Posts Tagged ‘stippelmans’

bron: pixabay.com

bron: pixabay.com

Op de gemeenteraad van september besliste cd&v en open vld om de alle uitstaande leningen in 1 pot te gooien en deze terug uit te smeren over opnieuw 20 jaar. 

De stad moest dit doen omdat ze momenteel zoveel heeft bijgeleend dat het gevaar bestond dat de begroting hierdoor niet meer rechtsgeldig zou zijn.  Deze handelswijze maakt echter dat er in de toekomst nauwelijks nog geld zal over zijn om aan de échte noden van de Truienaar tegemoet te komen. Een enorme schuldenberg wordt afgeschoven naar de volgende generaties.

Filip Moers en Gert Stas

Voor wie zich afvraagt waar deze beleidsploeg het geld blijft halen, werd op de gemeenteraad van maandag 26 september een tipje van de sluier gelicht. Alle leningen , ook deze waar nog slechts één jaar moet op afbetaald worden, worden als één lening uitgesmeerd over een nieuwe  periode van 20 jaar (of over meer dan 3 legislaturen).

Het is niet slecht bij lagere interesten opnieuw te gaan onderhandelen over je lening, maar dan moet het wel met de juiste bedoelingen doen.  Sp.a-raadslid Gert Stas stelde het op de gemeenteraad zo: “een gezin met een hypotheeklening gaat dezer dagen onderhandelen om interessantere voorwaarden te bekomen. Hierdoor ben je óf vroeger van je lening af en kan je weer in iets anders investeren, óf je betaalt minder per maand en dan heb je meer ademruimte op het moment.
Sint-Truiden doet geen van de 2, zij gebruikt de herfinanciering net om làngere afbetalingstermijnen te bekomen.  Waarom?”

Dergelijke keuzes maken alleen diegenen met het water aan de lippen, zij die veel te veel hebben uitgegeven, boven hun stand leefden en hun afbetalingen niet meer rond kregen. Voor hen is het een godsgeschenk dat de rente daalt, want zij hadden hun hand overspeeld.  Nu kunnen ze nog nét overleven, de problemen worden immers doorgeschoven naar later…

Zo ook Sint-Truiden, dat meer leende dat het aan kon. Het vervolg is dat  nu de volgende generatie opgezadeld wordt met een enorme schuldenberg.

Eind 2013 liet CD&V en Open VLD  nog weten dat de toenmalige schuld van 60 miljoen euro eind 2014 zou dalen naar 52 miljoen euro en dat de schuld tegen 2018 zou gehalveerd zijn. Uit de cijfers van de laatste begrotingsbespreking in december 2015 kwam de ontnuchtering. De schuld op het eind van deze legislatuur werd door de financiële dienst al geraamd op 119,5 miljoen euro.  Deze meerderheid slaagt erin de historische schuld op 1 legislatuur te verdubbelen en schuift de rekening door naar de volgende generaties… 
Is het van “Après nous, le déluge”?

 

bron: Tvl.be

bron: Tvl.be

De eerste gemeenteraad na de vakantieperiode telde 18 agendapunten. De meest gevulde dossiers waren de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Pieter en de gedeeltelijke herziening van het structuurplan. Beide belangrijke dossiers waren niet bezorgd aan de raadsleden. Na een schorsing besloot  de meerderheid  beide agendapunten af te voeren.

Het dunste dossier was de kennisname van de dading die het schepencollege had afgesloten met de firma Casters heraanleg Grote Markt) i.v.m. een schadeclaim van deze laatste voor een bedrag van 975.000 €.  Mijn tussenkomst kunt u hier integraal lezen. Nadat ook de tussenkomst van de andere oppositiepartij N-VA had plaats gevonden, probeerde de leidend ambtenaar nog wat te zalven. Sp.a raadslid Ludwig Vandenhove wees  onmiddellijk de schepenen erop dat zij hun politieke verantwoordelijkheden moesten nemen en dat niet via een ambtenaar moesten laten doen.  Tot ieders verbazing vroeg  daarna burgemeester Veerle Heeren opnieuw  een schorsing.   

