Posts Tagged ‘open vld’

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

De sp.a fractie heeft de problemen die zich momenteel stellen in de Vlierboomstraat al in de vorige legislatuur voorspeld. Het schrijven van 11 mei 2012 is daar het beste bewijs van (klik hier).

Op 30 maart 2012 hebben de sp.a schepenen zich onthouden bij de bouwaanvraag van de Kleine Landeigendom voor het oprichten van 11 appartementen.

Precies 3 jaar later staat de grondoverdracht naar het openbaar domein op de agenda van de gemeenteraad, één van de voorwaarden voor de Kleine Landeigendom (waarvan schepen Erik Carlier directeur is) om belangrijke subsidies te ontvangen. Om het dossier goedgekeurd te krijgen laten CD&V en Open VLD weten dat ze de intentie hebben om een gemeenschappelijke parking aan te leggen voor de bewoners. Door de bouw van dit te grootschalig project op deze locatie, zijn er voor de plaatselijke bewoners onvoldoende parkeerplaatsen en is er evenmin voldoende ruimte om te keren op de weg.

Sp.a fractieleider Filip Moers liet op de gemeenteraad weten dat er geen enkel concreet element in die zin in het dossier zit en dat het nog lang kan duren vooraleer er een oplossing zou zijn aangezien er een onteigeningsprocedure moet opgesteld worden. Om die redenen stelde hij voor om in afwachting van de realisatie van de gemeenschappelijke parkeerplaats onmiddellijk bewonersparkeren in te voeren expliciet voor de bewoners van de Vlierboomstraat die niet over een garage of privé-parkeerplaats beschikken.

CD&V en Open VLD gaf andermaal te kennen  dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie geen enkele kans maken en stemden het voorstel weg. Jammer voor de bewoners van de Vlierboomstraat die met de beslissing van de overdracht van de gronden nog extra 3 parkeerplaatsen moeten inleveren voor de ontsluiting van de ondergrondse parking voor de toekomstige bewoners van het nieuwe bouwproject.

Niet onbelangrijk is dat die avond maar liefst 9 extra agendapunten vanuit de oppositie aan de agenda van de gemeenteraad werden toegevoegd maar dat alle 9 voorstellen door CD&V en Open VLD van tafel werden geveegd.

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers  en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeente- en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) -personeel  van Sint-Truiden.

“Het punt over de rechtspositieregeling (RPR) werd na tussenkomst van mij afgevoerd  tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 20 oktober 2014.

Het college van burgemeester en schepenen was vergeten advies te vragen aan de OCMW-raad.

Op donderdag 23 oktober 2014 werd  dan de rechtspositieregeling behandeld op de OCMW-raad en werd via stemming (met akkoord van voorzitter Pascal Monette) een aantal aanpassingen goedgekeurd” aldus Filip Moers.

De belangrijkste aanpassingen:

-aanpassing van de evaluatiecategoriën aan gunstige zijde. Naast de voorziene categorie ‘zeer goed’ en ‘goed’ vraagt het OCMW om nog een 3de categorie toe te voegen ‘voldoende’.

-diplomavereisten bij bevordering te schrappen maar eerder kijken of personeelsleden hun capaciteiten hebben bewezen.

 

“Nu is tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november 2014 de oorspronkelijke tekst, zonder de aanpassingen van het OCMW, goedgekeurd door de CD&V – Open VLD meerderheid, ook door Pascy Monette.  De OCMW-voorzitter heeft dus tweemaal voor een andere tekst gestemd”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

 

“Zou hij dit zelf beseffen?
Als OCMW-voorzitter brengt hij hiermee een democratisch genomen beslissing van de OCMW-raad, zonder ze te verdedigen op de gemeenteraad, niet ten uitvoer.
Hij herleidt hiermee de beslissingen van de OCMW-raad tot een formeel vodje papier en ondergraaft de taken en de verantwoordelijkheden van de OCMW-raadsleden.
Alleszins laat hij hiermee zijn eigen OCMW-personeel in de steek.”

