Posts Tagged ‘zepperen’

 
Tekst: Gert Stas
 
Hoewel een aantal buurtbewoners nog klachten had lopen tegen de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum in Zepperen , verkoos de stad om de bouwwerken toch aan te vatten. Terwijl het gemeenschapscentrum zelf ondertussen al in de steigers staat, blijkt nu dat de bouwplannen voor de rechter niet door de beugel konden. De raad voor vergunningsbetwistingen oordeelt in een arrest van 10 oktober dat de bouw onmiddellijk gestopt moet worden. Sp.a klaagt de roekeloosheid van het stadsbestuur aan.
 
Al in 2016 waarschuwde fractieleider Filip Moers voor de mogelijke gevolgen van deze werkwijze, zeker omdat de klachten van de omwonenden wel eens steek konden houden. “Ook in de raadscommissie kloegen wij al de beperkte parkeergelegenheid en de mogelijke overlast door de ‘glazen doos’ aan, maar de stad wilde niet luisteren”.”Dit is de kroniek van een aangekondigde ramp”, voegt Zeppers gemeenteraadslid Marleen Thijs nog toe, “niemand is hier winnaar en al zeker niet de stadskas die zal moeten opdraaien voor alle bijkomende kosten in dit debacle”.
 
De stad heeft nu 4 maanden de tijd om de plannen aan te passen, maar dat is moeilijk wanneer de structurele werken al bijna klaar zijn. Sp.a hoopt dat deze verplichte pauze kan gebruikt worden om het project eens grondig te overdenken en echt tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurt en het hele Zepperse verenigingsleven. Wordt vervolgd.

IMG_1893

In het najaar verhuizen de bejaarden van het woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem naar het nieuwe zorgcentrum aan de Diestersteenweg. Er is dus ruimte om deze gebouwen aan te pakken en een nieuwe bestemming te geven.

De sp.a-fractie wil dat, in navolging van de plannen in Zepperen, ook in Brustem aandacht wordt geschonken aan een ruimte voor het verenigingsleven. Een polyvalente ruimte in het gebouw met het doel de verenigingen in Brustem te ondersteunen en zo het sociaal contact tussen de inwoners aan te wakkeren moet zeker tot de mogelijkheden behoren!

Dit voorstel kan zowel bij behoud van het gebouw als bij afbraak en zelfs verkoop. Indien voor de laatste optie wordt gekozen, verwijzen wij naar Groot-Gelmen. Ook hier werd in het verleden in een sociaal bouwproject een multifunctionele ruimte voorzien die eigendom van de stad bleef. Het spreekt voor zich dat dit het plaatselijke verenigingsleven alleen maar ten goede is gekomen.

OCMW RAADSLEDEN

Daniëlle Degline
Elien Raskin
Guy Knaepen

SP.A FRACTIELEIDER

Filip Moers

Op het schepencollege van 3 mei 2013 hebben CD&V en Open VLD een bijzondere eigenaardige beslissing genomen in het dossier voor een herbestemming van de Montini aan de rotonde in Brustem.

De aanvraag bestaat uit een omvorming van een discotheek naar handelszaken met 2 appartementen en de regularisatie van een gedeelte van  opgerichte gebouwen zonder vergunning.

Ondanks een compleet negatief advies zowel van de bouwcommissie, de mobiliteitsambtenaar en de stedenbouwkundige ambtenaar, heeft het schepencollege de vergunning afgeleverd.

Het feit dat er in het verleden enkele handelszaken in de directe omgeving vergund werden, kan geen argument zijn om een nog verdere uitbreiding van het handelsapparaat in deze omgeving te verantwoorden. Een paar jaar geleden werd het klein stedelijk gebied afgebakend. Deze locatie ligt buiten deze afbakening en dit betekent concreet dat handelszaken, die niet gericht zijn op de dorpskern, in dit geval Ordingen of Brustem,  op deze locatie niet kunnen aanvaard worden.