 

Meerderheid compleet de pedalen kwijt

 

Grote consternatie als burgemeester Veerle Heeren na de  schorsing meedeelt dat  ze het dossier wenst te amenderen. Het gaat niet meer om kennis te nemen van de dading maar om ze effectief goed te keuren. Het mag duidelijk zijn dat de cd&v – open vld meerderheid compleet de pedalen kwijt was. Zulk een ommezwaai van een agendapunt waarvan het dossier geen enkel document of berekening  bevatte waarop de omvang  van de voorgestelde schade was gebaseerd. Bovendien was, volgens de afgesloten dading, de 975.000 € al meer dan een maand geleden gestort op de rekening van aannemer Casters.    

Of hoe deze meerderheid omgaat met regelgeving en democratische spelregels. Oppositiepartijen sp.a en N-VA namen niet meer deel aan de stemming en lieten  onmiddellijk na de stemming weten dat  een gemeenschappelijke klacht wordt ingediend bij de gouverneur.

 

Tussenkomst gemeenteraad 29 augustus 2016

dading stad Sint-Truiden – aannemer Casters

 

Mijnheer Stippelmans of beter de schepen van 1 miljoen …. € welliswaar! Al zullen we nooit het juiste bedrag weten, misschien moeten we er nog 1 miljoen bij tellen voor de schade die de handelaars op en rond de Grote Markt hebben geleden voor de extra maanden die de werken langer hebben geduurd.

Als we je inleiding horen zou men bijna  een staande ovatie geven. Er werd keihard onderhandeld  waarbij de schadeclaim herleid werd tot ‘slechts’ 975.000 €.

Voor een agendapunt waarbij de Truineaar  bijna 1 miljoen euro moet ophoesten om hiervoor niets in de plaats te krijgen,  had ik toch wel een uitgebreider dossier verwacht. Ik heb dan ook alle briefwisseling en emailverkeer opgevraagd tussen aannemer, stad, studiebureau  en nutsmaatschappijen en wat blijkt hieruit:

Nalatigheid en een gebrek aan visie  vanwege de stad zijn een rode draad in gans dit debacle.

Een aangetekend schrijven van 1/11/2015 van de aannemer aan de stad bleef onbeantwoord;       

Een aangetekend schrijven van 5/4/2016 van de aannemer aan de stad bleef onbeantwoord;           Ik heb deze brieven gelezen en ik kan u verzekeren als er  een brief  met zo een inhoud binnenkwam in onze tijd stond die het eerstvolgend schepencollege  geagendeerd!  

Niet weten wat men wil is een gebrek aan visie!

De aannemer verwijst in zijn briefwisseling naar:

           – Het continu wijzigen van het ontwerp

            -Bijkomende ondergrondse elektriciteitskasten die niet voorzien waren;

-Stapelstraat (van Beekstraat tot Grote Markt) zat niet eens in de aanbesteding. Mijnheer Stippelmans u noemt dit een meerwerk!!          

U zegt in de krant op 23 juli dat er voor de beste kwaliteit is gekozen. Uit de briefwisseling van de aannemer moet dit toch wel gerelativeerd worden.  De aannemer spreekt over een abominabel ontwerp van de fundering van de terrasoverkappingen. Ik citeer: “om de vertraging van de werken te beperken is ons door de stad opgelegd dat wij de uitvulling van de betonplaat moeten doen met legmortel. Wij hebben dit op 3 /3/16 uitgevoerd en hebben voorbehoud gemaakt voor deze werkwijze!”.

Het studiebureau Ney is het al afgebold omdat zij die plateaus niet zagen zitten omwille van de  stabiliteit. Het kiezen voor plateaus was dus al een vraagteken, nu lezen we dat de uitvoering en plaatsen van deze plateaus  ook al problemen kan geven.

Moet de Truienaar wel voor dit alles alleen opdraaien?