 

“Er is ook totaal geen beleidsoverleg meer tussen het OCMW en de stad, zoals dat in andere gemeenten wel gebeurt”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Dit kan niet opgevangen worden door  de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen.

In de officiële verslagen van het schepencollege merken we niet dat er gestructureerd gesproken wordt over het OCMW en het sociaal beleid.

Dit is nefast voor het sociaal beleid in de stad Sint-Truiden.

 

Met het oog op de samensmelting (integratie) van het stads- en OCMW-bestuur, als gevolg van de interne staatshervorming, is dit ook niet de goede manier van aanpak.
Het sociaal beleid dreigt zo helemaal ondergesneeuwd te worden.
Het personeel van het OCMW is hier erg ongerust over.”

bron: Ludwigvandenhove.be

bron: Ludwigvandenhove.be

 

“We zijn blij dat het bouwproject ‘De Gulden Bodem’ tussen de Oude Tongersebaan en de Luikersteenweg van start is gegaan.”, zeggen sp.a –fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Filip Moers en Ludwig Vandenhove: “Het is één van de projecten, die vergevorderd waren bij het einde van de vorige legislatuur en waar wij als sp.a positief aan meegewerkt hebben. Nog meer: het is dankzij het doortastend optreden van toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen van leefmilieu Filip Moers dat het schrootbedrijf Degeling na jaren verplicht gesloten werd met één van de vele juridische procedures tegen de burgemeester als gevolg. Dat consequent optreden tegen bouw- en milieuovertredingen (handhaving) missen we trouwens met deze CD&V-Open VLD-coalitie.

 

In de oorspronkelijke sp.a –plannen was er een mix voorzien van private en sociale (huur- en koop- woningen).

Dit is volgens ons de beste formule qua leefbaarheid en sociale cohesie.

 

Burgemeester Veerle Heeren gaat er nu prat op ‘dat dit het eerste bouwproject is dat ik heb goedgekeurd waar geen sociale woningen in voorzien zijn’.

 

Wij zijn hier eerder ongelukkig over.

Momenteel zijn er heel lange wachtlijsten bij de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en bij het Sociaal Verhuurkantoor ‘Land van Loon’.

Als stad moet je kijken naar de behoeften,  niet naar bepaalde Vlaamse richtcijfers, die zogezegd behaald zijn in Sint-Truiden.

 

Zelfs de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden maakt zich terecht zorgen.

Momenteel hebben zij nog 1 of 2 projecten op stapel staan. Bovendien durven zij geen grond aan te kopen , omdat ze geen enkele garantie hebben dat ze er iets gaan mogen mee doen.

Als we niet opletten, zal er zo een vacuüm van om en bij de 10 jaar ontstaan (grond aankopen, project uitwerken, subsidies aanvragen en bekomen en project realiseren). Zo zal onze regio ook heel wat Vlaamse subsidies missen.

Conclusie: als dit beleid verdergezet wordt, zullen er ook de volgende legislatuur (2018-2024) geen sociale instapwoningen instap klaar zijn.”

 

“Iedereen heeft recht op een woning, ook de sociaal zwakkeren.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Hopelijk gebruikt de CD&V-Open VLD-meerderheid gezond verstand op dat vlak.

Wij rekenen zeker op de ACW (…)-verkozenen binnen de CD&V (burgemeester Veerle Heeren hoort daarbij).”

 

Veisdere s'ooves. Bron: google.be

Veesdere s’ooves.
Bron: google.be

 

Veesdere s’Ooves met kaarslicht moet wijken voor project met stroomverlichting!

 

“Er wordt nu toch definitief gebroken met de traditie waarbij het 2de weekend van september de stadsvesten en het park worden ondergedompeld in een gezellige sfeer met kaarsverlichting.  Net dit  project dat meer dan ooit past in de energieproblematiek die nu zeer actueel is” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

En wat doen CD&V en Open VLD?

Op datzelfde weekend wordt gestart met een project ‘Sint-Truiden by lights’.  Tienduizenden lampen die gevoed worden met stroom zullen lichtaccenten leggen op  monumenten en wandeltrajecten.

