Posts Tagged ‘veerle heeren’

Scholengroep KCST

Gemeenschappelijke perstekst oppositie Sint-Truiden / Ann Knaepen sp.a Sint-Truiden (0497 84 37 50) – Jo François N-VA Sint-Truiden (0475 76 06 45)

Nu de schoolvakantie is aangebroken zou je kunnen denken dat het wat stiller wordt op het onderwijsfront. Niets is minder waar in Sint-Truiden. KCST-Technicum wil het centrum verlaten en een nieuwe campus bouwen op de terreinen achter het Truidense station, maar het bleef lange tijd stil.  Tot nu. Op donderdag 29/6 werd, volgens onze bronnen, uiteindelijk dan toch de overeenkomst voor de overdracht van de gronden getekend tussen het bisdom (eigenaar van de KCST-Technicum scholen), het bestuur van KCST-Technicum en projectontwikkelaar Gilen (eigenaar van de gronden achter het station). Het plan om de sites van de vakschool”, “het Heilig Graf” en “de Broeders” aan Gilen over te laten en de scholen te verhuizen naar de Fabrieksstraat achter het station komt hierbij in een stroomversnelling.  In het centrum van Sint-Truiden zou enkel nog de eerste graad een plaats krijgen op de voormalige abdijsite.

Zowel sp.a als N-VA hebben grote vraagtekens bij dit opzet.  De verhuis van meer dan 1000 jongeren naar de periferie van de stad zorgt voor grote verschraling van de binnenstad.  De Truidense jeugd zal zich minder verbonden voelen met haar stad en ook de lokale handelaars zullen hierdoor klappen krijgen.  De keuze om net de eerste graad in het centrum te houden zal op zijn beurt de verkeersproblemen alleen maar versterken.  Behoud van minstens de tweede en derde graad in het centrum zou dan ook een logischer en verkieslijker oplossing zijn. Ook binnen het leerkrachtenkorps van de betrokken scholen heerst er grote twijfel over de pedagogische meerwaarde van het huidige project.

Daarnaast hangt het succes van deze verhuis grotendeels samen met, zo bevestigen alle partijen, een nieuwe ondertunneling van het spoor ter hoogte van het station van Sint-Truiden. Deze ondertunneling is nodig om de  nieuwe site te verbinden met de binnenstad.  Zonder deze tunnel is de mobiliteit op de gekozen site duidelijk problematisch en is de veiligheid van de kinderen niet verzekerd.  Noch Sint-Truiden, noch de NMBS/Infrabel heeft echter plannen, laat staan geld, om zulks te verwezenlijken op korte of lange termijn. 

Ook burgemeester Heeren toont zich een koele minnaar van het project.  Uit eerdere communicatie blijkt dat zij eventueel steun wou geven aan een project waarbij de hogere graden van KCST in de stad zouden blijven. Heeren (hbvl 29/4/16 en 19/7/16): “Een vertrek uit de stad zou nefast zijn. Ik heb formeel de verzekering gekregen dat de huidige schoolactiviteiten in de abdij blijven. Ik heb een mail van de voorzitter van het schoolbestuur dat de nieuwbouw een school voor wetenschap & techniek (technicum) wordt, samen met de eerste graad.”  Ondertussen heeft de voorzitter ontslag genomen en het voorliggende plan wijkt duidelijk af van bovenstaand engagement, van oudere leerlingen in het centrum is geen sprake meer. 

Heeft burgemeester Heeren zich hier laten rollen? 

Nochtans hoeft het niet zo een vaart te lopen. De stad moet nog de nodige vergunningen afleveren en kan op de rem gaan staan.  Gaat Veerle Heeren zich hier laten kennen en een onhandelbare leerling met een slecht resultaat deliberen? Of kiest ze voor Sint-Truiden en stuurt ze hem met herexamens terug naar af?

Sp.a en N-VA hopen alvast dat het belang van alle Truienaren voor zal gaan op dat van enkelen.

Bron: Google

Bron: Google

De sp.a –fractie vraagt een extra-samenroeping van de politieraad naar aanleiding van de inbrakengolf in de stad Sint-Truiden.