Als ik mij baseer op wat de aannemer schrijft niet! Ik citeer:  “De reden waarom firma x met alle zondes Israël wordt overladen moet hij bij zichzelf zoeken. Als de werken van de eerste keer degelijk werden uitgevoerd, hadden die discussies en extra kosten vermeden kunnen worden. Daarenboven  staan wij ook niet garant voor de kwaliteit van deze verhardingen op de betonplateaus. Gelieve ons per kerende te bevestigen dat u de meerkosten zal betalen en de verantwoordelijkheid draagt over het resultaat en de kwaliteit van deze bestratingswerken.”

Mijnheer Stippelmans, U draagt in dit dossier de volledige politieke verantwoordelijkheid. Deze schadeclaim gebaseerd op enorme vertraging op de uitvoering staat in schril contrast met uw herhaaldelijke uitspraken in de media en promotiekrantjes  “we zitten op schema”.

U gaat de geschiedenis in als de schepen van 1 miljoen en misschien zou het beter zijn dat u de eer aan uzelf houdt en dat alle voorziene werven in het directe centrum,  waar het nog kan ‘on hold’ worden gezet zodat onze binnenstad opnieuw de rust terug vindt  en de handel dringend op adem kan komen.      

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

29/08/2016

’Het onderzoek dat moet uitwijzen of een parking onder de Grote Markt kan of niet, is al even klaar, maar de meerderheid zwijgt daarover’, zeggen SP.A-oppositieleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove. Uit die studie blijkt dat de parking hooguit één verdieping kan hebben, omdat je anders onder het grondwaterpeil zit. ‘En we weten van het Sluisbergproject wat voor problemen dat kan opleveren.’

Sint-Truiden’Dat onderzoek is al sinds december af, maar toch communiceert de meerderheid er niet over’, zeggen Moers en Vandenhove. ‘Dat vinden wij vreemd. Die studie zegt trouwens hetzelfde als de studies van 1993 en die van 1996: dat je meteen aan het grondwaterpeil zit. Eén verdieping ligt nog boven het grondwater, maar ook dan kan er gezien de kleilaag in de ondergrond mogelijklokaal hangwater zijn. Vanaf twee verdiepingen moet het grondwater al met 2,29 meter worden verlaagd om de bouwput te kunnen uitgraven, lezen we in de studie. We weten van het Sluisbergproject wat voor problemen dat heeft opgeleverd.’

Terrassen

Voor de bouw van de Sluisberg – een complex van appartementen en een ondergrondse parking – werd namelijk water weggepompt, waardoor plots bleek dat de waterhuishouding verstoord was en veel huizen zelfs straten verderop scheuren vertoonden. ‘We hebben toen als stadsbestuur zelfs een vergunning gegeven voor een extra verdieping, want die was nodig voor de stabiliteit van het gebouw’, vertelt Vandenhove, die toen burgemeester was. ‘Maar ook bij één verdieping vrezen we al dat er allerlei problemen opduiken.’

’Bovendien zijn ze nu bezig om met de café-bazen te onderhandelen over nieuwe terrassen, waar ze in september al aan willen beginnen. Ook daarvoor zouden ze de stoepen moeten opbreken en opnieuw aanleggen. Dat begrijpen we niet. Als je straks een ondergrondse parking aanlegt, dan ben je twee keer aan het breken. Die stoepen liggen er trouwens pas sinds 1996, en zijn dus nog zeer degelijk.’

Verschillende locaties

’We wachten tot de resultaten van het parkeeronderzoek eind maart klaar zijn. Dan kunnen we die samen met het grondwateronderzoek communiceren’, reageert schepen Bert Stippelmans (CD&V). ‘Datzelfde onderzoek brengt ook in kaart waar we wat nodig hebben. We onderzoeken allerlei locaties voor het aanleggen van een ondergrondse parking: niet alleen onder de Grote Markt, maar ook onder de oude parking van het Sint-Anna ziekenhuis op Steynaertberg, het Europaplein, het Minderbroederplein en de parking van het cultureel centrum.’