“Als sp.a fractie twijfelen we absoluut niet aan de kwaliteit van dit project.  In volle crisis en vooral bij de aangekondigde energieschaarste, wordt hier een initiatief genomen waar de logica ver van zoek is. Zeker als we daar ook nog de boodschap van burgemeester Veerle Heeren van gisteren in de media naast leggen waarbij ze onder meer denkt aan het inperken van de kerstverlichting in de feestperiode” aldus sp.a raadslid Marleen Thijs en ze citeert: “Het kan niet zijn dat wij kwistig elektriciteit zouden verbruiken terwijl andere gemeentes in Midden- en Noord-Limburg zonder stroom komen te zitten. Vandaar dit signaal waarmee we ook een voorbeeld stellen aan onze bevolking. Iedereen kan en moet energie besparen”, aldus burgemeester Heeren.

Veesdere s’Ooves

Wij blijven het betreuren dat dit laagdrempelig gebeuren dit weekend niet plaats vindt. Er wordt een oproep gedaan aan het verenigingsleven om deel te nemen aan een project eind oktober in functie van Halloween.  De naam Veesdere s’Ooves wordt welliswaar behouden, over de voorwaarden om als verenigingen te kunnen participeren, is men zeer vaag. Bovendien zullen we  6 weken verder zijn en kunnen we niet meer spreken van een nazomerevenement.  Of dit de gezelligheid ten goede zal komen, blijft echter zeer de vraag besluiten Marleen Thijs en Filip Moers

Aan een jarenlange traditie, ooit ingevoerd door wijlen sp.a schepen Maria Lacroix, waarbij de stad een tussenkomst geeft aan de basisscholen in de deelgemeenten om met de kinderen naar de wijkkermissen te gaan op maandag, is een einde gekomen.

Dit initiatief werd indertijd genomen om de wijkkermissen in stand te houden en om de kinderen de kans te geven om in schoolverband een bezoekje te brengen aan het kermisgebeuren in hun deelgemeente.

“De kinderen uit de basisscholen uit Brustem en Nieuw Sint-Truiden zijn ontgoocheld” aldus sp.a fractieleider Filip Moers. Dit is al de zoveelste maatregel waarbij telkenmale een besparing wordt doorgevoerd in de dorpen en wijken maar in het centrum is dat een heel ander verhaal. De bebloeming is daar een sprekend voorbeeld van.

Als we de evolutie van de budgetten voor het kermisgebeuren de laatste jaren  in de begroting bekijken, stellen we toch wel iets  belangrijks vast.

In de voorbije jaren lag dit budget rond de 17.000 euro terwijl in 2013 dit budget plots werd verhoogd naar 27.000 euro. Ik heb sterk de indruk dat bevoegde schepen Pascal Vossius (Open VLD) toen een charme offensief heeft ingezet naar de foorkramers toe om zijn slag thuis te halen om het kermisgebeuren te herschikken (geen kermis meer op de Groenmarkt). Eens die beslissing was genomen, wordt in de begroting 2014 nog amper 8.000 euro voorzien. Door deze verlaging zijn niet alleen de foorkramers alweer het slachtoffer (zij verliezen de tussenkomst via de scholen om met de kinderen een bezoekje te brengen aan de kermis) maar ook wordt de kinderen een fijne en gezellige namiddag ontnomen waarbij ze ook kennis kunnen maken met cultureel erfgoed en folklore.

De sp.a fractie vraagt dan ook om bij hoogdringendheid terug te komen op deze beslissing en er voor te zorgen dat via een budgetwijziging de middelen opnieuw worden voorzien in de begroting zodat na het schoolverlof de kinderen alsnog kunnen genieten van deze jarenlange traditie.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie is al maanden uitleg aan het vragen zowel op de gemeenteraad al in de politieraad hoe het komt dat parkeerwachters, aangestuurd door Vinci Park, retributies uitschrijven terwijl dit niet voorzien is in de concessieovereenkomst.