 

“De berichtgeving in de media van feiten en voorvallen inzake diefstallen, inbraken en woninginbraken is duidelijk. Zelfs welingelichte bronnen spreken van minstens 20 meldingen van inbraken in de voorbije week.  Bovendien worden wij erover aangesproken door de bevolking en worden er heel wat vragen gesteld over deze inbrakengolf en wat er al dan niet tegen gedaan wordt.”, zegt sp.a –fractieleider Filip Moers.

 

Wij zouden de recente veiligheidscijfers willen krijgen.  Daarenboven vragen de bevolking en wij ons af wat de burgemeester als specifiek verantwoordelijk voor de veiligheid ertegen doet.

 

Worden er extra organisatorische maatregelen in het politiekorps genomen (bijvoorbeeld meer gerichte patrouilles, al dan niet in functie van meer inbraakgevoelige buurten en/of wijken?; specifieke opdrachten voor de wijkinspecteurs?; etc.)?

Wordt er extra woningtoezicht aangeboden aan de bevolking?

Waarom wordt er niet extra ingezet op preventie?

Wordt er overwogen om de verlichting ’s nachts te laten branden?

 

Het zijn maar een aantal vragen , die wij ons stellen.”, aldus Filip Moers.

 

Als sp.a hebben wij altijd gepleit voor een evenwichtige aanpak van patrouilles en interventies gekoppeld aan preventie.”, zegt politieraadslid Ann Knaepen.

“Dat was het beleid van sp.a –burgemeester Ludwig Vandenhove”.

 

Nu merken we net een afbouw van de preventie. Zo werd de premie voor inbraakbeveiliging op de gemeenteraad van 26 augustus 2013 maar liefst gehalveerd naar slechts 125 euro en is de preventiedienst van de lokale politie verhuisd naar de stad.

Een slechte zaak!

Er moet opnieuw meer aandacht komen voor preventie. Ook dat willen we bespreken in die extra-politieraad.”

 

“Wij willen OPEN COMMUNICATIE naar de politieraad en naar de bevolking toe om na te gaan welke extra-maatregelen mogelijk zijn.

 

Nog dit: tijdens  de vorige legislaturen werden de vergaderingen van de politieraad (meestal 4 per jaar) voor een gans jaar vastgelegd .

Als dit nu nog zo was, zouden we nu geen extra bijeenkomst moeten samenroepen.

 

We vragen ook geen zitpenningen voor deze extra –vergadering.”, besluit Filip Moers.

Bron: google.be

Bron: google.be

Premie op inbraakbeveiliging wordt gehalveerd!

Op de gemeenteraad van maandag 26 augustus heeft CD&V en Open VLD de halvering van de premie ter aanmoediging van de beveiliging van particuliere woningen tegen inbraak gestemd.
De huidige premie, die 247,9 € bedroeg, wordt nu zo maar eventjes gehalveerd naar 125 €.
Voor de sp.a fractie is deze besparing op veiligheid voor onze inwoners onaanvaardbaar temeer omdat er elke maand wel geld aan ramen en deuren wordt uitgegooid voor opdrachten te geven aan dure studiebureaus. Zo stond er op de gemeenteraad van augustus alweer een studie op de agenda die maar eventjes 48.000 € zal kosten.

De reactie van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in de media klopt niet!

“Een grote stijging in de aanvraag van het aantal beveiligingssystemen in Sint-Truiden zorgt ervoor dat de gemeenteraad besliste de premie aan te passen. Op deze manier kunnen we binnen hetzelfde budget véél meer inwoners van onze stad een toelage geven” aldus burgemeester Heeren.
In het dossier van de gemeenteraad zaten geen cijfers van het aantal aanvragen uit de laatste 5 jaren maar we willen ze jullie niet onthouden:
2009 – 232 aanvragen
2010 – 236 aanvragen
2011 – 235 aanvragen
2012 – 241 aanvragen
2013 – 58 aanvragen t.e.m. eind maart.
Waarom zouden de aanvragen nu plots verdubbelen? De premie halveren zal zeker geen stimulans zijn voor onze inwoners om plots massaal deze investeringen te doen “ weerlegt Filip Moers de reactie van burgemeester Heeren. Met deze halvering wordt er jaarlijks 28.000 € bespaard op de veiligheid van onze inwoners.

