Posts Tagged ‘gemeenteraad’

bron: google.be

bron: google.be

 

PERSMEDEDELING Sint-Truiden

N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch
Sp.a-fractieleider Filip Moers


Extra gemeenteraad om handelscrisis in Sint-Truiden aan te pakken 

Oppositiepartijen N-VA en sp.a roepen bij hoogdringendheid de gemeenteraad samen


SINT-TRUIDEN – Aanleiding is de onophoudelijke stroom aan gelijktijdige werkzaamheden in het stadscentrum en de gevolgen voor de Truiense middenstand. Deze laatste hebben via brieven, petities en de sociale media vruchteloos proberen duidelijk maken dat het water hen aan de lippen staat. Verschillende handelszaken gaven er al de brui aan.

“Blijkbaar heeft het bestuur de noodkreet van de vele handelaars niet begrepen, want ze willen gewoon een reeks nieuwe werken opstarten nog voor de huidige zijn afgerond”, zeggen Jelle Engelbosch (N-VA) en Filip Moers (sp.a). Naast het uitstellen van nieuwe werken heeft de oppositie  ook een evaluatie van de omleidingswegen en tijdelijk gratis parkeren op de agenda gezet.

Uitstel werken

Concreet willen ze de volgende geplande werken voor langere tijd uitstellen:

  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Sint-Maartenplein;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Luikerstraat;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Heilig Hartplein;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Diesterstraat;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Zoutstraat;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Clement Cartuyvelsstraat;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Vissegatstraat;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Schurhovenplein;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Speelhoflaan;
  • Opbreken en tijdelijk afsluiten Hamelstraat.

“Als deze werken zoals gepland doorgaan in 2017 is er van een handelscentrum geen sprake meer. Er is nood aan een pauze om de handel en horeca even op adem te laten komen”, zegt Jelle Engelbosch ongerust. “Ik ben voor stadsvernieuwing maar dan wel gefaseerd over verschillende legislaturen.”

“Het is onbegrijpelijk dat de meest dringende werken door het bestuur wel uitgesteld werden tot na 2019”, zegt Filip Moers, verwijzend naar de verzakkingen in de Schepen de Jonghstraat. “Men wil blijkbaar vooral overal dezelfde straatstenen in plaats van prioriteit te geven aan hoogdringendheid.”

Gratis parkeren 

Naast het uitstel van de werken hebben sp.a en N-VA ook de herziening van de omleidingswegen en het tijdelijk gratis maken van alle parkeerplaatsen geagendeerd.

Het is onbegrijpelijk dat men zaken niet op elkaar afstemt. Zo is bijvoorbeeld de Plankstraat nu gelijktijdig afgesloten omdat men een woning renoveert. Kon deze inname van het openbaar domein echt niet op een ander tijdstip toegestaan worden? Ook een herevaluatie van de signalisatie is nodig.

De oppositie wil ook dat het stadsbestuur tijdens de eindejaarsperiode en de aansluitende solden extra inspanningen levert om bezoekers naar Sint-Truiden te lokken.

“Bezoekers laten Sint-Truiden vandaag links liggen. Dat mogen we zeker niet laten gebeuren tijdens de belangrijkste commerciële maanden van het jaar”, zeggen Engelbosch en Moers. “Waar mogelijk moeten de toegankelijk verbeteren en we vragen om tot 31 januari alle publieke parkings gratis te maken. Naast de kleine besparing is gratis parkeren vooral een signaal naar de bezoekers dat we hun komst echt waarderen en nodig hebben voor onze horeca en handel.”

Opvallend is dat gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren (CD&V) wel oren had naar de ongerustheid van de oppositie. Hij ging meteen akkoord met het hoogdringende karakter van de bijeenroeping waardoor de wettelijke termijn van 7 dagen niet hoeft gerespecteerd te worden en de gemeenteraad reeds op maandag 17 oktober om 21u in het stadswerkhuis samenkomt.

Een half uur voor aanvang is er een moment voor publieksvragen voorzien. Iedereen is welkom vanaf 20u30 in het stadswerkhuis om zijn bezorgdheden te uiten en in gesprek te gaan.

