Posts Tagged ‘schepencollege’

Bron: Flickr.com

Bron: Flickr.com

CD&V en Open VLD nemen een loopje met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

De inrichting van het oud stadhuis wordt geraamd op 880.000 €. Het schepencollege splitste het dossier op in 10 kleine dossiers waarbij telkens slechts 3 firma’s werden aangeschreven.

De sp.a fractie vocht deze beslissing aan bij de Gouverneur en vroeg de onmiddellijke schorsing van de procedure. Dat je een dossier opsplitst omwille van de specificiteit van de opdracht en materialen, daar kan ik nog inkomen. Maar als je voor deze 10 dossiers 6 keer dezelfde firma aanschrijft, dan speelt deze specificiteit niet meer en is het nog alleen de bedoeling om de wetgeving op de overheidsopdrachten te omzeilen. Binnenlands Bestuur geeft ons nu gelijk en het schepencollege zal haar huiswerk moeten overdoen. Een aanbesteding voor het volledig dossier is de enige mogelijkheid.

Het is ook de taak als oppositiepartij om er over te waken dat correcte beslissingen worden genomen. Het is ook niet de eerste keer dat we ons gelijk halen na een klacht.

Los van deze procedurekwestie blijven wij ook van oordeel dat 880.000 € voor de herinrichting van het oud stadhuis schromelijk overdreven is en dat dit ook op een kwalitatieve manier en voor een veel lager bedrag kan gebeuren.

Sociale woning

Sociale woning

 

Even een overzicht van de feiten:

 

De bouwvergunning voor dit project (wordt goedgekeurd door het schepencollege) kan pas definitief afgeleverd worden als er ook een goedkeuring is van de tracébepaling (wegenis en overdracht openbaar groen). Deze laatste beslissing moet genomen worden in de gemeenteraad. Bij de bouwaanvraag werden geen afvalbergingen voorzien voor de sociale huurappartementen met als argumentatie “dat deze afvalbergingen van sociale huurders  voor geuroverlast zorgen voor de naastliggende appartementsbewoners (geen sociale huurders)” . Voor ons als sp.a fractie is dit een schande en ook de bouwcommissie heeft een ongunstig advies gegeven omwille van deze zienswijze en discriminatie t.o.v. andere appartementsprojecten.

Het verplicht realiseren van terrassen aan appartementsgebouwen is in de stedelijke verordening opgenomen om de woonkwaliteit voor appartementsbewoners te garanderen. Deze nu voorzien om afval op te slaan druist compleet in tegen deze visie en zal alleen maar zorgen voor (geur)overlast voor de bewoners en medebewoners. Zie je het al gebeuren dat de vleeswormen van het ene appartementsterras naar het volgende terras afdwarrelen…..

 

In september werd dit dossier behandeld maar er was geen  meerderheid  om dit goed te keuren

In plaats van het dossier aan te passen, werd het zonder enige wijziging opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van november en bleef Eric Carlier als zaakvoerder en belanghebbende in het dossier aanwezig op de gemeenteraad bij de stemming.

Hiertegen heb ik op 13 december 2013 klacht neergelegd bij de gouverneur. Ten gevolge van deze klacht heeft de gouverneur mij dinsdag 11 februari 2014 laten weten dat de beslissing geschorst is.

 

Wat nu?

 

Nu de beslissing over de goedkeuring en aanvaarding van de tracébepaling en groenaanleg en –overdracht geschorst is, heeft de meerderheid de keuze om het terug te agenderen en ter stemming voor te leggen zonder aanwezigheid van schepen Eric Carlier (zaakvoerder Kleine Landeigendom en  Cleeren, Heeren en Monette (die privé- aandelen bezitten in de Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden) met het risico dat het opnieuw  niet wordt goedgekeurd of wordt de bouwaanvraag aangepast en worden de nodige afvalbergingen voorzien zoals de verordening voorschrijft.

 

Wij hebben er geen enkel probleem mee dat er ook de nodige aandacht wordt geschonken aan het realiseren van projecten voor meer begoede burgers, maar dat mag zeker niet ten koste gaan van  projecten voor een doelgroep die het in onze maatschappij al moeilijk genoeg heeft om een betaalbare woning te vinden.

Voor de sp.a fractie is het  onbegrijpelijk dat deze CD&V en Open VLD meerderheid zo wenst om te gaan met sociale huurders en er zelfs geen probleem mee heeft dat de voorschriften niet worden nageleefd. Dit laatste geldt zeker ook voor de verantwoordelijken van de cv Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden.