 

Perstekst op de Cd&v site.

Perstekst op de Cd&v site.

Op de website van de CD&V Sint-Truiden wordt met enige fierheid uitgepakt met de verkoop van het terrein van het voormalig composteringsbedrijf De Winter.

Deze beslissing tot aankoop van dit terrein werd in de vorige legislatuur op voorstel van  toenmalig schepen van milieu Filip Moers reeds beslist. De ligging tussen twee eigendommen van de stad, enerzijds het stedelijk containerpark en anderzijds de stedelijke opslagplaats aan de Rellestraat was de hoofdreden.

Op de CD&V website zeggen burgemeester Veerle Heeren en schepen Stippelmans dat:

“GFT-afval brengt geld op voor Sint-Truiden”

Ze weten blijkbaar niet dat de overeenkomst met Bionerga zich beperkt tot tuinafval en niet gaat over GFT (Groente- Fruit en Tuinafval). Dit was indertijd ook zo overeengekomen met de vorige uitbater De Winter. De composteringsverwerking  moest  beperkt blijven tot droge fracties, dus tuinafval en dit om geurhinder te vermijden. Dat is ook zo opgenomen in de milieuvergunning die mee wordt overgenomen door Bionerga.

Het is maar dat de burgemeester en de schepen nu weten waar het over gaat.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

 

Op de gemeenteraad van 21 januari vroeg sp.a fractieleider Filip Moers om een brief te sturen naar de Bestendige Deputatie met de vraag om de behandelingstermijn, in het kader van bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag, te verlengen met 2 maanden.

“Ik heb sterk de indruk dat er te weinig mensen op de hoogte zijn van deze gevraagde uitbreiding. Een bijkomende informatievergadering zou hier aan tegemoet komen. Bij elke milieuvergunningsaanvraag, zeker bij een klasse 1 aanvraag, had ik de gewoonte als schepen van milieu om een informatievergadering te organiseren zodat de aanvrager iedereen kan informeren over de plannen en op die manier kunnen de inwoners ook bijkomende vragen stellen” aldus Filip Moers

Burgemeester Veerle Heeren liet echter onmiddellijk weten daar niet op in te gaan.

“In een artikel op Truineer.be geeft burgemeester Heeren zelfs foutieve informatie aan de lezers. Zij laat weten dat de aanvraag al sinds 19 november werd ingediend en dat ik als toenmalig schepen van milieu maar zelf deze infovergadering moest organiseren” aldus Filip Moers.

Aan burgemeester Veerle Heeren:

Een milieuvergunningsaanvraag voor een klasse 1 activiteit wordt ingediend op de provincie en niet bij de gemeente. Op 3 december werd deze aanvraag door de Bestendige Deputatie volledig en ontvankelijk verklaard. Pas nadien is deze aanvraag overgemaakt aan de stad Sint-Truiden met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit dossier komt terecht bij de milieuambtenaar die de procedure opstart. Dit openbaar onderzoek liep van 12 december 2012 tot 11 januari 2013.

Het is aan de ambtenaar om de bevoegde schepen in te lichten over een inkomende milieuvergunningsaanvraag. In dit geval is dat niet gebeurd en heb ik op het einde van het openbaar onderzoek via de kranten kennis gekregen van deze aanvraag. Dit geldt tevens ook voor de STAL (adviesraad voor leefmilieu Sint-Truiden)

Dat ik volgens u 1,5 maand de tijd zou gehad hebben om deze infovergadering te organiseren, is dus compleet onjuist. Deze ervaring zal u en uw beleidsploeg nog wel opdoen de volgende maanden.

Ik de voorbije 18 jaar, heb ik de bevolking steeds op een correcte manier proberen te informeren. Ik kan alleen maar hopen dat andere collega’s dit ook doen!

“Ik stel me zelfs de vraag of deze aanvraag niet bewust werd ingediend op het jaareinde waarbij de feestdagen en verlofperiode pal in dit openbaar onderzoek vielen en waarbij mogelijk een andere beleidsploeg (lees schepencollege) een advies moet uitbrengen. Juist om die reden is extra informatie via een infovergadering zeker op zijn plaats in dit dossier” aldus Filip Moers