Posts Tagged ‘OCMW’

Tijdens de OCMW-raad van afgelopen donderdag 25 juni keurden Open VLD en CD&V het voorstel goed om de dagprijs van de sociale woonzorgcentra Meiland en het nieuwe woonzorgcentrum Villa Rosa te verhogen. De prijs zal stijgen van 42 € naar maar liefst 57 € voor alle nieuwe bewoners. De huidige bewoners zullen om de 6 maanden een meerprijs van 2,20 € moeten betalen zodat ook zij in 2019 aan het tarief van 57 € per dag komen. Dit alles om break-even te draaien over 20 jaar.

Sp.a Sint-Truiden vindt een maandelijkse prijs van maar liefst 1.710 € onaanvaardbaar, zeker omdat het gemiddeld pensioen van de Truienaar slechts 1.200 € bedraagt.

“Deze prijsverhoging is vooral nadelig voor de gewone man die zijn hele leven gewerkt heeft en bijgedragen heeft aan de maatschappij. En wanneer de zuurverdiende spaarcentjes opgesoupeerd zijn, komen de facturen terecht bij de kinderen die elke maand 510 € extra aan kosten zullen moeten betalen. Jan met de pet wordt door deze meerderheid behandeld als een citroen, en die kan je maar 1 maal uitpersen” aldus sp.a OCMW raadslid Elien Raskin.

Ook de sp.a OCMW raadsleden Guy Knapen en Daniëlle Degline kunnen zich allerminst vonden in dit voorstel. “We spreken hier nog altijd over een zorgcentrum in handen van het OCMW, een instantie die vooral sociaal moet handelen, ook in haar prijsbepalingen. Wij zullen ons met man en macht blijven verzetten tegen deze absurde prijsverhoging van maar liefst 33% per maand!”

“Als het Agentschap zorg en gezondheid deze goedgekeurde prijsverhoging bekrachtigt, zal Sint-Truiden met deze dagprijs van 57 € afgezonderd koploper zijn in Limburg” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers  en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeente- en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) -personeel  van Sint-Truiden.

“Het punt over de rechtspositieregeling (RPR) werd na tussenkomst van mij afgevoerd  tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 20 oktober 2014.

Het college van burgemeester en schepenen was vergeten advies te vragen aan de OCMW-raad.

Op donderdag 23 oktober 2014 werd  dan de rechtspositieregeling behandeld op de OCMW-raad en werd via stemming (met akkoord van voorzitter Pascal Monette) een aantal aanpassingen goedgekeurd” aldus Filip Moers.

De belangrijkste aanpassingen:

-aanpassing van de evaluatiecategoriën aan gunstige zijde. Naast de voorziene categorie ‘zeer goed’ en ‘goed’ vraagt het OCMW om nog een 3de categorie toe te voegen ‘voldoende’.

-diplomavereisten bij bevordering te schrappen maar eerder kijken of personeelsleden hun capaciteiten hebben bewezen.

 

“Nu is tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november 2014 de oorspronkelijke tekst, zonder de aanpassingen van het OCMW, goedgekeurd door de CD&V – Open VLD meerderheid, ook door Pascy Monette.  De OCMW-voorzitter heeft dus tweemaal voor een andere tekst gestemd”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

 

“Zou hij dit zelf beseffen?
Als OCMW-voorzitter brengt hij hiermee een democratisch genomen beslissing van de OCMW-raad, zonder ze te verdedigen op de gemeenteraad, niet ten uitvoer.
Hij herleidt hiermee de beslissingen van de OCMW-raad tot een formeel vodje papier en ondergraaft de taken en de verantwoordelijkheden van de OCMW-raadsleden.
Alleszins laat hij hiermee zijn eigen OCMW-personeel in de steek.”

 

“Er is ook totaal geen beleidsoverleg meer tussen het OCMW en de stad, zoals dat in andere gemeenten wel gebeurt”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Dit kan niet opgevangen worden door  de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen.

In de officiële verslagen van het schepencollege merken we niet dat er gestructureerd gesproken wordt over het OCMW en het sociaal beleid.

Dit is nefast voor het sociaal beleid in de stad Sint-Truiden.

 

Met het oog op de samensmelting (integratie) van het stads- en OCMW-bestuur, als gevolg van de interne staatshervorming, is dit ook niet de goede manier van aanpak.
Het sociaal beleid dreigt zo helemaal ondergesneeuwd te worden.
Het personeel van het OCMW is hier erg ongerust over.”

SVK levert 200ste woning af in Herk-de-Stad.

SVK levert 200ste woning af in Herk-de-Stad.