“Het is altijd de bedoeling geweest dat de controle op het betalend parkeren in handen blijft van parkeerwachters die handelen in opdracht van de stad/politie en dit niet uit te besteden. Daarom werd die controle  in de concessie van 30 mei 2011 aangaande het beheer van het parkeren op het openbaar domein tussen de stad Sint-Truiden en Vinci Park expliciet  niet opgenomen. Het stadsbestuur moet in deze kunnen sturen en de controle in handen geven van de firma die het beheer uitvoert kan aanleiding geven tot een heksenjacht op de bezoekers van onze binnenstad.    Dit laatste stellen we de laatste maanden ook vast, er worden niet alleen retributies uitgeschreven op de effectieve voorziene parkeerplaatsen maar ook op plaatsen waar zelfs niet mag geparkeerd worden.  Voor die laatste inbreuken is alleen de politie bevoegd om PV op te maken” stelde sp.a fractieleider Filip Moers zowel op de politie- als op de gemeenteraad.

“Het agressief uitschrijven van de retributies wordt nu zelfs als marketingelement door handelaars buiten het centrum aangegrepen om de mensen warm te maken om het centrum niet meer aan te doen maar eerder te kiezen voor handelszaken buiten de stadskern” gaf sp.a raadslid Johnny Vangrieken nog mee.

Op de gemeenteraad van maandag 25 mei werd dan plots de aanpassing van de concessieovereenkomst geagendeerd  waarbij de CD&V – Open VLD meerderheid toegeeft een zware fout begaan te hebben.

Tot 3 keer toe ontweek schepen Stippelmans de vraag hoe de personen die in de voorbije maanden ten onrechte een retributie ontvangen en betaald hebben, hun ten onrecht betaalde retributie kunnen terug krijgen.

“De sp.a fractie zal hierover een klacht neerleggen bij de gouverneur maar doet ook een oproep aan de gedupeerden om een bezwaarschrift in te dienen bij Vinci Park.  Geen enkel privébedrijf kan immers dergelijke retributies innen op openbaar domein tenzij hier een uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeenteraad tegenover staat, wat in deze niet het geval was”  aldus sp.a fractieleider Filip Moers . 

Om een voorbeeldbrief te verkrijgen betreffende de terugbetaling van uw parkeerboete, gelieve contact op te nemen met filip.moers(@)telenet.be (haakjes verwijderen).

Bron: Google.be

Bron: Google.be

“Antwerpen mag dan  ‘t Schoon Verdiep  hebben, wij in Sint-Truiden krijgen ‘t Duurste Verdiep” zo reageert sp.a fractieleider Filip Moers op de 507 000 euro die CD&V en Open VLD veil hebben voor de herinrichting voor de  1ste  verdieping van het oude stadhuis.

Nog maar net liet de Truienaar bij een grootscheepse enquête horen dat hij vooral besparingen wil op werken en wat zien we? De 1ste verdieping van het oude stadhuis is gerestaureerd, maar voordat de gemeenteraad er terug kan vergaderen moet het opnieuw worden bemeubeld en  ingericht…. voor maar liefst 507.000 euro  (of meer dan 20 miljoen oude bfr).  Met dit bedrag bouwen u en ik elk een huis, maar hier dient het enkel om het meubilair en de verlichting ‘op te frissen’ en, hoe kan het anders, voor alweer een studie om te onderzoeken hoe al  deze verlichting best gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid is in dit bedrag de 37.000 euro, die voorzien is voor de restauratie van de schilderijen, niet inbegrepen.

Ook sp.a raadslid Gert Stas legt de vinger op de wonde: “Het stuit ons tegen de borst dat op een moment dat vele Truienaren het echt moeilijk hebben de meerderheid het wenselijk acht zichzelf nog wat luxe accommodatie cadeau te doen. De lege doos wordt groter en de strik erond wat mooier …”

“Ook deze investering is voor onze fractie buiten proportie en onaanvaardbaar! Waarvoor gaat dit gebruikt worden? Of denken CD&V en Open VLD met deze speciale lichtstudie en lichtaccenten ‘verlichte  geesten’ te worden?” vraagt sp.a fractieleider Filip Moers zich af.

