Posts Tagged ‘markt’

Bron:Google.be

Bron:Google.be

Grote Markt meer dan 2 maal duurder dan gepland : er moet iets gebeuren!

De geplande werken aan de Grote Markt van Sint-Truiden zijn meer dan 2 maal duurder dan voorzien”, zegt sp.a -fractieleider Filip Moers.

“Ondertussen neemt de leegstand in het centrum sterk toe en gaat Sint-Truiden als handelsstad zienderogen achteruit”, aldus sp.a – gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Filip Moers: “De werken aan de Grote Markt waren oorspronkelijk geraamd op 2 252 000 euro, nu kosten ze 5 953 000 euro (terrassen inbegrepen), meer dan 2 maal zoveel! Dus zelfs geen 2 000 000 euro meer zoals het college van burgemeester en schepenen in een officieel persbericht nu nog durft te beweren.

Toen ik eind april 2016 via facebook bekendmaakte op basis van officiële documenten dat de kostprijs serieus hoger ging uitvallen, werd er zelfs gedreigd met een gerechtelijke procedure tegen mij. En nu minder dan 3 maanden verder dit.

Hier zitten zelfs de communicatiekosten en de kosten rond de opening nog niet in.

Sp.a had na 18 jaar beleid een lege stadskas nagelaten volgens CD&V-Open VLD.

Nu blijkt er ineens veel geld te zijn.

Als sp.a vrezen we dat de stadskas nu meer dan leeg gaat zijn.

Op vrijdag 13 mei 2016 heb ik officieel als gemeenteraadslid de totale kostprijs van de werken opgevraagd per mail.

Decretaal hebben een gemeenteraadslid en zelfs elke burger daar recht op via de administratie, de politiek heeft daar zelf niets mee te maken.

Nadien heb ik die vraag nog enkele keren herhaald, telkens zonder positieve reactie.

Nu stel ik vast dat de CD&V-Open VLD-meerderheid er eerst zelf mee komt via de pers.

Wat moeten wij nog doen om onze rechten als gemeenteraadslid, ook door de administratie,

 gerespecteerd te zien?

De werken kosten veel geld, maar wat dan te denken van de grove nalatigheden, die bijna 1 000 000 euro kosten?

Aannemer Casters heeft een schadeclaim ingediend bij de stad Sint-Truiden wegens grove tekortkomingen bij de her aanleg van de Grote Markt.

Deze schadeclaim is gebaseerd op de volgende elementen:

-het uitblijven van beslissingen te nemen door de stad Sint-Truiden;

-het aanleveren van onvolledige en/of foutieve plannen en laattijdig aanleveren van plannen;

-gebrekkige coördinatie van de werken met grote rendementsverliezen tot gevolg;

-gebrek in de informatieverplichting met betrekking tot de gewenste uitvoeringswijzen;

-stremming van de werkzaamheden ingevolge het niet-werkbaar zijn van de voorziene werkzaamheden.

De oorspronkelijke schadeclaim was 1 767 944 euro, na onderhandelingen werd een dading gesloten voor 975 000 euro.

Dit alles gebeurt met het belastinggeld van de inwoners.

Zulke meer werken en het afsluiten van een dading moeten geagendeerd worden op de gemeenteraad.

Dit is tot op heden niet gebeurd.

Neen, wij moeten dit eerst via de pers vernemen.”

“Waar is de politieke verantwoordelijkheid in dit dossier?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

“Deze vraag stelt zich des te meer vermits al deze openbare werken in het centrum niet echt nodig waren en een louter politieke keuze van CD&V-Open VLD betreffen.”

“Er moet dringend iets gebeuren met het centrum van Sint-Truiden, meer dan het louter verder uitvoeren  van de geplande openbare werken”, zegt  Ludwig Vandenhove.

Best zou zelfs zijn dat de huidige werken snel afgewerkt worden en dan (voorlopig) stopgezet worden om alzo een nieuwe realistische planning op te stellen.”

“De discussie, die enkele weken geleden oplaaide over waarom de marktkramers wel een compensatie gekregen hebben voor de geleden schade en de horeca en de ander middenstanders niet, is terecht. Maar zou het niet beter zijn om na te denken over een algemene maatregel, die het hele centrum ten goede komt?

Als sp.a stellen wij voor dat er een systeem zou uitgewerkt worden waarbij er gedurende een bepaalde periode gedurende een beperkt tijdsbestek (bijvoorbeeld één of twee uur) gratis zou kunnen geparkeerd worden.

Technisch is de controle hierop perfect te organiseren.

De gederfde opbrengsten zouden kunnen komen uit de pot van Tru d’Or, waaraan alle middenstanders betalen. Bijkomend en/of in combinatie zou er eventueel een tussenkomst in de parkeerinkomsten kunnen gevraagd worden van lokale handelaars, die effectief verkopen (op basis van de afrekening van  de gedane betalingen).

Evenementen zijn goed, maar nu moeten we de lokale middenstand rechtstreekser helpen.” 

Filip Moers en Ludwig Vandenhove: “Als sp.a –vragen wij de dringende samenroeping van een specifieke raadscommissie samen met de representatieve middenstansorganisaties. Het kan voor ons ook een beperkte werkgroep zijn op voorwaarde dat alle verkozen partijen in de gemeenteraad er deel van uitmaken.

Welke voorlopige agenda zien wij?

1.Stand van zaken en verdere planning openbare werken.

2.Korte termijnplannen om het centrum nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld iets doen rond het parkeren.

3.Analyse leegstand en voorstel van aanpak.

4.Impact Stayen op het centrum.

5.Visie op langere termijn, onder ander hoe ons wapenen tegen internetverkoop etc.

