Posts Tagged ‘pascal vossius’

Aan een jarenlange traditie, ooit ingevoerd door wijlen sp.a schepen Maria Lacroix, waarbij de stad een tussenkomst geeft aan de basisscholen in de deelgemeenten om met de kinderen naar de wijkkermissen te gaan op maandag, is een einde gekomen.

Dit initiatief werd indertijd genomen om de wijkkermissen in stand te houden en om de kinderen de kans te geven om in schoolverband een bezoekje te brengen aan het kermisgebeuren in hun deelgemeente.

“De kinderen uit de basisscholen uit Brustem en Nieuw Sint-Truiden zijn ontgoocheld” aldus sp.a fractieleider Filip Moers. Dit is al de zoveelste maatregel waarbij telkenmale een besparing wordt doorgevoerd in de dorpen en wijken maar in het centrum is dat een heel ander verhaal. De bebloeming is daar een sprekend voorbeeld van.

Als we de evolutie van de budgetten voor het kermisgebeuren de laatste jaren  in de begroting bekijken, stellen we toch wel iets  belangrijks vast.

In de voorbije jaren lag dit budget rond de 17.000 euro terwijl in 2013 dit budget plots werd verhoogd naar 27.000 euro. Ik heb sterk de indruk dat bevoegde schepen Pascal Vossius (Open VLD) toen een charme offensief heeft ingezet naar de foorkramers toe om zijn slag thuis te halen om het kermisgebeuren te herschikken (geen kermis meer op de Groenmarkt). Eens die beslissing was genomen, wordt in de begroting 2014 nog amper 8.000 euro voorzien. Door deze verlaging zijn niet alleen de foorkramers alweer het slachtoffer (zij verliezen de tussenkomst via de scholen om met de kinderen een bezoekje te brengen aan de kermis) maar ook wordt de kinderen een fijne en gezellige namiddag ontnomen waarbij ze ook kennis kunnen maken met cultureel erfgoed en folklore.

De sp.a fractie vraagt dan ook om bij hoogdringendheid terug te komen op deze beslissing en er voor te zorgen dat via een budgetwijziging de middelen opnieuw worden voorzien in de begroting zodat na het schoolverlof de kinderen alsnog kunnen genieten van deze jarenlange traditie.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Site Stayen