 

226,60 euro per gezin: een verhoging van meer dan 130 euro.

Het Truidense afval en containerpark wordt binnenkort niet meer beheerd door de stad zelf, maar door de intercommunale Limburg.net.   De CD&V   Open VLD meerderheid laat de kosten volledig doorrekenen aan de inwoners  waardoor de Truienaar in 2014 wellicht de duurste afvalfactuur van België gepresenteerd krijgt. Sociaal zwakkere groepen krijgen daarbij zelfs de grootste verhoging te slikken.
Sp.a Sint-Truiden becijferde dat deze overdracht neerkomt op een verdoken asociale belastingverhoging zonder oog voor milieu of dienstverlening.    

De nieuwe jaarlijkse kosten voor u opgeteld

jaarlijkse basiskost                                                                                                          111,35 euro

persoonskost                                                                                                                       31,25 euro  (3 persoonsgezin)

dienstenbelasting                                                                                                               44,00 euro

GFT sticker                                                                                                                           40,00 euro

Totaal                                                                                                                                 226,60 euro

Huidige kostprijs                                                                                                             104,00 euro!

Het  nieuwe afvalbeleid van CD&V en Open VLD doorgelicht

De Truienaren zullen niet een klein beetje verschieten als ze het nieuwe afvalbeleid van de CD&V en Open VLD meerderheid onder ogen krijgen.

Voor de onkosten die ontstaan voor het ophalen en verwerken van het afval zal vanaf 1 januari 2014 ieder gezin een jaarlijkse basiskost aangerekend worden van 111,35 euro.

Bovenop dit bedrag wordt er ook een persoonskost aangerekend die afhankelijk is van het aantal personen dat een gezin vormt. Dit bedrag is minstens 18.73 euro voor een één persoonsgezien en maximum 37,50 euro voor een gezin vanaf vier personen (In dit bedrag is wel een aantal huisvuilzakken inbegrepen). Als we voor een driepersoonsgezin rekenen komt er 31,25 euro bij en komt de factuur uit op 142,60  euro per jaar.

Wat blijft? De dienstenbelasting!

Positief nieuws is dat de stad beslist heeft om het grofvuil bij de Lentepoets, snoeiafval  en  de glasophaling aan huis zelf te blijven doen. Hiervoor zal de  jaarlijkse dienstenbelasting van 44 euro aangewend worden (cfr. Het Belang van Limburg  van 8 november 2013 “De bestaande dienstenbelasting wordt niet afgeschaft. Volgens burgemeester Veerle Heeren is de dienstenbelastint -744 euro voor eengezin met twee personen – nodig voor de ophaling van grof vuil en glas”).

227 euro, wellicht de duurste afvalfactuur van het land

Truienaars krijgen zo wellicht de duurste afvalfactuur van gans het land: driepersoonsgezin betaalt jaarlijks 226,60 euro (152,60 euro Limburg.Net,  44 euro stad Sint-Truiden en 40 euro voor GFT sticker) en dit voor dezelfde dienstverlening die ze al jaren krijgen voor een bedrag van 104,00 euro (36 euro GFT sticker, 26 huisvuilzakken aan 1 euro en 44 euro dienstenbelasting).

Deze ingreep is een verdoken belastingverhoging van maar liefst 122,60  euro.  Anders gezegd: als Sint-Truiden hetzelfde deed als limburg.net moest de personenbelasting van 8 % naar  9,5 % verhoogd worden.

Wat verliezen we?

Wij doeken onze eigen  –goedkopere-  huisvuilophaling op.
De mogelijkheid om laaggeschoolde mensen uit eigen streek in deze dienst tewerk te stellen is hiermee ook verdwenen.
De flexibiliteit, terreinkennis en betrokkenheid die we hadden door het inschakelen van eigen Truienaars zal nu verminderen, samen met de kwaliteit van de dienstverlening.
Hierbij mogen we niet vergeten dat door het afdanken, afvloeien of laten overnemen  van deze arbeiders en de besparing op het machinepark, de kosten voor de stad gaan dalen maar  dit wordt echter niet in mindering gebracht bij de belastingbetaler.