De goedkeuring van CD&V en Open VLD voor de gevraagde functies van o.a een supermarkt in het buitengebied zijn strijdig met de uitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

De inplanting van het gevraagde programma op deze locatie vlak aan de rotonde zal ook grote problemen creëren qua mobiliteit en verkeersveiligheid. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor de voorziene handelszaken en het merendeel van de voorziene parkeerplaatsen voldoet niet aan de minimale afmetingen. Het aan- en afrijden van bezoekers op deze locatie zal de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengen, zeker voor de fietsers op de rotonde.

Als sp.a zijn we verheugd over het feit dat in hun ongunstig advies, de bouwcommissie hetzelfde voorstel heeft gedaan als dat wat onze fractie heeft voorgesteld op het schepencollege van 11 mei 2011. Op voorstel van sp.a schepen Filip Moers werd toen voorgesteld om deze site mee op te nemen in het RUP “ruimtelijke knelpunten” om er een woonproject te realiseren (zie www.filipmoers.be – bestemming Montini 10 mei 2011).                                                                                                 “Met ons voorstel willen wij de eigenaar, voor het verlies van zijn dancing, iets fatsoenlijks compenseren dat ook aanvaardbaar is voor de buurt, geen verkeersonveiligheid genereert en de reeds aanwezige handelszaken in de omgeving niet in de problemen brengt” aldus Filip Moers.

Dat CD&V en Open VLD dit dossier, tegen alle negatieve adviezen in,  goedkeuren is voor ons een groot raadsel. Deze nieuwe bestemmingen zijn geen voorbeeld van een ernstig ruimtelijk ordeningsbeleid, ze zullen  ook de verkeersveiligheid op de rotonde niet ten goede komen.                En wat gezegd over het aspect economie? Een invulling van een bijkomende supermarkt (terwijl richting Zepperen al een SPAR gevestigd is en een doe-het-zelf zaak, terwijl op de Tongersesteenweg in de onmiddellijke omgeving ook al 2 dergelijke handelszaken gevestigd zijn, is een overaanbod creëren op een te beperkte afstand en zal ongetwijfeld problemen opleveren. Als zakenman zou schepen Vossius, zowel bevoegd voor ruimtelijke ordening als economie, toch beter moeten weten!

Als sp.a maken wij ons echter weinig zorgen dat deze vergunning lang zal stand houden. Vooreerst is het niet alleen ongezien dat een bindend ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt genegeerd maar bovendien wordt ook de inspraak van Ruimte Vlaanderen, wat in deze aanvraag noodzakelijk is, overbodig geacht.

Bron: Google

Bron: Google

Dat het ongunstig advies van de CD&V en Open VLD meerderheid over de windturbines in Zepperen gebaseerd was op drogredenen wordt nu ook bevestigd door Ruimte Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen heeft dus het standspunt van de sp.a fractie gevolgd zoals ook al werd aangegeven in de milieuvergunning.

“Als er in Sint-Truiden windmolens  komen, is dat de plaats bij uitstek” heeft fractieleider Filip Moers steeds laten weten.

Bron: Google.be

Bron: Google.be

Op initiatief van toenmalig sp.a schepen Filip Moers werd in juni 2007 het ecologisch moestuincomplex “Waterkuil” in Zepperen geopend.  5 jaar nadien werd het aantal tuintjes uitgebreid en de  sp.a fractie is tevreden dat inmiddels ook de opdracht werd gegeven om de  uitbreiding van de berging te realiseren.

Over het succes van dit project hoeft niet veel gezegd,  de bijkomende perceeltjes  waren dan ook in een mum van tijd verhuurd. De aanleg van een bijkomend moestuincomplex bij voorkeur in het centrum dringt zich dan ook op.

Niet iedereen beschikt over voldoende ruimte om een eigen tuintje aan te leggen. Bovendien bevordert de aanleg van een ecologische moestuin de gezelligheid tussen inwoners en zet deze de inwoners ook  aan tot meer bewegen en het bewuster worden van gezonde voeding.

Minister-President Peeters heeft 300.000 euro uitgetrokken voor het inrichten van ecologische volkstuintjes. De sp.a fractie stelt voor om een samenwerking met het OCMW op te zetten waarbij het OCMW de grond ter beschikking stelt en de stad het project coördineert en ook begeleidt gezien de ervaring die de stad al in huis heeft met het project aan de Waterkuil te Zepperen.