Het grondwater is geen probleem, meent het stadsbestuur. ‘Aan alles hangt een prijskaartje. Wij hebben een groot voordeel: wij kunnen leren uit de fouten die in de Sluisberg gemaakt zijn. Wat de vernieuwing van de stoepen op de Grote Markt betreft: die zijn nu te gevaarlijk, daarom willen we die opnieuw aanleggen’, zegt schepen Stippelmans.

De voorzitter van de kerkfabriek heeft intussen ook al gezegd dat hij bekommerd is over graafwerken onder de Grote Markt. Hij vreest dat de Onze-Lieve-Vrouw-kerk schade zou oplopen. ‘Ach, in Mechelen heeft men een garage gebouwd onder de kathedraal en die is ook nog niet ingestort.’

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie is al maanden uitleg aan het vragen zowel op de gemeenteraad al in de politieraad hoe het komt dat parkeerwachters, aangestuurd door Vinci Park, retributies uitschrijven terwijl dit niet voorzien is in de concessieovereenkomst.

“Het is altijd de bedoeling geweest dat de controle op het betalend parkeren in handen blijft van parkeerwachters die handelen in opdracht van de stad/politie en dit niet uit te besteden. Daarom werd die controle  in de concessie van 30 mei 2011 aangaande het beheer van het parkeren op het openbaar domein tussen de stad Sint-Truiden en Vinci Park expliciet  niet opgenomen. Het stadsbestuur moet in deze kunnen sturen en de controle in handen geven van de firma die het beheer uitvoert kan aanleiding geven tot een heksenjacht op de bezoekers van onze binnenstad.    Dit laatste stellen we de laatste maanden ook vast, er worden niet alleen retributies uitgeschreven op de effectieve voorziene parkeerplaatsen maar ook op plaatsen waar zelfs niet mag geparkeerd worden.  Voor die laatste inbreuken is alleen de politie bevoegd om PV op te maken” stelde sp.a fractieleider Filip Moers zowel op de politie- als op de gemeenteraad.

“Het agressief uitschrijven van de retributies wordt nu zelfs als marketingelement door handelaars buiten het centrum aangegrepen om de mensen warm te maken om het centrum niet meer aan te doen maar eerder te kiezen voor handelszaken buiten de stadskern” gaf sp.a raadslid Johnny Vangrieken nog mee.

Op de gemeenteraad van maandag 25 mei werd dan plots de aanpassing van de concessieovereenkomst geagendeerd  waarbij de CD&V – Open VLD meerderheid toegeeft een zware fout begaan te hebben.

Tot 3 keer toe ontweek schepen Stippelmans de vraag hoe de personen die in de voorbije maanden ten onrechte een retributie ontvangen en betaald hebben, hun ten onrecht betaalde retributie kunnen terug krijgen.

“De sp.a fractie zal hierover een klacht neerleggen bij de gouverneur maar doet ook een oproep aan de gedupeerden om een bezwaarschrift in te dienen bij Vinci Park.  Geen enkel privébedrijf kan immers dergelijke retributies innen op openbaar domein tenzij hier een uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeenteraad tegenover staat, wat in deze niet het geval was”  aldus sp.a fractieleider Filip Moers . 

Om een voorbeeldbrief te verkrijgen betreffende de terugbetaling van uw parkeerboete, gelieve contact op te nemen met filip.moers(@)telenet.be (haakjes verwijderen).

Perstekst op de Cd&v site.

Perstekst op de Cd&v site.

Op de website van de CD&V Sint-Truiden wordt met enige fierheid uitgepakt met de verkoop van het terrein van het voormalig composteringsbedrijf De Winter.

Deze beslissing tot aankoop van dit terrein werd in de vorige legislatuur op voorstel van  toenmalig schepen van milieu Filip Moers reeds beslist. De ligging tussen twee eigendommen van de stad, enerzijds het stedelijk containerpark en anderzijds de stedelijke opslagplaats aan de Rellestraat was de hoofdreden.