 

Niettegenstaande het afleveren van bouwvergunningen een expliciete bevoegdheid is van het schepencollege, zullen wij bij grote dossiers voor sociale huisvesting, die  naar de gemeenteraad moet komen omwille van tracébepaling of overdracht gronden aan het openbaar domein, ook op de ruimtelijke aspecten  beoordelen (zoals we dit nu ook gedaan hebben zowel met dit dossier als met de overdreven hoogbouw Dellingweide). Voor alle duidelijkheid blijven wij als sp.a  ijveren voor bijkomende sociale  woningbouw. De enorme wachtlijsten geven immers aan dat de 9 % norm niet voldoende is om de mensen, die zich geen woning op de privéhuurmarkt kunnen permitteren of gewoon geen kans krijgen, te kunnen huisvesten.

 

Zoals ook blijkt uit het beleidsplan van CD&V en Open VLD zal de sp.a fractie in de gemeenteraad nog de enige fractie zijn die volop blijft gaan voor bijkomende sociale woningen in onze stad.

 

Schepencollege is akkoord om afwijking te geven op art. 149 van de verordening omdat sociale huurders voor geuroverlast zorgen en dit hinder veroorzaakt voor de naastgelegen appartementsbewoners

Gezien de lange wachtlijsten voor het bekomen van een sociale woning hebben wij binnen onze fractie heel  veel tijd besteed om ons standpunt te bepalen aangaande dit agendapunt.

In de eerste plaats gaat dit dossier over de tracébepaling. Een belangrijk onderdeel, met name de ontsluiting van het project en de veiligheid van de zwakke weggebruiker, is in dit dossier niet concreet opgenomen. Men erkent wel het probleem maar er wordt geen oplossing voorgesteld. Met andere woorden men vraagt aan deze raad ‘carte blanche’ en men zal achteraf wel zien hoe dit wordt opgelost.

Onze fractie vindt dit geen manier van werken maar niettegenstaande dit gegeven, hadden we dit dossier, gezien de hoge nood aan sociale woningen toch nog willen goedkeuren.

Wat in de overwegingen staat en in het advies van de bouwcommissie en bijgevolg ook in de bouwvergunning,  gaat voor onze fractie echt te ver. Niettegenstaande het niet aan deze raad is om al of niet bouwvergunningen te verlenen of te weigeren willen wij uitdrukkelijk vragen om deze discriminatie, die zowel is opgebouwd in de overwegingen van de architect van dit project alsook in de adviezen van de stedenbouwkundige ambtenaar en van de bouwcommissie binnenstad alsook in de beslissing van het schepencollege, ongedaan te maken.

Art 149 van de verordening verplicht op het gelijkvloers gemeenschappelijke containerbergingen te voorzien voor het plaatsen van afval.  Blijkbaar moet volgens deze beoordelaars  en het schepencollege afgeweken worden van art 149 van de verordening  omdat sociale huurders geuroverlast veroorzaken en dit hinder zal geven bij de naastliggende appartementen. Als alternatief wordt voorgesteld om het afval te verzamelen op hun terras!!! Wij vinden deze stelling echt degoutant en beraden ons om hiertegen een klacht neer te leggen bij het Centrum van Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding.   

Het is voor onze fractie evenmin aanvaardbaar dat men bij nieuwbouw wenst af te wijken van art 144 waarbij het verplicht is vanaf twee appartementen een lift te voorzien. Deze afwijking is verdedigbaar bij  renovaties van bestaande gebouwen waar het technisch niet haalbaar is maar kan niet in  geval van nieuwbouw.

Onze fractie kan met veel pijn in het hart dit dossier bijgevolg vandaag niet goedkeuren maar ik geef nu al mee, mits duidelijkheid van de aanpassingen in functie van de veiligheid van de zwakke weggebruiker en het respecteren van art 144 en 149 wij dit dossier op een volgende gemeenteraad wel zullen steunen ondanks het feit dat  deze CD&V – Open VLD coalitie  geen meerderheid  zal hebben omdat een aantal leden van deze meerderheid belanghebbende zijn in dit dossier en de raadszaal moeten verlaten.

Zaterdagmarkt“Proficiat aan de Beroepsvereniging van Marktkramers Sint-Truiden.”, zeggen schepen van markten Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Zij nemen hun verantwoordelijkheid op en plaatsen de gebeurde feiten met een marktkramer in hun juiste context.”

Lees het volledige bericht door hier te klikken.