Site Stayen

Situering


Eind juli bracht Open VLD schepen Pascal Vossius het nieuws dat het schepencollege de sociaal economische vergunning heeft verleend voor een netto handelsoppervlakte van 9.279 m².
In het totaal zullen er 16 commerciële handelspanden in gebruik worden genomen. De reeds bestaande handelszaken Tom & Co (toebehoren voor huisdieren), Toy Champ (speelgoed) Game Mania (videoapparatuur) en Eldi (huishoudtoestellen) krijgen versterking met supermarkten Albert Heijn (netto verkoopoppervlakte 1.485 m²) en Lidl (netto verkoopoppervlakte 1.040 m²). Daarnaast komt er ook nog een apotheek. De 8 overige commerciële ruimtes zijn nog niet gekend of blijven nog even geheim.
Bij de handelaars in het centrum is de vrees voor concurrentie tussen de winkels uit het centrum en die van Stayen groot en ook terecht.
Nieuws
En dan komt het NEGATIEF advies van NSECD, het Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie dat ressorteert onder de FOD (Federale overheidsdienst) Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Het advies van dit 11 -koppig comité met afgevaardigden uit de Serv Limburg, FOD Mobiliteit, FOD Economie, Vlaams Gewest, HRZKMO (Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, FOD Werkgelegenheid en Geïntegreerde Handel hebben op 5 juni 2013 een negatief advies verstrekt.
Vooreerst stelt dit comité zich de vraag of de studie i.v.m. mobiliteit wel relevant is, aangezien men zich heeft gebaseerd op gegevens uit 2008. Ook is er geen inschatting gemaakt van het aantal bezoekers en zijn er grote twijfels of de bestaande verkeersinfrastructuur de bezoekersstroom zal kunnen verwerken. Uiteraard kan men van dit comité ook niet verwachten dat ze ‘carte blanche’ geeft en wordt in het advies de opmerking gemaakt dat van een aanzienlijke oppervlakte (8 van de 16 commerciële ruimtes met een netto verkoopoppervlakte van 4.421 m² ) nog geen gegevens beschikbaar zijn. En zeker niet onbelangrijk stelt men zich de vraag over de waarborgen van de aanvrager om de handelskern van Sint-Truiden te beschermen onder andere over het gemengde totaalaanbod van grootte van de winkels en de assortimenten.
Dit advies versterkt het standpunt dat de sp.a fractie al lang verkondigt. Dit nieuw commercieel centrum, aan de rand van de stad, wordt een drama voor het echte centrum. Ook de horeca (terrasjes) op de “Kleine Markt” (what’s in a name) in het hart van dit winkelcentrum, zal een perfecte aanvulling zijn maar ongetwijfeld ook zware concurrentie betekenen voor de horeca rond de Grote Markt.
Het stadsbestuur van zijn kant koos ervoor dit advies te negeren en onder tafel te vegen.
En wat zegt UNIZO Sint-Truiden?
Een opmerkelijke koerswijziging van UNIZO Sint-Truiden. In de pers lezen we eerst neen en daarna ja. Men zou bijna geloven dat bepaalde schepenen in Sint-Truiden beschikken over bijzondere gaven, namelijk adviezen wijzigen zonder dat er iets wijzigt aan het concept. Of toch, na enig lobbywerk bij de minister van Mobiliteit Hilde Crevits, wordt er klaarblijkelijk een bedrag voorzien om in de toekomst aan Stayen nog wat infrastructuurwerken uit te voeren. Dit zal echter aan het fundamenteel probleem geen oplossing bieden maar was blijkbaar wel voldoende om Unizo Sint-Truiden overstag te laten gaan want volgens de woordvoerder van Unizo Sint-Truiden heeft het aangepast advies te maken met het feit dat de bereikbaarheid van de binnenstad niet in het gedrang komt, met de capaciteitsverhoging van het hotel Stayen en een grote feestzaal (feestzaal Manège moest verdwijnen in het centrum). “Ik die dacht dat de ‘core business’ van deze organisatie toch iets verder ging, zoals o.a. de belangen verdedigen van de kleine zelfstandigen” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.
“Als de vergunningverleners er toch van uitgaan dat het nieuwe handelscomplex aan Stayen een meerwaarde zal betekenen voor de handel in de kern van onze stad, dan zal dat omgekeerd ook zo wel zijn. Laat dan deze handelaars aan Stayen de jaarlijkse bijdrage aan Trud’Or betalen zodat de kleine middenstander in het centrum hiervan kan ontlast worden”, voegt Filip Moers er nog aan toe.
Adviezen
Wij betreuren het dat CD&V en Open VLD over dit ongunstig advies met geen woord hebben gerept. Het is bovendien ook een traditie geworden dat dit nieuwe beleid negatieve adviezen stelselmatig in de wind slaat met alle consequenties tot gevolg. Sp.a Sint-Truiden blijft ijveren voor een open, weloverwogen beleid, gebaseerd op gedegen adviezen. Wij houden het voor u in het oog!

Filip Moers
Sp.a fractieleider
0498939005

“Wij krijgen als sp.a weer maar eens gelijk.”, zegt fractieleider Filip Moers.

“Dit keer gaat het over het niet-verhuizen van het rockfestival van Werchter naar de voormalige militaire basis in Brustem.”

Concertorganisator Herman Schuermans heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat hij vanaf  volgend jaar op vier podia kan werken in Werchter en daarmee krijgt hij zijn zin.

“Wij hebben als sp.a altijd gezegd dat Herman Schuermans een echte verhuizing nooit heeft overwogen en dat hij die mogelijkheid enkel maar gebruikt heeft om in Werchter uiteindelijk zijn zin te krijgen.

Slim gespeeld van de concertpromotor, maar met medeweten van CD&V en zeker van Open VLD.

Of zijn ze er echt ingetrapt?

In beide gevallen zegt dit veel over de manier waarop CD&V en Open VLD in Sint-Truiden aan politiek doen.

Inmiddels is er in Sint-Truiden veel tijd verloren om aan andere plannen te werken.