“We hopen alvast dat de meerderheid haar kat niet stuurt en de handelaars wil komen geruststellen”, besluiten Engelbosch en Moers.

Meer informatie:

Jelle Engelbosch – jelle.engelbosch@vlaamsparlement.be –  0475/91 26 09
Filip Moers – filip.moers@telenet.be – 0498/93 90 05

 

bron: Tvl.be

bron: Tvl.be

De eerste gemeenteraad na de vakantieperiode telde 18 agendapunten. De meest gevulde dossiers waren de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Pieter en de gedeeltelijke herziening van het structuurplan. Beide belangrijke dossiers waren niet bezorgd aan de raadsleden. Na een schorsing besloot  de meerderheid  beide agendapunten af te voeren.

Het dunste dossier was de kennisname van de dading die het schepencollege had afgesloten met de firma Casters heraanleg Grote Markt) i.v.m. een schadeclaim van deze laatste voor een bedrag van 975.000 €.  Mijn tussenkomst kunt u hier integraal lezen. Nadat ook de tussenkomst van de andere oppositiepartij N-VA had plaats gevonden, probeerde de leidend ambtenaar nog wat te zalven. Sp.a raadslid Ludwig Vandenhove wees  onmiddellijk de schepenen erop dat zij hun politieke verantwoordelijkheden moesten nemen en dat niet via een ambtenaar moesten laten doen.  Tot ieders verbazing vroeg  daarna burgemeester Veerle Heeren opnieuw  een schorsing.   

 

Meerderheid compleet de pedalen kwijt

 

Grote consternatie als burgemeester Veerle Heeren na de  schorsing meedeelt dat  ze het dossier wenst te amenderen. Het gaat niet meer om kennis te nemen van de dading maar om ze effectief goed te keuren. Het mag duidelijk zijn dat de cd&v – open vld meerderheid compleet de pedalen kwijt was. Zulk een ommezwaai van een agendapunt waarvan het dossier geen enkel document of berekening  bevatte waarop de omvang  van de voorgestelde schade was gebaseerd. Bovendien was, volgens de afgesloten dading, de 975.000 € al meer dan een maand geleden gestort op de rekening van aannemer Casters.    

Of hoe deze meerderheid omgaat met regelgeving en democratische spelregels. Oppositiepartijen sp.a en N-VA namen niet meer deel aan de stemming en lieten  onmiddellijk na de stemming weten dat  een gemeenschappelijke klacht wordt ingediend bij de gouverneur.

 

Tussenkomst gemeenteraad 29 augustus 2016

dading stad Sint-Truiden – aannemer Casters

 

Mijnheer Stippelmans of beter de schepen van 1 miljoen …. € welliswaar! Al zullen we nooit het juiste bedrag weten, misschien moeten we er nog 1 miljoen bij tellen voor de schade die de handelaars op en rond de Grote Markt hebben geleden voor de extra maanden die de werken langer hebben geduurd.

Als we je inleiding horen zou men bijna  een staande ovatie geven. Er werd keihard onderhandeld  waarbij de schadeclaim herleid werd tot ‘slechts’ 975.000 €.

Voor een agendapunt waarbij de Truineaar  bijna 1 miljoen euro moet ophoesten om hiervoor niets in de plaats te krijgen,  had ik toch wel een uitgebreider dossier verwacht. Ik heb dan ook alle briefwisseling en emailverkeer opgevraagd tussen aannemer, stad, studiebureau  en nutsmaatschappijen en wat blijkt hieruit:

Nalatigheid en een gebrek aan visie  vanwege de stad zijn een rode draad in gans dit debacle.

Een aangetekend schrijven van 1/11/2015 van de aannemer aan de stad bleef onbeantwoord;       

Een aangetekend schrijven van 5/4/2016 van de aannemer aan de stad bleef onbeantwoord;           Ik heb deze brieven gelezen en ik kan u verzekeren als er  een brief  met zo een inhoud binnenkwam in onze tijd stond die het eerstvolgend schepencollege  geagendeerd!  

Niet weten wat men wil is een gebrek aan visie!