En houdt het hiermee op?

Huisvuilzakken krimpen maar worden duurder, GFT sticker slaat op

Neen!  De GFT sticker stijgt voor appartementsbewoners van 12 € naar 15 € voor de kleine  bak en voor de grote GFT bak met 4 euro (van 36 € naar 40 €, deze stijging zit reeds in de berekening). De huisvuilzakken krimpen met 30 % maar worden wel duurder.

Wat met de sociale correcties op de afvalfactuur voor de zwakkeren?

Wie moet rondkomen met een leefloon, vervangingsinkomen of  pensioentje van 1.000 euro in de maand krijgt amper 15 euro korting op de  factuur van Limburg.Net Op de gemeenteraad  werd de vraag gesteld of de stomapatiënten en mensen met incontinentieproblemen vergeten waren. Hierop liet de bevoegde schepen weten dat er nog extra sociale correcties worden genomen  maar bij gebrek aan tijd zijn deze nog niet opgenomen in de overeenkomst.

Gluren bij de buren: in Hasselt 80 euro, in Nieuwerkerken 96 euro…

In tegenstelling tot andere steden en gemeenten die voor de rechtstreekse inning kiezen, komt de stad Sint-Truiden  voor geen cent tussen in deze jaarlijkse limburg.net factuur van 142,60  euro en laat ze haar inwoners voor alles opdraaien.   Zo komt bijvoorbeeld de stad Hasselt voor bijna de helft tussen want eenzelfde gezin betaalt in Hasselt ‘slechts’ 80 euro.  Nieuwerkerken vermindert de factuur met 55 euro waardoor de factuur voor de burgers daar afklokt op  96 euro .

De vis begint te stinken aan de kop.

De cd&v open vld meerderheid heeft ervoor gekozen om aan de ene kant drastisch te besparen op personeel en  subsidies voor verenigingen en de kosten voor de Truienaar te verhogen,
maar aan de andere kant blijft het stadsbestuur het ene luxe project na het andere uit de hoed toveren
:  Sint-Truiden verlichte stad, Sintparade,  sporthal Veemarkt (2.6 miljoen euro),  project op de Gazometersite (40 miljoen euro), te veel en te duur kabinetspersoneel, energieverslindende ijspiste enz…

Als sp.a zijn we het al maanden aan het verkondigen: Sint-Truiden wordt een lege doos met een mooie strik errond.  Het prijskaartje voor de Truienaar komt via belastingverhogingen. De eerste komt er dus aan,  weliswaar in de vorm van een factuur van Limburg.net.

Heeft deze CD&V Open VLD meerderheid dan het lef en de moed niet om zelf voor deze  desastreuse gevolgen van haar  prille beleid te gaan aankloppen bij de Truienaren?

Neen, deze meerderheid doet feestelijk verder en laat Limburg.net de boeman spelen door hun  rechtstreeks  te laten innen.

Het kan ook anders

Een dergelijke  hervorming doorvoeren moet gepaard gaan met een  modernisering van het afvalbeleid. Deze hervorming wordt nu voorgesteld als een eerlijke belasting waarbij de ‘vervuiler betaalt’. In realiteit is het opnieuw een forfaitaire factuur waarbij slechts minimaal, zijnde het aantal ter beschikking gestelde zakken te betalen boven de basiskosten, enige verwijzing of de indruk zou kunnen geven naar het aspect van ‘de vervuiler betaalt’. Met de samenstelling van deze factuur wordt de burger te weinig gesensibiliseerd om zoveel mogelijk afval te voorkomen, selectief in te zamelen en worden de inwoners, die grote inspanningen leveren, te weinig beloond.

