Posts Tagged ‘ruimte vlaanderen’

Op het schepencollege van 3 mei 2013 hebben CD&V en Open VLD een bijzondere eigenaardige beslissing genomen in het dossier voor een herbestemming van de Montini aan de rotonde in Brustem.

De aanvraag bestaat uit een omvorming van een discotheek naar handelszaken met 2 appartementen en de regularisatie van een gedeelte van  opgerichte gebouwen zonder vergunning.

Ondanks een compleet negatief advies zowel van de bouwcommissie, de mobiliteitsambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar, heeft het schepencollege de vergunning afgeleverd.

Het feit dat er in het verleden enkele handelszaken in de directe omgeving vergund werden, kan geen argument zijn om een nog verdere uitbreiding van het handelsapparaat in deze omgeving te verantwoorden. Een paar jaar geleden werd het klein stedelijk gebied afgebakend. Deze locatie ligt buiten deze afbakening en dit betekent concreet dat handelszaken, die niet gericht zijn op de dorpskern, in dit geval Ordingen of Brustem,  op deze locatie niet kunnen aanvaard worden.

De goedkeuring van CD&V en Open VLD voor de gevraagde functies van o.a een supermarkt in het buitengebied zijn strijdig met de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

De inplanting van het gevraagde programma op deze locatie vlak aan de rotonde zal ook grote problemen creëren qua mobiliteit en verkeersveiligheid. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor de voorziene handelszaken en het merendeel van de voorziene parkeerplaatsen voldoet niet aan de minimale afmetingen. Het aan- en afrijden van bezoekers op deze locatie zal de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengen, zeker voor de fietsers op de rotonde.

Als sp.a zijn we verheugd over het feit dat in hun ongunstig advies, de bouwcommissie hetzelfde voorstel heeft gedaan als dat wat onze fractie heeft voorgesteld op het schepencollege van 11 mei 2011. Op voorstel van sp.a schepen Filip Moers werd toen voorgesteld om deze site mee op te nemen in het RUP “ruimtelijke knelpunten” om er een woonproject te realiseren (zie www.filipmoers.be – bestemming Montini 10 mei 2011).                                                                                                 “Met ons voorstel willen wij de eigenaar, voor het verlies van zijn dancing, iets fatsoenlijks compenseren dat ook aanvaardbaar is voor de buurt, geen verkeersonveiligheid genereert en de reeds aanwezige handelszaken in de omgeving niet in de problemen brengt” aldus Filip Moers.

Dat CD&V en Open VLD dit dossier, tegen alle negatieve adviezen in,  goedkeuren is voor ons een groot raadsel. Deze nieuwe bestemmingen zijn geen voorbeeld van een ernstig ruimtelijk ordeningsbeleid, ze zullen  ook de verkeersveiligheid op de rotonde niet ten goede komen.                En wat gezegd over het aspect economie? Een invulling van een bijkomende supermarkt (terwijl richting Zepperen al een SPAR gevestigd is en een doe-het-zelf zaak, terwijl op de Tongersesteenweg in de onmiddellijke omgeving ook al 2 dergelijke handelszaken gevestigd zijn, is een overaanbod creëren op een te beperkte afstand en zal ongetwijfeld problemen opleveren. Als zakenman zou schepen Vossius, zowel bevoegd voor ruimtelijke ordening als economie, toch beter moeten weten!

Als sp.a maken wij ons echter weinig zorgen dat deze vergunning lang zal stand houden. Vooreerst is het niet alleen ongezien dat een bindend ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt genegeerd maar bovendien wordt ook de inspraak van Ruimte Vlaanderen, wat in deze aanvraag noodzakelijk is, overbodig geacht.

Bron: Google

Bron: Google

Dat het ongunstig advies van de CD&V en Open VLD meerderheid over de windturbines in Zepperen gebaseerd was op drogredenen wordt nu ook bevestigd door Ruimte Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen heeft dus het standspunt van de sp.a fractie gevolgd zoals ook al werd aangegeven in de milieuvergunning.

“Als er in Sint-Truiden windmolens  komen, is dat de plaats bij uitstek” heeft fractieleider Filip Moers steeds laten weten.