De aannemer verwijst in zijn briefwisseling naar:

           – Het continu wijzigen van het ontwerp

            -Bijkomende ondergrondse elektriciteitskasten die niet voorzien waren;

-Stapelstraat (van Beekstraat tot Grote Markt) zat niet eens in de aanbesteding. Mijnheer Stippelmans u noemt dit een meerwerk!!          

U zegt in de krant op 23 juli dat er voor de beste kwaliteit is gekozen. Uit de briefwisseling van de aannemer moet dit toch wel gerelativeerd worden.  De aannemer spreekt over een abominabel ontwerp van de fundering van de terrasoverkappingen. Ik citeer: “om de vertraging van de werken te beperken is ons door de stad opgelegd dat wij de uitvulling van de betonplaat moeten doen met legmortel. Wij hebben dit op 3 /3/16 uitgevoerd en hebben voorbehoud gemaakt voor deze werkwijze!”.

Het studiebureau Ney is het al afgebold omdat zij die plateaus niet zagen zitten omwille van de  stabiliteit. Het kiezen voor plateaus was dus al een vraagteken, nu lezen we dat de uitvoering en plaatsen van deze plateaus  ook al problemen kan geven.

Moet de Truienaar wel voor dit alles alleen opdraaien?

Als ik mij baseer op wat de aannemer schrijft niet! Ik citeer:  “De reden waarom firma x met alle zondes Israël wordt overladen moet hij bij zichzelf zoeken. Als de werken van de eerste keer degelijk werden uitgevoerd, hadden die discussies en extra kosten vermeden kunnen worden. Daarenboven  staan wij ook niet garant voor de kwaliteit van deze verhardingen op de betonplateaus. Gelieve ons per kerende te bevestigen dat u de meerkosten zal betalen en de verantwoordelijkheid draagt over het resultaat en de kwaliteit van deze bestratingswerken.”

Mijnheer Stippelmans, U draagt in dit dossier de volledige politieke verantwoordelijkheid. Deze schadeclaim gebaseerd op enorme vertraging op de uitvoering staat in schril contrast met uw herhaaldelijke uitspraken in de media en promotiekrantjes  “we zitten op schema”.

U gaat de geschiedenis in als de schepen van 1 miljoen en misschien zou het beter zijn dat u de eer aan uzelf houdt en dat alle voorziene werven in het directe centrum,  waar het nog kan ‘on hold’ worden gezet zodat onze binnenstad opnieuw de rust terug vindt  en de handel dringend op adem kan komen.      

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

29/08/2016

stadh

 

Zoals op de gemeenteraad van februari 2014 heeft de sp.a fractie ook nu zwaar uitgehaald naar de geldverspillingsdrang van het CD&V en Open VLD-beleid.

Het oorspronkelijk dossier van februari voorzag 507.000 € voor meubilair, gordijnen en verlichting. Sp.a fractieleider Filip Moers liet toen al weten dat de Antwerpenaren ’t Schoon Verdiep hebben en de Truienaren weldra  ’t Duurste Verdiep gaan krijgen.

Nu 9 maanden later komt CD&V en Open VLD met een aangepast dossier, niet met minder zoals verwacht maar met nog 270.000 € extra! Met andere woorden, 30 miljoen oude Bfr. voor het oud stadhuis in te richten. Opvallend wordt nu ook het gelijkvloers mee opgenomen terwijl deze ruimte (Toeristische dienst) amper 3 jaren gelden vernieuwd en in gebruik genomen werd.

Een identiek verhaal als de mobilehomeparking

Dit beleid associëren met visie is een hopeloze zaak! De mobilehomeparking, waar een prijskaartje aan hing van  meer dan 100.000 €,  heeft amper een paar jaar dienst gedaan om dan gesloopt te worden voor de sporthal. De benedenverdieping van het stadhuis is een  identiek verhaal. Ook deze wordt opnieuw volledig herschikt en de toen zo noodzakelijke en opvallende videowall wordt nu in de opdracht omschreven als ‘te bombastische en storend’.

Om alles op elkaar af te stemmen wordt nog maar eens een privé firma ingeschakeld en wordt hiervoor een prijskaartje van 70.000 € voorzien.