Bij de invoering van deze hervorming had ik mij voorgesteld dat de inhoud van de  huisvuilzakken en de  GFT bakken per gezin zouden worden gewogen en gefactureerd.  De inwoners betalen dan het afval wat ze effectief geproduceerd hebben.  Pas dan is het een eerlijke belasting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Waarom het  containerpark overdragen vooraleer het  geautomatiseerd is en er geen  uniforme bedragen over gans het werkingsgebied gelden. Op die manier zou ik als inwoner van Engelmanshoven even goed naar het korter bijgelegen containerpark van Heers kunnen gaan

De slotsom is dat met de huidige hervorming  de kosten volledig worden doorgeschoven naar de inwoners zonder enige tussenkomst van de stad, dat er  onvoldoende sociale correcties in opgenomen zijn en dat deze hervorming onbezonnen wordt doorgevoerd en bijgevolg niet beantwoordt aan onze verwachtingen.

Om die redenen zal onze fractie geen goedkeuring geven aan agendapunt 10, 11 en 12

Zou het?

Zou het?

Heeft de stad de Lotto gewonnen?

  1. 1.     Besparen op projecten voor verenigingen en tegelijkertijd dure luxe projecten laten organiseren door de privé.

Terwijl in andere gemeenten en steden serieus wordt bespaard, in de eerste plaats op evenementen, gebeurt in Sint-Truiden juist het omgekeerde.

Enkele weken geleden  werd beslist om 1.000.000 euro te besteden aan een tijdelijk project ‘Sint-Truiden Verlichte stad’ (wordt voor de helft gesubsidieerd)

en

nog geen week later wordt het Koninklijk Stedelijk Feestcomité langs de kant gezet en wordt een jarenlange traditie, die amper 4.000 euro kostte,  stopgezet en mag een privé firma de inhaling van de brave Sint tot een goed einde brengen voor bijna het tienvoudige. Een 25 tal handelaars op het einde van de Stapelstraat is blijkbaar niet al te braaf geweest want de Sint en de Pieten komen niet bij hun langs.
Deze wijziging gaat de belastingbetaler dus 40.000 euro kosten (voor één namiddag).  Het schepencollege vond dit zo een goede deal dat de overeenkomst voor dit project ineens voor 3 jaren getekend is.

  1. 2.     Besparen op stadspersoneel en tegelijkertijd de eigen dure kabinetten van CD&V en Open VLD vullen tot in de nok!

Als er bespaard zal worden op personeel, zal het zeker niet het geval zijn op de personeelskosten van de kabinetten van burgemeester en schepenen. Op basis van de huidige invulling kost het kabinetspersoneel van CD&V en Open VLD jaarlijks maar liefst 426.487 euro.  Dit bedrag geldt voor 11 (!) personeelsleden die sinds 1 januari 2013 (begin nieuwe legislatuur) in dienst zijn. In totaal bedraagt het 7.9 voltijdse equivalenten.

Opvallend feit is dat er nu slechts 2 fracties (CD&V – Open VLD meerderheid) zijn die kabinetspersoneel hebben in tegenstelling tot voorgaande jaren toen  3 fracties deel uit maakten van de meerderheid. Ondanks dit gegeven bedroegen de personeelskosten voor 6.7 voltijdse equivalenten  toen  70.000 euro minder dan nu.

  1. 3.    = 1+2:  Meer ontslagen en meer belastingen!?

Luxe projecten en duur personeel aannemen in economisch donkere tijden is spelen met vuur. Binnenkort moeten stadsarbeiders misschien hun job inleveren en/of ieders belastingen verhoogd worden.  Met de echte sukkelaars zoals  de mensen die tewerkgesteld worden via art. 60 werd al afgerekend. Dat zijn personen die niet in orde zijn met de sociale zekerheid en zij worden een periode tegen hoge subsidies in dient genomen  tot ze opnieuw uitkeringsgerechtigd zijn en in orde zijn met de ziekteverzekering. Al jaren worden via het OCMW een 10 tal personen onder dit statuut ingeschakeld in het stadswerkhuis. Eind januari 2014 zal geen enkele art. 60er nog  in dienst zijn.

Het is nog niet zo lang geleden dat CD&V en Open VLD van de daken schreeuwden dat de socialisten het geld aan ramen en  deuren uitgooiden. Dit was toen een slogan, nu komen wij met snoeiharde feiten en cijfers die het tegendeel bewijzen. Vroeg of laat moet en zal het gewone personeel en de Truiense belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgen!  