Sp.a reikt de hand, hopelijk maken CD&V en Open VLD er gebruik van.”

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie maakt zich zorgen over de nieuwe inplanting van de zaterdagmarkt. De ‘interesse’ van cd&v en Open vld in de zaterdag- en rommelmarkt vertaalt zich ook in de toeristische gids 2016. Zelfs geen foto meer van de zaterdagmarkt, één van de oudste tradities die onze stad nog kent. Men moet al veel geluk hebben om de enkele woorden te vinden die verwijzen naar de zaterdagmarkt. Over de al zo fel geplaagde rommelmarkt op de Veemarkt is zelfs helemaal niets terug te vinden. Door de recente verhuis naar zondag zou enige promotie bij de toeristen absoluut noodzakelijk zijn, of is het bewust de bedoeling om dit dood te zwijgen?

“Onze fractie wenst dringend uitsluitsel hoeveel de zaterdagmarkt zal moeten inboeten omwille van de heraanleg van de Grote Markt. Het binnenplein werd aanzienlijk verkleind en de blauwe steen rondom kan/mag niet overreden worden. Op wat gaat men zich baseren om marktkramers hun vertrouwde plaats op de Grote Markt niet meer te geven? Aan wie worden de bevoorrechte plaatsen toegekend? Op deze vragen willen wij zo vlug mogelijk uitleg en vragen wij dringend een raadscommissie” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

“Een identiek probleem stelt zich met de augustuskermis. Ook hier zullen foorkramers hun vertrouwde staanplaats verliezen. Voor ons zijn markt- en foorkramers middenstanders zoals alle anderen en verdienen zij op een respectvolle manier behandeld te worden, zowel op vlak van promotie als bij het doorvoeren van (on)nodige herschikkingen” aldus sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Parkeerzone bewoners

Parkeerzone bewoners

“Omwille van de werken aan de Grote markt, zijn er voor lange tijd heel wat parkeerplaatsen verdwenen. De bewoners die zich voor 75 € per jaar (en 100 € voor een tweede voertuig) een bewonerskaart hebben aangeschaft  om in de regio van hun woonplaats te kunnen parkeren,  zien dat voordeel gedurende de werkzaamheden in het centrum zo goed als verdwijnen.

Het lijkt ons dan ook niet meer dan redelijk om voor deze gedupeerden een financiële compensatie te voorzien.”

aldus sp.a fractieleider Filip Moers

 

Bron:Google.com

Bron:Google.com

Als men de voegen opnieuw opvult en men blijft met de veegwagens van de markt en men kuist manueel kan uw hoge-hakken-fuif evengoed plaatsvinden mevrouw de burgemeester!

 

“Dit dossier is onverantwoord en getuigt van geldverspilling en onbehoorlijk bestuur. Dit is niet alleen het standpunt van onze fractie maar ook bij de Truienaars is er geen draagvlak voor deze nutteloze investering. Het gaat in deze zelfs niet alleen over de stadsfinanciën maar ook omwille van de economische schade die deze overbodige en luxe werken aan de handelszaken in het centrum zullen aanrichten.

Er zijn zoveel andere prioritaire investeringen, ik denk hierbij aan sociale noden, het Begijnhof, de oevers van de vijvers in het stadspark, dringende rioleringsproblemen, de aanpak van de wateroverlast in Gelinden en Zepperen. Zelfs van de beloofde openbare toiletten voor dames en gehandicapten is er geen sprake in de voorziene 2,5 miljoen euro of 100 miljoen oude bfr. Het is toch wraakroepend om iets te vervangen wat amper 19 jaar geleden werd aangelegd. Als men de voegen opnieuw opvult en men blijft met de veegwagens van de markt en men kuist manueel kan uw hoge-hakken-fuif evengoed plaatsvinden mevrouw de burgemeester .

Onze fractie betreurt eveneens het feit dat wij als gemeenteraadslid op geen enkel ogenblijk of wijze betrokken zijn geweest bij dit dossier. Gewoon voldongen feiten politiek waarbij het belangrijker was om een enorme publiciteitscampagne op getouw te zetten. Het maandelijks infoblad en een aparte krant vielen in een paar dagen in de bus. Waarom kon dit niet opgenomen worden in het infoblad? Ik spreek dan nog niet van de maquette en de massa uitnodigingen die nog eens afzonderlijk werden verstuurd. Het prijskaartje en de beslissing hiervan heb ik al bijna 3 weken geleden opgevraagd maar nog steeds niets gekregen. Intussen is het duidelijk waarom. Geen enkele beslissing op het schepencollege, en de financiële dienst heeft geen enkel zicht op het prijskaartje. Ook in dit dossier is weer ‘en petit comité’ een loopje genomen met het gemeentedecreet en de wetgeving op de overheidsopdrachten”.

Oppositiepartijen stappen op uit protest

“Zowel de raadsleden van de meerderheid als die van de oppositie moesten over deze werken voor het eerst iets vernemen in deze folder. Zelfs bepaalde doelgroepen uit onze stad kregen voorrang op deze gemeenteraad. Nog maar eens een bewijs mijnheer de voorzitter welk respect deze meerderheid heeft voor de verkozenen van het volk!

Omwille van deze reden zullen de N-VA en sp.a fracties symbolische vanaf dit agendapunt niet meer deelnemen aan de stemming en de behandeling van de verdere agenda” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

 

 

Zaterdagmarkt“Proficiat aan de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden.”, zeggen schepen van markten Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Zij nemen hun verantwoordelijkheid op en plaatsen de gebeurde feiten met een marktkramer in hun juiste context.”

Lees het volledige bericht door hier te klikken.