Met deze buiten alle proporties en absurde investering van 770.000 € gaan de meeste Truienaren zelden geconfronteerd worden, met de dure huisvuilbelasting en de  huisvuilzakken daarentegen wel!!!

Het positieve aan dit verhaal is dat nu we het statuut van de 2de grootste markt kwijt zijn, we weldra kunnen uitpakken met ’t Duurste Verdiep” besluit Filip Moers

Afbeelding

Afbeelding

 

Op de gemeenteraad van 20 oktober nam burgemeester Veerle Heeren (CD&V) ruim de tijdom  de aanpassingen aan de rechtspositieregeling toe te lichten. Daarna nam sp.a fractieleider Filip Moers het woord en liet weten dat zijn fractie een hele ‘rits’ opmerkingen heeft over dit dossier maar dat hij dit de gemeenteraadsleden wil besparen aangezien het dossier niet rijp is voor goedkeuring.

Aangezien deze rechtspositieregeling ook van toepassing is op het OCMW personeel, schrijft art 270 van het gemeentedecreet voor dat deze aanpassing eerst voor advies moet voorgelegd worden aan de OCMW-raad. Filip Moers (sp.a) betrok onmiddellijk OCMW voorzitter Pascy Monette (Open VLD) in zijn tussenkomst en deze bevestigde dat dit agendapunt inderdaad geagendeerd staat op de OCMW-raad van aanstaande donderdag. Na raadpleging  van het gemeentedecreet restte  voorzitter Cleeren (CD&V)  niets anders dan het dossier af te voeren.

Nipte CD&V – Open VLD meerderheid  OCMW in de problemen door domicilieperikelen Jeanine  Degraef

OCMW-raadslid Jeanine Degraef, die niet meer woonachtig is in Sint-Truiden en hierdoor niet meer kan fungeren in de OCMW-raad,  liet zich wijselijk verontschuldigen. Hierdoor was de meerderheid niet meer in aantal om te beslissen.

“Aangezien dit een belangrijk dossier is voor het personeel hebben wij de meerderheid gedepanneerd tot dit agendapunt werd behandeld. Daarna zijn we opgestapt en was de CD&V-Open VLD-meerderheid niet meer in aantal om de agenda verder af te werken” laat sp.a OCMW-raadslid Guy Knapen weten.

“Onze fractie heeft een korte mededeling gegeven over het ontwerp-advies over de rechtspositieregeling dat werd voorgelegd. De goede elementen die betrekking hebben op de evaluaties van het personeel hebben we gesteund, voorstellen die de deur openzetten tot vriendjespolitiek en willekeur hebben we niet gesteund. Op de volgende gemeenteraad waar de aanpassingenen van de rechtspositieregeling definitief worden goedgekeurd,  zal de sp.a fractie haar standpunt in detail laten weten” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

De inhuldiging

De inhuldiging

Het is bijna een jaar geleden (14 november 2013) dat ik op de gemeenteraad
het voorstel heb gedaan om het centraal gelegen pleintje in Groot-Gelmen het
‘Swaenhoffplein’ te noemen.
Deze keuze is er gekomen na overleg met de Heemkring Sint-Truiden Zuid Oost.
We waren allemaal de mening toegedaan dat  de voorkeur moest uitgaan naar
een historische naam.
Het pleintje is immers volledig omringd door heel waardevolle historische
gebouwen of kenmerken zoals de Neoromaanse Sint-Martinuskerk die zich
bevindt op de heuvel en die dateert uit 1860. Aan de andere zijde bevindt
zich de prachtige  gele kornoelje haag. Deze haag werd in het kader van de
‘levendig houtig erfgoed Limburg’ bij Ministerieel besluit van 5 juli 2010
beschermd. En uiteindelijk, het derde raakpunt betreft de oudste herberg van
Limburg De Zwaan, momenteel uitgebaat als restaurant. De uit 1656 daterende
afspanning heeft waarschijnlijk zijn naam te danken aan Den Swaenhoff.