Op de CD&V website zeggen burgemeester Veerle Heeren en schepen Stippelmans dat:

“GFT-afval brengt geld op voor Sint-Truiden”

Ze weten blijkbaar niet dat de overeenkomst met Bionerga zich beperkt tot tuinafval en niet gaat over GFT (Groente- Fruit en Tuinafval). Dit was indertijd ook zo overeengekomen met de vorige uitbater De Winter. De composteringsverwerking  moest  beperkt blijven tot droge fracties, dus tuinafval en dit om geurhinder te vermijden. Dat is ook zo opgenomen in de milieuvergunning die mee wordt overgenomen door Bionerga.

Het is maar dat de burgemeester en de schepen nu weten waar het over gaat.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

 

Op de gemeenteraad van 27 mei werd door de meerderheid een bijkomend agendapunt toegevoegd ter bekrachtiging van de aanstelling van AGT i.v.m. problematiek waterhuishouding Speelhof voor een bedrag van 40.000 euro.

Nog nooit werd er zoveel show verkocht bij het brengen van een agendapunt. Vooreerst werd het punt ingeleid door burgemeester Veerle Heeren, vervolgens kwam schepen Stippelmans aan het woord om een overzicht te geven van de gebeurtenissen en de genomen initiatieven om daarna nog een toelichting te krijgen van schepen Hilde Vautmans  over de milieuaspecten. Tenslotte nam schepen Stippelmans op zijn beurt nog eens over. Hieronder kunt u mijn integrale tussenkomst lezen die heb gegeven namens de sp.a fractie.

Tussenkomst toegevoegd punt GR mei 2013 ivm problemen waterhuishouding Speelhof

Al geruime tijd wordt er water opgepompt langs de Diestersteenweg voor de bouw van het nieuw rustoord en terug gepompt in de open gracht van de Trudobronbeek  op het domein van het Speelhof. In eerste instantie beperkte deze bronbemaling zich tot 80 m³/uur. In een brief van 5 februari 2013 vroeg de firma Strabag aan het schepencollege om deze bronbemaling te mogen verhogen met een extra capaciteit van nog eens 500 m³/uur. Ondanks een duidelijk negatief advies op het schepencollege van 22 februari van deskundige ambtenaren zowel intern als extern, waarbij duidelijk voorspeld werd dat een bemaling van een dergelijke omvang nefaste gevolgen kunnen hebben voor bouwconstructies in de omgeving, heeft het schepencollege op 29 maart dit advies naast zich neergelegd en toch de toelating verleend.   Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen lessen getrokken uit het verleden en geeft het de toelating om maar liefst 14 miljoen liter water per dag op te pompen in de onmiddellijke omgeving van het Speelhof.

Op dit ogenblik zijn deze voorspellingen al duidelijk zichtbaar aan het kasteel en de Afspanning.

En wat met de fauna en de flora?

Over de fauna en de flora in het domein Speelhof wordt op dit ogenblik met geen woord gerept. Mij lijkt het nogal logisch dat als je zoveel water in de gracht en vijver pompt, dat dit water onvoldoende tijd heeft om terug de bodem in te sijpelen en het gebied onder water komt te staan. Heel wat bomen staan nu reeds in het water wat voor bepaalde waardevolle bomen  nefast is. Ook heel wat waardevolle planten zullen deze ingreep niet overleven. Volgens mij is dit een ankerplaats en is één van de gevolgen hiervan dat de administratieve overheid  zorgplicht heeft. Dit betekent dat men als overheid moet voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan het landschap. (art. 26 van het natuurdecreet)

Zoals  reeds vorige week in de pers te lezen was, wees het stadsbestuur richting de firma die de bronbemaling uitvoert.  CD&V en Open VLD kan zich hierachter echter niet verschuilen. Deze firma heeft de aanvraag aan het college gericht en het stadsbestuur heeft de toelating verleend. Ik stel me zelfs de vraag of de stad  de firma wel in kennis heeft gesteld  dat voor een bronbemaling een meldingsplicht volgens de Vlarem wetgeving vereist is.

Read the rest of this entry »