Het moet nu maar eens gedaan zijn met al die luchtkastelen.”, zegt Filip Moers.

 

De sp.a roept de CD&V en Open VLD-meerderheid op om eindelijk werk te maken van een realistisch, globaal plan voor de voormalige militaire basis in Brustem.

In dat verband moeten er keuzes gemaakt worden.

Sommige activiteiten zijn nu eenmaal niet verzoenbaar met elkaar (bijvoorbeeld economische vliegactiviteiten met tewerkstelling en windmolens).

Wij zijn als sp.a graag bereid om hieraan mee te werken, ook vanuit de oppositie. Waarom bijvoorbeeld geen werkgroep oprichten over de partijgrenzen heen om het dossier van Brustem te bekijken en te praten en te onderhandelen met de Vlaamse en de provinciale overheid. Het gaat immers niet enkel over een Sint-Truidens dossier, maar een Haspengouws en zelfs een Limburgs dossier.

 

Er dient gekozen te worden voor dossiers, die inzetten op de strategische ontwikkeling van de regio en op duurzame tewerkstelling.

 

“Er moet zeker een Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-zone bijkomen en de uitbreiding van de militaire oefenruimte voor de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) dient behouden te blijven (vaste, statutaire tewerkstelling). Bovendien moet er nu snel duidelijkheid komen over al dan niet een ernstige investeerder voor economische vliegactiviteiten.

Wat zullen de fiches concreet opleveren, die de stad Sint-Truiden heeft ingediend in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK), zoals de incubator en de thematische bedrijvenzone voor bedrijven met meerwaarde voor de fruitsector?”, aldus Filip Moers.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

“Het spijtige dodelijke ongeval op Hemelvaartdag (donderdag 9 mei 2013) op de Chaussée d’amour in Brustem (Sint-Truiden) doet bij sommigen de stoppen weer doorslaan.

Een nuchtere analyse is ver weg.”, zegt sp.a fractieleider Filip Moers.

“Voor alles wil ik mijn innige deelneming betuigen aan de familie van de verongelukte motorrijder Arno Peeters.”, aldus Filip Moers.

 

“In zulke situaties moeten politici nuchter blijven in hun reacties en niet al te snelle, vaak verkeerde conclusies trekken, waar dan meestal achteraf niets meer over gezegd wordt.

Het gaat om een spijtig dodelijk ongeval en het is aan de verkeersdeskundigen en/of de verzekering(en) om uit te maken hoe dit verder afgehandeld wordt.

 

In de voorbije 18 jaar werd door toenmalig  burgemeester Ludwig Vandenhove een duidelijk beleid uitgetekend rond prostitutie in het algemeen (legaliseren) en op de Luikersteenweg in het bijzonder.

Hij was hiermee de eerste politicus in België die hier tenminste een visie rond had en heeft waar iedereen voor of tegen kan zijn.

 

Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Luikersteenweg. Ook hier zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse gemeenschap (de Luikersteenweg is op die plaats een gewestweg) in de voorbije 18 jaar heel wat fundamentele ingrepen gebeurd, in overleg met de stad Sint-Truiden (verkeerslichten aan de Borgwormsesteenweg; rotonde aan de ingang van het vroegere militair domein van Brustem; hertekening van de rijvakken, waarbij er op heel wat plaatsen niet zomaar mag overgestoken worden; materieel onmogelijk om nog de Luikersteenweg over te steken op sommige locaties via vluchtheuvels).

Er gelden tevens op bijna de ganse zone snelheidsbeperkingen van 70 km/uur.

De aangekondigde studiebezoeken van schepen Pascal Vossius (Open VLD) aan Antwerpen en Brussel zullen geen zoden aan de dijk brengen. Deze buurten zijn immers historisch gegroeid en elke situatie is anders en bijgevolg ook niet vergelijkbaar.

 

Uit ongevallenanalyses blijkt dat het meestal om stoffelijke schade gaat (zogeheten kop-staart-aanrijdingen).

Uiteraard kunnen bijkomende initiatieven overwogen worden, maar we mogen nooit de essentie

uit het oog verliezen: er zijn verkeersregels en het basisgegeven is dat die gerespecteerd moeten worden.