Met deze keuze brengen we ook een verdiende hulde aan de persoon die van de
restauratie van De Zwaan zijn levenswerk heeft gemaakt namelijk wijlen de
heer Guy Vijgen.
Bij deze dank ik de leden van de Heemkring Sint-Truiden Zuid Oost voor het
opzoekingswerk en de  voltallige gemeenteraad om dit voorstel unaniem goed
te keuren.

De desbetreffende plaats.

De desbetreffende plaats.

 

Realisatie rioleringsdossier Vrijheersstraat – Populierenstraat moet nu topprioriteit krijgen!

 

De sp.a- fractie is verheugd dat  INFRAX eindelijk uitvoering gaat geven aan hun voorstel dat al in mei 2011 werd gelanceerd en op de gemeenteraad van 18 juni 2012 door de sp.a fractie als toegevoegd agendapunt unaniem werd goedgekeurd. Beide persteksten hieromtrent kan u hier en hier terugvinden.

“De aanleiding van dit voorstel is ontstaan toen er plannen opdoken om een nieuwe verkaveling te realiseren aan de Thewissteeg. De sp.a fractie heeft zich daar toen openlijk tegen verzet omdat bijkomend 25 woningen en de daarbij horende verharding de druk op het verouderd en ontoereikend rioleringsstelsel nog zou doen toenemen met nog grotere problemen voor de bewoners van het Akkerhof” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Als sp.a- fractie zijn wij uiteraard blij dat er uitvoering wordt gegeven aan ons voorstel maar betreuren wij  dat er zo een lange tijd overheen is gegaan.  Op een recente informatievergadering met de buurtbewoners viel de voorgestelde timing (aanvang van de werken in de loop van 2015) niet in goede aarde. Opnieuw wateroverlast bij een onweder de dag nadien en ook opnieuw enkele dagen geleden,  hebben de stad en INFRAX blijkbaar doen inzien dat het nu lang genoeg heeft geduurd. INFRAX laat nu weten dat de realisatie van het waterbufferbekken en de daarbij horende ingrepen aan de afwatering van het Akkerhof nog dit jaar worden uitgevoerd.

Volgens sp.a- fractieleider Filip Moers dienen deze werken beschouwd te worden als een voorlopige oplossing. Het is heel waarschijnlijk nog niet de definitieve oplossing, die zal er pas echt komen als ook het rioleringsdossier Vrijheersstraat – Populierenstraat wordt uitgevoerd. Dat dossier is klaar en ligt al ettelijke jaren op de technische dienst. Het excuus dat er op de goedkeuring van de subsidiërende overheid moet worden gewacht, kan geen 5 jaar worden ‘gebruikt’! Trouwens, de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)  is heel goed op de hoogte van dit dossier want in 2013 heeft ze haar goedkeuring gegeven om het dossier op te splitsen(klik hier voor de brief).

In het verleden werd al heel wat geïnvesteerd in waterbeheersingswerken. Deze investeringen hebben ook schitterende resultaten opgeleverd. Op één plaats is dit nog niet het geval: het Akkerhof in Gelinden.

“Er is voor gans Sint-Truiden dan ook geen enkele investering die meer prioriteit verdient als dit dossier.  Stel je voor dat je bij die gezinnen behoort  die al jaren niet meer op verlof durven te gaan. Dat je bij  weersvoorspellingen van zware regenbuien of onweders telkenmale verlof  dient te nemen…

Het wordt dus hoog tijd dat niet alleen dit waterbufferbekken wordt gerealiseerd maar dat ALLES in het werk wordt gesteld zodat ook het rioleringsdossier in het investeringsprogramma van 2015 wordt opgenomen” aldus Filip Moers.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

8 juli 2014

Inrichting 1ste verdieping stadhuis kost 507.000 euro

Zoals reeds aangekondigd heeft de sp.a fractie zich niet akkoord verklaard om dit waanzinnig hoog bedrag te investeren in meubilair, lichtstudie en verlichting. Tijdens de behandeling van dit punt blijkt overigens dat het niet beperkt zal blijven tot dit bedrag aangezien nog tal van andere zaken niet voorzien zijn in dit bedrag zoals overgordijnen. Ook het reinigen en restaureren van de schilderijen voor een bedrag van 37.000 euro zitten in een ander dossier en zijn dus ook niet inbegrepen in deze meer dan 20 miljoen oude Bfr.