 

Of heeft de stad de Lotto gewonnen?


De sp.a fractie hoopt het alvast voor elke Truienaar.… want anders is de huidige gang van zaken gewoonweg niet meer te verantwoorden.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

lenteschoonmaak 09

Vuilnisophaling

“De onderscheiding  ‘Sint-Truiden properste stad van Vlaanderen’  zullen we met dit CD&V – Open VLD beleid niet meer behalen” laat sp.a fractieleider en voormalig schepen van milieu Filip Moers er geen twijfel over bestaan.

Dat er wat financiële aanpassingen en correcties moeten gebeuren in het afvalbeleid, is de normaalste zaak. Afvalverwerking wordt er immers niet goedkoper op. De prijsaanpassingen voor de GFT sticker en de grijze vuilzak zullen dan ook wel verantwoord zijn.

Met de afbouw van de stedelijke reinigingsdienst met daarbij de overdracht van de huisvuilophaling naar Limburg.Net zijn wij helemaal niet akkoord. Het beleid dat hierbij de voorgaande jaren is gevoerd zoals investeringen in huisvuilwagens, was juist met de bedoeling om deze dienstverlening bij de stad te houden. Ook de beslissing om de glasbollen uit het straatbeeld te halen kwam er op initiatief van de sp.a. Deze glasbollen zorgen in de onmiddellijke omgeving voor sluikstortingen en geluidsoverlast voor de buurtbewoners. De ophaling aan huis gebeurt nu in een project samen met Nieuwerkerken.

Vergelijking kostprijs huisvuilophaling door stad of privé.

In 2008 was CD&V en Open VLD al voorstander om dit uit handen te geven. Na heel wat cijferwerk door de verantwoordelijken van het stadswerkhuis bleek toen dat de afvalophaling door de stad veel goedkoper uitvalt.  Rekening houdend met de personeelskosten, slijtagekosten en brandstof voor 2 vrachtwagens, afgeschreven op 10 jaar,  zou de kostprijs in eigen beheer 40.000 euro goedkoper zou zijn dan wanneer dit aan de privé wordt uitbesteed.  Als we daar dan de voordelen bij nemen, is en blijft voor ons als sp.a de keuze overduidelijk.

Het financieel voordeel is belangrijk maar er is meer!

Ook de flexibiliteit en heel wat andere voordelen moeten hier mee in rekening gebracht worden. Het betreft een dienstverlening waarbij ook heel wat mensen uit de regio kunnen ingeschakeld worden die niet zoveel kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ik denk hier aan laaggeschoolden, artikel 60, startbanen enz…. Als onze mensen langs de weg sluikstortingen zien liggen, stoppen ze om dit mee te nemen. Ook bij de grote evenementen zoals Carnaval, zaterdagmarkt en rommelmarkt is dit een meerwaarde. Ik spreek dan nog niet van de sociale controle  en de problemen die kunnen geobsedeerd worden en doorgespeeld worden.          Uit ervaring bij de ophalingen die nu al door de privé worden uitgevoerd zoals PMD en GFT, weten we dat er een groot verloop is bij het personeel waarbij ophalers vaak de regio niet kennen en er regelmatig  afgelegen woningen of woningen in kleine doodlopende straten worden vergeten. Kortom de dienstverlening zal een flinke deuk krijgen.

Gratis ophaling grofvuil bij Lentepoets wordt afgeschaft.

Als we ons als stad tot op heden hebben kunnen onderscheiden van andere gemeenten en steden was het juist met de voordelen die we hebben met de ophalingen  in eigen dienst te organiseren. De glasbollen uit het straatbeeld en de ophaling van glas aan  huis, de gratis ophaling van het grofvuil  bij de Lentepoets en de gratis ophalingen  van het snoeihout aan huis zorgen er nu juist voor dat het sluikstorten flink wordt  terug geschroefd.

CD&V en Open VLD hebben blijkbaar niet door waarom  Sint-Truiden uitgeroepen is tot properste stad van Vlaanderen!