Een geschikt terrein bevindt zich achter het rustoord ‘t Meiland naast het bewegingspark en  aansluitend aan het Speelhof. Deze ligging heeft het voordeel dat ook de senioren die verblijven in het rustoord hun kennis over het telen van groentjes kunnen overbrengen bij de jongere generaties. Ook de ouderen, die er verblijven en fysiek nog goed zijn, kunnen ook zelf nog een perceeltje bewerken.

Deze synergie enerzijds tussen stad en OCMW maar anderzijds ook tussen verschillende generaties kunnen een nog grotere meerwaarde hebben dan het reeds succesvolle project in Zepperen. Bovendien zal dit concept, indien er door de jury moet gekozen worden tussen de vele aanvragen onze aanvraag misschien een extra voordeel opleveren waarbij de kans groter is dat onze aanvraag wordt weerhouden. De subsidies bedragen 75% met een maximum van 15.000 euro per project.

Wij hopen dan ook dat de meerderheid akkoord is om een 2de project in te dienen en zich ook achter deze locatie zet.

Een toekomstbeeld in Sint-Truiden?Het Sint-Truidens college van burgemeester en schepenen van vrijdag 26 oktober 2012 heeft een voorwaardelijk positief advies gegeven voor 3 windturbines.
Worden de eerste Sint-Truidense windturbines zo een feit?

Ecopower heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend om 3 windturbines te plaatsen in een zone, die gelegen is tussen Zepperen en Kortenbos.
De windturbines worden voorzien langs de N80 en vormen een lijn, die parallel loopt met de spoorlijn tussen Sint-Truiden en Hasselt en de hoogspanningslijn tussen Kortenbos (N722) en de N80.

Op woensdag 20 juni 2012 werd een informatieavond georganiseerd en het openbaar onderzoek liep af op zaterdag 6 oktober 2012.
Er werden 19 bezwaarschriften ingediend.
De grootste bekommernis van de bezwaarindieners is overlast van geluid en slagschaduw.
“De impact op de natuur is beperkt.”, zegt schepen van leefmilieu Filip Moers.
“In de omgeving van de projectzone bevinden zich 2 habitatgebieden.
Enerzijds is er het Provinciaal Domein Nieuwenhoven op meer dan 1.200 meter.
Tussen dit gebied en het projectgebied liggen de N722, de woonkern van Kortenbos, de spoorweg, de hoogspanningslijn en de N80.
Anderzijds is er het Kluisbos, weliswaar veel kleiner.
Dat ligt op een afstand van 700 meter van de kortst bijgelegen windturbine.”

Lees meer over dit bericht

Samen de plannen bekijken!

Aan de begraafplaats in de Zwartweidestraat in Zepperen zijn werken van start gegaan. Die moeten de toegankelijkheid verbeteren, een betere uitrusting qua meubilair voorzien en ook minder hinderlijke beplanting aanbrengen.

Vooral zieke en ongelukkig geplante bomen zorgden voor heel wat overlast bij het onderhoud van de onderliggende grafstenen. Afvallende takken brachten ook regelmatig schade to

e aan de graven.

Het hoofdwandelpad wordt met klinkers verhard zodat het kerkhof beter toegankelijker wordt voor de bezoekers. De asverstrooiingsweide wordt hersteld en opnieuw ingericht en ook alle meubilair wordt vernieuwd zoals zitbanken, wateraftakpunten, afvalcontainer enz.

Langs de hoofdas worden leiplatanen geplant en er wordt ook veel blijvend groen voorzien zoals taxus en heesters. Kortom er wordt met minder bomen een ‘groener’ beeld gecreëerd.

‘De werken zullen strikt opgevolgd worden zodat de voorziene einddatum van 19 oktober 2012 zeker wordt gerespecteerd. Bij Allerheiligen zal het kerkhof volledig vernieuwd zijn’, aldus schepen van Begraafplaatsen, Filip Moers.