Invoering tonnagebeperking Groot-Gelmenlaan en Driewilgenstraat op de lange baan

De sp.a fractie heeft dit dossier als toegevoegd punt op de agenda gebracht omdat, sinds de beslissing van het schepencollege (met sp.a) eind 2012,  de nieuwe CD&V en Open VLD meerderheid er niet in geslaagd is om op een gans jaar ook maar enige vooruitgang in dit dossier te boeken. Uit de reactie van schepen Stippelmans blijkt dat de meerderheid deze problematiek in zijn totaliteit wenst aan te pakken, dus voor gans het grondgebied van Sint-Truiden en niet ‘à tête du client’. Met andere woorden blijken alle andere wegen in de diverse dorpskernen sluipwegen te zijn naar de E40 en hebben de bewoners pech dat ik toevallig woon op de Driewilgenstraat.  (zie tekst op www.filipmoers.be ‘Filip Moers gaat voorop om zwaar sluipverkeer te weren in Groot-Gelmen en Engelmanshoven’ van 26/11/2011)

Bron: google.be

Bron: google.be

Premie op inbraakbeveiliging wordt gehalveerd!

Op de gemeenteraad van maandag 26 augustus heeft CD&V en Open VLD de halvering van de premie ter aanmoediging van de beveiliging van particuliere woningen tegen inbraak gestemd.
De huidige premie, die 247,9 € bedroeg, wordt nu zo maar eventjes gehalveerd naar 125 €.
Voor de sp.a fractie is deze besparing op veiligheid voor onze inwoners onaanvaardbaar temeer omdat er elke maand wel geld aan ramen en deuren wordt uitgegooid voor opdrachten te geven aan dure studiebureaus. Zo stond er op de gemeenteraad van augustus alweer een studie op de agenda die maar eventjes 48.000 € zal kosten.

De reactie van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in de media klopt niet!

“Een grote stijging in de aanvraag van het aantal beveiligingssystemen in Sint-Truiden zorgt ervoor dat de gemeenteraad besliste de premie aan te passen. Op deze manier kunnen we binnen hetzelfde budget véél meer inwoners van onze stad een toelage geven” aldus burgemeester Heeren.
In het dossier van de gemeenteraad zaten geen cijfers van het aantal aanvragen uit de laatste 5 jaren maar we willen ze jullie niet onthouden:
2009 – 232 aanvragen
2010 – 236 aanvragen
2011 – 235 aanvragen
2012 – 241 aanvragen
2013 – 58 aanvragen t.e.m. eind maart.
Waarom zouden de aanvragen nu plots verdubbelen? De premie halveren zal zeker geen stimulans zijn voor onze inwoners om plots massaal deze investeringen te doen “ weerlegt Filip Moers de reactie van burgemeester Heeren. Met deze halvering wordt er jaarlijks 28.000 € bespaard op de veiligheid van onze inwoners.

 

Op de gemeenteraad van 27 mei werd door de meerderheid een bijkomend agendapunt toegevoegd ter bekrachtiging van de aanstelling van AGT i.v.m. problematiek waterhuishouding Speelhof voor een bedrag van 40.000 euro.

Nog nooit werd er zoveel show verkocht bij het brengen van een agendapunt. Vooreerst werd het punt ingeleid door burgemeester Veerle Heeren, vervolgens kwam schepen Stippelmans aan het woord om een overzicht te geven van de gebeurtenissen en de genomen initiatieven om daarna nog een toelichting te krijgen van schepen Hilde Vautmans  over de milieuaspecten. Tenslotte nam schepen Stippelmans op zijn beurt nog eens over. Hieronder kunt u mijn integrale tussenkomst lezen die heb gegeven namens de sp.a fractie.

Tussenkomst toegevoegd punt GR mei 2013 ivm problemen waterhuishouding Speelhof

Bron: sp.a

Bron: sp.a

“Het lijstje van wat allemaal zal moeten wijken om de nieuwe sporthal op de Veemarkt te bouwen neemt nu toch wel serieuze proporties aan” laat sp.a fractieleider Filip Moers weten.

