineer nov 2013.
Realiteit: 2, 4 miljoen meer
Een aantal goedkopere uitvoerende personeelsleden werden bedankt voor bewezen diensten, denk aan de stadsparkwachter bijvoorbeeld, maar aan de andere kant werd er volop duur kaderpersoneel aangeworven.

Doeners worden vervangen door denkers om een tekort aan eigen visie te maskeren.
Het aantal personeelsleden stijgt dan ook van 340 in 2012 naar naar 353 in 2016.
Het gevolg: een lagere dienstverlening en hogere personeelskosten.

Terzijde: Dure kaders ook voor de inrichting van het stadhuis, nu al een kosten plaatje van 900.000 euro.

3

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Hetzelfde geldt ook voor de werkingskosten. Ook hier zien we hoge uitgaven aan studiebureau’s en ‘externe consulting’, gecombineerd met hoge kosten verbonden aan elitaire evenementen voor de Truidense goegemeente. Als voorbeeld: Om de gratis bomen op de Grote Markt te compenseren moet er nu 212.000 euro uitgegeven aan een privéfirma voor bebloeming.    

 

Ten slotte

Na drie jaar relatieve stilte is het stadsbestuur op kruissnelheid gekomen en worden de intenties duidelijk.   Een gebrek aan een lange termijn visie, gecombineerd met een onverantwoorde dadendrang leidt tot de hoogste schuldenberg die onze stad ooit heeft gekend. Het meest wraakroepend is dat de investeringen die wél gebeuren niet eens de meest dringende of nodige zijn. Het belang van een nieuwe steen op de Grote markt verzinkt in het niets met het moderniseren van ons rioleringsnet. Laten nu net dergelijke investeringen op de lange baan geschoven worden.

 

Filip Moers & Gert Stas

sp.a fractie Sint-Truiden

cijfers: fin. dienst Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW