Posts Tagged ‘fractieleider’

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW

 

lenteschoonmaak 09

Vuilnisophaling

“De onderscheiding  ‘Sint-Truiden properste stad van Vlaanderen’  zullen we met dit CD&V – Open VLD beleid niet meer behalen” laat sp.a fractieleider en voormalig schepen van milieu Filip Moers er geen twijfel over bestaan.

Dat er wat financiële aanpassingen en correcties moeten gebeuren in het afvalbeleid, is de normaalste zaak. Afvalverwerking wordt er immers niet goedkoper op. De prijsaanpassingen voor de GFT sticker en de grijze vuilzak zullen dan ook wel verantwoord zijn.

Met de afbouw van de stedelijke reinigingsdienst met daarbij de overdracht van de huisvuilophaling naar Limburg.Net zijn wij helemaal niet akkoord. Het beleid dat hierbij de voorgaande jaren is gevoerd zoals investeringen in huisvuilwagens, was juist met de bedoeling om deze dienstverlening bij de stad te houden. Ook de beslissing om de glasbollen uit het straatbeeld te halen kwam er op initiatief van de sp.a. Deze glasbollen zorgen in de onmiddellijke omgeving voor sluikstortingen en geluidsoverlast voor de buurtbewoners. De ophaling aan huis gebeurt nu in een project samen met Nieuwerkerken.

Vergelijking kostprijs huisvuilophaling door stad of privé.

In 2008 was CD&V en Open VLD al voorstander om dit uit handen te geven. Na heel wat cijferwerk door de verantwoordelijken van het stadswerkhuis bleek toen dat de afvalophaling door de stad veel goedkoper uitvalt.  Rekening houdend met de personeelskosten, slijtagekosten en brandstof voor 2 vrachtwagens, afgeschreven op 10 jaar,  zou de kostprijs in eigen beheer 40.000 euro goedkoper zou zijn dan wanneer dit aan de privé wordt uitbesteed.  Als we daar dan de voordelen bij nemen, is en blijft voor ons als sp.a de keuze overduidelijk.

Het financieel voordeel is belangrijk maar er is meer!

Ook de flexibiliteit en heel wat andere voordelen moeten hier mee in rekening gebracht worden. Het betreft een dienstverlening waarbij ook heel wat mensen uit de regio kunnen ingeschakeld worden die niet zoveel kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ik denk hier aan laaggeschoolden, artikel 60, startbanen enz…. Als onze mensen langs de weg sluikstortingen zien liggen, stoppen ze om dit mee te nemen. Ook bij de grote evenementen zoals Carnaval, zaterdagmarkt en rommelmarkt is dit een meerwaarde. Ik spreek dan nog niet van de sociale controle  en de problemen die kunnen geobsedeerd worden en doorgespeeld worden.          Uit ervaring bij de ophalingen die nu al door de privé worden uitgevoerd zoals PMD en GFT, weten we dat er een groot verloop is bij het personeel waarbij ophalers vaak de regio niet kennen en er regelmatig  afgelegen woningen of woningen in kleine doodlopende straten worden vergeten. Kortom de dienstverlening zal een flinke deuk krijgen.

Gratis ophaling grofvuil bij Lentepoets wordt afgeschaft.

Als we ons als stad tot op heden hebben kunnen onderscheiden van andere gemeenten en steden was het juist met de voordelen die we hebben met de ophalingen  in eigen dienst te organiseren. De glasbollen uit het straatbeeld en de ophaling van glas aan  huis, de gratis ophaling van het grofvuil  bij de Lentepoets en de gratis ophalingen  van het snoeihout aan huis zorgen er nu juist voor dat het sluikstorten flink wordt  terug geschroefd.

CD&V en Open VLD hebben blijkbaar niet door waarom  Sint-Truiden uitgeroepen is tot properste stad van Vlaanderen!

De geplaatste omheining.

De geplaatste omheining.

Er komt maar geen einde aan de soap rond de bouw van de gecontesteerde nieuwe sporthal op de Veemarkt.

Gisteren werd de werfafsluiting  geplaatst zonder ook maar over de minste vergunning te beschikken.

Elke simpele burger zou dit eens moeten proberen!

Het  terrein van de Veemarkt is een openbaar terrein met een ontsluiting naar de Speelhoflaan en de Sint-Jansstraat. Zonder ook maar enige communicatie , ja zelfs zonder politieverordening werd  het boeltje daar afgesloten. Het was dan ook gisteren tijdens de rommelmarkt één grote chaos met daartussen enkele opgevorderde schepenen. Ook de politie werd opgeroepen want een ongeval bleef natuurlijk niet uit. Ook deze nacht gebeurde al een tweede ongeval.

Kan ook niet anders als je zo een afsluiting plaatst met gebrekkige en helemaal geen verlichtingsignalisatie. Ben benieuwd wie hier weer zal voor opdraaien en met welk smoesje de CD&V en Open VLD zich hier weer gaan proberen uit te praten” besluit sp.a fractieleider Filip Moers.

Wordt vervolgd!

 

Filip Moers

Sp.a  fractieleider

Bron: Google

Bron: Google

Dat het ongunstig advies van de CD&V en Open VLD meerderheid over de windturbines in Zepperen gebaseerd was op drogredenen wordt nu ook bevestigd door Ruimte Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen heeft dus het standspunt van de sp.a fractie gevolgd zoals ook al werd aangegeven in de milieuvergunning.

“Als er in Sint-Truiden windmolens  komen, is dat de plaats bij uitstek” heeft fractieleider Filip Moers steeds laten weten.