De initiële bouwaanvraag werd enkele maanden geleden door het AGOST ingetrokken omdat de argumenten, die de sp.a schepenen in het toenmalig schepencollege hadden verwoord in het ongunstig advies, goed onderbouwd waren.

Intussen werd een nieuwe aanvraag ingediend maar ook nu werden door het departement van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen aan de stad bijkomende inlichtingen gevraagd hoe het mobiliteits- en parkeerprobleem door de inplanting van deze sporthal op de Veemarkt zou aangepakt worden.

Uit het antwoord van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en schepen Pascal Vossius ( Open VLD) blijkt dat de stad de belofte heeft gedaan om bijkomende parkeercapaciteit te voorzien door de  zaterdagmarkt en de rommelmarkt van elkaar los te koppelen. In de afgeleverde bouwvergunning van 11 april 2013 door het departement van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen wordt verwezen naar dit schrijven en naar een nieuw recent onderzoek dat uitgevoerd werd door de stadsdiensten. Ik citeer: ” Bij een nieuw recent onderzoek naar de bezettingsgraad van de Veemarkt blijkt dat deze momenteel gemiddeld 67% bedraagt en dus ruimschoots volstaat, met uitzondering van de zaterdagvoormiddag (omwille van het samengaan van allerlei activiteiten). Hierdoor zal het stadsbestuur onderzoeken hoe bijkomende parkeercapaciteit kan gecreëerd worden door de wekelijkse markt en rommelmarkt los te koppelen. Het mobiliteitsprobleem is aldus slechts van tijdelijke aard…”

Na het verdwijnen van de mobilehomeparking, die nog maar enkele jaren geleden werd  ingericht voor  meer dan 100.000 euro, het verdwijnen van 63 parkeerplaatsen wordt waarschijnlijk nu ook nog  de succesrijke en inmiddels traditionele rommelmarkt opgeofferd. Wie weet, komt ook nog het skatepark in het vizier. Ook voor circussen en de vrachtwagens van de al fel geplaagde foorkramers bij kermis Sint-Truiden zal geen plaats meer zijn.

In de wandelgangen wordt overwogen om de rommelmarkt te verschuiven naar zondag. “Op die manier komt de Truiense rommelmarkt in grote concurrentie met Tongeren, Tienen, Diest, Genk, Tessenderlo, Tongeren, Overpelt …..  Bovendien worden er heel wat gelegenheidsrommelmarkten georganiseerd op zondag door buurt- en wijkverenigingen. Dit betekent quasi zeker het einde van onze succesvolle rommelmarkt” aldus gemeenteraadslid Marleen Thijs.

Nu al onvoldoende parkeerplaatsen

Raadslid Marleen Thijs: “Enkele jaren geleden heeft het stadsbestuur gekozen om de langparkeerders uit het stadscentrum te weren. Via het systeem van betalend parkeren in combinatie met het bewonersparkeren, zijn we hier perfect in geslaagd. De volgende fase is het aanpassen  van parkings aan de rand van het stadscentrum (waar het nog gratis kan) aan de parkeerbehoefte voor langdurig parkeren.

Op dit ogenblik beschikken we over zulke parking aan het zwembad, aan het station, de Veemarkt en het Begijnhof.

Parking Zwembad: deze parking is voor 90% bezet door langparkeerders en eigen personeel waardoor er nog nauwelijks parkeermogelijkheden zijn voor de bezoekers van zowel het zwembad, de sporthal en de voetbalvelden.

Parking station: De bestaande parking is voor 100% volzet tijdens de weekdagen. In het weekend wordt deze parking volledig ingenomen door treinreizigers maar vooral door de bezoekers van de zaterdagmarkt.

Parking Begijnhof: deze parkings is permanent bezet door toeristen, bussen, mobilehomes en bezoekers en bewoners van het Begijnhof

Parking Veemarkt: op deze parking varieert de bezetting dagelijks, afhankelijk van de activiteiten in de buurt. In tegenstelling tot wat de stadsdiensten beweren, durven wij zelfs een bezettingsgraad van 80% vooropstellen, vooral door langparkeerders die in het centrum werken (o.a. personeel en bezoekers Sint-Trudo ziekenhuis, Slachthuis, onderwijzend personeel, personeel OCWW). Vanaf 18.00 uur worden deze plaatsen ingenomen door bezoekers aan het sportcentrum van KSTVV, bezoekers van het Speelhof,  en inwoners uit het centrum die hun wagen daar komen parkeren  omwille van het betalend parkeren. Door de bouw van de sporthal zal het probleem zich niet meer beperken tot de zaterdag maar ook tot de weekdagen”. De sp.a fractie zal in de komende weken zelf een onderzoek organiseren om te kijken wat de exacte bezettingsgraad is van de Veemarktparking en de parkeerders bevragen zodat er een duidelijk zicht komt wie wanneer gebruik maakt van de parkeerplaatsen.

“Bovendien moeten we er ook rekening mee houden dat er alsmaar meer appartementen en woningen bijgebouwd worden en dat hier niet altijd de bijhorende parkeerplaatsen voor worden voorzien. In heel wat steden wordt een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen (was vorige legislatuur een meerderheidsvoorstel maar werd onbegrijpelijk op de gemeenteraad door CD&V en Open VLD weggestemd). Met deze gelden kan de overheid dan zelf initiatieven nemen om extra parkeerplaatsen te realiseren. Door een gebrek aan moed bij CD&V en Open VLD om deze heffing op te leggen, zal het tekort aan parkeerplaatsen blijven toenemen of zal de belastingbetaler moeten opdraaien voor de kosten die sommige projectontwikkelaars liever niet maken” aldus Filip Moers.

 

Is prijskaartje van 1.700.000 euro voor sporthal nu al achterhaald?

Op de gemeenteraad van 21 januari 2013 werd bij de “goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en inbreng akte” voor de realisatie van de sporthal op de Veemarkt door sp.a fractieleider Filip Moers bijkomende informatie gevraagd over de resultaten van het stabiliteitsonderzoek. Er werd toen uitdrukkelijk gezegd dat er geen problemen waren en als die er zouden zijn, de aannemer dat voor zijn rekening zou nemen.

Sp.a fractieleider Filip Moers is formeel: “de gemeenteraad heeft dat punt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd op basis van verkeerde informatie. Uit het sonderingsverslag staat duidelijk dat er problemen zijn met de ondergrond en dat klassieke funderingen op staal (zoals dit voorzien is in de offerte van de firma waaraan de bouw van de sporthal is toegewezen) onvoldoende zijn.

Opmerkelijk is dat bij de beoordelingen van de offertes bij het aspect “stabiliteit” door de jury zelf de opmerking wordt gemaakt bij de offerte van toegewezen firma. Ik citeer:  “er wordt geopteerd om geen fundering op palen te voorzien. Dit is een ietwat verrassende beslissing aangezien de draagkracht van de grond niet groot is” aldus de jury. Deze opmerking werd al gemaakt vóór dat alle resultaten van de sonderingen waren gekend.

Het spreekt voor zich dat de sp.a fractie  hierover zo vlug mogelijk duidelijkheid wilt. Zeker over het feit of de bouwfirma deze extra kosten voor haar rekening zal nemen want dit is in de offerte nergens uit af te leiden”.

 

Sp.a gaat niet in beroep tegen de bouwvergunning

De bouwvergunning werd afgeleverd en de termijn om in beroep te gaan tegen deze beslissing loopt af op 16 mei 2013. Als sp.a fractie hebben we overwogen om beroep in te stellen maar hebben dit uiteindelijk niet gedaan. We hebben in dit dossier al heel wat tijd gestoken. Een zeer nipte meerderheid van 17 (CD&V en Open VLD) tegen 16 raadsleden (sp.a en NV-A) van de gemeenteraad blijft achter deze locatie staan ondanks ook een  grote tegenkanting van de inwoners. CD&V en Open VLD zijn verantwoordelijk voor hun daden en zullen daar dan ook op afgerekend worden” aldus Filip Moers.