Het sociaal verhuurkantoor ‘Land van Loon’ vzw heeft tweemaal redenen tot juichen. Niet alleen werd dit voorjaar de kaap van de 200 woningen bereikt, ook de eerste inhuring in Herk-de-Stad is een feit.

Na de aansluiting van de OCMW’s van Herk-de-Stad en Halen eind oktober 2013 werd reeds heel wat werk verzet om het sociaal verhuurkantoor Land van Loon te promoten zowel naar kandidaat-huurders al naar mogelijke eigenaars. Er worden ondertussen zitdagen georganiseerd in Herk-de-Stad en Halen en die kennen een behoorlijk succes. Reeds  een 30tal kandidaat-huurders werd ingeschreven. Ook werd samen met het OCMW en Wonen in West-Limburg  een info-avond georganiseerd waarop iedereen getrakteerd werd op de nodige informatie over de werking van het SVK.  Dit alles werpt nu duidelijk zijn vruchten af.

Op 1 mei 2014 treedt het eerste huurcontract in Herk-de-Stad in werking.

‘Hopelijk werkt het voorbeeld van deze eigenaars aanstekelijk en is de trein vertrokken,’  zegt coördinator Katrien Hechtermans , er zitten nog een 4-tal woningen in de pijplijn in Herk-de-Stad en Halen. De verwachtingen zijn dat we met deze eigenaars in de loop van de komende maanden een contract kunnen afsluiten.  

“Concreet betekent deze inhuring in Herk-de-Stad en weldra ook in Halen dat we in gans zuidwest Limburg woningen verhuren. Een schitterend resultaat dat we in 15 jaar hebben gerealiseerd” aldus mede-oprichter en voorzitter Filip Moers

Verhuren aan een SVK biedt immers alleen maar voordelen voor een eigenaar. Zo neemt het SVK alle administratieve rompslomp uit handen van de eigenaar zonder hier kosten voor aan te rekenen. De huur wordt stipt betaalt en het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning

SVK Land van Loon is werkzaam in zuidwest Limburg. Het werkingsgebied beslaat de volgende gemeentes: Tongeren, Borgloon, Heers, Wellen, Alken, Sint-Truiden, Gingelom, Herk-de-Stad, Halen en Nieuwerkerken.  Voor meer informatie kan u terecht op www.svklandvanloon.be

 

Filip Moers

Voorzitter SVK Land van Loon

0498/939005

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW

 

Bron: Google.be

Bron: Google.be

Op initiatief van toenmalig sp.a schepen Filip Moers werd in juni 2007 het ecologisch moestuincomplex “Waterkuil” in Zepperen geopend.  5 jaar nadien werd het aantal tuintjes uitgebreid en de  sp.a fractie is tevreden dat inmiddels ook de opdracht werd gegeven om de  uitbreiding van de berging te realiseren.

Over het succes van dit project hoeft niet veel gezegd,  de bijkomende perceeltjes  waren dan ook in een mum van tijd verhuurd. De aanleg van een bijkomend moestuincomplex bij voorkeur in het centrum dringt zich dan ook op.

Niet iedereen beschikt over voldoende ruimte om een eigen tuintje aan te leggen. Bovendien bevordert de aanleg van een ecologische moestuin de gezelligheid tussen inwoners en zet deze de inwoners ook  aan tot meer bewegen en het bewuster worden van gezonde voeding.

Minister-President Peeters heeft 300.000 euro uitgetrokken voor het inrichten van ecologische volkstuintjes. De sp.a fractie stelt voor om een samenwerking met het OCMW op te zetten waarbij het OCMW de grond ter beschikking stelt en de stad het project coördineert en ook begeleidt gezien de ervaring die de stad al in huis heeft met het project aan de Waterkuil te Zepperen.

Een geschikt terrein bevindt zich achter het rustoord ‘t Meiland naast het bewegingspark en  aansluitend aan het Speelhof. Deze ligging heeft het voordeel dat ook de senioren die verblijven in het rustoord hun kennis over het telen van groentjes kunnen overbrengen bij de jongere generaties. Ook de ouderen, die er verblijven en fysiek nog goed zijn, kunnen ook zelf nog een perceeltje bewerken.

Deze synergie enerzijds tussen stad en OCMW maar anderzijds ook tussen verschillende generaties kunnen een nog grotere meerwaarde hebben dan het reeds succesvolle project in Zepperen. Bovendien zal dit concept, indien er door de jury moet gekozen worden tussen de vele aanvragen onze aanvraag misschien een extra voordeel opleveren waarbij de kans groter is dat onze aanvraag wordt weerhouden. De subsidies bedragen 75% met een maximum van 15.000 euro per project.

Wij hopen dan ook dat de meerderheid akkoord is om een 2de project in te dienen en zich ook achter deze locatie zet.