 

Als politici moeten we kunnen een onderscheid maken tussen verkeersveiligheid en prostitutie.
De verkeersveiligheid moeten we overal zoveel mogelijk optimaliseren, ook op de Luikersteenweg.

Prostitutie is voor ons een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en kan voor ons binnen een goed afgebakend kader. Daarom blijft de sp.a pleiten voor een legalisering in plaats van de grijze (on)wettelijke zone waarin het zich nu bevindt.

In de voorbije 18 jaren heeft burgemeester Ludwig Vandenhove  systematisch de sector laten controleren op alle mogelijke elementen.
Ik respecteer de visie van burgers en politici, die nu opnieuw met het voorstel komen om de gordijnen verplicht dicht te laten doen op de Chaussée d’amour, maar ik deel dat standpunt niet.

De uitbaters zullen dan andere manieren vinden om de meisjes zich te laten ‘aanprijzen’ (wedden dat ze vaker op straat zullen staan). Bovendien hebben regels en reglementen maar zin als ze ook effectief gecontroleerd kunnen worden.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft echt andere prioriteiten.

Ik blijf erbij: dit blijft een spijtig ongeval met een motorrijder.

Voor mij nog maar eens de bevestiging dat motorrijders een kwetsbare groep in het verkeer vormen.

Het vorig dodelijk ongeval was er eveneens een met 2 motorrijders.”

trudor

Dit weekend heeft de middenstandsondersteunende vereniging Trud’Or  hun jaarprogramma voorgesteld.  Grote ronkende namen als Astrid Bryan of  tot de verbeelding sprekende kaders als een ijspiste moeten kapitaalkrachtige portefeuilles naar de stad lokken.   Sint-Truiden trekt volop de kaart van citymarketing en dat mag wat kosten.  Geen probleem, ware het niet dat deze avonturen ten koste gaan van de Truienaars zelf.

De begroting van 2013 leest dan ook als een ontluisterende mondopener: Terwijl de subsidies van Trud’Or dit jaar met meer dan 35.000 euro stijgen tot  150.000 euro, verplicht het stadsbestuur scholen en gezinnen meer te betalen om te gaan zwemmen of naar academie te volgen en wordt de kraan voor jeugdverenigingen met maar liefst 30% teruggeschroefd.

Als kers op de feesttaart die Tru d’or steeds meer wordt, zien we ook dat er bovenop de subsidies nog extra budgetten vrijgemaakt worden om de vermogende burger nog wat meer in de watten te leggen. We overlopen even:

Voor de aanleg van de ijspiste wordt in totaal bijna 60.000 euro uitgetrokken. Terwijl andere steden vorig jaar al  beslisten  omwille van de crisis geen ijspiste meer aan te leggen, gaat de stad Sint-Truiden blijkbaar niet gebukt onder de crisis, al kondigt het nieuw bestuur toch een sober beleid aan. Om dan nog niet te spreken over het energieverbruik. Langs overal worden wij als particulieren gesensibiliseerd om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met ons energieverbruik. De facturen van Luminus zijn zonet binnen op de stad. Het energieverbruik van de ijspiste op de kerstmarkt van december 2012 bedraagt maar liefst 16.500 euro !

In de begroting staat de Bloesemlounge bij de posten van toerisme terwijl blijkbaar ook dit op het programma staat van Trud’Or. Dit is zo een mooi voorbeeld van verkapte subsidie. Waar denk je dat die inkomsten naartoe gaan?

Zowel bij de ijspiste als bij de Bloesemlounge mag de stad de kosten betalen en zijn de uitgaven voor de belastingbetaler.

Een kleine troost misschien, dankzij die operatie kunnen we Astrid Bryan en Veronique De Kock eens tegen onze gillé trekken.

 

Besparen op verenigingsleven en uitgeven aan imago…
Sint-Truiden wordt een lege doos met een grote mooie strik er rond!
Nog iemand brood en spelen? Santé!

 

Namens de sp.a fractie

Filip Moers, sp.a fractieleider

Gert Stas,  gemeenteraadslid

 

Ps: van hetzelfde laken een pak: het budget om ereburgers in de bloemetjes te zetten stijgt van 1000 naar 10.000 euro…